Teksti suurus:

Haridus- ja Teadusministeeriumi Raamatupidamisbüroo ning Riigivara Haldusbüroo ümberkorraldamine

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:21.11.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RTL 2004, 145, 2184

Haridus- ja Teadusministeeriumi Raamatupidamisbüroo ning Riigivara Haldusbüroo ümberkorraldamine

Vastu võetud 08.11.2004 nr 57

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 43 lõigete 3 ja 5 ning Vabariigi Valitsuse 8. oktoobri 1996. a määruse nr 244 (RT I 1996, 73, 1300; 1998, 118–120, 1898; 1999, 57, 603; 92, 828; 2002, 91, 525; 99, 585; 2004, 72, 508) «Valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste moodustamise ja ümberkorraldamise ning nende tegevuse lõpetamise kord» punktide 23 ja 42 alusel.

§1. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas tegutsevate hallatavate riigiasutuste finantsjuhtimise kvaliteedi tõstmiseks ning riigivara tõhusamaks kasutamiseks lõpetatakse 1. jaanuariks 2005. a Haridus- ja Teadusministeeriumi Raamatupidamisbüroo (edaspidi Raamatupidamisbüroo) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi Riigivara Haldusbüroo (edaspidi Riigivara Haldusbüroo) tegevus eraldiseisvate asutustena, andes mõlema asutuse ülesanded täitmiseks Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Haridus- ja Teadusministeeriumi Koolivõrgu Büroole (edaspidi Koolivõrgu Büroo).

§2. (1) Moodustada ümberkorralduste läbiviimiseks ametikohajärgselt komisjon järgmises koosseisus:
1) Haridus- ja Teadusministeeriumi haldusala asekantsler, komisjoni esimees;
2) Haridus- ja Teadusministeeriumi planeerimisosakonna juhataja;
3) Riigivara Haldusbüroo juhataja;
4) Raamatupidamisbüroo juhataja;
5) Koolivõrgu Büroo juhataja;
6) Riigivara Haldusbüroo juhataja volitatud Riigivara Haldusbüroo töötaja;
7) Raamatupidamisbüroo juhataja volitatud Raamatupidamisbüroo töötaja;
8) Koolivõrgu Büroo juhataja volitatud Koolivõrgu Büroo töötaja.

(2) Komisjoni ülesandeks on:
1) ettepanekute tegemine Raamatupidamisbüroo ja Riigivara Haldusbüroo ülesannete edaspidise täitmise ja tööjaotuse kohta ja vastavate muudatuste ettevalmistamine Haridus- ja Teadusministeeriumi ja Koolivõrgu büroo põhimäärustes ning
2) riigivara ja asjaajamise ülevõtmise korraldamine, sealhulgas vara ja asjaajamise üleandmis-vastuvõtmise akti koostamine.

(3) Komisjoni liikmete nimekirja ning üksikasjalikud ülesanded kinnitab Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler käskkirjaga.

§3. Komisjonil alustada tööd hiljemalt 15. novembril 2004. a. Komisjonil esitada § 2 lõike 2 punktis 1 nimetatud ettepanekud hiljemalt 1. detsembriks 2004. a ning lõpetada töö ja esitada Raamatupidamisbüroolt ning Riigivara Haldusbüroolt Haridus- ja Teadusministeeriumile ning Koolivõrgu Büroole üleantava riigivara ja asjaajamise üleandmise-vastuvõtmise aktid Haridus- ja Teadusministeeriumile hiljemalt 15. jaanuariks 2005. a.

§4. Raamatupidamisbüroo ning Riigivara Haldusbüroo kasutamata jäänud riigieelarve assigneeringud suletakse 1. jaanuarist 2005. a ning arvatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarvesse.

§5. Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Koolivõrgu Büroo täiendavate ülesannete täitmiseks vajalikud vahendid on ette nähtud «Seaduse 2005. aasta eelarve» eelnõus Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala eelarve all.

§6. Muudatused Haridus- ja Teadusministeeriumi osakondade põhimäärustes ja Koolivõrgu Büroo põhimääruses kehtestatakse ning Riigivara Haldusbüroo ja Raamatupidamisbüroo põhimäärus tunnistatakse kehtetuks haridus- ja teadusministri määrusega.

Kultuuriminister
haridus- ja teadusministri ülesannetes Urmas PAET

Kantsler Jaan KALLAS

/otsingu_soovitused.json