Teksti suurus:

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni põhikiri

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:30.11.2004
Avaldamismärge:RT II 2004, 34, 126

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni põhikiri

Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooniga ühinemise ning tema põhikirja ja põhikirja muutmise heakskiitmise seadus

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

PREAMBUL

Lepinguosalised,

meenutades 5. detsembril 1951 Brüsselis migratsioonikonverentsil vastuvõetud resolutsiooni;

tõdedes, et:

rahvusvahelisel tasandil on vaja tihti osutada migratsiooniteenuseid, et tagada migratsioonivoogude korrapärane liikumine kogu maailmas ja aidata soodsate tingimuste loomisega kaasa sisserändajate integreerumisele vastuvõtva riigi majandus- ja sotsiaalsesse struktuuri;

samasuguseid migratsiooniteenuseid võib vaja minna ka ajutise migratsiooni, tagasipöördumise ja piirkondliku migratsiooni puhul;

rahvusvaheline migratsioon hõlmab ka pagulaste, ümberasustatud isikute ja muude isikute rännet, kes on sunnitud oma kodumaalt lahkuma ja kes vajavad rahvusvahelisi migratsiooniteenuseid;

edendada tuleb riikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide koostööd, et lihtsustada isikute väljarännet, kes soovivad asuda riikidesse, kus nad võivad töötades saavutada sõltumatuse ning elada koos oma perekonnaga väärikalt ja enesest lugupidavalt;

migratsioon võib luua uusi majanduslikke võimalusi vastuvõtvates riikides ning et migratsiooni ja arengumaade majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste tingimuste vahel on seos;

migratsiooniga seotud koostöös ja rahvusvahelises tegevuses tuleks arvesse võtta arengumaade vajadusi;

edendada tuleb riikide ning nii valitsustevaheliste kui ka valitsusväliste rahvusvaheliste organisatsioonide koostööd migratsiooniküsimuste uurimisel ja nende üle konsulteerimisel nii seoses migratsiooniga kui ka rändajate kui üksikisikute eriolukorra ja vajadustega;

rändajad peaksid võimaluse korral kasutama tavalisi transporditeenuseid, kuigi mõnikord võib tekkida vajadus muude täiendavate vahendite järele;

migratsiooni- ja pagulasküsimustes peab riikide ning nii valitsustevaheliste kui ka valitsusväliste rahvusvaheliste organisatsioonide vahel olema tihe koostöö ja koordineeritus;

rahvusvahelise migratsiooniga seotud tegevust tuleb rahvusvaheliselt rahastada,

asutavad Rahvusvahelise Migratsiooniorganisatsiooni, edaspidi organisatsioon, ja

võtavad vastu käesoleva põhikirja.

I peatükk
EESMÄRGID JA ÜLESANDED

Artikkel 1

1. Organisatsiooni eesmärgid ja ülesanded on:
a) korraldada rändajate toimetamist, kellel ei piisa vahendeid või kes muul põhjusel ei saa liikuda ilma eriabita, riikidesse, mis pakuvad võimalusi õiguspäraselt migreeruda;
b) toimetada organiseeritult üle piiri pagulasi, ümberasustatud isikuid ja muid isikuid, kes vajavad rahvusvahelisi migratsiooniteenuseid, milles organisatsioon ja asjaomased riigid, kaasa arvatud riigid, kes kohustuvad neid vastu võtma, võivad omavahel kokku leppida;
c) osutada asjaomaste riikide taotlusel ja nendega kokkuleppel migratsiooniteenuseid, nagu värbamine, väljavalimine, menetlemine, keeleõpe, tutvustamistegevus, arstlik läbivaatus, paigutamine, vastuvõtmist ja integratsiooni edendav tegevus, nõustamisteenused migratsiooniküsimustes ja muu abi, mis on kooskõlas organisatsiooni eesmärkidega;
d) riikide taotlusel või koostöös muude huvitatud rahvusvaheliste organisatsioonidega osutada samasuguseid teenuseid seoses vabatahtliku tagasipöördumisega, sealhulgas vabatahtliku repatrieerimisega;
e) anda riikidele ning rahvusvahelistele ja muudele organisatsioonidele võimalus kokku tulla, et vahetada seisukohti ja kogemusi, edendada koostööd ja koordineerimist rahvusvahelise migratsiooni küsimustes, samuti neid küsimusi käsitlevaid uuringuid, et välja töötada praktilisi lahendusi.

2. Oma ülesandeid täites teeb organisatsioon tihedat koostööd valitsustevaheliste ja valitsusväliste rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes tegelevad migratsiooni, pagulaste ja inimressursiga, et muu hulgas edendada rahvusvahelise tegevuse koordineerimist nendes valdkondades. Koostööd tehakse asjaomaste organisatsioonide pädevuse vastastikuse austamise vaimus.

3. Organisatsioon tunnistab asjaolu, et vastuvõtunormide kehtestamine ja vastuvõetavate sisserändajate arv on küsimused, mis kuuluvad riikide pädevusse, ning oma ülesandeid täites järgib organisatsioon asjaomaste riikide õigusakte ja tegevuspõhimõtteid.

II peatükk
LIIKMESUS

Artikkel 2

Organisatsiooni liikmed on:
a) organisatsiooni liikmeks olevad riigid, kes on põhikirja artikli 34 kohaselt heaks kiitnud või kelle suhtes kohaldatakse artiklit 35;
b) isikute vaba liikumise põhimõtte vastu huvi avaldanud riigid, kes võtavad endale kohustuse maksta osaliselt vähemalt organisatsiooni halduskulude eest, mille suuruse lepivad kokku nõukogu ja asjaomane riik ning mille kinnitab nõukogu kahekolmandikulise häälteenamusega, kui nimetatud riik on põhikirja heaks kiitnud.

