Teksti suurus:

Puude raie kord Viimsi valla tiheasustusalal

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:KO 2004, 257, 2210

Puude raie kord Viimsi valla tiheasustusalal

Vastu võetud 09.11.2004 nr 21

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 3 punkti 1 ja § 22 lõike 1 punkti 4 ning looduskaitseseaduse § 45 alusel.

PUUDE RAIE KORD VIIMSI VALLA TIHEASUSTUSALAL

I.  Üldsätted

1. Määruse reguleerimisala
1.1. Käesolev määrus kehtib Viimsi valla haldusterritooriumil.
1.2. Käesolev määrus kehtestab raielubade väljastamise korra.
1.3. Raiemäärus ei kehti Viimsi valla haldusalasse jääval riigimetsa territooriumil ja valla hajaasustuslikel aladel ning metsale metsaseaduse tähenduses.
1.4. Raie veekaitsevööndis toimub Harjumaa Keskkonnateenistuse nõusolekul, välja arvatud raie maaparandussüsteemi eelvoolul maaparandushoiutööde tegemisel.
1.5. Ranna või kalda piiranguvööndis kasvav mets on määratud keskkonnaseisundi kaitsmiseks (vee ja pinnase kaitse ning puhketingimuste säilitamine) ning kuulub kaitsemetsade kategooriasse. Ranna ja kalda piiranguvööndis on keelatud lageraie.

2. Määruse kohaldatavus

2.1. Käesolevat määrust rakendatakse:
2.1.1. puittaimestiku kasvukohtades pindalaga kuni 0,5 ha, millel kasvavad puud kõrgusega vähemalt 1,3 m ja puuvõrade liitusega vähemalt 30%;
2.1.2. üksikpuudele või puudegruppidele kõrgusega alates 1,3 m;
2.1.3. parkides ja haljasaladel;
2.1.4. maatükil, kus projekteerimistingimuste, üld- või detailplaneeringuga või registreeritud maakasutuse sihtotstarbega on ette nähtud metsa majandamisest erinev maakasutus;
2.1.5. õigusvastaselt võõrandatud tagastamisele kuuluval maa-alal, millele on kehtiva üldplaneeringuga ette nähtud metsa majandamisest erinev maakasutus;
2.1.6. teede ja trasside kaitsevööndites kasvavale puittaimestikule kõrgusega alates 1,3 m;
2.1.7. raieloa väljastamise teenustasu määramisel.

2.2. Käesolevat määrust ei rakendata: eraomandis oleval õuemaal kasvavate viljapuude, marjapõõsaste ja ilupuude raie puhul.

2.3. Raieloa väljastajaks on: Viimsi Vallavalitsuse määratud ametiisik(ud).

II. Raieõiguse korraldamine

3. Raieõiguse taotlemine, raielubade väljastamine ja raielubade väljastamise teenustasu määramine.

3.1. Kinnistu omanik(ud) esitab kirjalikult raieloa taotluse (lisa 1) Viimsi Vallavalitsusele, milles peab sisalduma:
3.1.1. omaniku nimi, isikukood, postiaadress ja kontakttelefon;
3.1.2. tegevuskoha aadress, taotletava tegevuse vajaduse selgitus ja tegevuse kirjeldus (kärpimine, raie jne.);
3.1.3. puude nimetus, puude arv, tüve rinnasdiameeter (cm) (mõõdetuna 1,3 m kõrguselt juurekaelast) ning puude seisundi kirjeldus;
3.1.4. koopia maa omandiõigust tõendavast dokumendist ja katastriüksuse eksplikatsioonist;
3.1.5. volitatud isiku puhul notariaalselt tõestatud volitus või selle koopia;
3.1.6. kehtestatud detailplaneeringu olemasolul esitatakse raieõiguse taotlemisel detailplaneeringuga määratud haljastustingimused ning detailplaneeringu põhijoonis;
3.1.7. kahe kinnistu piiril või naaberkinnistul kasvava varisemisohtliku või päikesevalgust varjava puu(de) raieks on vaja esitada naaberkinnistu omaniku kirjalik nõusolek.

