Teksti suurus:

Protokoll Põhja-Atlandi lepingu alusel loodud rahvusvaheliste sõjaliste peakorterite staatuse kohta

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.12.2004
Avaldamismärge:RT II 2004, 31, 114

Protokoll Põhja-Atlandi lepingu alusel loodud rahvusvaheliste sõjaliste peakorterite staatuse kohta

Vastu võetud 27.08.1952

Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vahelise relvajõudude staatust reguleeriva kokkuleppega ja protokolliga Põhja-Atlandi lepingu alusel loodud rahvusvaheliste sõjaliste peakorterite staatuse kohta ühinemise seadus

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Mitteametlik tõlge

4. aprillil 1949. aastal Washingtonis allakirjutatud Põhja-Atlandi lepingu osalisriigid,

arvestades, et Põhja-Atlandi lepingu kohaselt võib nende riikide territooriumidele eraldi kokkuleppe järgi asutada sõjalisi peakortereid, ning

soovides kindlaks määrata nimetatud peakorterite ja nende töötajate staatust Põhja-Atlandi lepingu alusel,

on sõlminud 19. juunil 1951. aastal Londonis allakirjutatud relvajõudude staatust reguleeriva kokkuleppe protokolli.

Artikkel 1

Protokollis kasutatakse järgmisi mõisteid:
a) «kokkulepe» tähendab 19. juunil 1951. aastal Londonis allakirjutatud Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vahelist relvajõudude staatust reguleerivat kokkulepet;
b) «kõrgem peakorter» tähendab liitlasvägede kõrgemat peakorterit Euroopas, liitlaste Atlandi ülemjuhataja peakorterit ning teisi Põhja-Atlandi lepingu kohaselt asutatud samaväärseid rahvusvahelisi sõjalisi peakortereid;
c) «liitlasvägede peakorter» tähendab kõrgemat peakorterit ja Põhja-Atlandi lepingu kohaselt asutatud rahvusvahelist sõjalist peakorterit, mis allub vahetult kõrgemale peakorterile;
d) «Põhja-Atlandi Nõukogu» tähendab Põhja-Atlandi lepingu artikli 9 järgi moodustatud nõukogu või tema allasutus, kellel on volitused tema nimel tegutseda.

Artikkel 2

Võttes arvesse protokolli järgmisi sätteid, kohaldatakse kokkulepet Põhja- Atlandi lepingu kohaldamise piirkonnas protokolli osalisriigi territooriumil olevatele liitlasvägede peakorteritele ning protokolli artikli 3 lõike 1 punktides a, b ja c määratletud peakorterite sõjalisele ja tsiviilpersonalile ning nende ülalpeetavatele, kui personal asub nimetatud territooriumil oma ametikohustuste täitmise tõttu või ülalpeetavad abikaasa või vanema ametikohustuste täitmise tõttu.

Artikkel 3

1. Kokkuleppe kohaldamisel liitlasvägede peakorterite suhtes tähendavad «relvajõud», «tsiviilkoosseis» ja «ülalpeetav» järgmist:
a) «relvajõud» – liitlasvägede peakorteris töötav Põhja-Atlandi lepingu osalisriigi maa-, mere- või õhujõudude personal;
b) «tsiviilkoosseis» – tsiviiltöötajad, kes ei ole kodakondsuseta isikud, lepinguga ühinemata riigi kodanikud ega vastuvõtva riigi kodanikud või alalised elanikud ning kes i) töötavad liitlasvägede peakorteris ja on Põhja- Atlandi lepingu osalisriigi relvajõudude teenistuses või ii) on liitlasvägede peakorteri teenistuses ja kuuluvad Põhja-Atlandi Nõukogu poolt kindlaks määratud tsiviilpersonali kategooriasse;
c) «ülalpeetav» – käesoleva lõike punktides a ja b täpsustatud relvajõudude või tsiviilkooseisu liikme abikaasa või laps, kes sõltub tema toetusest.

2. Liitlasvägede peakorterit loetakse kokkuleppe artikli II, artikli V lõike 2, artikli VII lõike 10, artikli IX lõigete 2, 3, 4, 7 ja 8 ning artikli XIII mõistes relvajõududeks.