Artikkel 3

Iga liikmesriik võib esitada organisatsioonist väljaastumise avalduse, mis rahuldatakse eelarveaasta lõpus. Avaldus tuleb esitada kirjalikult ja see peab jõudma organisatsiooni peadirektori kätte vähemalt neli kuud enne eelarveaasta lõppu. Väljaastumise avalduse esitanud riigil on rahalised kohustused organisatsiooni ees selle eelarveaasta lõpuni, mil avaldus esitatakse.

Artikkel 4

1. Kui liikmesriik ei täida oma rahalisi kohustusi organisatsiooni ees kahe järjestikuse eelarveaasta jooksul, võib nõukogu kahekolmandikulise häälteenamusega peatada tema hääleõiguse ja kõigi või osa teenuste osutamise, millele nimetatud liikmesriigil on õigus. Nõukogul on õigus taastada hääleõigus ja teenuste osutamine lihthäälteenamusega.

2. Liikmesriigi liikmesuse võib peatada nõukogu kahekolmandikulise häälteenamusega, kui ta püsivalt rikub põhikirja põhimõtteid. Nõukogul on õigus nimetatud liikmesus lihthäälteenamusega taastada.

III peatükk
ORGANID

Artikkel 5

Organisatsiooni organid on:
a) nõukogu;
b) täitevkomitee;
c) juhtkond.

IV peatükk
NÕUKOGU

Artikkel 6

Nõukogu ülesanded lisaks põhikirja muudes sätetes nimetatud ülesannetele on:
a) määrata kindlaks organisatsiooni tegevuspõhimõtted;
b) läbi vaadata täitevkomitee aruanded ning heaks kiita ja suunata selle tegevust;
c) läbi vaadata peadirektori aruanded ning heaks kiita ja suunata tema tegevust;
d) läbi vaadata ja kinnitada organisatsiooni programm, eelarve, kulud ja raamatupidamisarvestus;
e) võtta muid asjakohaseid meetmeid organisatsiooni eesmärkide saavutamiseks.

Artikkel 7

1. Nõukogu koosneb liikmesriikide esindajatest.

2. Igal liikmesriigil on üks esindaja ning asendusliikmed ja nõunikud, kui ta peab neid vajalikuks.

3. Igal liikmesriigil on nõukogus üks hääl.

Artikkel 8

Nõukogu võib lubada mitteliikmesriikidel ja migratsiooni, pagulaste või inimressursiga tegelevatel valitsustevahelistel või valitsusvälistel rahvusvahelistel organisatsioonidel osaleda nende taotlusel vaatlejana oma istungitel tingimustel, mille võib kehtestada nõukogu töökorras. Nimetatud vaatlejatel ei ole hääleõigust.

Artikkel 9

1. Nõukogu tuleb kokku korraliseks istungjärguks üks kord aastas.

2. Nõukogu tuleb kokku eriistungjärguks, kui seda taotleb:
a) üks kolmandik selle liikmetest;
b) täitevkomitee;
c) peadirektor või nõukogu esimees kiireloomulistel asjaoludel.

3. Nõukogu valib iga korralise istungjärgu alguses esimehe ja teised ametnikud, kelle ametiaeg on üks aasta.

Artikkel 10

Nõukogu võib moodustada vajaduse korral allkomiteesid oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks.

Artikkel 11

Nõukogu võtab vastu oma töökorra.

V peatükk
TÄITEVKOMITEE

Artikkel 12

Täitevkomitee ülesanded on:
a) hinnata ja läbi vaadata organisatsiooni tegevuspõhimõtted, programmid ja tegevus, peadirektori aastaaruanded ja kõik eriaruanded;
b) läbi vaadata kõik nõukogu pädevuses olevad finants- ja eelarveküsimused;
c) arutada nõukogu poolt talle suunatud küsimusi, sealhulgas eelarvet, ning võtta vajalikke meetmeid;
d) anda nõu peadirektorile kõigis küsimustes, mis ta täitevkomiteele suunab;
e) teha nõukogu istungjärkude vahelisel ajal otsuseid kõigi nõukogu pädevuses olevate kiireloomuliste küsimuste kohta ja esitada need järgmisele nõukogu istungjärgule kinnitamiseks;
f) anda nõukogule või peadirektorile nõu või esitada ettepanekuid omal algatusel;
g) edastada nõukogule aruandeid ja soovitusi käsitletud küsimuste kohta.

Artikkel 13

1. Täitevkomitee koosneb üheksa liikmesriigi esindajatest. Seda arvu võib suurendada nõukogu kahekolmandikulise häälteenamusega, tingimusel et see ei ületa ühte kolmandikku organisatsiooni kõigi liikmete arvust.

2. Need liikmesriigid valib nõukogu kaheks aastaks ja neid võib tagasi valida.

3. Igal täitevkomitee liikmel on üks esindaja ning nii mitu asendusliiget ja nõunikku, kui ta vajalikuks peab.

4. Igal täitevkomitee liikmel on üks hääl.

Artikkel 14

1. Täitevkomitee tuleb kokku vähemalt üks kord aastas. Kokku tullakse vajaduse korral, et täita oma ülesandeid, kui seda taotleb:
a) täitevkomitee esimees;
b) nõukogu;
c) peadirektor pärast nõukogu esimehega konsulteerimist;
d) täitevkomitee liikmete enamus.

2. Täitevkomitee valib oma liikmete hulgast esimehe ja aseesimehe, kelle ametiaeg on üks aasta.

Artikkel 15

Kui nõukogu ei otsusta pärast läbivaatamist teisiti, võib täitevkomitee moodustada vajaduse korral allkomiteesid oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks.

Artikkel 16

Täitevkomitee võtab vastu oma töökorra.

VI peatükk
JUHTKOND

Artikkel 17

Juhtkond koosneb peadirektorist, asepeadirektorist ja nõukogu määratud töötajatest.