3.2. Raieloa väljastaja:
3.2.1. vaatab 15 tööpäeva jooksul alates taotluse saamise kuupäevast taotluse läbi, kontrollib esitatud dokumentatsiooni õigsust ning teeb otsuse taotluse edasiseks menetlemiseks või selle mitterahuldamiseks;
3.2.2. korraldab koos kinnistu omaniku või tema volitatud esindajaga raieala ülevaatuse;
3.2.3. langetab taotletaval raiealal otsuse taotluse heakskiitmise või mitterahuldamise kohta. Vajadusel teeb omapoolsed ettepanekud raietaotlusele. Taotluse mitterahuldamise korral informeerib taotlejat kirjalikult;
3.2.4. taotluse rahuldamise korral märgistab taotletaval raiealal likvideerimisele kuuluvad puud;
3.2.5. teatab taotlejale raieloa väljastamise teenustasu suuruse, võttes aluseks käesoleva määruse lisa 2 tabeli hinnaskaala;
3.2.6. kolme tööpäeva jooksul, pärast raieloa väljastamise teenustasu tasumist taotleja poolt, vormistab raieloa kahes eksemplaris, millest üks eksemplar väljastatakse taotluse esitajale ning teine eksemplar jääb raieloa väljastajale.

3.3. Raieloa väljastamise teenustasu võtmise alla ei kuulu:
3.3.1. kuivanud, haiged, murdunud või varisemisohtlikud puud;
3.3.2. olemasolevate side- ja elektriliinide ning vee- ja kanalisatsioonitrasside kaitsetsoonis kasvav puittaimestik;
3.3.3. sõidu- ja maanteede kaitsevööndis nähtavust varjav või liiklust või teekatet ohustav kõrghaljastus;
3.3.4. kuivenduskraavides ning nende kallastel (2 m nõlvast) kasvav puittaimestik;
3.3.5. maaparandussüsteemide eelvooludel likvideerimist vajav kõrghaljastus ranna ja kalda piiranguvööndis;
3.3.6. kõrghaljastuse kärpimistoimingud;
3.3.7. Puistu alusmetsast puhastamine (e. võsaraie).

3.4. Kaitsealused territooriumid, maastikukaitsealad jm
3.4.1. taotlus raietöödeks hajaasustuslikel metsamajandusliku sihtotstarbega üle 0,5 ha suurustel eraomandisse jäävatel maaüksustel, registreeritud pärandkultuurmaastikel, kaitstavate looduse üksikobjektide kaitsevööndis, ranna ja kalda piiranguvööndis, loodusparkides, ornitoloogilistel- ja maastikukaitsealadel esitatakse Harjumaa Keskkonnateenistusele või kaitseala valitsejale;
3.4.2. taotlus raietöödeks muinsuskaitseobjektide kaitsevööndis esitatakse eelnevalt kooskõlastamiseks Harjumaa Muinsuskaitseametile.

3.5. Teenustasu kehtestatakse vastavalt Raieloa väljastamise teenustasu määradele (lisa 2).

4. Raieloa kehtivus

4.1. Viimsi Vallavalitsuse ametiisiku poolt väljastatud ja tema poolt allkirjastatud raieluba kehtib ühe kalendriaasta jooksul alates selle väljastamise kuupäevast.

4.2. Raieluba on tõestusdokumendiks loa alusel raiutud puitmaterjaliga teostatavatele edasistele toimingutele (transport saeveskisse, paberipuu müük, küttepuude müük, okste äravedu jm.).

III. Lõppsätted

5. Vastutus

5.1. omavolilise puittaimestiku raie, vigastamise või kärpimise eest esitatakse õigusrikkujale tema tegevuse tagajärjel tekitatud kahju eest hüvitusnõue Vabariigi Valitsuse 8. juuni 1999. a. määrusega nr 186 kinnitatud «Metsaõigusnormide rikkumisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamise määrad» alusel (lisa 3) või määratakse karistus vastavalt karistusseadustiku §-de 354, 355, 356 ja looduskaitseseaduse § 73 (tiheasustusala puude ebaseaduslik raie) alusel.
5.1.1. Tiheasustusalal kasvava puu ebaseadusliku raie eest karistatakse rahatrahviga järgmiselt:
1) füüsilist isikut võib karistada kuni 300 trahviühiku suuruse rahatrahviga;
2) juriidilist isikut võib karistada rahatrahviga kuni 50 000 krooni.
5.1.2. Juhul kui on rikutud metsa või muu haljastuse kaitse või kasutamise nõudeid, millega on tekitatud keskkonnale suurt või olulist kahju, karistatakse arestiga 1–3 aastani.

