Teksti suurus:

Keskkonnaministeeriumi poolt riigimetsa majandajate kontrollimise kord

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2006
Avaldamismärge:RTL 2000, 34, 466

Keskkonnaministeeriumi poolt riigimetsa majandajate kontrollimise kord

Vastu võetud 14.03.2000 nr 19

Käesolev määrus on antud «Metsaseaduse» (RT I 1998, 113/114, 1872; 1999, 54, 583; 82, 750; 95, 843) paragrahvi 54 lõike 2 alusel ja tulenevalt «Vabariigi Valitsuse seaduse ja selle rakendamisega seonduvate seaduste muutmise seadusest» (RT I 1999, 95, 843).

§ 1. Metsaomaniku kohustuste täitmist riigimetsa majandajate poolt kontrollivad Keskkonnaministeeriumi metsaosakond, Keskkonnaministeeriumi maakondades asuvad keskkonnateenistused ning keskkonnaministri valitsemisalas olev Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus (edaspidi riigimetsa majandajate kontrollijad).

§ 2. Kontrollimine hõlmab riigimetsa uuendamist, kasvatamist, kasutamist ja metsakaitset kontrollitaval ja kontrollimisele eelneval aastal, kui selleks ei ole ette nähtud teist perioodi.

§ 3. Keskkonnaministeeriumi metsaosakond:
1) koostab kontrollitavate riigimetsa majandajate nimekirja ja kontrollimise ajakava ning esitab need keskkonnaministrile kinnitamiseks;
2) koondab ja analüüsib kontrollimise materjale ning esitab nendest keskkonnaministrile kokkuvõtte kontrollimisele järgneva aasta 1. veebruariks;
3) annab vajaduse korral keskkonnaministrile informatsiooni kontrollimiste kohta;
4) juhendab riigimetsa majandajate kontrollijaid;
5) korraldab vajaduse korral erakorralisi kontrollimisi lähtudes kontrollimise heast tavast.

§ 4. Riigimetsa majandajate kontrollijad:
1) koostavad riigimetsa majandajate korraliste kontrollimiste ajakavad ja esitavad need Keskkonnaministeeriumi metsaosakonna kaudu keskkonnaministrile kinnitamiseks;
2) kontrollivad riigimetsa majandajaid lähtudes kontrollimise heast tavast;
3) esitavad ühe eksemplari kontrollimise materjalidest kohe pärast kontrollimise materjalide vormistamist Keskkonnaministeeriumi metsaosakonnale.

§ 5. Keskkonnaministri 13. juuli 1999. a määrus nr 70 «Metsaameti ja tema kohalike asutuste poolt teostatav riigimetsa majandajate kontrollimise ulatus ja kord» (RTL 1999, 114, 1492) tunnistatakse kehtivuse kaotanuks.

Minister Heiki KRANICH

Kantsler Sulev VARE

/otsingu_soovitused.json