Teksti suurus:

Valgamaa Veterinaarkeskuse ümberkorraldamine ja põhimääruse kinnitamine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2007
Avaldamismärge:RTL 2000, 38, 540

Valgamaa Veterinaarkeskuse ümberkorraldamine ja põhimääruse kinnitamine

Vastu võetud 16.03.2000 nr 17

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 40 lõike 2 ja paragrahvi 42 lõike 1 ja paragrahvi 64 lõike 2 punkti 1 alusel ning kooskõlas «Veterinaarkorralduse seaduse» (RT I 1999, 58, 608; 80, õiend; 97, 861) paragrahvi 51 lõike 1 punktiga 2.

1. peatükk
VALGAMAA VETERINAARKESKUSE ÜMBERKORRALDAMINE

§1. Valgamaa Veterinaarkeskuse ümberkorraldamine

Korraldan ümber Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas oleva Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni kohaliku asutuse Valgamaa veterinaarkeskuse ja moodustan alates 1. aprillist 2000. a Veterinaar- ja Toiduameti Valgamaa Veterinaarkeskuse.

2. peatükk
VALGAMAA VETERINAARKESKUSE PÕHIMÄÄRUS

§2. Üldsätted

(1) Valgamaa Veterinaarkeskus (edaspidi veterinaarkeskus) on Valga maakonna (edaspidi maakond) territooriumil tegutsev Veterinaar- ja Toiduameti (edaspidi amet) kohalik täidesaatva riigivõimu volitusi omav asutus, mis teostab riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

(2) Oma ülesannete täitmisel esindab veterinaarkeskus riiki.

(3) Veterinaarkeskusel on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat, arveldusarve ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

(4) Veterinaarkeskuse kulud kaetakse riigieelarvest.

(5) Veterinaarkeskus on aruandekohustuslik ameti peadirektori ees, kes suunab ja koordineerib tema tegevust ning teostab tema tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet.

(6) Veterinaarkeskus asub Valgas. Tema postiaadress on Tartu mnt 79, 68205 Valga.

§3. Veterinaarkeskuse tegevusvaldkonnad ja ülesanded

(1) Veterinaarkeskuse tegevusvaldkonnaks on veterinaariat, toiduohutust ja loomakaitset reguleerivate õigusaktide täitmine ning riikliku järelevalve teostamine ja riikliku sunni kohaldamine veterinaarkeskusele omistatud pädevuse piires seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.

(2) Oma tegevusvaldkonnas täidab veterinaarkeskus järgmisi ülesandeid:
1) korraldab ja teostab loomataudide tõrjet ning tegeleb inimeste tervise kaitsega inimestele ja loomadele ühiste haiguste eest ning nende haiguste tõrjega;
2) teostab veterinaarkeskusele omistatud pädevuse piires loomade, loomsete saaduste, toidutoorme ja toidu kontrolli;
3) teostab toidu käitlemisettevõtete tunnustamist;
4) korraldab laboratoorseid uuringuid loomataudide diagnoosimiseks ning toidu, sööda ja joogivee kvaliteedi hindamiseks;
5) teostab loomade identifitseerimise ja registreerimise järelevalvet;
6) tegeleb keskkonna kaitsmisega loomapidamise ja loomataudidega kaasnevate kahjulike tegurite eest;
7) kontrollib veterinaararstide ja loomseid saadusi tootvate loomapidajate poolset ravimite ja ravimsöötade kasutamist;
8) volitab tegevusluba omavat veterinaararsti kontrollima järelevalveobjekti seisundit;
9) kasutab Veterinaar- ja Toiduameti valduses olevat riigivara;
10) teeb koostööd teiste valitsusasutuste ja valitsusasutuste hallatavate riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ning erialaliitude ja ühendustega, samuti teiste riikide vastavate asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega veterinaarkeskusele omistatud pädevuse piires;
11) täidab muid talle seaduste, Riigikogu otsuste, Vabariigi Presidendi seadluste, Vabariigi Valitsuse määruste ja korralduste ning põllumajandusministri määruste ja käskkirjadega ning ameti peadirektori käskkirjadega pandud ülesandeid.

(3) Veterinaarkeskus kasutab järelevalve teostamisel Veterinaar- ja Toidulaboratooriumi, «Veterinaarkorralduse seaduse» paragrahvi 6 kohaselt volitatud laboratooriumi, veterinaarlaboratooriumi tegevusluba omava laboratooriumi ja «Toiduseaduse» (RT I 1999, 30, 415; 58, 608) paragrahvi 52 või 53 alusel volitatud laboratooriumide teenuseid.

§4. Veterinaarkeskuse juhtimine

(1) Veterinaarkeskust juhib juhataja, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist ameti peadirektor kooskõlastatult põllumajandusministri ja piirkondliku maavanemaga.

