Teksti suurus:

Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni ümberkorraldamine, Veterinaar- ja Toiduameti põhimääruse, Veterinaar- ja Toiduameti ning selle kohalike asutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 38, 535

Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni ümberkorraldamine, Veterinaar- ja Toiduameti põhimääruse, Veterinaar- ja Toiduameti ning selle kohalike asutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine

Vastu võetud 16.03.2000 nr 12

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 42 lõike 2 punkti 1 ja paragrahvi 49 lõike 1 punktide 9 ja 10 ja paragrahvi 64 lõike 2 punkti 1 ja «Avaliku teenistuse seaduse» (RT I 1995, 16, 228; 1999, 7, 112; 10, 155; 16, 271 ja 276) paragrahvi 10 lõike 4 alusel ning kooskõlas «Veterinaarkorralduse seaduse» (RT I 1999, 58, 608; 80, õiend; 97, 861) paragrahvi 51 lõike 1 punktiga 2.

1. peatükk
VETERINAAR- JA TOIDUINSPEKTSIOONI ÜMBERKORRALDAMINE

§ 1. Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni ümberkorraldamine

(1) Korraldan ümber Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas oleva Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni ja moodustan alates 1. aprillist 2000. a Veterinaar- ja Toiduameti.

(2) Kinnitan Veterinaar- ja Toiduameti eelarve 2000. aastal 67 280 100 krooni suuruses.

(3) Moodustan Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni valduses oleva riigivara ja asjaajamise üleandmiseks komisjoni järgmises koosseisus:

esimees Helje Veer, riigivara haldamise büroo juhataja;
liikmed Hendrik Kuusk, veterinaaria- ja toiduosakonna juhataja kohusetäitja;
  Reet Linsmann, Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni pearaamatupidaja;
  Ago Pärtel, Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni peadirektor.

(4) Lõikes 3 nimetatud komisjonil anda Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni tervikvara koos bilansist tulenevate õiguste ja kohustustega ning asjaajamine üle Veterinaar- ja Toiduametile 1. aprilli 2000. a seisuga.

2. peatükk
VETERINAAR- JA TOIDUAMETI PÕHIMÄÄRUS

§ 2. Üldsätted

(1) Veterinaar- ja Toiduamet (edaspidi amet) on Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, millel on juhtimisfunktsioon ja mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

(2) Oma ülesannete täitmisel esindab amet riiki.

(3) Ametil on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat, eelarve ja pangaarve ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

(4) Ameti kulud kaetakse riigieelarvest.

(5) Amet on aruandekohustuslik põllumajandusministri ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust Põllumajandusministeeriumi kantsleri kaudu ning teostab tema tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet.

(6) Amet asub Tallinnas. Tema postiaadress on Väike-Paala 3, 11415 Tallinn.

(7) Ameti kohalike asutuste postiaadressid tuuakse ära nende põhimäärustes.

§ 3. Ameti tegevusvaldkonnad ja ülesanded

(1) Ameti tegevusvaldkonnaks on veterinaariat, toiduohutust ja loomakaitset reguleerivate õigusaktide täitmise korraldamine ning riikliku järelevalve teostamine ja riikliku sunni kohaldamine ameti omistatud pädevuse piires seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

(2) Oma tegevusvaldkonnas täidab amet järgmisi ülesandeid:
1) korraldab ja teostab loomataudide tõrjet ning tegeleb inimeste tervise kaitsega inimestele ja loomadele ühiste haiguste eest ning nende haiguste tõrjega;
2) teostab ametile omistatud pädevuse piires loomade, loomsete saaduste, toidutoorme ja toidu kontrolli;
3) korraldab ja teostab toidu käitlemisettevõtete tunnustamist;
4) korraldab laboratoorseid uuringuid loomataudide diagnoosimiseks ning toidu, sööda ja joogivee kvaliteedi hindamiseks;
5) teostab loomade identifitseerimise ja registreerimise järelevalvet;
6) tegeleb keskkonna kaitsmisega loomapidamise ja loomataudidega kaasnevate kahjulike tegurite eest;
7) kontrollib veterinaararstide ja loomseid saadusi tootvate loomapidajate poolset ravimite ja ravimsöötade kasutamist;
8) korraldab ameti järelevalveametnike ja volitatud veterinaararstide erialast koolitust;
9) väljastab veterinaarteenuse osutamise tegevuslube ja uuendtoidu käitlemise lube;
10) volitab tegevusluba omavat veterinaararsti kontrollima järelevalveobjekti seisundit;
11) valitseb ameti valdusse antud riigivara;
12) teeb koostööd teiste valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ning erialaliitude ja ühendustega, samuti teiste riikide vastavate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega ametile omistatud pädevuse piires;
13) valmistab ette ja teostab veterinaaria-, toidu- ja loomakaitsealaseid projekte, osaleb teiste nimetatud valdkondi puudutavate riiklike või rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel;
14) täidab muid talle seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste ning põllumajandusministri määruste ja käskkirjadega pandud ülesandeid.

