Teksti suurus:

Riigi teaduspreemiate määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 29, 360

Riigi teaduspreemiate määramine

Vastu võetud 22.02.2000 nr 127

«Teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse» (RT I 1997, 30, 471; 1998, 111, 1832; 1999, 10, 157) paragrahvi 10 punkti 8 alusel ning kooskõlas «Seaduse «2000. aasta riigieelarve»» (RT I 2000, 1, 1) paragrahviga 1 (kulude osa 130, peatükk 81, artikkel 29) ja Vabariigi Valitsuse 9. veebruari 1999. a määrusega nr 51 «Riigi teaduspreemiate põhimääruse kinnitamine» (RT I 1999, 15, 233; 51, 554):

1. Määrata pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö eest antav 200 000 krooni suurune riigi teaduspreemia Endel Lippmaale.

2. Määrata eelmise nelja aasta jooksul valminud ja avaldatud parimate teadustööde eest 100 000 krooni suurused riigi teaduspreemiad järgmiselt:
1) Peeter Saarile – täppisteaduste alal tööde tsükli «Laialivalgumatud valguslained» eest;
2) Jaak Järvele – keemia ja molekulaarbioloogia alal tööde tsükli «Bioaktiivsete ainete toimemehhanismi ja spetsiifilisuse kvantitatiivse analüüsi meetodite arendamine ja rakendused» eest;
3) Hiie Hinrikusele – tehnikateaduste alal 1996.–1999. aasta publikatsioonide tsükli «Elektromagnetväljad biomeditsiinitehnikas» eest;
4) Toomas Veidebaumile – arstiteaduse alal uuringute «Molekulaarsed markerid vähiepidemioloogias» eest;
5) Olevi Kullile ja Ülo Niinemetsale – geo- ja bioteaduste alal uurimistööde tsükli «Fotosünteesi kohanemine lehestikus» eest.

Preemia jagada autorite vahel võrdselt;
6) Kalev Katusele (kollektiivi juht), Allan Puurile, Luule Sakkeusele ja Asta Põldmale – sotsiaalteaduste alal monograafia «Rahvastiku vananemine Eestis» eest.

Premeeritud kollektiivi juhile maksta 50 protsenti preemiast ning 50 protsenti jagada kollektiivi teiste liikmete vahel;
7) Tiiu Ereltile (kollektiivi juht), Tiina Leemetsale, Sirje Mäearule ja Maire Raadikule – humanitaarteaduste alal «Eesti keele sõnaraamatu ÕS 1999» ja sellega seotud keelekorralduslike raamatute ja artiklite eest.

Premeeritud kollektiivi juhile maksta 50 protsenti preemiast ning 50 protsenti jagada kollektiivi teiste liikmete vahel.

3. Riigi teaduspreemiad maksta välja Haridusministeeriumi 2000. aasta eelarves teaduspreemiateks määratud vahenditest.

Peaminister Mart LAAR

Riigisekretär Aino LEPIK von WIRÉN