Teksti suurus:

Antsla valla tiheasustusalal raieloa andmise tingimuste ja korra kehtestamine

Väljaandja:Antsla Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 248, 2149

Antsla valla tiheasustusalal raieloa andmise tingimuste ja korra kehtestamine

Vastu võetud 27.10.2004 nr 14

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja looduskaitseseaduse (RT I 2004, 38, 258) § 45, Antsla Vallavolikogu määrab:

1. Kehtestada Antsla valla tiheasustusalal raieloa andmise tingimused ja kord vastavalt lisale 1.

2. Avalikustada käesolev määrus elektroonilises Riigi Teatajas.

3. Määrus jõustub 1. detsembril 2004. a.

Volikogu esimees Hele ANGERJÄRV

Antsla Vallavolikogu 27. oktoobri 2004. a määruse nr 14
lisa 1

ANTSLA VALLA TIHEASUSTUSALAL RAIELOA ANDMISE TINGIMUSED JA KORD

1. Üldsätted
1.1. Antsla valla tiheasustusalal raieloa andmise tingimused ja kord (edaspidi kord) määrab kindlaks Antsla valla tiheasustusaladel puude raieks loa taotlemise, vormistamise ning väljastamise tingimused. Kord ei reguleeri metsaseaduse §-st 3 tulenevaid juhtumeid, mil puude raiet teostatakse sama seaduse § 23 alusel.
1.2. Puud käesoleva korra tähenduses on kasvav puu või puud, mille diameeter (tüve läbimõõt 1,3 meetri kõrguselt) on vähemalt 5 sentimeetrit.
1.3. Puude raie Antsla valla territooriumi tiheasustusalal on keelatud ilma raieloata.
1.4. Raieloa väljastab Antsla Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) määratud ametnik.

2. Puude raieloa taotlemine, läbivaatamine ja väljaandmine
2.1. Kinnistu või erastatava maa korral esitab vallavalitsusele taotluse maa omanik või maa erastaja.
2.2. Munitsipaalmaa ja jätkuvalt riigiomandis oleva maa korral esitab vallavalitsusele taotluse maad haldav asutus, juriidiline või füüsiline isik.
Taotlusel (lisa 2) on järgmised andmed:
2.2.1. taotleja nimi;
2.2.2. volitatud esindaja nimi;
2.2.3. taotleja andmed (nimi, aadress, asukoht või elukoht, isikukood/sünniaeg või registreerimisnumber, esindaja volitus, kontakttelefon jne);
2.2.4. omandisuhe puude kasvukohaga;
2.2.5. asendiplaan, millel on näidatud raiutavad puud.
2.3. Vallavalitsus:
2.3.1. registreerib ja vaatab taotluse läbi;
2.3.2. kontrollib taotluses esitatud andmete õigsust;
2.3.3. otsustab puude raieloa andmise või mitteandmise ühe kuu jooksul alates selle taotlemisest;
2.3.4. märgistab puu(de) raieloa andmise korral puu(d) looduses;
2.3.5. määrab kindlaks raieloa kehtivuse ja raiejäätmete koristamise tähtaja;
2.3.6. vormistab puu(de) raieloa (lisa 3) kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotlejale ja teine jääb vallavalitsusele.

3. Vastutus

Käesoleva korra rikkumise eest kohaldatakse väärteomenetluse seadustiku sätteid.

Antsla Vallavolikogu 27. oktoobri 2004. a määruse nr 14
lisa 2

RAIELOA TAOTLUS

1. Füüsilise või juriidilise isiku nimi ..................................................................................

2. Volitatud esindaja ......................................................................................................

3. Isikukood või sünniaeg/registrikood..............................................................................

4. Elukoha/asukoha aadress ............................................................................................

5. Kontaktandmed (telefon, e-posti aadress) ....................................................................

6. Omandisuhe puude kasvukohaga .................................................................................

........................................................................................................................................

7. Soovitakse raiuda ........................................................................................................

.......................................................................................................................................

8. Puu(de) raiumise põhjus ...............................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Taotlusele lisatakse kinnistamisotsuse koopia ja asendiplaan, millel on ära näidatud raiutav puu või puud ning volikiri esindaja volituste tõendamiseks.

....................................                                                              ....................................
        /allkiri/                                                                                 /kuupäev/

Antsla Vallavolikogu 27. oktoobri 2004. a määruse nr 14
lisa 3

RAIELUBA nr _____

Antsla                                                                         « ____»__________ 200___ a.

Raieluba annab õiguse Antsla vallas tiheasustusalal raiuda ja kärpida puid:

Raieoloa saaja: _________________________________________________________

Isikukood/sünniaeg või registrikood__________________________________________

Raie teostamise koht _____________________________________________________

_____________________________________________________________________
                              ( kinnistu nimi, kinnisturegistri nr, aadress)

Raiumisele / kärpimisele kuulub:

Puu liik Arv Diameeter Raie liik, põhjus Märkused
         
         
         
         
         
         
         

Raie / kärpimise skeem:
Eeskirjadejärgse raie lõpetamise tähtaeg:_____________________________________

Raieloa andis üle:                                                       Raieoloa võttis vastu:

____________________________                      ____________________________
            /nimi/                                                                          /nimi/

____________________________                       ____________________________
            /allkiri/                                                                       /allkiri/

/otsingu_soovitused.json