Teksti suurus:

Vooluveekogu tõkestamisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:05.12.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:11.09.2009
Avaldamismärge:RT I 2004, 82, 557

Vooluveekogu tõkestamisele esitatavad nõuded

Vastu võetud 26.11.2004 nr 342

Määrus kehtestatakse « Veeseaduse» (RT I 1994, 40, 655; 1996, 13, 241; 1998, 2, 47; 61, 987; 1999, 10, 155; 54, 583; 95, 843; 2001, 7, 19; 42, 234; 50, 283; 94, 577; 2002, 1, 1; 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 64; 26, 156; 51, 352; 2004, 28, 190; 38, 258) § 17 lõike 3 ja « Ehitusseaduse» (RT I 2002, 47, 297; 99, 579; 2003, 25, 153; 2004, 18, 131) § 3 lõike 11 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Vooluveekogu tõkestamine

Vooluveekogu tõkestamiseks loetakse:
1) jõe, oja, kraavi või kanali voolusängi tõkestamist rajatisega, millega tõstetakse tehislikult looduslikku veetaset rohkem kui 0,3 meetrit;
2) vooluvee osalist kõrvalejuhtimist tõkestusrajatisega või vooluveekogusse kaitsetammi ehitamist.

§2. Vooluveekogu veetaseme alandamine

Vooluveekogu veetaseme alandamiseks loetakse olemasoleva veetaseme tehislikku langetamist rohkem kui 0,3 meetrit.

§3. Maaomaniku nõusolek vooluveekogu tõkestamiseks

Tõkestamist kavandav isik peab saama vooluveekogu tõkestamiseks nõusoleku maaomanikult, kellele kuuluvale maale tõkestusrajatis ehitatakse või kelle maa niiskusrežiimi see mõjutab.

2. peatükk
VOOLUVEEKOGU TÕKESTUSRAJATISELE JA VOOLUVEEKOGU TÕKESTAMISELE ESITATAVAD NÕUDED

§4. Vooluveekogu tõkestusrajatise tekitatav minimaalne ja maksimaalne veetase

(1) Vooluveekogu tõkestusrajatise tekitatav veetaseme minimaalne ja maksimaalne absoluutkõrgus määratakse vee erikasutusloaga.

(2) Vooluveekogu tõkestusrajatis peab oma konstruktsiooni ja hüdrotehnilise lahendusega võimaldama reguleerida veetaset vee erikasutusloaga määratud piires.

§5. Kalade läbipääsu tagamise nõue

Arvestades vooluveekogu ja tõkestusrajatise omapära, peab tõkestusrajatis olema selline, et see tagaks kalade läbipääsu.

§6. Sanitaarvooluhulga tagamine

Tõkestusrajatisest allpool tuleb tagada sanitaarvooluhulk või looduslik äravool, kui looduslik äravool on sanitaarvooluhulgast väiksem.

§7. Avariijuhtumist teatamise nõue

Avariist tõkestusrajatisel peab viivitamata, ja ühe ööpäeva jooksul ka kirjalikult, teatama vee erikasutusloa andjale ja Keskkonnainspektsioonile.

§8. Loomastiku kaitse vee-energia tootmisel

Vooluveekogu tõkestamisel vee-energia tootmiseks tuleb kalade turbiinide pealevoolule või pealevoolukanalisse sattumise vältimiseks püstitada võre või muu kalatõke.

§9. Vooluveekogu tõkestusrajatise kasutamine

(1) Vooluveekogu tõkestusrajatist tuleb kasutada vee erikasutusloa ja kasutusloa nõuetega määratud otstarbel.

(2) Vooluveekogu tõkestusrajatise ekspluatatsioon tuleb korraldada viisil, mis tagab selle rajatise mõjupiirkonnas maaomanikele vee erikasutusloas määratud vooluveerežiimi ja veetaseme.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§10. Olemasoleva veerežiimi säilitamine

Enne «Planeerimis- ja ehitusseaduse» (RT I 1995, 59, 1006; 1996, 36, 738; 49, 953; 1999, 27, 380; 29, 398 ja 399; 95, 843; 2000, 54, 348; 2001, 42, 234; 50, 283; 65, 377; 2002, 47, 297; 53, 336; 63, 387) jõustumist rajatud tõkestusrajatiste juures tuleb säilitada olemasolev veerežiim, kui vee erikasutusloa tingimustega ei ole määratud teisiti.

§11. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 7. aprilli 1995. a määrus nr 169 «Vooluveekogu tõkestamise nõuete kehtestamine» (RT I 1995, 41, 599) tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Juhan PARTS
Keskkonnaminister Villu REILJAN
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json