Artikkel 4

Saatva riigi või tema asutuste kokkuleppejärgsed õigused ja kohustused oma relvajõudude, tsiviilkoosseisu või ülalpeetavate suhtes antakse üle liitlasvägede peakorteri ja selle personali ning nende ülalpeetavate suhtes, kellele kokkulepet kohaldatakse protokolli artikli 2 järgi, asjakohasele peakorterile ning sellele alluvatele vastutavatele asutustele, välja arvatud juhul, kui:
a) saatva riigi sõjaväevõimudele kokkuleppe artikli VII järgi antud õigus teostada kriminaal- ja distsiplinaarjurisdiktsiooni antakse üle selle riigi sõjaväevõimudele, kelle riigikaitseõiguse subjekt on asjaomane isik;
b) kokkuleppe artikliga II, artikli III lõikega 4, artikli VII lõike 5 punktiga a ja lõike 6 punktiga a, artikli VIII lõigetega 9 ja 10 ning artikliga XIII saatvale riigile või tema asutustele pandud kohustused laienevad ka liitlasvägede peakorterile, samuti riigile, kui asjaosaline on selle riigi relvajõud või relvajõudude liige või töötaja või liikme või töötaja ülalpeetav;
c) kokkuleppe artikli III lõike 2 punkti a ja lõike 5 ning artikli XIV mõistes on saatev riik relvajõudude liikme või tema ülalpeetava puhul riik, kelle relvajõududesse asjaomane liige kuulub, või tsiviilkoosseisu ja selle liikmete korral riik, kelle relvajõududes asjaomane liige töötab;
d) saatvale riigile kokkuleppe artikli VIII lõigete 6 ja 7 kohaselt pandud kohustused kehtivad riigi kohta, kelle relvajõududesse kuulub isik, kelle tegevus või tegevusetus on andnud alust nõudeks, või tsiviilkoosseisu liikme puhul selle riigi kohta, kelle relvajõududes isik töötab, või sellise riigi puudumise korral liitlasvägede peakorteri kohta, kui asjaomane isik on selle liige. Nii riigil, kelle kohta käesoleva lõike järgi kehtivad kohustused, kui ka asjaomasel liitlasvägede peakorteril on artikli VIII lõikes 8 sätestatud vahekohtuniku määramisel saatva riigi õigused.

Artikkel 5

Liitlasvägede peakorteri liikmel on peakorteri väljastatud isikutunnistus, kus on isiku nimed, sünniaeg ja -koht, kodakondsus, auaste või järk, number (kui on olemas), foto ja kehtivusaeg. Nõudmise korral tuleb isikutunnistus esitada.

Artikkel 6

1. Kokkuleppe artikli VIII kohaselt lepinguosalistele kehtestatud nõuetest loobumise kohustus kehtib nii liitlasvägede peakorteri kui ka käesoleva protokolli iga osalisriigi kohta.

2. Kokkuleppe artikli VIII lõigete 1 ja 2 mõistes:
a) käsitatakse liitlasvägede peakorteri või käesoleva protokolli osalisriigi omandis olevat ja liitlasvägede peakorteri kasutuses olevat vara lepinguosalise varana, mida kasutavad viimase relvajõud;
b) käsitatakse käesoleva protokolli artikli 3 lõikes 1 määratletud relvajõudude või tsiviilkoosseisu liikme või liitlasvägede peakorteri töötaja tekitatud kahju lepinguosalise relvajõudude liikme või töötaja tekitatud kahjuna;
c) kehtib artikli VIII lõikes 3 väljendile «kuuluma lepinguosalisele» antud tähendus liitlasvägede peakorteri kohta.

3. Kokkuleppe artikli VIII lõikes 5 nimetatud nõuete hulka loetakse ka nõuded (välja arvatud lepingulised nõuded ja nimetatud artikli lõigetes 6 ja 7 loetletud nõuded), mis tulenevad liitlasvägede peakorteri töötajate tegevusest või tegevusetusest või muust tegevusest, tegevusetusest või juhtumist, mille eest liitlasvägede peakorter on õiguslikult vastutav ning mis on tekitanud vastuvõtva riigi territooriumil kahju kolmandatele isikutele, kes ei ole käesoleva protokolli osapooled.