(3) Kui lõigetes 1 ja 2 loetletud ülesannete täitmiseks on vajalik õigustloovate aktide kehtestamine või muutmine, on ametil õigus ette valmistada esitamiseks põllumajandusministrile nende õigustloovate aktide eelnõud.

(4) Amet kasutab järelevalve teostamisel Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi, «Veterinaarkorralduse seaduse» paragrahvi 6 kohaselt volitatud laboratooriumi, veterinaarlaboratooriumi tegevusluba omava laboratooriumi ja «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 58, 608) paragrahvi 52 või 53 alusel volitatud laboratooriumide teenuseid.

§ 4. Ameti juhtimine

(1) Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist põllumajandusminister kantsleri ettepanekul.

(2) Peadirektor:
1) juhib ametit ja korraldab ameti kohalike asutuste juhtide kaudu ameti kohalike asutuste tööd;
2) on aruandekohustuslik põllumajandusministri ees;
3) teostab teenistuslikku järelevalvet ameti ja selle kohalike asutuste ametiisikute tegevuse üle põllumajandusministri määratud ulatuses ja korras;
4) esindab ametit ja annab volitusi ameti esindamiseks;
5) nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti koosseisu kuuluvad ametnikud, sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud ameti abiteenistujatega;
6) nimetab ametisse ja vabastab ametist kohalike asutuste juhid kooskõlastatult põllumajandusministri ja piirkondliku maavanemaga, ameti Piiriteenistuse direktori kooskõlastatult põllumajandusministriga;
7) kinnitab teenistujate ametijuhendid, ameti sisekorraeeskirja ja asjaajamiskorra, raamatupidamise sise-eeskirja ning struktuuriüksuste põhimäärused, kinnitab teenistujate palgad ning otsustab lisatasude ja toetuste maksmise kooskõlas kehtivate õigusaktidega ja ameti eelarvega;
8) korraldab ameti valdusesse antud riigivara heaperemehelikku kasutamist ja selle säilimist kooskõlas «Riigivaraseadusega» (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271) ning vastutab selle eest;
9) moodustab vajadusel ajutisi komisjone ning kaasab eksperte ameti pädevuses olevate ülesannete lahendamisse, määrab nende ülesanded;
10) teeb koostööd teiste valitsus- ja riigiasutuste, teiste riikide vastavate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonide, kohalike omavalitsuste ning erialaliitude ja ühendustega;
11) esitab põllumajandusministrile ettepanekuid ameti ja selle kohalike asutuste tulude ja kulude eelarve kohta ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle;
12) esitab põllumajandusministrile ettepanekuid ameti tegevusvaldkonna korraldamiseks;
13) annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse või põllumajandusministri määruse või käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju;
14) täidab muid ülesandeid, mis talle on pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning põllumajandusministri määruse ja käskkirjaga;
15) vastutab ameti tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest;
16) vastutab temale ameti põhimäärusega pandud ülesannete ja peadirektori ametijuhendiga kehtestatud teenistuskohustuste, samuti muude ühekordsete ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest või teatab nende täitmise takistusest.

(3) Ameti peadirektoril on asetäitjad, kelle ametiülesanded määrab peadirektor.

(4) Peadirektori äraolekul asendab teda üks peadirektori asetäitjatest, peadirektori ja peadirektori asetäitjate üheaegsel äraolekul paneb põllumajandusminister peadirektori ettepanekul peadirektori ülesanded ühele ameti osakonnajuhatajatest.

