Teksti suurus:

Jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.11.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2012
Avaldamismärge:RTL 2004, 144, 2170

Jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise kord

Vastu võetud 01.11.2004 nr 58

Määrus kehtestatakse «Jälitustegevuse seaduse» (RT I 1994, 16, 290; 1995, 15, 173; 1996, 49, 955; 1997, 81, 1361; 93, 1557; 1998, 47, 698; 50, 753; 51, 756; 61, 981; 98/99, 1575; 101, 1663; 1999, 16, 271; 31, 425; 95, 845; 2000, 35, 222; 40, 251; 102, 671; 2001, 3, 9; 7, 17; 58, 353; 2002, 56, 350; 61, 375; 2003, 88, 591; 2004, 2, 7; 46, 329) § 104 lõike 2 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus sätestab kooskõlas «Jälitustegevuse seaduse» ja «Kriminaalmenetluse seadustikuga» (RT I 2003, 27, 166; 83, 558; 88, 590; 2004, 46, 329; 54, 387) teostatud jälitustoimingute käigus kogutud andmetega tutvustamise korra kooskõlas «Jälitustegevuse seaduse § 1 lõikega 3 ning «Kriminaalmenetluse seadustiku» §-ga 121.

§ 2.  Jälitusasutuse teavitamise kohustus

  (1) Kui jälitustoimingust teatamata jätmiseks ei anta jälitusasutuse juhi või tema poolt volitatud ametniku või prokuröri luba, teatab jälitusasutus pärast jälitustegevuse teatamata jätmise üle otsustamist viivitamatult jälitustoimingu teostamisest isikule, kelle suhtes on toiming tehtud, ning isikule, kelle perekonna- või eraelu puutumatust on jälitustoiminguga riivatud. Kui jälitustoiming viidi läbi alaealise või piiratud teovõimega isiku suhtes, teavitatakse tema seaduslikku esindajat.

  (2) Kui jälitustoimingust teatamata jätmise alus langeb ära, teatatakse viivitamatult käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud isikule jälitustoimingu teostamisest, kui jälitustoimiku säilitamise tähtaeg ei ole möödunud.

  (3) Isikule edastatavas teates tuleb märkida:
  1) jälitustoimingu teostamise aeg;
  2) jälitustoimingu sisu;
  3) jälitustoiminguga kogutud andmetega tutvumise tähtaeg;
  4) jälitustoiminguga kogutud andmeid tutvustava asutuse aadress;
  5) jälitustoimiku säilitamise tähtaeg;
  6) isiku avalduse esitamise tähtaeg soovi kohta tutvuda tema kohta jälitustoiminguga kogutud materjalidega;
  7) isiku avalduse esitamise tähtaja ennistamise kord;
  8) vajadusel isikule andmete tutvustamisest keeldumise alused;
  9) isiku õigus esitada jälitusasutuse tegevuse peale vaie või kaebus «Jälitustegevuse seaduse» §-s 18 sätestatud korras.

  (3) Isikule edastatakse teade kirjalikult rahvastikuregistris tema kohta märgitud aadressil või kinnipidamiskohta vangistust kandvale süüdimõistetule vastavalt «Vangistusseaduse» (RT I 2000, 58, 376; 2000, 72, õiend; 2002, 56, 350; 2002, 84, 492; 90, 521; 2003, 4, 20; 20, 116; 26, 157; 58, 387; 78, 524) sätetele.

§ 3.  Jälitustoimingutega kogutud andmete tutvumise tähtaeg

  (1) Isikule tema kohta jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamise tähtaeg ei või olla pikem kui kolm kuud isikule teate edastamise päevast.

  (2) Isiku avalduse esitamise tähtaeg soovi kohta tutvuda tema kohta jälitustegevuse käigus kogutud materjalidega ei või olla lühem kui üks kuu.

  (3) Isik võib esitada taotluse tutvumistähtaja ennistamiseks jälitustoimiku säilitamise tähtaja jooksul esitades sellekohase avalduse jälitusasutusele.

  (4) Jälitusasutus vastab isiku taotlusele ennistada jälitustoimikuga tutvumistähtaeg ühe kuu jooksul, teatades isikule § 2 lõike 2 punktides 3–9 nimetatud andmed.

§ 4.  Kirjaliku teate kättetoimetamise kord

  (1) Kirjaliku teate võib kätte toimetada teatisele antava allkirja vastu, posti teel väljastusteatega tähtkirjana või elektrooniliselt.