Artikkel 7

1. Kokkuleppe artiklis X ettenähtud relvajõudude või tsiviilkoosseisu liikmete palkade ja muude tasude maksuvabastust kohaldatakse artikli 3 lõike 1 punktis a ja punkti b alapunktis i määratletud liitlasvägede peakorterite personali palkade ja muude tasude suhtes, mida maksavad relvajõud, kuhu nad kuuluvad või kus nad töötavad; käesolev lõige ei vabasta nimetatud isikuid selle riigi maksudest, mille kodanikud nad on.

2. Liitlasvägede peakorterite Põhja-Atlandi Nõukogu poolt kindlaks määratud kategooriatesse kuuluvate töötajate palku ja muid tasusid, mida töösuhtest tulenevalt maksavad liitlasvägede peakorterid, ei maksustata. Protokolli osalisriik võib liitlasvägede peakorteriga sõlmida kokkuleppe, mille kohaselt võtab osalisriik tööle liitlasvägede peakorterites teenima hakkavad oma kodanikud (välja arvatud – kui osalisriik nii nõuab – isikud, kes ei ela alaliselt tema territooriumil) ning maksab oma eelarvest nende isikute palgad ja muud tasud riigis kehtestatud palgaastmestiku järgi. Nimetatud palku ja muid tasusid võib maksustada asjaomane osalisriik, kuid mitte teised osalisriigid. Kui protokolli osalisriigi sõlmitud kokkulepe muudetakse või lõpetatakse, ei kehti protokolli osalisriikide kohta enam käesoleva lõike esimeses lauses sätestatud oma kodanikele makstavate palkade ja muude tasude maksustamise keeld.

Artikkel 8

1. Liitlasvägede peakorterite asutamise, ehitamise, hooldamise ja tegutsemise hõlbustamiseks vabastatakse need võimalikult suures ulatuses lõivudest ja maksudest ühise kaitse huvides tehtud ametialastelt ja ainult neile kasu toovatelt väljaminekutelt; protokolli iga osalisriik alustab tema territooriumil tegutseva liitlasvägede peakorteriga läbirääkimisi eesmärgiga sõlmida käesoleva sätte jõustamise kokkulepe.

2. Liitlasvägede peakorterile laienevad kokkuleppe artikli XI kohaselt relvajõududele tagatud õigused samadel tingimustel.

3. Kokkuleppe artikli XI lõikeid 5 ja 6 ei kohaldata vastuvõtvate riikide kodanike suhtes, välja arvatud juhul, kui kodanikud kuuluvad protokolli mõne teise osalisriigi relvajõududesse.

4. Väljend «lõivud ja maksud» käesolevas artiklis ei tähenda teenustasu.

Artikkel 9

Kui Põhja-Atlandi Nõukogu ei otsusta teisiti
a) käsutatakse liitlasvägede peakorterite rahvusvahelistest vahenditest moodustatud investeerimiseelarve alusel soetatud vara, mis ei ole enam peakorterile vajalik, Põhja-Atlandi Nõukogu poolt heakskiidetud kokkulepete kohaselt ning tulud jaotatakse või kantakse üle Põhja-Atlandi lepingu osalisriikidele proportsionaalselt nende panusega peakorteri investeerimiskuludesse. Vastuvõtval riigil on eelisõigus omandada oma territooriumil asuvat kinnisvara eeldusel, et tema poolt pakutavad tingimused ei ole vähem soodsad võrreldes nendega, mida pakub mis tahes kolmas isik;
b) vastuvõtva riigi poolt peakorterile tasuta (välja arvatud nominaalhinna eest) liitlasvägede peakorteri kasutusse antud maa, ehitised või püsiseadmed, mida peakorter enam ei vaja, antakse tagasi vastuvõtvale riigile ning vastuvõtva riigi poolt peakorterile kasutamiseks antud vara väärtuse suurenemise või vähenemise üle otsustab Põhja-Atlandi Nõukogu (arvestades vastuvõtva riigi seadusi) ning see jaotatakse Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide vahel või kantakse nende tuludesse või kuludesse proportsionaalselt nende panusega peakorteri investeerimiskuludesse.

