Teksti suurus:

Rahandusministri 26. juuli 2004. a määruse nr 130 "Statistikaameti põhimääruse kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:28.11.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 147, 2242

Rahandusministri 26. juuli 2004. a määruse nr 130 "Statistikaameti põhimääruse kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 22.11.2004 nr 145

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 42 lõike 1 alusel.

§ 1. Rahandusministri 26. juuli 2004. a määruses nr 130 «Statistikaameti põhimääruse kinnitamine» (RTL 2004, 102, 1652) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõike 1 punkt 2 sõnastatakse järgmiselt:

« 2) koordineerib, suunab ja kontrollib finantsplaneerimis- ja haldusosakonna, personalijuhi ja -spetsialisti, koolitusjuhi, peadirektori abi ja nõuniku tööd ning koordineerib ja suunab siseaudiitorite tegevust;»

2) paragrahvi 13 lõikes 1 asendatakse sõna «kolm» sõnaga «kaks»;

3) paragrahvi 13 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahv 14 tunnistatakse kehtetuks;

5) paragrahv 17 sõnastatakse järgmiselt:

«Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja metoodika ja tehnoloogia alal; peadirektori asetäitja metoodika ja tehnoloogia alal äraolekul asendab peadirektorit peadirektori asetäitja statistika alal; peadirektori asetäitja statistika alal äraolekul asendab peadirektorit selleks määratud osakonnajuhataja.»

§ 2. Käesolevat määrust rakendatakse alates 1. detsembrist 2004. a.

Minister Taavi VESKIMÄGI

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json