Artikkel 18

1. Peadirektor ja asepeadirektor valitakse nõukogu kahekolmandikulise häälteenamusega ja neid võib tagasi valida. Peadirektori ja asepeadirektori ametiaeg on tavaliselt viis aastat, kuid erandjuhtudel lühem, kui nõukogu kahekolmandikulise häälteenamusega nii otsustab. Nad töötavad nõukogu kinnitatud lepingute alusel, millele kirjutab organisatsiooni nimel alla nõukogu esimees.

2. Peadirektor vastutab nõukogu ja täitevkomitee ees. Peadirektor täidab kooskõlas põhikirjaga organisatsiooni haldus- ja täitevülesandeid, viib ellu nõukogu ja täitevkomitee tegevuspõhimõtteid ja otsuseid ning rakendab nende kehtestatud eeskirju. Peadirektor esitab komisjonile ettepanekuid asjakohaste meetmete võtmise kohta.

Artikkel 19

Peadirektor nimetab ametisse juhtkonna töötajad kooskõlas nõukogu vastuvõetud personalieeskirjadega.

Artikkel 20

1. Oma ülesandeid täites ei või peadirektor, asepeadirektor ega töötajad küsida ega vastu võtta juhiseid üheltki riigilt ega üheltki organisatsiooniväliselt asutuselt. Nad peavad hoiduma igasugusest tegevusest, mis võib kahjustada nende seisundit rahvusvahelise ametnikuna.

2. Liikmesriigid tunnustavad peadirektori, asepeadirektori ja töötajate kohustuste rangelt rahvusvahelist laadi ega püüa neid mõjutada ülesannete täitmisel.

3. Töötajate värbamise ja töölevõtmise kriteeriumid on tõhusus, pädevus ja usaldusväärsus; töötajaid värvatakse, välja arvatud erandjuhul, organisatsiooni liikmesriikide kodanike hulgast, võttes arvesse geograafilise tasakaalustatuse põhimõtet.

Artikkel 21

Peadirektor või teda esindav asepeadirektor või muu määratud ametnik osaleb kõigil nõukogu, täitevkomitee ja allkomitee istungjärkudel. Peadirektor või määratud esindaja võib osaleda aruteludel, kuid tal ei ole hääleõigust.

Artikkel 22

Pärast iga eelarveaasta lõppu toimuval nõukogu korralisel istungjärgul esitab peadirektor nõukogule täitevkomitee kaudu organisatsiooni tööaruande, milles annab täieliku ülevaate oma tegevusest kõnealusel aastal.

VII peatükk
PEAKORTER

Artikkel 23

1. Organisatsiooni peakorter asub Genfis. Nõukogu võib kahekolmandikulise häälteenamusega selle asukohta muuta.

2. Nõukogu ja täitevkomitee istungid peetakse Genfis, kui kaks kolmandikku vastavalt nõukogu või täitevkomitee liikmetest ei ole otsustanud kokku tulla mujal.

VIII peatükk
RAHASTAMINE

Artikkel 24

Peadirektor esitab nõukogule täitevkomitee kaudu aastaeelarve, mis sisaldab organisatsiooni haldus- ja tegevuskulusid ning vajaminevaid vahendeid, vajaduse korral lisaeelarvestused ja organisatsiooni raamatupidamisarvestuse aasta- või eriaruanded.

Artikkel 25

1. Organisatsiooni kulud kaetakse:
a) eelarve halduskulude osas liikmesriikide rahaliste sissemaksetega, mis tuleb maksta viivitamata asjakohase eelarveaasta alguses;
b) eelarve tegevuskulude osas liikmesriikide, muude riikide, valitsustevaheliste või valitsusväliste rahvusvaheliste organisatsioonide, muude juriidiliste isikute või üksikisikute rahaliste või mitterahaliste sissemaksete või teenustega, mis tuleb tasuda täies ulatuses nii kiiresti kui võimalik enne asjakohase eelarveaasta lõppu.

2. Liikmesriigid teevad organisatsiooni eelarve halduskulude osasse sissemakse, mille suuruse lepivad kokku nõukogu ja asjaomane liikmesriik.

3. Sissemaksed organisatsiooni eelarve tegevuskuludeks on vabatahtlikud ja iga eelarve tegevuskulude osasse sissemaksja võib kooskõlas organisatsiooni eesmärkide ja ülesannetega sätestada tingimused, mille kohaselt organisatsioon võib tema sissemakseid kasutada.

4. a) Kõik peakontori halduskulud ja muud halduskulud, välja arvatud kulud, mis tekivad seoses artikli 1 lõike 1 punktides c ja d ettenähtud ülesannetega, kantakse eelarve halduskulude osasse;
b) kõik tegevuskulud ja need halduskulud, mis tekivad seoses artikli 1 lõike 1 punktides c ja d ettenähtud ülesannetega, kantakse eelarve tegevuskulude osasse.

5. Nõukogu tagab tõhusa ja kokkuhoidliku haldamise.

Artikkel 26

Rahanduseeskirjad kehtestab nõukogu.

IX peatükk
ÕIGUSLIK SEISUND

Artikkel 27

Organisatsioon on iseseisev juriidiline isik. Tal on niisugune õigus- ja teovõime, mis on vajalik organisatsiooni ülesannete ja eesmärkide täitmiseks, ning eelkõige õigusvõime, et kooskõlas asjaomase riigi õigusaktidega:
a) sõlmida lepinguid;
b) omandada ja käsutada kinnisvara ja vallasvara;
c) saada ja välja maksta era- ja riigi rahalisi vahendeid;
d) algatada kohtumenetlust.

Artikkel 28

1. Organisatsioonil on eesõigused ja puutumatus, mis on vajalikud selle ülesannete täitmiseks ja eesmärkide saavutamiseks.

2. Samuti on liikmesriikide esindajatel, peadirektoril, asepeadirektoril ja juhtkonna töötajatel niisugused eesõigused ja puutumatus, mis on vajalikud organisatsiooniga seotud ülesannete sõltumatuks täitmiseks.