Artikkel 10

Iga kõrgem peakorter on juriidiline isik; tal on õigusvõime sõlmida lepinguid ning omandada ja käsutada vara. Vastuvõttev riik võib siiski selle õigusvõime kasutamist korraldada eraldi kokkulepetega enda ja kõrgema peakorteri või kõrgema peakorteri nimel tegutseva alluva liitlasvägede peakorteri vahel.

Artikkel 11

1. Kokkuleppe artikli VIII järgi võib kõrgem peakorter osaleda kohtumenetluses hageja või kostjana. Vastuvõttev riik ja kõrgem peakorter või tema volitatud alluv liitlasvägede peakorter võivad siiski kokku leppida, et vastuvõttev riik tegutseb vastuvõtva riigi kohtutes kõrgema peakorteri nimel kõigis kohtumenetlustes, milles peakorter on osaline.

2. Liitlasvägede peakorteri vastu ei või võtta ühtegi täidesaatvat meedet, mille eesmärk on sundvõõrandada või arestida peakorteri omandit või vahendeid, välja arvatud kokkuleppe artikli VII lõike 6 punktis a ja artiklis XIII sätestatud eesmärkidel.

Artikkel 12

1. Võimaldamaks hallata oma rahvusvahelise eelarve kasutamist, võib liitlasvägede peakorter omada igat liiki valuutat ja kasutada valuutaarveid.

2. Liitlasvägede peakorteri taotluse korral hõlbustavad protokolli osalisriigid asjaomaste peakorterite vahendite ülekandmist ühest riigist teise ning liitlasvägede peakorteri kasutuses oleva valuuta vahetamist juhul, kui see on vajalik liitlasvägede peakorteri nõudmise täitmiseks.

Artikkel 13

Liitlasvägede peakorteri hoones hoitavad või peakorteri nõuetekohaselt volitatud liikme valduses olevad peakorteri arhiivid ja ametlikud dokumendid on puutumatud, kui peakorter ei ole puutumatusest loobunud. Vastuvõtva riigi taotluse korral ja asjaomase riigi esindaja juuresolekul tõestab peakorter dokumente, et kinnitada nende puutumatust käesoleva artikli järgi.

Artikkel 14

1. Põhja-Atlandi Nõukogu otsusega võib protokolli tervikuna või osaliselt kohaldada iga Põhja-Atlandi lepingu kohaselt loodud sõjalise peakorteri või organisatsiooni suhtes (mida ei ole nimetatud protokolli artikli 1 lõigetes b ja c).

2. Euroopa Kaitseühenduse käivitumise korral võib protokolli kohaldada liitlasvägede peakorteriga seotud Euroopa kaitsejõudude personalile ja nende ülalpeetavatele Põhja-Atlandi Nõukogu määratud ajal ja viisil.

Artikkel 15

Kõik protokolli tõlgendamist ja rakendamist käsitlevad erimeelsused protokolli osalisriikide vahel või osalisriikide ja liitlasvägede peakorterite vahel lahendatakse vaidluspoolte läbirääkimiste teel, pöördumata ühegi välise jurisdiktsiooni poole. Välja arvatud juhul, kui protokollis või kokkuleppes on sõnaselgelt ette nähtud pöörduda erimeelsustega, mida otseste läbirääkimiste teel ei suudeta lahendada, Põhja-Atlandi Nõukogu poole.

Artikkel 16

1. Kokkuleppe artikleid XV, XVII ja XX kohaldatakse protokolli lahutamatu osana, kuid kooskõlas nimetatud sätetega võib protokolli läbi vaadata, peatada, ratifitseerida, sellega ühineda, seda denonsseerida või selle kohaldamist laiendada kokkuleppest eraldi.

2. Protokolli võib täiendada vastuvõtva riigi ja kõrgema peakorteri kahepoolsete kokkulepetega ning vastuvõtva riigi ja kõrgema peakorteri ametiasutused võivad kokku leppida protokolli või kokkuleppe sätete haldusaktiga jõustamises enne ratifitseerimist.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad protokollile alla kirjutanud. Koostatud 28. augustil 1952. aastal Pariisis inglise ja prantsuse keeles ühes eksemplaris; mõlemad tekstid on võrdse jõuga ja antakse hoiule Ameerika Ühendriikide valitsuse arhiivi. Ameerika Ühendriikide valitsus edastab tõestatud koopiad kõigile allakirjutanud ja ühinevatele riikidele.

