HALDUSÕIGUSRiigikaitseNATO toimimist käsitlevad välislepingud

HALDUSÕIGUSTeabeõigus, andmekogud ja statistikaVälislepingud

NATO

Teksti suurus:

Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide teabekaitse kokkulepe

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.01.2005
Avaldamismärge:RT II 2004, 34, 127

Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide teabekaitse kokkulepe

Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide teabekaitse kokkuleppega ühinemise seadus

Teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Mitteametlik tõlge

Sõlmitud 6. märtsil 1997. a Brüsselis

4. aprillil 1949. aastal Washingtonis allakirjutatud Põhja-Atlandi lepingu osalisriigid,

kinnitades, et lepingu eesmärkide saavutamisel on osalisriikidel tulemuslikuks poliitiliseks konsulteerimiseks, koostööks ja kaitse planeerimiseks vaja vahetada salastatud teavet;

arvestades, et on vaja kehtestada Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide valitsuste vahel vahetatava salastatud teabe kaitse- ja turbenõuded;

mõistes, et julgeolekunormidele ja -menetlustele on vaja üldist alust;

tegutsedes enda ning Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni nimel, on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1

Osalisriigid:
i) kaitsevad ja turvavad:
a) salastatud teavet (vt lisa 1), mis on asjakohaselt märgistatud ja mille on loonud NATO (vt lisa 2) või mille on liikmesriik NATOle edastanud;
b) liikmesriikide salastatud teavet, mis on asjakohaselt märgistatud ja mida edastatakse teisele liikmesriigile NATO programmi, projekti või lepingu alusel;
ii) hoiavad punktis i määratletud teabe salastatust ning teevad kõik selle nõuetekohaseks turvamiseks;
iii) kasutavad punktis i määratletud salastatud teavet ainult Põhja-Atlandi lepingus ning sellega seotud otsustes ja resolutsioonides sätestatud eesmärkidel;
iv) ei avalda punktis i määratletud teavet ilma selle looja nõusolekuta NATOsse mittekuuluvatele pooltele.

Artikkel 2

Osalisriigid määravad kokkuleppe artiklis 1 nimetatud NATOga seotud tegevuse korraldamiseks riigi julgeoleku volitatud esindaja, kes võtab julgeolekumeetmeid. Osalisriigid kehtestavad ja rakendavad julgeolekunorme, millega tagatakse salastatud teabe ühtsel tasemel kaitse.

Artikkel 3

(1) Osalisriik tagab, et kõigi tema kodakondsusega isikute suhtes, kellel on ametiülesannete täitmisel juurdepääs salastusmärkega «CONFIDENTIAL» ja kõrgema salastustasemega teabele või kes seda taotlevad, korraldatakse julgeolekukontroll enne, kui nad oma ülesandeid täitma hakkavad.

(2) Kehtestatakse julgeolekukontrolli menetlus, mille abil tehakse kindlaks, kas isikule võib tema lojaalsust ja usaldatavust arvestades võimaldada juurdepääsu salastatud teabele, ilma et see ülemäära ohustaks julgeolekut.

(3) Taotluse korral teeb osalisriik julgeolekukontrolli menetluse korraldamisel teiste osalisriikidega koostööd.

Artikkel 4

Peasekretär tagab kokkuleppe asjaomaste sätete kohaldamise NATOs (vt lisa 3).

Artikkel 5

Kokkulepe ei takista osalisriikidel sõlmida muid salastatud teabe vahetamise kokkuleppeid, mis ei mõjuta käesoleva kokkuleppe kohaldamisala.

Artikkel 6

a) Kokkulepe on avatud Põhja-Atlandi lepingu osalisriikidele allakirjutamiseks ning see tuleb ratifitseerida, vastu võtta või kinnitada. Ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirjad antakse hoiule Ameerika Ühendriikide valitsusele.

b) Kokkulepe jõustub kolmekümne päeva möödumisel päevast, mil kaks allakirjutanud riiki on andnud hoiule oma ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirja. Iga muu allakirjutanud riigi suhtes jõustub see ratifitseerimis-, vastuvõtmis- või kinnitamiskirja hoiuleandmisest arvates kolmkümne päeva pärast.

c) Kokkuleppega asendatakse «Põhja-Atlandi lepingu osalisriikide julgeolekukokkulepe», mille Põhja-Atlandi Nõukogu kinnitas dokumendi 2/7 lisandi täienduse lisas A (lõige 1) 19. aprillil 1952, ning mis lisati dokumendi C-M(55)15 (lõplik) lisasse «A» (lõige 1), mille Põhja-Atlandi Nõukogu kinnitas 2. märtsil 1955.