  (2) Kirjalik teade antakse täisealisele isikule ning vähemalt neljateistaastasele alaealisele allkirja vastu teatisel. Alla neljateistaastasele või psüühikahäirega inimesele adresseeritud kirjalik teade antakse tema vanemale või muule seadusjärgsele esindajale või eestkostjale allkirja vastu teatisel. Kui teadet ei olnud võimalik kutsutavale kätte anda, antakse see temaga koos elavale täisealisele perekonnaliikmele allkirja vastu teatisel või saadetakse isikule edastamiseks tema töökohta või õppeasutusse.

  (3) Postiga saadetud teade loetakse isiku poolt kättesaaduks postiasutuse väljastusteates märgitud päevast.

  (4) Teate elektroonilise saatmise korral väljastatakse teade menetlusdokumendis näidatud või internetis avaldatud elektronposti aadressil. Teatele peab olema lisatud digitaalallkiri ja see peab olema kaitstud kolmandate isikute eest. Teate saatmisel märgitakse, et teate kättesaamist tuleb elektronpostiga saatja aadressil viivitamata kinnitada. Elektronpostiga saadetud teade loetakse isiku poolt kättesaaduks kinnitamise päevast. Kui teate kättesaamist ei kinnitata selle saatmisest alates kolme päeva jooksul, saadetakse teade väljastusteatega tähtkirjana või antakse allkirja vastu.

  (5) Teatis teate allkirja vastu kättetoimetamise kohta, postiasutuse väljastusteade ning elektronkirja väljatrükk teate väljastamise kohta ja kinnituse väljatrükk selle kättesaamise kohta lisatakse jälitustoimikusse.

§ 5.  Jälitustoiminguga kogutud andmete tutvustamine

  (1) Käesoleva määruse §-s 2 nimetatud isiku (edaspidi tutvuja) avalduse alusel võimaldatakse tal isiklikult tutvuda tema kohta kogutud jälitustoiminguga kogutud materjaliga ja jälituse tulemusena saadud foto, filmi, heli- või videosalvestisega või muu teabetalletusega üksnes jälitusasutuse ametiruumides.

  (2) Tutvuja võib mõjuval põhjusel volitada notariaalselt tõestatud volikirja alusel kedagi enda asemel tutvuma tema kohta jälitustegevuse käigus kogutud materjalidega. Notariaalselt tõendatud volikiri säilitatakse jälitustoimikus.

  (3) Andmetega tutvustamise kohta koostatakse protokoll «Jälitustegevuse seaduse» § 172 lõigete 2–4 põhjal.

  (4) Materjalide tutvustamine toimub käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud asutuse esindaja (edaspidi tutvustaja) juuresolekul asutuse sisekorraeeskirjas sätestatud tööajal. Tööaja lõppedes tutvustamine lõpetatakse või vajadusel katkestatakse. Katkestamise korral määrab tutvustaja tutvustamise jätkamise päeva ja kellaaja, mille kohta tehakse vastav märge andmetega tutvumise protokollis.

  (5) Vajadusel ja tutvuja taotlusel võib kaasata tõlgi. Tõlgi ees- ja perekonnanimi kantakse tutvustamise protokolli. Tõlgi kaasamise kulud kaetakse vastavalt «Haldusmenetluse seaduse» (RT I 2001, 58, 354; 2002, 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) § 21 lõike 2 sätetele.

  (6) Tutvumiseks esitatud materjalid peavad olema võimaluse korral süstematiseeritud ja kronoloogilises järjekorras.

  (7) Tutvustamiseks esitatud materjalidest ei tehta koopiat.

  (8) Materjalidega tutvumine toimub mõistliku aja jooksul. Kui tutvuja pahatahtlikult venitab tutvumise aega, siis tutvustamine lõpetatakse ning selle kohta tehakse vastav märge andmetega tutvumise protokolli.

  (9) Kui tutvuja üritab rikkuda või hävitada tutvustatavat materjali ja jälitustoiminguga saadud teabetalletust, siis tutvustamine lõpetatakse ning selle kohta tehakse vastav märge andmetega tutvumise protokollis.

  (10) Käesoleva paragrahvi lõigetes 8 ja 9 sätestatud pahatahtliku käitumise korral võib tutvustaja või prokurör tutvustaja taotlusel keelduda materjalide tutvustamisest. Keeldumise kohta koostab jälitusasutuse juhi volitatud ametnik otsuse, mis säilitatakse jälitustoimikus.

Minister Margus LEIVO


Kantsler Märt KRAFT

/otsingu_soovitused.json