PROTOCOL ON THE STATUS OF INTERNATIONAL MILITARY HEADQUARTERS SET UP PURSUANT TO THE NORTH ATLANTIC TREATY
Done on 28 of August 1952 in Paris

The parties to the North Atlantic Treaty signed in Washington on 4th April, 1949,

Considering that international military Headquarters may be established in their territories, by separate arrangement, under the North Atlantic Treaty, and

Desiring to define the status of such Headquarters and of the personnel thereof within the North Atlantic Treaty area,

Have agreed to the present Protocol to the Agreement signed in London on 19th June, 1951, regarding the Status of their Forces:

Article 1

In the present Protocol the expression
a. “the Agreement” means the Agreement signed in London on 19th June, 1951, by the Parties to the North Atlantic Treaty regarding the status of their Forces;
b. “Supreme Headquarters” means Supreme Headquarters Allied Powers in Europe, Headquarters of the Supreme Allied Commander Atlantic and any equivalent international military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty;
c. “Allied Headquarters” means any Supreme Headquarters and any international military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty which is immediately subordinate to a Supreme Headquarters;
d. “North Atlantic Council” means the Council established by Article IX of the North Atlantic Treaty or any of its subsidiary bodies authorised to act on its behalf.

Article 2

Subject to the following provisions of this Protocol, the Agreement shall apply to Allied Headquarters in the territory of a Party to the present Protocol in the North Atlantic Treaty area, and to the military and civilian personnel of such Headquarters and their dependents included in the definitions in sub-paragraphs a., b. and c. of paragraph 1 of Article 3 of this Protocol, when such personnel are present in any such territory in connection with their official duties or, in the case of dependents, the official duties of their spouse or parent.

Article 3

1. For the purpose of applying the Agreement to an Allied Headquarters the expressions “force”, “civilian component” and “dependent”, wherever they occur in the Agreement shall have the meanings set out below:
a. “force” means the personnel attached to the Allied Headquarters who belong to the land, sea or air armed services of any Party to the North Atlantic Treaty;
b. “civilian component” means civilian personnel who are not stateless persons, nor nationals of any State which is not a Party to the Treaty, nor nationals of, nor ordinarily resident in the receiving State, an who are (i) attached to the Allied Headquarters and in the employ of an armed service of a Party to the North Atlantic Treaty or (ii) in such categories of civilian personnel in the employ of the Allied Headquarters as the North Atlantic Council shall decide;
c. “dependent” means the spouse of a member of a force or civilian component, as defined in sub-paragraphs a. and b. of this paragraph, or a child of such member depending on him or her support.

2. An Allied Headquarters shall be considered to be a force for the purposes of Article II, paragraph 2 of Article V, paragraph 10 of Article VII, paragraphs 2, 3, 4, 7 and 8 of Article IX, and Article XIII, of the Agreement.

Article 4

The rights and obligations which the Agreement gives to or imposes upon the sending State or its authorities in respect of its forces or their civilian components or dependents shall, in respect of an Allied Headquarters and its personnel and their dependents to whom the Agreement applies in accordance with Article 2 of the present Protocol, be vested in or attached to the appropriate Supreme Headquarters and the authorities responsible under it, except that:
a. the right which is given by Article VII of the Agreement to the military authorities of the sending State to exercise criminal and disciplinary jurisdiction shall be vested in the military authorities of the State, if any, to whose military law the person concerned is subject;
b. the obligations imposed upon the sending state or its authorities by Article II, paragraph 4 of Article III, paragraphs 5 a. and 6 a. of Article VII paragraphs 9 and 10 of Article VIII, and Article XIII, of the Agreement, shall attach both to the Allied Headquarters and to any State whose armed service, or any member or employee of whose armed service, or the dependent of such member or employee, is concerned;
c. for the purposes of paragraphs 2 a. and 5 of Article III, and Article XIV, of the Agreement the sending State shall be, in the case of members of a force and their dependents, the State to whose armed service the member belongs, or, in the case of members of a civilian component and their dependents, the State, if any, by whose armed service the member is employed;
d. the obligations imposed on the sending State by virtue of paragraphs 6 and 7 of Article VIII of the Agreement shall attach to the State to whose armed service the person belongs whose act or omission has given rise to the claim or, in the case of a member of a civilian component, to the State by whose armed service he is employed or, if there is no such State, to the Allied Headquarters of which the person concerned is a member.