Artikkel 7

Kokkulepe on avatud igale Põhja-Atlandi lepingu uuele osalisriigile ühinemiseks oma põhiseaduse kohaselt. Ühinemiskiri antakse hoiule Ameerika Ühendriikide valitsusele. Kokkulepe jõustub ühineva riigi suhtes ühinemiskirja hoiuleandmisest arvates kolmekümne päeva pärast.

Artikkel 8

Ameerika Ühendriikide valitsus teeb osalisriikide valitsustele teatavaks iga ratifitseerimis-, vastuvõtmis-, kinnitamis- või ühinemiskirja hoiuleandmise.

Artikkel 9

Osalisriik võib kokkuleppe denonsseerida, saates kirjaliku teate depositaarile, kes teavitab sellest kõiki teisi osalisriike. Denonsseerimine jõustub ühe aasta möödudes päevast, mil depositaar on teate kätte saanud; see ei mõjuta juba võetud lepingukohustusi ega käesoleva kokkuleppe alusel saadud eesõigusi või muid õigusi.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad kokkuleppele alla kirjutanud.

Sõlmitud Brüsselis 6. märtsil 1997. aastal inglise ja prantsuse keeles ühes eksemplaris; mõlemad tekstid on võrdse jõuga ja antakse hoiule Ameerika Ühendriikide valitsuse arhiivi; valitsus edastab tõestatud koopiad kõikidele teistele allakirjutanutele.

LISA 1

Kokkuleppe lisa on kokkuleppe lahutamatu osa.

«NATO salastatud teavet» määratletakse järgmiselt:
a) «teave» tähendab teadmist, mida võib edastada mis tahes vormis;
b) «salastatud teave» tähendab teavet või materjali, mille kohta on otsustatud, et see vajab volitamata avalikustamise eest kaitset, mis on määratud salastatuse tasemetega;
c) «materjal» tähendab dokumente ja nii toodetud kui ka tootmises olevaid masinaid, varustust või relvi;
d) «dokument» tähendab mis tahes vormis salvestatud teavet, muu hulgas kirjutatud ja trükitud kujul, andmetöötluskaartide ja -lintidena, kaartidena, tabelitena, fotodena, maalidena, joonistustena, graveeringutena, visanditena, töömärkmete ja -paberitena, süsinikmälukandjate ja tindiribadena; või mis tahes meetodil või vahenditega tehtud salvestustena, heli-, hääle-, magnet-, elektroonilise, optilise või videosalvestusena igasugusel kujul; ning elektroonilist salvestuskandjat sisaldava portatiivse automatiseeritud infotöötlussüsteemina ja eemaldatava elektroonilise salvestuskandjana.

LISA 2

Lisa on kokkuleppe lahutamatu osa.

Kokkuleppes tähendab «NATO» Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni ja 20. septembril 1951. aastal Ottawas allkirjastatud Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni, riiklike esindajate ja rahvusvahelise ametkonna staatust reguleeriva kokkuleppe või Pariisis 28. augustil 1952. aastal allkirjastatud protokolli Põhja Atlandi lepingu alusel loodud rahvusvahelise sõjalise peakorteri staatuse kohta alusel hallatavaid üksusi.

LISA 3

Lisa on kokkuleppe lahutamatu osa.

Sõjaväeliste juhtidega konsulteeritakse, et austada nende eelisõigusi.

AGREEMENT BETWEEN THE PARTIES TO THE NORTH ATLANTIC TREATY FOR THE SECURITY OF INFORMATION
Done on 6 March, 1997 in Brussels

The Parties to the North Atlantic Treaty, signed at Washington on 4th April, 1949;

Reaffirming that effective political consultation, cooperation and planning for defence in achieving the objectives of the Treaty entail the exchange of classified information among the Parties;

Considering that provisions between the Governments of the Parties to the North Atlantic Treaty for the mutual protection and safeguarding of the classified information they may interchange are necessary;

Realising that a general framework for security standards and procedures is required;

Acting on their own behalf and on behalf of the North Atlantic Treaty Organization, have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall:
(i) protect and safeguard:
(a) classified information (see ANNEX 1), marked as such, which is originated by NATO (see ANNEX 2) or which is submitted to NATO by a member state;
(b) classified information, marked as such, of the member states submitted to another member state in support of a NATO programme, project, or contract,
(ii) maintain the security classification of information as defined under (i) above and make every effort to safeguard it accordingly;
(iii) not use classified information as defined under (i) above for purposes other than those laid down in the North Atlantic Treaty and the decisions and resolutions pertaining to that Treaty;
(iv) not disclose such information as defined under (i) above to non-NATO Parties without the consent of the originator.

