Teksti suurus:

Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.04.2006
Avaldamismärge:RTL 2000, 50, 745

Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm

Vastu võetud 24.04.2000 nr 3

Määrus kehtestatakse « Kaitseliidu seaduse» (RT I 1999, 18, 300) paragrahvi 26 lõike 6 alusel.

§1. Kaitseliidu tegevliikmele maleva pealiku või Kaitseliidu ülema poolt väljaantud relvakandmisluba (edaspidi relvakandmisluba) on ühtse kujundusega, kiletatud, turvaelemendiga varustatud ning numereeritud dokument mõõtmetega 50 × 80 mm, mis tõendab tegevliikme õigust kanda sellele märgitud relvi (vorm lisatud).

§2. Relvakandmisloale kannab loa väljaandja järgmised andmed:

(1) Relvakandmisloa esiküljele kantakse:
1) loa välja andnud «Kaitseliidu seaduses» sätestatud avalik-õigusliku isiku nimetus ja relvakandmisloa number;
2) Kaitseliidu tegevliikme, kellel lubatakse relvi kanda, ees- ja perekonnanimi ning isikukood;
3) loa kehtivusaeg (viimase kehtivuspäeva kuupäev);
4) loa omaniku allkiri.

(2) Relvakandmisloa tagaküljele kantakse:
1) kanda lubatud relva(de) kohta – liik, mudel, kaliiber, relvanumber;
2) loa välja andnud maleva pealiku või Kaitseliidu ülema ees- ja perekonnanimi, allkiri ja loa väljaandmise kuupäev.

(3) Relvakandmisloale kantud andmed kinnitatakse tagaküljel pitseriga.

§3. Relvakandmisloa esiküljele kleebitakse Kaitseliidu tegevliikme otsevaates ja ilma peakatteta värvifoto suuruses 30 × 40 mm.

§4. Relvakandmisloal on keelatud teha parandusi.

§5. Relvakandmislubade valmistamist, jaotust ja arvestust korraldab Kaitseliidu ülem õigusaktidega kehtestatud korras.

§6. Määrus jõustub 1. juunil 2000. a.

Minister Jüri LUIK

Kantsler Tarmo MÄND

Kaitseministri 24. aprilli 2000. a määruse nr 3 «Kaitseliidu tegevliikme relvakandmisloa vorm»
lisa

Esikülg:

Tagakülg:

SID

SID

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json