§ 5. Ameti struktuur

(1) Põllumajandusminister määrab ameti struktuuri ning kinnitab peadirektori ettepanekul teenistujate koosseisu, teenistujate palgamäärad ning kohalike asutuste põhimäärused.

(2) Ametil on kohalikud täidesaatva riigivõimu volitusi omavad asutused.

(3) Ameti struktuuriüksuseks on osakond.

(4) Osakonda juhib osakonnajuhataja, kes vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest. Osakonnajuhataja äraolekul asendab teda peadirektori poolt määratud ametnik.

(5) Osakonna ülesanded ja juhtimine ning osakonnajuhataja asendamine sätestatakse osakonna põhimäärusega, mille kinnitab ameti peadirektor oma käskkirjaga.

(6) Osakonna koosseisus võivad olla bürood, mille ülesanded ja juhtimine sätestatakse osakonna põhimäärusega. Bürood juhib büroojuhataja.

(7) Ameti osakonnad ja nende ülesanded on:
1) loomatervishoiu ja loomakaitse osakond – vastavat valdkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise järelevalve korraldamine ja teostamine, koolituste korraldamine loomade tervishoiu, loomsete saaduste, loomatervishoiu ja loomakaitse küsimustega tegelevatele järelevalveametnikele ja volitatud veterinaararstidele, osalemine loomatervishoiu- ja loomakaitsealaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamises;
2) toiduosakond – vastavat valdkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate nõuete täitmise järelevalve korraldamine ja teostamine ametile omistatud pädevuse piires, koolituste korraldamine toidukontrolli küsimustega tegelevatele järelevalveametnikele ja volitatud veterinaararstidele, osalemine toiduohutuse- ja toidukvaliteedialaste õigusaktide eelnõude ettevalmistamises;
3) üldosakond – ameti asjaajamise korraldamine, ameti ja selle kohalike asutuste raamatupidamise korraldamine, eelarveprojektide koostamine ning eelarve täitmise kontrollimine ja analüüsimine, ameti, tema struktuuriüksuste ja kohalike asutuste valduses oleva riigivara majandamine, ameti struktuuriüksuste ja kohalike asutuste asjaajamise juhendamine ning kontrollimine, personali- ja koolitustöö, ameti valduses olevate andmekogude säilivuse tagamine, ameti infotehnoloogilise teenindamise tagamine.

(9) Ameti kohalike asutuste ülesanded, juhtimine, struktuur ja muud asutuste tegevuse korraldamise sätted määratakse nende põhimäärusega, mille kinnitab minister.

(10) Ameti ametnike pädevuse järelevalve teostamisel määratleb peadirektor.

(11) Ameti koosseisu võib kuuluda nõunik, kelle ametiülesanded määrab peadirektor.

(12) Ameti kooseisu võib kuuluda jurist, kelle ametiülesanded määrab peadirektor.

§ 6. Ameti sümboolika

(1) Ametil on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad «Veterinaar- ja Toiduamet». Ameti osakonnal võib olla oma nimega pitsat, kui see on ette nähtud osakonna põhimääruses.

(2) Ameti dokumendiplankidel kasutatakse väikese riigivapi kujutist. Ameti haldusdokumendid vormistatakse seaduse ja Vabariigi Valitsuse 2. juuli 1996. a määrusega nr 183 «Valitsusasutuste asjaajamiskorra aluste kinnitamine» (RT I 1996, 56, 1039; 1988, 118–120, 1904; 1999, 73, 695) ettenähtud korras.

(3) Ameti kirjaplangile vormistatud dokumentidele kirjutavad oma pädevuse piires alla peadirektor, peadirektori asetäitjad ja osakonnajuhatajad.

(4) Amet kasutab riigilippu vastavalt seadusele.

§ 7. Teenistuslik järelevalve

(1) Ameti peadirektor teostab teenistuslikku järelevalvet ameti koosseisu kuuluvate ametnike tegevuse üle seaduses ettenähtud korras.