Article 2

Pursuant to Article 1 of this Agreement, the Parties shall ensure the establishment of a National Security Authority for NATO activities which shall implement protective security measures. The Parties shall establish and implement security standards which shall ensure a common degree of protection for classified information.

Article 3

(1) The Parties shall ensure that all persons of their respective nationality who, in the conduct of their official duties, require or may have access to information classified CONFIDENTIAL and above are appropriately cleared before they take up their duties.

(2) Security clearance procedures shall be designed to determine whether an individual can, taking into account his or her loyalty and trustworthiness, have access to classified information without constituting an unacceptable risk to security.

(3) Upon request, each of the Parties shall cooperate with the other Parties in carrying out their respective security clearance procedures.

Article 4

The Secretary General shall ensure that the relevant provisions of this Agreement are applied by NATO (see Annex 3).

Article 5

The present Agreement in no way prevents the Parties from making other Agreements relating to the exchange of classified information originated by them and not affecting the scope of the present Agreement.

Article 6

(a) This Agreement shall be open for signature by the Parties to the North Atlantic Treaty and shall be subject to ratification, acceptance or approval. The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Government of the United States of America.

(b) This Agreement shall enter into force thirty days after the date of deposit by two signatory States of their instruments of ratification, acceptance or approval. It shall enter into force for each other signatory State thirty days after the deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

(c) This Agreement shall with respect to the Parties for which it entered into force supersede the “Security Agreement by the Parties to the North Atlantic Treaty Organization” approved by the North Atlantic Council in Annex A (paragraph 1) to Appendix to Enclosure to D.C. 2/7, on 19th April, 1952, and subsequently incorporated in Enclosure “A” (paragraph 1) to C-M(55)15(Final), approved by the North Atlantic Council on 2nd March, 1955.

Article 7

This Agreement shall remain open for accession by any new Party to the North Atlantic Treaty, in accordance with its own constitutional procedures. Its instrument of accession shall be deposited with the government of the United States of America. It shall enter into force in respect of each acceding State thirty days after the day of the deposit of its instrument of accession.

Article 8

The Government of the United States of America shall inform the Governments of the other Parties of the deposit of each instrument of ratification, acceptance, approval or accession.

Article 9

This Agreement may be denounced by written notice of denunciation by any Party given to the depository which shall inform all the other Parties of such notice. Such denunciation shall take effect one year after receipt of notification by the depository, but shall not affect obligations already contracted and the rights or prerogatives previously acquired by the Parties under the provisions of this Agreement.

In witness whereof the undersigned, duly authorized to this effect by their respective Governments, have signed this Agreement.

Done in Brussels, this 6th day of March, 1997 in a single copy in the English and French languages, each text being equally authoritative, which shall be deposited in the archives of the Government of the United States of America and of which certified copies shall be transmitted by that Government to each of the other signatories.

ANNEX 1

This Annex forms an integral part of the Agreement.

NATO classified information is defined as follows:
(a) information means knowledge that can be communicated in any form;
(b) classified information means information or material determined to require protection against unauthorized disclosure which has been so designated by security classification;
(c) the word “material” includes documents and also any item of machinery or equipment or weapons either manufactured or in the process of manufacture;
(d) the word “document” means any recorded information regardless of its physical form or characteristics, including, without limitation, written or printed matter, data processing cards and tapes, maps, charts, photographs, paintings, drawings, engravings, sketches, working notes and papers, carbon copies and ink ribbons, or reproductions by an means or process, and sound, voice, magnetic or electronic or optical or video recordings in any form, and portable ADP equipment with resident computer storage media, and removable computer storage media.

ANNEX 2

This Annex forms an integral part of the Agreement.

For the purposes of the present Agreement, the term “NATO” denotes the North Atlantic Treaty Organization and the bodies governed either by the Agreement on the status of the North Atlantic Treaty Organization, National Representatives and International Staff, signed in Ottawa on 20th September, 1951 or by the Protocol on the status of International Military Headquarters set up pursuant to the North Atlantic Treaty, signed in Paris on 28th August, 1952.

ANNEX 3

This Annex forms an integral part of the Agreement.

Consultation takes place with military commanders in order to respect their prerogatives.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json