3. Need eesõigused ja puutumatus määratakse organisatsiooni ja asjaomaste riikide vahelistes lepingutes või muude meetmete kaudu, mida need riigid võtavad.

X peatükk
MUUD SÄTTED

Artikkel 29

1. Kui põhikirjas või nõukogu või täitevkomitee koostatud eeskirjades ei ole selgesõnaliselt sätestatud teisiti, tehakse kõik nõukogu, täitevkomitee ja allkomiteede otsused lihthäälteenamusega.

2. Põhikirjas või nõukogu või täitevkomitee koostatud eeskirjades ettenähtud häälteenamus tähendab kohalolevate ja hääletavate liikmete enamust.

3. Mitte ühegi hääletamise tulemused ei kehti, kui nõukogu, täitevkomitee või asjaomaste allkomiteede liikmete enamust ei ole kohal.

Artikkel 30

1. Peadirektor edastab põhikirja muudatusettepanekute teksti liikmesriikide valitsustele vähemalt kolm kuud enne nende arutamist nõukogus.

2. Muudatused jõustuvad, kui kaks kolmandikku nõukogu liikmetest on need vastu võtnud ja kaks kolmandikku liikmesriikidest on need oma põhiseaduse kohaselt heaks kiitnud, kuid tingimusel, et liikmetele uusi kohustusi sisaldavad muudatused jõustuvad teatava liikme suhtes ainult juhul, kui see liige need muudatused heaks kiidab.

Artikkel 31

Kõik vaidlused põhikirja tõlgendamise või kohaldamise üle, mis ei ole lahendatud läbirääkimiste teel või nõukogu kahekolmandikulise häälteenamusega, suunatakse lahendamiseks Rahvusvahelisele Kohtule kooskõlas kohtu põhikirjaga, kui asjaomased liikmesriigid ei lepi mõistliku aja jooksul kokku muus lahendusviisis.

Artikkel 32

Kui kaks kolmandikku nõukogu liikmetest on selle kinnitanud, võib organisatsioon muudelt rahvusvahelistelt organisatsioonidelt või asutustelt üle võtta organisatsiooni eesmärkidega seotud ülesanded ja tegevuse; niisugune tegevus, ressursid ja kohustused määratakse kindlaks rahvusvahelises lepingus või vastastikku kinnitatud kokkulepetes, mis sõlmitakse asjaomaste organisatsioonide pädevate isikute vahel.

Artikkel 33

Nõukogu võib oma liikmete kahekolmandikulise häälteenamusega otsustada organisatsiooni laiali saata.

Artikkel 34**

Põhikiri jõustub nende riikide suhtes, kes on valitsustevahelise Euroopa migratsioonikomitee liikmed ja on selle heaks kiitnud oma põhiseaduse kohaselt, nimetatud komitee esimesel istungil, kui:
a) vähemalt kaks kolmandikku komitee liikmetest ja
b) need liikmed, kelle sissemaksed moodustavad vähemalt 75% eelarve halduskulude osast,

on direktorile teatanud, et nad on põhikirja heaks kiitnud.

Artikkel 35**

Need riigid, kes on valitsustevahelise Euroopa migratsioonikomitee liikmed ja kes ei ole põhikirja jõustumise päevaks teatanud direktorile põhikirja heakskiitmisest, võivad jääda komitee liikmeks üheks aastaks alates päevast, kui nad teevad sissemakse komitee halduskulude katmiseks kooskõlas artikli 25 lõikega 2, säilitades õiguse selle aja jooksul põhikiri heaks kiita.

Artikkel 36

Põhikirja inglis-, prantsus- ja hispaaniakeelne tekst on võrdselt autentsed.

* Käesoleva tekstiga on 19. oktoobril 1953 vastu võetud valitsustevahelise Euroopa migratsioonikomitee (organisatsiooni eelkäija) põhikirja lisatud 20. mail 1987 vastu võetud muudatused, mis jõustusid 14. novembril 1989.
** Artikleid 34 ja 35 rakendati põhikirja jõustumisel 30. novembril 1954.

OTSUS NR 997 (LXXVI)
(Vastu võetud nõukogu 421. istungil 24. novembril 1998)

PÕHIKIRJA MUUTMINE

Nõukogu,

meenutades, et organisatsiooni põhikiri võeti vastu 19. oktoobril 1953 ja see jõustus 30. novembril 1954 ning põhikirja muudatused võttis nõukogu vastu 20. mail 1987 ja need jõustusid 14. novembril 1989;

pidades meeles, et põhikiri on vaja läbi vaadata, et tugevdada organisatsiooni struktuuri ja uuendada otsustamisprotsessi;

meenutades nõukogu 26. novembri 1997. aasta otsust nr 973 (LXXIV), millega otsustati organisatsiooni põhikirja võimaliku muutmise väljaselgitamise eesmärgil moodustada huvitatud liikmesriikide esindajatest koosnev määramata tegevusajaga töögrupp, mis tegutseb nõukogu esimehe või töögrupi määratud esindaja juhtimisel;

olles kaalunud võimalikke põhikirja muudatusi käsitlevat töögrupi aruannet (MC/1944), mille esitas peadirektor töögrupi soovitusel;

nentides, et põhikirja artikli 30 lõige 1, mille kohaselt peadirektor edastab põhikirja muudatusettepanekute teksti liikmesriikide valitsustele vähemalt kolm kuud enne nende arutamist nõukogus, on täidetud;

arvestades, et muudatused ei too liikmetele kaasa uusi kohustusi;

toimides põhikirja artikli 30 lõike 2 kohaselt,

võtab vastu käesoleva otsuse lisas märgitud* põhikirja muudatused, kusjuures inglis-, prantsus- ja hispaaniakeelne tekst on autentsed;

kutsub liikmesriike muudatusi võimalikult kiiresti oma põhiseaduse kohaselt heaks kiitma ning teatama sellest peadirektorile.

