Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruse nr 301 "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ja nende hindamise kord" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.12.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 83, 559

Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruse nr 301 "Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ja nende hindamise kord" muutmine

Vastu võetud 26.11.2004 nr 344

Määrus kehtestatakse «Ravikindlustuse seaduse» (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400) § 31 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 24. septembri 2002. a määruses nr 301 «Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ja nende hindamise kord» (RT I 2002, 78, 467; 2003, 8, 42; 76, 508) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Eesti Haigekassa tervishoiuteenuste loetelu muutmise kriteeriumid ning nende hindamise tingimused ja kord»;

2) paragrahvi 1 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse Eesti Haigekassa (edaspidi haigekassa) tervishoiuteenuste loetelu (edaspidi loetelu) muutmisel arvestatavate kriteeriumide täpsem sisu, kriteeriumidele vastavuse hindajad ning hindamise tingimused ja kord.»;

3) paragrahv 3 sõnastatakse järgmiselt:

« § 3. Kriteeriumid

(1) Tervishoiuteenuse kandmisel loetellu arvestatakse järgmisi kriteeriume:
1) tervishoiuteenuse tõendatud meditsiiniline efektiivsus;
2) tervishoiuteenuse kulutõhusus;
3) tervishoiuteenuse vajalikkus ühiskonnale ja kooskõla riigi tervishoiupoliitikaga;
4) vastavus ravikindlustuse rahalistele võimalustele.

(2) Vähemalt lõike 1 punktides 3 ja 4 nimetatud kriteeriume arvestatakse juhul, kui:
1) loetellu kantakse kompleksteenus;
2) muudetakse loetellu kantud tervishoiuteenuse koodi;
3) muudetakse loetellu kantud kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäära;
4) muudetakse loetellu kantud kindlustatud isiku omaosaluse määra;
5) muudetakse loetellu kantud tervishoiuteenuse piirhinna, kindlustatud isikult ülevõetava tasu maksmise kohustuse piirmäära ja kindlustatud isiku omaosaluse määra kohaldamise tingimusi;
6) tervishoiuteenus kustutatakse loetelust.

(3) Tervishoiuteenuse piirhinna muutmisel arvestatakse vähemalt lõike 1 punktides 2, 3 ja 4 nimetatud kriteeriume.»;

4) paragrahvi 9 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Ettepanek loetakse vastuvõetuks, kui algataja taotluses sisalduvad kõik §-des 4–7 toodud kriteeriumidele hinnangu andmiseks vajalikud andmed, arvestades §-s 3 toodud erisusi.»;

5) paragrahvi 10 lõike 1 teine lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kui ettepaneku on algatanud haigekassa ise, astub haigekassa läbirääkimistesse asjast huvitatud tervishoiuteenuse osutajate ühendustega või erialaühendustega.»;

6) paragrahv 11 sõnastatakse järgmiselt:

« § 11. Ettepaneku menetlemine erandkorras

Käesolevas määruses toodud tähtaegu ja protseduuri võib mitte kohaldada, kui:
1) ettepanek tuleneb õigusaktist;
2) loetellu kantud tervishoiuteenuse nimetust korrigeeritakse keeleliselt;
3) «Ravikindlustuse seaduse» § 32 alusel sotsiaalministri poolt kehtestatud tervishoiuteenuse osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika muutmine tingib loetelu muutmise olulisel määral.»

§ 2. Määruse § 1 punktid 3 ja 4 jõustuvad 1. jaanuaril 2005. a.

Peaminister Juhan PARTS
Sotsiaalminister Marko POMERANTS
Riigisekretär Heiki LOOT

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json