Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruse nr 176 "Piirirežiimi eeskirja kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:14.11.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 77, 529

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määruse nr 176 "Piirirežiimi eeskirja kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 01.11.2004 nr 324

Määrus kehtestatakse «Riigipiiri seaduse» (RT I 1994, 54, 902; 1997, 77, 1315; 1999, 25, 365; 2000, 86, 550; 2001, 23, 126; 2002, 58, 363; 63, 387; 90, 516; 102, 599; 2003, 23, 138; 26, 156; 51, 350; 88, 591; 2004, 2, 4; 24, 164; 28, 189; 30, 208) § 8 lõike 3 alusel.

Vabariigi Valitsuse 17. septembri 1997. a määrusega nr 176 kinnitatud «Piirirežiimi eeskirjas» (RT I 1997, 69, 1126; 1998, 41/42, 629; 2002, 77, 460; 2004, 44, 312) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4. Eestisse vahetult väljastpoolt Euroopa Ühenduse (edaspidi ühendus) tolliterritooriumi toodav kaup (vara, sealhulgas asjad, valuuta ja väärtpaberid, samuti loomad) peab pärast riigipiiri ületamist ja Eestist vahetult väljapoole ühenduse tolliterritooriumi viidav kaup peab enne riigipiiri ületamist läbima piiri- ja tollikontrolli. Vajaduse korral tehakse riigipiiril välislepingutega ning Eesti ja Euroopa Liidu õigusaktidega kehtestatud sanitaar-, veterinaar- või fütosanitaarkontrolli ning teostatakse järelevalvet toidu üle.»;

2) punktis 6 asendatakse sõna «merepiiri» sõnaga «riigipiiri»;

3) punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

« 12. Piiripunkt raudteel on kindlaks määratud, nõuetekohaselt piiratud ja tähistatud territoorium koos sellel paiknevate ehitistega, kus teostatakse riigipiiri ületamisega seonduvat seadusega ettenähtud piirikontrolli.»;

4) eeskirja täiendatakse punktiga 161 järgmises sõnastuses:

« 161. Piiripunkti territooriumi valdajad või omanikud peavad tagama tingimused piirikontrolli tõrgeteta läbiviimiseks ja võtma tarvitusele meetmed, mis välistavad kõrvaliste isikute juurdepääsu ja viibimise piiripunkti territooriumil.»;

5) punktist 17 jäetakse välja sõnad «piirikontrolli teostava»;

6) punkti 18 alapunkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

« 4) teatama viivitamatult piirikontrolli teostama asuvale piirivalveametnikule kaasasolevatest strateegilistest kaupadest, relvadest, laskemoonast, erivahenditest, lõhkematerjalist, narkootilistest ning radioaktiivsetest ja muudest eriluba vajavatest esemetest ja ainetest; kontrollimise käigus avastatud deklareerimata jäetud eriluba vajavad esemed ja ained kuuluvad konfiskeerimisele.»;

7) punkti 18 täiendatakse alapunktiga 5 järgmises sõnastuses:

« 5) suunduma piirivalveametniku korraldusel piirivalve ametiruumidesse täiendavate kontrolliformaalsuste läbiviimiseks.»;

8) punkt 19 sõnastatakse järgmiselt

« 19. Isiku kindlakstegemiseks või õiguserikkumise asjaolude selgitamiseks kinnipeetud isik tohib piiripunktist lahkuda ainult piirivalveametniku loal.»;

9) punkt 21 sõnastatakse järgmiselt:

« 21. Riigipiiri ületava sõiduki juhil tuleb esitada sõiduki omandi- või kasutamisõigust tõendavad dokumendid, samuti kaubana veetavate sõidukite dokumendid. Kaupu üle riigipiiri vahetult ühenduseväliselt tolliterritooriumilt Eestisse või Eestist vahetult ühendusevälisele tolliterritooriumile toimetav isik peab piirivalve nõudel esitama kauba saatedokumendid.»;

10) punkti 22 täiendatakse pärast sõnu «piirivalveametniku antud märguannetele» sõnadega «ning korraldustele.»;

11) punkt 24 sõnastatakse järgmiselt:

« 24. Sõidukis viibivad isikud on kohustatud kontrolli teostava piirivalveametniku korraldusel sõidukist väljuma.»;

12) punkt 26 sõnastatakse järgmiselt:

« 26. Raudteejaama piiripunkti territooriumil on kõrvaliste isikute, sealhulgas reisijate vastuvõtjate ja saatjate viibimine keelatud.»;

13) punkti 31 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Reisirongi personal asub kuni nende piirikontrolli teostamiseni rongi personali nimekirjas ettenähtud kohal, nende isiklik pagas peab olema nende juures ja nad peavad olema valmis esitama piirikontrolli teostavale piirivalveametnikule kontrollimiseks oma dokumente ja pagasit.»;

14) punkti 66 täiendatakse lausega järgmises sõnastuses:

«Riigipiirile lähenemise keeld ei kehti piirikontrolli läbinud ujuvvahenditele, mis suunduvad lühemat teed pidi riikidevahelise kokkuleppega määratud piiriületuskohta.»;

15) eeskirja täiendatakse punktiga 691 järgmises sõnastuses:

« 691. On keelatud viibida Narva jõe kuivsängis alates veehoidla tammist kuni raudteesillani.»;

16) eeskirja täiendatakse punktiga 701 järgmises sõnastuses:

« 701. Piirivalvepiirkonna ülemal on õigus ajutiselt keelata isikute piiriveekogudele või nende jääle minek seoses navigatsiooniks või liikluseks ohtlike ilmastikuoludega.»;

17) eeskirja täiendatakse punktiga 721 järgmises sõnastuses:

« 721. Ujuvvahendi ja transpordivahendiga Narva jõele, Narva veehoidlale, Lämmi- ja Pihkva järvele või nende jääle minek ning sealt tagasitulek tuleb registreerida lähimas piirivalve allüksuses. Ujuvvahendi ja transpordivahendiga Peipsi järvele või selle jääle minek kaugemale kui üks kilomeeter kaldast ning sealt tagasitulek tuleb registreerida lähimas piirivalve allüksuses.»;

18) punkti 73 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Piiriveekogude kaldal hoitavad veesõidukid peavad olema kinnitatud ja lukustatud.»

Peaminister Juhan PARTS
Siseminister Margus LEIVO
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json