* Muudatused on lisas alla kriipsutatud praktilistel kaalutlustel.

Lisa

PÕHIKIRJA MUUDATUSETTEPANEKUD

Artikkel 2

Organisatsiooni liikmed on:
a) …
b) isikute vaba liikumise põhimõtte vastu huvi avaldanud riigid, kes võtavad endale kohustuse maksta osaliselt vähemalt organisatsiooni halduskulude eest, mille suuruse lepivad kokku nõukogu ja asjaomane riik ning mille kinnitab nõukogu kahekolmandikulise häälteenamusega, kui nimetatud riik on põhikirja oma põhiseaduse kohaselt heaks kiitnud.

Artikkel 4

1. Liikmesriik, kes ei ole täitnud oma rahalisi kohustusi organisatsiooni ees, kaotab hääleõiguse, kui võlgnevus on võrdne kahe eelneva aasta kohustuste summaga või ületab seda. Hääleõiguse kaotamine jõustub ühe aasta möödudes päevast, mil nõukogu teatab liikmesriigile hääleõiguse kaotust kaasa toovast võlgnevusest, kui liikmesriigi võlgnevus on aasta möödudes sama. Olenemata sellest võib nõukogu liikmesriigi hääleõiguse lihthäälteenamusega säilitada või taastada, kui leitakse, et võlgnevus tuleneb liikmesriigist olenematutest asjaoludest.

2. …

Artikkel 18

1. Peadirektor ja asepeadirektor valitakse nõukogu kahekolmandikulise häälteenamusega ja neid võib üheks ametiajaks tagasi valida. Peadirektori ja asepeadirektori ametiaeg on tavaliselt viis aastat, kuid erandjuhtudel lühem, kui nõukogu kahekolmandikulise häälteenamusega nii otsustab. Nad töötavad nõukogu kinnitatud lepingute alusel, millele kirjutab organisatsiooni nimel alla nõukogu esimees.

2. …

Artikkel 30

1. …

2. Põhikirja põhimõttelised ja liikmesriikidele uusi kohustusi panevad muudatused jõustuvad, kui kaks kolmandikku nõukogu liikmetest on need vastu võtnud ja kaks kolmandikku liikmesriikidest on need oma põhiseaduse kohaselt heaks kiitnud. Muudatuse käsitamise põhimõttelisena otsustab nõukogu kahekolmandikulise häälteenamusega. Teised muudatused jõustuvad, kui kaks kolmandikku nõukogu liikmetest on need vastu võtnud.
ARTIKLID TÄITEVKOMITEE KOHTA

Artikkel 5: tunnistada kehtetuks punkt b; ümber nummerdada punkt c.
Artikkel 6: sõnastada järgmiselt: «Nõukogu ülesanded lisaks põhikirja muudes sätetes nimetatud ülesannetele on:

a) määrata kindlaks, jälgida ja üle vaadata organisatsiooni tegevuspõhimõtteid, programme ja tegevust;

b) läbi vaadata allasutuse aruandeid ning heaks kiita ja suunata selle tegevust;»

  punktides c kuni e muudatusi ei ole.
Artikkel 9: tunnistada kehtetuks lõike 2 punkt b; ümber nummerdada punkt c.
Artikkel 10: sõnastada järgmiselt: «Nõukogu võib moodustada vajaduse korral allasutusi oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks.»

V peatükk

[artiklid 12 kuni 16 (kaasa arvatud)]: tunnistada kehtetuks. Järgnevad peatükid ja artiklid ümber nummerdada.
Artikkel 18: lõikes 2 jätta välja viited täitevkomiteele.
Artikkel 21: jätta välja viide täitevkomiteele. Asendada «allkomitee» sõnaga «allasutus».
Artikkel 22: jätta välja viide täitevkomiteele.
Artikkel 23: lõikes 2 jätta välja viited täitevkomiteele.
Artikkel 24: jätta välja viide täitevkomiteele.
Artikkel 29 lõiked 1, 2 ja 3: jätta välja viited täitevkomiteele.

Lõigetes 1 ja 3 asendada sõna «allkomiteed» sõnaga «allasutused».

CONSTITUTION OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR MIGRATION*
PREAMBLE

The High Contracting Parties

Recalling the Resolution adopted on 5 December 1951 by the Migration Conference in Brussels,

Recognizing

that the provision of migration services at an international level is often required to ensure the orderly flow of migration movements throughout the world and to facilitate, under the most favourable conditions, the settlement and integration of the migrants into the economic and social structure of the country of reception,

that similar migration services may also be required for temporary migration, return migration and intra-regional migration,

that international migration also includes that of refugees, displaced persons and other individuals compelled to leave their homelands, and who are in need of international migration services,

that there is a need to promote the co-operation of States and international organizations with a view to facilitating the emigration of persons who desire to migrate to countries where they may achieve self-dependence through their employment and live with their families in dignity and self-respect,

that migration may stimulate the creation of new economic opportunities in receiving countries and that a relationship exists between migration and the economic, social and cultural conditions in developing countries,

that in the co-operation and other international activities for migration the needs of developing countries should be taken into account,

that there is a need to promote the co-operation of States and international organizations, governmental and non-governmental, for research and consultation on migration issues, not only in regard to the migration process but also the specific situation and needs of the migrant as an individual human being,

that the movement of migrants should, to the extent possible, be carried out with normal transport services but that, on occasion, there is a need for additional or other facilities,

that there should be close co-operation and co-ordination among States, international organizations, governmental and non-governmental, on migration and refugee matters,

that there is a need for the international financing of activities related to international migration,

do hereby establish

the International Organization for Migration, hereinafter called the Organization, and

Accept this constitution.