(2) Ameti peadirektor võib teenistusliku järelevalve korras teha peadirektori asetäitjale, osakonnajuhatajale ja kohaliku asutuse juhile ülesandeks materjalide ja seletuste kogumise ametniku toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks.

§ 8. Lõppsätted

(1) Ameti ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub seaduses sätestatud korras.

(2) Ameti kohalikud asutused moodustab, korraldab ümber või nende tegevuse lõpetab põllumajandusminister.

3. peatükk
AMETI NING SELLE KOHALIKE ASUTUSTE STRUKTUUR JA TEENISTUJATE KOOSSEIS

§ 9. Kinnitan ameti ja selle kohalike asutuste struktuuri ning teenistujate koosseisu järgmiselt:

Ametikoht Ametikohtade arv
Peadirektor 1
Peadirektori asetäitja 2
Nõunik 1
Jurist 1

Loomatervishoiu osakond

Osakonnajuhataja 1
Loomatervishoiubüroo  
Büroojuhataja 1
Peaspetsialist 2
Loomakaitsebüroo  
Büroojuhataja 1
Peaspetsialist 1

Toiduhügieeni osakond

Osakonnajuhataja 1
Loomse päritoluga toiduhügieeni büroo  
Büroojuhataja 1
Peaspetsialist 7
Mitteloomse päritoluga toiduhügieeni büroo  
Büroojuhataja 1
Peaspetsialist 3
Haldusosakond  
Osakonnajuhataja- pearaamatupidaja 1
Sekretär-asjaajaja 1
Koristaja 1
Eelarvebüroo  
Büroojuhataja 1
Vanemspetsialist 3
Personalibüroo  
Büroojuhataja 1
Vanemspetsialist 1
Kokku 33

HARJUMAA VETERINAARKESKUS

Juhataja 1
Peaspetsialist 7
Spetsialist 12
Nooremspetsialist 3
Koristaja-majahoidja 1
Kokku 24
Volitatud loomaarste 19

HIIUMAA VETERINAARKESKUS

Juhataja 1
Peaspetsialist 1
Spetsialist 3
Koristaja-majahoidja 1
Kokku 6
Volitatud loomaarste 4

IDA-VIRUMAA VETERINAARKESKUS

Juhataja 1
Peaspetsialist 3
Spetsialist 3
Koristaja 1
Kokku 8
Volitatud loomaarste 8

JÕGEVAMAA VETERINAARKESKUS

Juhataja 1
Peaspetsialist 2
Spetsialist 6
Nooremspetsialist 3
Koristaja-majahoidja 1
Kokku 13
Volitatud loomaarste 14

JÄRVAMAA VETERINAARKESKUS

Juhataja 1
Peaspetsialist 3
Spetsialist 3
Tehnik 1
Koristaja-majahoidja 1
Kokku 9
Volitatud loomaarste 14

LÄÄNEMAA VETERINAARKESKUS

Juhataja 1
Peaspetsialist 2
Spetsialist 4
Nooremspetsialist 2
Koristaja-majahoidja 1
Kokku 10
Volitatud loomaarste 15

LÄÄNE-VIRUMAA VETERINAARKESKUS

Juhataja 1
Peaspetsialist 5
Spetsialist 8
Nooremspetsialist 10
Koristaja-majahoidja 1
Kokku 25
Volitatud loomaarste 18

PÕLVAMAA VETERINAARKESKUS

Juhataja 1
Peaspetsialist 2
Spetsialist 3
Tehnik 1
Koristaja-majahoidja 1
Kokku 8
Volitatud loomaarste 13

PÄRNUMAA VETERINAARKESKUS

Juhataja 1
Peaspetsialist 4
Spetsialist 4
Tehnik 1
Koristaja-majahoidja 1
Kokku 11
Volitatud loomaarste 15

RAPLAMAA VETERINAARKESKUS

Juhataja 1
Peaspetsialist 2
Spetsialist 4
Nooremspetsialist 1
Koristaja-majahoidja 1
Kokku 9
Volitatud loomaarste 12

SAAREMAA VETERINAARKESKUS

Juhataja 1
Peaspetsialist 3
Spetsialist 4
Nooremspetsialist 4
Koristaja 1
Kokku 13
Volitatud loomaarste 14