Both the State, if any, to which obligations attach under this paragraph and the Allied Headquarters concerned shall have the rights of the sending State in connection with the appointment of an arbitrator under paragraph 8 of Article VIII.

Article 5

Every member of an Allied Headquarters shall have a personal identity card issued by the Headquarters showing names, date and place of birth, nationality, rank or grade, number (if any), photograph and period of validity. This card must be presented on demand.

Article 6

1. The obligations to waive claims imposed on the Contracting Parties by Article VIII of the Agreement shall attach both to the Allied Headquarters and to any Party to this Protocol concerned.

2. For the purposes of paragraphs 1 and 2 of Article VIII of the Agreement,
a. property owned by an Allied Headquarters or by a Party to this Protocol and used by an Allied Headquarters shall be deemed to be property owned by a Contracting Party and used by its armed services;
b. damage caused by a member of a force or civilian component as defined in paragraph 1 of Article 3 of this Protocol or by any other employee of an Allied Headquarters shall be deemed to be damage caused by a member or employee of the armed services of a Contracting Party;
c. the definition of the expression “owned by a Contacting Party” in paragraph 3 of Article VIII shall apply in respect of an Allied Headquarters.

3. The claims to which paragraph 5 of Article VIII of the Agreement applies shall include claims (other than contractual claims and claims to which paragraphs 6 or 7 of that Article apply) arising out of acts or omissions of any employees of an Allied Headquarters, or out of any other act, omission or occurrence for which an Allied Headquarters, or out of any other act, omissions or occurrence for which an Allied Headquarters is legally responsible, and causing in the territory of a receiving State to third parties, other than any of the Parties to this Protocol.

Article 7

1. The exemption from taxation accorded under Article X of the Agreement to members of a force or civilian component in respect of their salaries and emoluments shall apply, as regards personnel of an Allied Headquarters within the definitions in paragraph 1 a. and b. (i) of Article 3 of this Protocol, to salaries and emoluments paid to them as such personnel by the armed service to which they belong or by which they are employed, except that this paragraph shall not exempt any such member or employee from taxation imposed by a State of which he is a national.

2. Employees of an Allied Headquarters of categories agreed by the North Atlantic Council shall be exempted from taxation on the salaries and emoluments paid to them by the Allied Headquarters in their capacity as such employees. Any Party to the present Protocol may, however, conclude an arrangement with the Allied Headquarters whereby such Party will employ and assign to the Allied Headquarters all of its nationals (except, if such Party so desires, any not ordinarily resident within its territory) who are to serve on the staff of the Allied Headquarters and pay the salaries and emoluments of such persons from its own funds, at a scale fixes by it. The salaries and emoluments so paid may be taxed by the Party concerned but shall be exempted from taxation by any other Party. If such an arrangement is entered into by any Party to the present Protocol and is subsequently modified or terminated, Parties to the present Protocol shall no longer be bound under the first sentence of this paragraph to exempt from taxation the salaries and emoluments paid to their nationals.

Article 8

1. For the purpose of facilitating the establishment, construction, maintenance and operation of Allied Headquarters, these Headquarters shall be relieved, so far as practicable, from duties and taxes, affecting expenditures by them in the interest of common defence and for their official and exclusive benefit, and each Party to the present Protocol shall enter into negotiations with any Allied Headquarters operating in its territory for the purpose of concluding an agreement to give effect to this provision.

2. An Allied Headquarters shall have the rights granted to a force under Article XI of the Agreement subject to the same conditions.

3. The provisions in paragraphs 5 and 6 of Article XI of the Agreement shall not apply to nationals of the receiving States, unless such nationals belong to the armed services of a Party to this Protocol other than the receiving State.

