Teksti suurus:

Rahandusministri 25. oktoobri 1996. a määrusega nr 79 kinnitatud «Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korra» muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 46, 676

Rahandusministri 25. oktoobri 1996. a määrusega nr 79 kinnitatud «Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korra» muutmine

Vastu võetud 10.04.2000 nr 35

Määrus kehtestatakse «Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse» (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424; 1998, 97, 1521; 1999, 23, 352 ja 356; 54, 583; 95, 841) paragrahvi 2 lõike 1 alusel.

Teha rahandusministri 25. oktoobri 1996. a. määrusega nr 79 (RTL  1996, 121, 634; 1997, 40, 218; 1998, 143/144, 546; 2000, 10, 99) kinnitatud «Erastamise eriarvete avamise ja kasutamise korras» järgmised muudatused:
1) täiendada punkti 6 pärast sõnu «teostavale isikule» sõnadega «ja Rahandusministeeriumile»;
2) täiendada punkti 10 alapunkti 3 uue lausega ja sõnastada järgmiselt:

«Eriarve enda intressid kuuluvad ülekandmisele Vabariigi Valitsuse eelarvevälisesse omandireformi reservfondi 12 tööpäeva jooksul pärast eriarvele laekumist.»

Minister Siim KALLAS

Kantsler Aare JÄRVAN

/otsingu_soovitused.json