Teksti suurus:

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 68 "Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded" muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:21.11.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 145, 2186

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruse nr 68 "Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded" muutmine

Vastu võetud 10.11.2004 nr 200

Määrus kehtestatakse «Kaubandustegevuse seaduse» (RT I 2004, 12, 78) § 6 lõike 4 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 1. aprilli 2004. a määruse nr 99 «Volituste andmine «Kaubandustegevuse seadusest» tulenevate õigusaktide kehtestamiseks» (RT I 2004, 22, 152) § 1 punktiga 1.

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 12. aprilli 2004. a määruses nr 68 «Rõivaste ja tekstiiltoodete märgistamise nõuded» (RTL 2004, 41, 688) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjast jäetakse välja ülaindeks 2 ja määruse lõpust sama tähistusega normitehniline märkus;

2) määruse lõpus esitatud normitehniline märkus 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1 Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 96/74/EÜ tekstiilinimetuste kohta (EÜT L 032 03.02.1997, lk 38–55); Komisjoni direktiiv 97/37/EÜ, millega direktiivi 96/74/EÜ I ja II lisa kohandatakse tehnilise arenguga (EÜT L 169, 27.06.1997, lk 74–75); Komisjoni direktiiv 2004/34/EÜ, millega direktiivi 96/74/EÜ I ja II lisa kohandatakse tehnilise arenguga (ELT L 089, 26.03.2004, lk 35).»;

3) paragrahvi 4 lõike 1 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) toote nimetus, kui selle puudumine võib tarbijat eksitada;»;

4) paragrahvi 6 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Suurustähistus (kehasuuruse tähistus) märgitakse kas vahetult tootele või rõivaeseme külge püsikinnitatud tekstiillindile või toote külge kinnitatud etiketile. Lisaks võib toote suurustähistuse märkida toote müügipakendile. Suurustähistus esitatakse suurustunnuste (keha mõõtmed sentimeetrites, mida kasutatakse rõivasuuruse tähistamiseks) ja nende arvväärtuste abil või muu tähelise, numbrilise või tähelis-numbrilise tähistusena. Suurustähistuse märkimisel suurustunnuste ja nende arvväärtuste abil on soovitatav lähtuda Eesti standardist EVS EN 13402.»;

5) paragrahvi 7 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Tekstiiltoote hooldustähistus märgitakse vahetult tootele või toote külge püsikinnitatud tekstiillindile. Lisaks võib toote hooldustähistuse märkida toote külge kinnitatud etiketile või toote müügipakendile. Kui hooldustähistuse märkimine tootele või toote külge püsikinnitatud tekstiillindile ei ole võimalik, võib hooldustähistus olla esitatud ainult toote külge kinnitatud etiketil või toote müügipakendil.»;

6) paragrahvi 8 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Rõivaste puhul märgitakse kiukoostis kas vahetult tootele või toote külge püsikinnitatud tekstiillindile või toote külge kinnitatud etiketile. Lisaks võib rõivaste kiukoostise märkida toote müügipakendile. Muude tekstiiltoodete kiukoostis märgitakse kas vahetult tootele või toote külge püsikinnitatud tekstiillindile või toote külge kinnitatud etiketile või toote müügipakendile.»

Minister Andrus ANSIP

Asekantsler
kantsleri ülesannetes Signe RATSO

/otsingu_soovitused.json