4. The expression “duties and taxes” in this Article does not include charges for services rendered.

Article 9

Except in so far as the North Atlantic Council may decide otherwise,
a. any assets acquired from the international funds of an Allied Headquarters under its capital budget and no longer required by the Headquarters shall be disposed of under arrangements approved by the North Atlantic Council and the proceeds shall be distributed among or credited to the Parties to the North Atlantic Treaty in the proportions in which they have contributed to the capital costs of the Headquarters. The receiving State shall have the prior right to acquire any immovable property so disposed of in its territory provided that it offers terms no less favourable than those offered by any third party;
b. any land, buildings or fixed installations provided for the use of an Allied Headquarters by the receiving State without charge to the Headquarters (other than a nominal charge) and no longer required by the Headquarters shall be handed back to the receiving State, and any increase or loss in the value of the property provided by the receiving State resulting from its use by the Headquarters shall be determined by the North Atlantic Council (taking into consideration any applicable law of the receiving State) and distributed among or credited or debited to the Parties to the North Atlantic Treaty in the proportions in which they have contributed to the capital costs of the Headquarters.

Article 10

Each Supreme Headquarters shall possess juridical personality; it shall have the capacity to conclude contracts and to acquire and dispose of property. The receiving State may, however, make the exercise of such capacity subject to special arrangements between it and the Supreme Headquarters or any subordinate Allied Headquarters acting on behalf of the Supreme Headquarters.

Article 11

1. Subject to the provisions of Article VIII of the Agreement, a Supreme Headquarters may engage in legal proceedings as claimant or defendant. However, the receiving State and the Supreme Headquarters or any subordinate Allied Headquarters authorized by it may agree that the receiving State shall act on behalf of the Supreme Headquarters in any legal proceedings to which that Headquarters is a party before the courts of the receiving State.

2. No measure of execution or measure directed to the seizure or attachment of its property or funds shall be taken against any Allied Headquarters, except for the purposes of paragraph 6 a. of Article VII and Article XIII of the Agreement.

Article 12

1. To enable it to operate its international budget, an Allied Headquarters may hold currency of any kind and operate accounts in any currency.

2. The Parties to the present Protocol shall, at the request of an Allied Headquarters, facilitate transfers of the funds of such Headquarters from one country to another and the conversion of any currency held by an Allied Headquarters into any other currency, when necessary to meet the requirements of any Allied Headquarters.

Article 13

The archives and other official documents of an Allied Headquarters kept in premises used by those Headquarters or in the possession of any properly authorized member of the Headquarters shall be inviolable, unless the Headquarters has waived this immunity. The Headquarters shall, at the request of the receiving State and in the presence of a representative of that State, verify the nature of any documents to confirm that they are entitled to immunity under this Article.

Article 14

1. The whole or any part of the present Protocol or of the Agreement may be applied, by decision of the North Atlantic Council, to any international military Headquarters or organization (not included in the definitions in paragraphs b. and c. of Article 1 of this Protocol) which is established pursuant to the North Atlantic Treaty.

2. When the European Defence Community comes into being, the present Protocol may be applied to the personnel of the European Defence Forces attached to an Allied Headquarters and their dependents at such time and in such manner as may be determined by the North Atlantic Council.

Article 15

All differences between the Parties to the present Protocol or between any such Parties and any Allied Headquarters relating to the interpretation or application of the Protocol shall be settled by negotiation between the parties in dispute without recourse to any outside jurisdiction. Except where express provision is made to the contrary in the present Protocol or in the Agreement, differences which cannot be settled by direct negotiation shall be referred to the North Atlantic Council.

Article 16

1. Articles XV and XVII to XX of the Agreement shall apply as regards the present Protocol as if they were an integral part thereof, but so that the Protocol may be reviewed, suspended, ratified, acceded to, denounced or extended in accordance with those provisions independently from the Agreement.

2. The present Protocol may be supplemented by bilateral agreement between the receiving State and a Supreme Headquarters, and the authorities of a receiving State and a Supreme Headquarters may agree to give effect, by administrative means in advance of ratification, to any provisions of this Protocol or of the Agreement as applied by it.

In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed the present Protocol. Done in Paris this 28th day of August 1952, in the English and French languages, both texts being equally authoritative, in a single original which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America. The Government of the United States of America shall transmit certified copies thereof to all the signatory and acceding States.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json