TARTUMAA VETERINAARKESKUS

Juhataja 1
Peaspetsialist 4
Spetsialist 5
Tehnik 1
Koristaja-majahoidja 1
Kokku 12
Volitatud loomaarste 18

VALGAMAA VETERINAARKESKUS

Juhataja 1
Peaspetsialist 2
Spetsialist 6
Nooremspetsialist 5
Koristaja-majahoidja 1
Kokku 15
Volitatud loomaarste 11

VILJANDIMAA VETERINAARKESKUS

Juhataja 1
Peaspetsialist 3
Spetsialist 4
Tehnik 1
Katlakütja 2
Koristaja-majahoidja 1
Kokku 12
Volitatud loomaarste 18

VÕRUMAA VETERINAARKESKUS

Juhataja 1
Peaspetsialist 2
Spetsialist 3
Tehnik 1
Koristaja-majahoidja 1
Kokku 8
Volitatud loomaarste 13

VETERINAAR- JA TOIDUAMETI PIIRITEENISTUS

Direktor 1
Direktori asetäitja – eelarve- ja haldusosakonna juhataja 1
Direktori asetäitja – järelevalve- ja personaliosakonna juhataja 1

Eelarve- ja haldusosakond

Osakonnajuhataja 1
Eelarvebüroo  
Büroojuhataja- pearaamatupidaja 1
Ökonomist 1
Raamatupidaja 1
Haldusbüroo  
Büroojuhataja 1
Peaspetsialist 1
Arvutispetsialist 1
Sekretär-asjaajaja 1
Arhivaar 1
Autojuht 1
Koristaja 1

Järelevalve- ja personaliosakond

Osakonnajuhataja 1
Järelevalvebüroo  
Büroojuhataja 1
Peaspetsialist 2
Inspektor 3
Personalibüroo  
Büroojuhataja 1
Peaspetsialist 1
Kokku 21

Tallinna Vanasadama piiripunkt

Juhataja 1
Peainspektor 1
Inspektor 8
Kokku 10

Muuga Sadama piiripunkt

Juhataja 1
Peainspektor 1
Inspektor 8
Kokku 10

Paljassaare Sadama piiripunkt

Juhataja 1
Peainspektor 1
Inspektor 8
Kokku 10

Tallinna Lennujaama piiripunkt

Juhataja 1
Peainspektor 1
Inspektor 3
Kokku 5

Paldiski Lõunasadama piiripunkt

Juhataja 1
Inspektor 2
Kokku 3
Narva piiripunkt  
Juhataja 1
Peainspektor 2
Inspektor 8
Kokku 11
Luhamaa piiripunkt  
Juhataja 1
Peainspektor 1
Inspektor 8
Kokku 10
Murati piiripunkt  
Juhataja 1
Peainspektor 1
Inspektor 3
Kokku 5
Ikla piiripunkt  
Juhataja 1
Peainspektor 1
Inspektor 8
Kokku 10
Valga piiripunkt  
Juhataja 1
Peainspektor 2
Inspektor 8
Kokku 11
Tartu piiripunkt  
Juhataja 1
Peainspektor 1
Inspektor 3
Kokku 5
Pärnu piiripunkt  
Juhataja 1
Inspektor 2
Kokku 3
Saaremaa piiripunkt  
Juhataja 1
Inspektor 1
Kokku 2
Hiiumaa piiripunkt  
Juhataja 1
Inspektor 1
Kokku 2
Kõik kokku 334
Volitatud loomaarste kokku 206

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§ 10. Pitsatite ja dokumendiplankide kasutamine

Amet võib kuni 31. detsembrini 2000. a kasutada pitsateid ja dokumendiplanke, millel on nimetus «Veterinaar- ja Toiduinspektsioon».

§ 11. Ministri määruste kehtetuks tunnistamine

Tunnistan kehtetuks põllumajandusministri 29. detsembri 1997. a määruse nr 19 «Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni põhimääruse kinnitamine» (RTL 1998, 23, 151) ja põllumajandusministri 3. veebruari 2000. a määruse nr 4 «Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni ning selle kohalike asutuste struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitamine» (RTL 2000, 28, 341).

§ 12. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2000. a.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Ants NOOT