Chapter I
PURPOSES AND FUNCTIONS

Article 1

1. The purposes and functions of the Organization shall be:
(a) to make arrangements for the organized transfer of migrants, for whom existing facilities are inadequate or who would not otherwise be able to move without special assistance, to countries offering opportunities for orderly migration;
(b) to concern itself with the organized transfer of refugees, displaced persons and other individuals in need of international migration services for whom arrangements may be made between the Organization and the States concerned, including those States undertaking to receive them;
(c) to provide, at the request of and in agreement with the States concerned, migration services such as recruitment, selection, processing, language training, orientation activities, medical examination, placement, activities facilitating reception and integration, advisory services on migration questions, and other assistance as is in accord with the aims of the Organization;
(d) to provide similar services as requested by States, or in co-operation with other interested international organizations, for voluntary return migration, including voluntary repatriation;
(e) to provide a forum to States as well as international and other organizations for the exchange of views and experiences, and the promotion of co-operation and co-ordination of efforts on international migration issues, including studies on such issues in order to develop practical solutions.

2. In carrying out its functions, the Organization shall co-operate closely with international organizations, governmental and non-governmental, concerned with migration, refugees and human resources in order, inter alia, to facilitate the co-ordination of international activities in these fields. Such co-operation shall be carried out in the mutual respect of the competences of the organizations concerned.

3. The Organization shall recognize the fact that control of standards of admission and the number of immigrants to be admitted are matters within the domestic jurisdiction of States, and, in carrying out its functions, shall conform to the laws, regulations and policies of the States concerned.

Chapter II
MEMBERSHIP

Article 2

The Members of the Organization shall be:
(a) the States being Members of the Organization which have accepted this Constitution according to Article 34, or to which the terms of Article 35 apply;
(b) other States with a demonstrated interest in the principle of free movement of persons which undertake to make a financial contribution at least to the administrative requirements of the Organization, the rate of which will be agreed to by the Council and by the State concerned, subject to a two-thirds majority vote of the Council and upon acceptance by the State of this Constitution.

Article 3

Any Member State may give notice of withdrawal from the Organization effective at the end of a financial year. Such notice must be in writing and must reach the Director General of the Organization at least four months before the end of the financial year. The financial obligations to the Organization of a Member State which has given notice of withdrawal shall include the entire financial year in which notice is given.

Article 4

1. If a Member State fails to meet its financial obligations to the Organization for two consecutive financial years, the Council may by a two-thirds majority vote suspend the voting rights and all or part of the services to which this Member State is entitled. The Council shall have the authority to restore such voting rights and services by a simple majority vote.

2. Any Member State may be suspended from membership by a two-thirds majority vote of the Council if it persistently violates the principles of this Constitution. The Council shall have the authority to restore such membership by a simple majority vote.

Chapter III
ORGANS

Article 5

There are established as the organs of the Organization:
(a) the Council;
(b) the Executive Committee;
(c) the Administration.

Chapter IV
COUNCIL

Article 6

The functions of the Council, in addition to those mentioned in other provisions of this Constitution, shall be:
(a) to determine the policies of the Organization;
(b) to review the reports and to approve and direct the activities of the Executive Committee;
(c) to review the reports and to approve and direct the activities of the Director General;
(d) to review and approve the programme, the Budget, the expenditure and the accounts of the Organization;
(e) to take any other appropriate action to further the purposes of the Organization.

Article 7

1. The Council shall be composed of representatives of the Member States.

2. Each Member State shall have one representative and such alternates and advisers as it may deem necessary.

3. Each Member State shall have one vote in the Council.

Article 8

The Council may admit, upon their application, non-member States and international organizations, governmental or non-governmental, concerned with migration, refugees or human resources as observers at its meetings under conditions which may be prescribed in its rules of procedure. No such observers shall have the right to vote.

Article 9

1. The Council shall meet in regular session once a year.

2. The Council shall meet in special session at the request of:
(a) one third of its members;
(b) the Executive Committee;
(c) the Director General or the Chairman of the Council in urgent circumstances.

3. The Council shall elect, at the beginning of each regular session, a Chairman and other officers for a one-year term.

Article 10

The Council may set up such sub-committees as may be required for the proper discharge of its functions.

Article 11

The Council shall adopt its own rules of procedure.

Chapter V
EXECUTIVE COMMITTEE

Article 12

The functions of the Executive Committee shall be:
(a) to examine and review the policies, programmes and activities of the Organization, the annual reports of the Director General and any special reports;
(b) to examine any financial or budgetary questions falling within the competence of the Council;
(c) to consider any matter specifically referred to it by the Council, including the revision of the Budget, and to take such action as may be deemed necessary thereon;
(d) to advise the Director General on any matters which he may refer to it;
(e) to make, between sessions of the Council, any urgent decisions on matters falling within the competence of the Council, which shall be submitted for approval by that body at its next session;
(f) to present advice or proposals to the Council or the Director General on its own initiative;
(g) to transmit reports and/or recommendations to the Council on the matters dealt with.

Article 13

1. The Executive Committee shall be composed of the representatives of nine Member States. This number may be increased by a two-thirds majority vote of the Council, provided it shall not exceed one third of the total membership of the Organization.

2. These Member States shall be elected by the Council for two years and shall be eligible for re-election.

3. Each member of the Executive Committee shall have one representative and such alternates and advisers as it may deem necessary.

4. Each member of the Executive Committee shall have one vote.

Article 14

1. The Executive Committee shall meet at least once a year. It shall meet, as necessary, in order to perform its functions, at the request of:
(a) its Chairman;
(b) the Council;
(c) the Director General after consultation with the Chairman of the Council;
(d) a majority of its members.

2. The Executive Committee shall elect a Chairman and a Vice-Chairman from among its members for a one-year term.

Article 15

The Executive Committee may, subject to review by the Council, set up such sub-committees as may be required for the proper discharge of its functions.

Article 16

The Executive Committee shall adopt its own rules of procedure.