5.2. Viimsi valla haldusterritooriumil raietöödega tegelev juriidiline või füüsiline isik on kohustatud raiealal raietoimingute läbiviimise perioodil kaasas kandma kehtivat raieluba või selle koopiat ning esitama selle järelevalveametniku nõudmisel. Juhul kui raietoiminguid viib läbi kolmas isik, tuleb järelevalveametnikule esitada raieloa omaniku poolt koostatud volikiri.

5.3. Tiheasustusala puude ebaseadusliku raie kohtuväline menetleja on Viimsi Vallavalitsus.

6. Järelevalve

Järelevalve teostajaks raieloa väljastamise ja raieõiguse teostamisega seotud toimingutele on Viimsi Vallavalitsuse Keskkonnaameti järelevalveametnik(ud), kellele vastavad kohustused on määratud ametijuhendiga, Riigi keskkonnakaitse inspektor, Keskkonnainspektsioon ja Kaitstava loodusobjekti valitseja.

7. Trahvi laekumine

Kui hoiatus- või rahatrahvi määranud kohtuväline menetleja on Viimsi Vallavalitsus, kantakse väärteo eest määratud hoiatus- või rahatrahv Viimsi Vallavalitsuse eelarvesse.

8. Rakendussätted

8.1. Käesolev määrus avaldatakse ajalehes Viimsi Teataja ja elektroonilises Riigi Teatajas.

8.2. Käesolev määrus jõustub kümnendal päeval pärast avaldamist elektroonilises Riigi Teatajas.

Volikogu esimees Madis SARETOK

Viimsi Vallavolikogu 9. novembri 2004. a määruse nr 21
lisa 1

AVALDUS

Puude raieks tiheasustusalal  

Kinnistu omanik/taotleja

Nimi/ärinimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Isikukood/registrikood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kinnistu andmed

Nimetus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Katastritunnus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Asukoht: Viimsi vald, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ajavahemikul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kuulub likvideerimisele: (puude arv liikide kaupa,
tüve diameeter)

(Näiteks: kuusk: 2 tk., d-32 cm (terve) ja d-36 cm (kuivamistunnustega, koorevigastustega), kask d-16
(koorevigastusega) jne)

Lähtuvalt asjaõigusseaduse § 68 lõikest 2 ning kaitstavate loodusobjektide seaduse § 8 lõikest 3 kinnitan, et nimetatud puude mahavõtmiseks nende asukohas ei ole kehtivate seadustega (kaitstavate loodusobjektide seadus, ranna ja kalda kaitse seadus, muinsuskaitseseadus jm), kehtestatud planeeringutega ja sõlmitud lepingutega seatud kitsendusi ning et mahavõetavate puude hulgas ei ole kaitsealuseid liike.  

Omaniku kontaktandmed

Telefon, faks, e-post . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Omaniku allkiri

(füüsilisest isikust omanik või omanikuks oleva juriidilise isiku juhatuse liige)

Ees- ja perekonnanimi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kuupäev . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Allkiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Lisad: 1. koopia kinnitatud detailplaneeringus olevast haljastusplaanist (selle olemasolul) või krundiplaanist,
kuhu on kantud likvideeritavate puude asukoht;

2. kinnistu omandiõigust tõendav dokumentatsioon.  

Viimsi Vallavalitsuse Keskkonnaameti kooskõlastuse märge     

Viimsi Vallavolikogu 9. novembri 2004. a määruse nr 21
lisa 2

Viimsi Vallavolikogu 9. novembri 2004. a määruse nr 21
lisa 3

/otsingu_soovitused.json