(2) Juhataja:
1) juhib veterinaarkeskust ja korraldab veterinaarkeskuse tegevusvaldkonda kuuluvate ülesannete täitmist;
2) on aruandekohustuslik ameti peadirektori ees;
3) teostab teenistuslikku järelevalvet veterinaarkeskuse ametiisikute ja volitatud veterinaararstide tegevuse üle ameti peadirektori määratud ulatuses ja korras;
4) esindab veterinaarkeskust ja annab volitusi veterinaarkeskuse esindamiseks;
5) nimetab ametisse ja vabastab ametist veterinaarkeskuse koosseisu kuuluvad ametnikud, sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud veterinaarkeskuse abiteenistujatega;
6) annab, peatab ja tühistab volitusi järelevalveobjekti seisundi kontrollimiseks ning sõlmib, muudab ja lõpetab töövõtulepingud volitatud veterinaararstidega;
7) kinnitab teenistujate ametijuhendid, veterinaarkeskuse sisekorraeeskirja ja asjaajamiskorra ning teeb ettepanekuid lisatasude ja toetuste maksmiseks;
8) korraldab veterinaarkeskuse valdusesse antud riigivara heaperemehelikku kasutamist ja selle säilimist kooskõlas «Riigivaraseadusega» (RT I  1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271) ning vastutab selle eest;
9) teeb koostööd teiste riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ning erialaliitude ja ühendustega;
10) esitab ameti peadirektorile ettepanekuid veterinaarkeskuse eelarve kohta ning valvab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise üle;
11) esitab ameti peadirektorile ettepanekuid veterinaarkeskuse tegevusvaldkonna korraldamiseks;
12) annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, põllumajandusministri määruse või käskkirja või ameti peadirektori käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju;
13) täidab muid ülesandeid, mis talle on pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega, põllumajandusministri määruse ja käskkirjaga ning ameti peadirektori käskkirjaga;
14) vastutab veterinaarkeskuse tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest;
15) vastutab temale veterinaarkeskuse põhimäärusega pandud ülesannete ja juhataja ametijuhendiga kehtestatud teenistuskohustuste, samuti muude ühekordsete ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest või teatab nende täitmise takistustest.

(3) Veterinaarkeskuse juhatajal on asetäitja, kelle ametiülesanded määrab juhataja.

(4) Juhataja ja juhataja asetäitja üheaegsel äraolekul paneb ameti peadirektor juhataja ettepanekul juhataja ülesanded ühele veterinaarkeskuse ametnikest.

§5. Veterinaarkeskuse struktuur ja teenistujate koosseis

(1) Veterinaarkeskuse struktuuri ja teenistujate koosseisu kinnitab põllumajandusminister ameti peadirektori ettepanekul.

(2) Veterinaarkeskuse koosseisus võivad olla talitused, mille pädevus, ülesanded ja juhtimine sätestatakse talituse põhimäärusega. Talitust juhib talituse juhataja. Talituse põhimääruse kinnitab veterinaarkeskuse juhataja oma käskkirjaga.

(3) Veterinaarkeskuse koosseisu kuuluvate ametnike ametiülesanded määrab veterinaarkeskuse juhataja.

(4) Veterinaarkeskuse ametnike pädevuse järelevalve teostamisel määratleb veterinaarkeskuse juhataja.

§6. Veterinaarkeskuse sümboolika

(1) Veterinaarkeskusel on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad «Valgamaa Veterinaarkeskus».

(2) Veterinaarkeskuse dokumendiplangil kasutatakse väikese riigivapi kujutist. Veterinaarkeskuse haldusdokumendid vormistatakse seaduse ja Vabariigi Valitsuse 2. juuli 1996. a määrusega nr 183 «Valitsusasutuste asjaajamiskorra aluste kinnitamine» (RT I 1996, 56, 1039; 1988, 118–120, 1904; 1999, 73, 695) ettenähtud korras.

(3) Veterinaarkeskuse kirjaplangile vormistatud dokumentidele kirjutavad oma pädevuse piires alla veterinaarkeskuse juhataja ja juhataja asetäitja.

(4) Veterinaarkeskus kasutab riigilippu vastavalt seadusele.

§7. Teenistuslik järelevalve

(1) Veterinaarkeskuse juhataja teostab teenistuslikku järelevalvet veterinaarkeskuse koosseisu kuuluvate ametnike tegevuse üle seaduses ettenähtud korras.

(2) Veterinaarkeskuse juhataja võib teenistusliku järelevalve korras teha juhataja asetäitjale ja talituse juhatajale ülesandeks materjalide ja seletuste kogumise ametniku toimingu sooritamise asjaolude väljaselgitamiseks.

§8. Lõppsätted

Veterinaarkeskuse moodustab, korraldab ümber või selle tegevuse lõpetab põllumajandusminister.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§9. Pitsatite ja dokumendiplankide kasutamine

Veterinaarkeskus võib kuni 31. detsembrini 2000. a kasutada pitsateid ja dokumendiplanke, millel on nimetus «Valgamaa veterinaarkeskus».

§10. Ministri määruse osaline kehtetuks tunnistamine

Tunnistan kehtetuks põllumajandusministri 30. märtsi 1998. a määruse nr 8 «Veterinaar- ja Toiduinspektsiooni kohalike asutuste põhimääruste kinnitamine» (RTL 1998, 151/152, 571) lisa 13.

§11. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. aprillil 2000. a.

Minister Ivari PADAR

Kantsler Ants NOOT

/otsingu_soovitused.json