Chapter VI
ADMINISTRATION

Article 17

The Administration shall comprise a Director General, a Deputy Director General and such staff as the Council may determine.

Article 18

1. The Director General and the Deputy Director General shall be elected by a two-thirds majority vote of the Council and may be re-elected. Their term of office shall normally be five years but may, in exceptional cases, be less if a two-thirds majority of the Council so decides. They shall serve under contracts approved by the Council, which shall be signed on behalf of the Organization by the Chairman of the Council.

2. The Director General shall be responsible to the Council and the Executive Committee. The Director General shall discharge the administrative and executive functions of the Organization in accordance with this Constitution and the policies and decisions of the Council and the Executive Committee and the rules and regulations established by them. The Director General shall formulate proposals for appropriate action by the Council.

Article 19

The Director General shall appoint the staff of the Administration in accordance with the staff regulations adopted by the Council.

Article 20

1. In the performance of their duties, the Director General, the Deputy Director General and the staff shall neither seek nor receive instructions from any State or from any authority external to the Organization. They shall refrain from any action which might reflect adversely on their position as international officials.

2. Each Member State undertakes to respect the exclusively international character of the responsibilities of the Director General, the Deputy Director General and the staff and not to seek to influence them in the discharge of their responsibilities.

3. Efficiency, competence and integrity shall be the necessary considerations in the recruitment and employment of the staff which, except in special circumstances, shall be recruited among the nationals of the Member States of the Organization, taking into account the principle of equitable geographical distribution.

Article 21

The Director General shall be present, or be represented by the Deputy Director General or another designated official, at all sessions of the Council, the Executive Committee and any sub-committees. The Director General or the designated representative may participate in the discussions but shall have no vote.

Article 22

At the regular session of the Council following the end of each financial year, the Director General shall make to the Council, through the Executive Committee, a report on the work of the Organization, giving a full account of its activities during that year.

Chapter VII
HEADQUARTERS

Article 23

1. The Organization shall have its Headquarters in Geneva. The Council may, by a two-thirds majority vote, change its location.

2. The meetings of the Council and the Executive Committee shall be held in Geneva, unless two-thirds of the members of the Council or the Executive Committee respectively have agreed to meet elsewhere.

Chapter VIII
FINANCE

Article 24

The Director General shall submit to the Council, through the Executive Committee, an annual budget covering the administrative and operational requirements and the anticipated resources of the Organization, such supplementary estimates as may be required and the annual or special accounting statements of the Organization.

Article 25

1. The requirements of the Organization shall be financed:
(a) as to the Administrative part of the Budget, by cash contributions from Member States, which shall be due at the beginning of the financial year to which they relate and shall be paid promptly;
(b) as to the Operational part of the Budget, by contributions in cash, in kind or in services from Member States, other States, international organizations, governmental or non-governmental, other legal entities or individuals, which shall be paid as early as possible and in full prior to the expiration of the financial year to which they relate.

2. Member States shall contribute to the Administrative part of the Budget of the Organization at a rate agreed to by the Council and by the Member State concerned.

3. Contributions to the operational expenditure of the Organization shall be voluntary and any contributor to the Operational part of the Budget may stipulate with the Organization terms and conditions, consistent with the purposes and functions of the Organization, under which its contributions may be used.

4. (a) All Headquarters administrative expenditure and all other administrative expenditure except that incurred in pursuance of the functions outlined in paragraph 1 (c) and (d) of Article 1 shall be attributed to the Administrative part of the Budget;
(b) all operational expenditure and such administrative expenditure as is incurred in pursuance of the functions outlined in paragraph 1 (c) and (d) of Article 1 shall be attributed to the Operational part of the Budget.

5. The Council shall ensure that the management is conducted in an efficient and economical manner.

Article 26

The financial regulations shall be established by the Council.

Chapter IX
LEGAL STATUS

Article 27

The Organization shall possess full juridical personality. It shall enjoy such legal capacity, as may be necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes, and in particular the capacity, in accordance with the laws of the State:
(a) to contract;
(b) to acquire and dispose of immovable and movable property;
(c) to receive and disburse private and public funds;
(d) to institute legal proceedings.

Article 28

1. The Organization shall enjoy such privileges and immunities as are necessary for the exercise of its functions and the fulfilment of its purposes.

2. Representatives of Member States, the Director General, the Deputy Director General and the staff of the Administration shall likewise enjoy such privileges and immunities as are necessary for the independent exercise of their functions in connection with the Organization.

3. These privileges and immunities shall be defined in agreements between the Organization and the States concerned or through other measures taken by these States.

Chapter X
MISCELLANEOUS PROVISIONS

Article 29

1. Except as otherwise expressly provided in this Constitution or rules made by the Council or the Executive Committee, all decisions of the Council, the Executive Committee and all sub-committees shall be taken by a simple majority vote.

2. Majorities provided for in this Constitution or rules made by the Council or the Executive Committee shall refer to members present and voting.

3. No vote shall be valid unless a majority of the members of the Council, the Executive Committee or the sub-committee concerned are present.

Article 30

1. Texts of proposed amendments to this Constitution shall be communicated by the Director General to Governments of Member States at least three months in advance of their consideration by the Council.

2. Amendments shall come into force when adopted by two-thirds of the members of the Council and accepted by two-thirds of the Member States in accordance with their respective constitutional processes, provided, however, that amendments involving new obligations for Members shall come into force in respect of a particular Member only when that Member accepts such amendments.

Article 31

Any dispute concerning the interpretation or application of this Constitution which is not settled by negotiation or by a two-thirds majority vote of the Council shall be referred to the International Court of Justice in conformity with the Statute of the Court, unless the Member States concerned agree on another mode of settlement within a reasonable period of time.

Article 32

Subject to approval by two-thirds of the members of the Council, the Organization may take over from any other international organization or agency the purposes and activities of which lie within the purposes of the Organization such activities, resources and obligations as may be determined by international agreement or by mutually acceptable arrangements entered into between the competent authorities of the respective organizations.

