Teksti suurus:

Kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajaliku dokumendi väljastamise eest tasumise kord ja tasu piirmäär

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.07.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 82, 554

Kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajaliku dokumendi väljastamise eest tasumise kord ja tasu piirmäär

Vastu võetud 25.11.2004 nr 339

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400) § 73 lõike 1 1 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuse osutajale kutsealuse kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajaliku dokumendi väljastamise eest tasumise kord ja makstava tasu piirmäär.

§ 2. Kutsealuse kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajalik dokument

Kutsealuse kaitseväeteenistuseks kõlblikkuse hindamiseks vajalik dokument on «Kaitseväeteenistuse seaduse» (RT I 2000, 28, 167; 2003, 31, 195; 2004, 2, 7; 49, 342) § 42 lõike 2 alusel kehtestatud vormile vastav perearsti poolt väljastatav tervisetõend (edaspidi tõend ).

§ 3. Tõendi väljastamise eest tasumise kord

(1) Tervishoiuteenuse osutajale tasub tõendi väljastamise eest kutsealuse elukohajärgne riigikaitseosakond.

(2) Tervishoiuteenuse osutaja esitab kvartali jooksul väljastatud tõendite eest arve riigikaitseosakonnale kvartalile järgneva kuu 7. kuupäevaks.

(3) Riigikaitseosakond tasub tervishoiuteenuse osutajatele 30 tööpäeva jooksul arvete laekumise päevast arvates, välja arvatud juhul, kui ilmnevad §-s 4 sätestatud, tasu maksmist välistavad asjaolud.

§ 4. Tasu maksmisest keeldumine

(1) Riigikaitseosakonnal on õigus tasu maksmisest keelduda, kui:
1) tervishoiuteenuse osutaja poolt esitatud arvel puudub selle kutsealuse nimi ja isikukood, kelle kohta väljastatud tõendi eest arve esitatakse, või arvel märgitud isikut ei ole riigikaitseosakonna arstlikku komisjoni kutsutud;
2) tõend ei ole täidetud nõuetekohaselt või sellel puuduvad andmed kutsealuse varasemate meditsiiniliste läbivaatuste ja anamneesi kohta.

(2) Lõikes 1 sätestatud, tasu maksmist välistava asjaolu ilmnemisel teavitab riigikaitseosakond tervishoiuteenuse osutajat tasu maksmisest keeldumisest 10 tööpäeva jooksul arve laekumise päevast arvates, ning tasu maksmine toimub kokkuleppel pärast tasu maksmist välistava asjaolu kõrvaldamist.

§ 5. Tasu piirmäär

Tõendi väljastamise eest makstava tasu piirmäär on 50 krooni tõendi kohta.

§ 6. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Peaminister Juhan PARTS
Kaitseminister Jaak JÕERÜÜT
Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json