Article 33

The Council may, by a three-quarters majority vote of its members, decide to dissolve the Organization.

Article 34**

This Constitution shall come into force, for those Governments Members of the Intergovernmental Committee for European Migration which have accepted it in accordance with their respective constitutional processes, on the day of the first meeting of that Committee after:
(a) at least two-thirds of the Members of the Committee,
(b) a number of Members whose contributions represent at least 75 per cent of the Administrative part of the Budget, shall have communicated to the Director their acceptance of this Constitution.

Article 35**

Those Governments Members of the Intergovernmental Committee for European Migration which have not by the date of coming into force of this Constitution communicated to the Director their acceptance of this Constitution may remain Members of the Committee for a period of one year from that date if they contribute to the administrative requirements of the Committee in accordance with paragraph 2 of Article 25, and they shall retain during that period the right to accept the Constitution.

Article 36

The English, French and Spanish texts of this Constitution shall be regarded as equally authentic.

* The present text incorporates into the Constitution of 19 October 1953 of the Intergovernmental Committee for European Migration (former designation of the Organization) the amendments adopted on 20 May 1987 and which entered into force on 14 November 1989.
** Articles 34 and 35 were implemented at the time of the entry into force of the Constitution on 30 November 1954.

IOM seventy-sixth Session

RESOLUTION NO. 997 (LXXVI)
(Adopted by the Council at its 421st meeting on 24 November 1998)

AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION

The Council,

Recalling that the Constitution of the Organization was adopted on 19 October 1953, entered into force on 30 November 1954 and that amendments to the Constitution were adopted by the Council on 20 May 1987 and entered into force on 14 November 1989,

Mindful of the need to review the Constitution with a view to strengthening the structure and streamlining the decision-making process of the Organization,

Recalling further its Resolution No. 973 (LXXIV) of 26 November 1997 by which it resolved to establish an open-ended Working Group of representatives of interested Member States, under the chairmanship of the Chairman of the Council or a representative appointed by the Working Group, for the purpose of examining possible amendments to the Constitution of the Organization,

Having received and examined the proposed amendments contained in the Report of the Working Group on Possible Amendments to the Constitution (MC/1944), submitted by the Director General upon recommendation of the Working Group,

Noting that the provision of Article 30, paragraph 1, of the Constitution, which requires that the texts of the proposed amendments to the Constitution shall be communicated by the Director General to the Governments of Member States at least three months in advance of their consideration by the Council, has been duly complied with,

Considering that the proposed amendments do not involve new obligations for Members,

Acting pursuant to Article 30, paragraph 2, of the Constitution,

Adopts the amendments to the Constitution, as indicated in the Annex to the present resolution,* the texts in the English, French and Spanish language being equally authentic;

Invites Member States to accept these amendments as early as possible in accordance with their respective constitutional processes and to notify the Director General accordingly.

* Amendments are underlined in the Annex for practical purposes.

Annex

LIST OF PROPOSED AMENDMENTS TO THE CONSTITUTION

Article 2

The Members of the Organization shall be:
(a) …
(b) other States with a demonstrated interest in the principle of free movement of persons which undertake to make a financial contribution at least to the administrative requirements of the Organization, the rate of which will be agreed to by the Council and by the State concerned, subject to a two-thirds majority vote of the Council and upon acceptance by the State of this Constitution in accordance with its constitutional processes.

Article 4

1. A Member State which is in arrears in the payment of its financial contributions to the Organization shall have no right to vote if the amount of its arrears equals or exceeds the amount of the contributions due from it for the preceding two years. However, the loss of voting rights shall become effective one year after the Council has been informed that the member concerned is in arrears to an extent entailing the loss of voting rights, if at that time the Member State is still in arrears to the said extent. The Council may nevertheless, by a simple majority vote, maintain or restore the right to vote of such a Member State if it is satisfied that the failure to pay is due to conditions beyond the control of the Member State.

2. …

Article 18

1. The Director General and the Deputy Director General shall be elected by a two-thirds majority vote of the Council and may be re-elected for one additional term. Their term of office shall normally be five years but may, in exceptional cases, be less if a two-thirds majority of the Council so decides. They shall serve under contracts approved by the Council, which shall be signed on behalf of the Organization by the Chairman of the Council.

2. …

Article 30

1. …

2. Amendments involving fundamental changes in the Constitution of the Organization or new obligations for the Member States shall come into force when adopted by two-thirds of the members of the Council and accepted by two-thirds of the Member States in accordance with their respective constitutional processes. Whether an amendment involves a fundamental change in the Constitution shall be decided by the Council by a two-thirds majority vote. Other amendments shall come into force when adopted by a two-thirds majority vote of the Council.

Articles concerning the Executive Committee

Article 5: delete littera (b); renumber littera (c).
Article 6: to read as follows: “The functions of the Council, in addition to those mentioned in other provisions of this Constitution, shall be:
  (a) to determine, examine and review the policies, programmes and activities of the Organization;

(b) to review the reports and to approve and direct the activities of any subsidiary body;”

  (c) to (e): no change.
Article 9: delete littera (b) of para. 2; renumber littera (c).
Article 10: to read as follows: “The Council may set up such subsidiary bodies as may be required for the proper discharge of its functions.”

Chapter V

(art. 12 to 16 included): delete. Renumber subsequent chapters and articles.
Article 18: delete references to Executive Committee in para. 2.
Article 21: delete reference to Executive Committee. Put “any subsidiary bodies” instead of: “any sub-committees”.
Article 22: delete reference to Executive Committee.
Article 23: delete references to Executive Committee in para. 2.
Article 24: delete reference to Executive Committee.
Article 29, paras 1, 2 and 3

delete references to Executive Committee. In paras 1 and 3, put “subsidiary bodies” instead of: “sub-committee(s)”.

/otsingu_soovitused.json