Teksti suurus:

Mootorsõidukijuhi ja tema õpetaja ettevalmistamise kohta kehtestatud määruste muutmine

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:12.12.2004
Avaldamismärge:RTL 2004, 151, 2290

Mootorsõidukijuhi ja tema õpetaja ettevalmistamise kohta kehtestatud määruste muutmine

Vastu võetud 30.11.2004 nr 201

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; 32, õiend; 78, 522; 2004, 30, 208; 46, 329) § 36 lõike 2 ning § 28 lõike 4 ja § 32 lõike 2 punkti 3 alusel.

§ 1. Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. juuli 2003. a määruses nr 115 «Nõuded mootorsõidukijuhi õpetaja kvalifikatsioonile, riiklik õppekava ning õpetajale koolitamise õigust tõendava tunnistuse andmise ja kehtetuks tunnistamise eeskiri» (RTL 2003, 85, 1251) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse tekstis asendatakse sõnad «ARK büroo» lühendiga «ARK» vastavas käändes;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna «Autoregistrikeskuse» sõnadega «Eesti Riikliku Autoregistrikeskuse»;

3) paragrahvi 3 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Libedasõidu riskivältimise õpet läbi viiv õpetaja peab omama kehtivat liiklusteooria- ja sõiduõpetaja tunnistust, olema läbinud 6. peatüki kohase koolituse vastava mootorsõiduki kategooria osas ja omama sellekohast tunnistust.»;

4) paragrahvi 4 lõikes 1 asendatakse sõnad «libedasõidu erikoolituse korralduse» sõnadega «libedasõidu riskivältimise koolituse korralduse»;

5) paragrahvi 4 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Üldkursuse, erikursuse ja libedasõidu riskivältimise koolituse õppekava on toodud lisas 1.»;

6) paragrahvi 7 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Õpetajakoolituse peavad läbima isikud, kes soovivad omandada liiklusteooria- ja sõiduõpetaja kvalifikatsiooni.»;

7) paragrahvi 9 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

8) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 14 järgmises sõnastuses:

« (14) Koolitusel osalejale antakse õppetöö käigus võimalus täiendavateks konsultatsioonideks või harjutusteks või kooliväliseks enesetäiendamiseks.»;

9) paragrahvi 13 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Täienduskoolitus tuleb läbida:
1) enne ARK-i poolt välja antud õpetajatunnistuse kehtivusaja lõppemist;
2) õpetajal, kes lisaks olemasolevale mootorsõiduki kategooria õpetaja kvalifikatsioonile taotleb õigust muu kategooria mootorsõidukijuhi õpetamiseks;
3) isikul, kelle õpetajakoolitusest või sõiduõpetaja koolitusest või viimasest täienduskoolitusest on möödunud rohkem kui 5 aastat.»;

10) paragrahvi 13 lõige 3 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 15 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Täienduskoolitust teostab § 9 lõikes 1 nimetatud koolitusasutus.

(2) Enne õppetöö alustamist sooritab täienduskoolitusel osaleja õppekava teemadest lähtuva teadmiste ja oskuste testi, mille tulemustest lähtuvalt koostatakse koolitaja poolt täienduskoolitusel osalejale personaalne õppekava, mille maht lepitakse kokku koolituslepingus. Õppekava maht peab olema vähemalt 4 ainepunkti.»;

12) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Täienduskoolituse läbiviimisel tuleb arvestada § 9 lõikes 14 sätestatuga.»;

13) 6. peatükk sõnastatakse järgmiselt:

«6. peatükk
LIBEDASÕIDU RISKIVÄLTIMISE KOOLITUS

§ 16. Libedasõidu riskivältimise koolituse läbiviimine

(1) Libedasõidu riskivältimise koolitusega antakse õpetajale teadmised, mis võimaldavad läbi viia õppekava kohast libedasõidu riskivältimise õpet.

(2) Õpetaja, kes viib läbi mootorsõidukijuhtide libedasõidu riskivältimise õpet, peab läbima käesoleva peatüki kohase koolituse ja perioodiliselt täienduskoolituse.

(3) Koolitaja ja koolitusel osaleja vahelised suhted reguleeritakse koolituslepingus.

(4) Libedasõidu riskivältimise koolituse ja täienduskoolituse läbiviimisel tuleb arvestada § 9 lõikes 14 sätestatuga.

§ 17. Nõuded libedasõidu riskivältimise koolitusel osalejale

(1) Libedasõidu riskivältimise koolitusel osaleja peab omama vastava mootorsõiduki kategooria juhiluba.

(2) Libedasõidu riskivältimise koolitusel osaleja peab koolitajale esitama:
1) kirjaliku avalduse;
2) isikut tõendava dokumendi;
3) vastava mootorsõiduki kategooria juhiloa.

§ 18. Libedasõidu riskivältimise koolituse õppetöö korraldus

(1) Libedasõidu riskivältimise koolitust ja täienduskoolitust teostab § 9 lõikes 1 nimetatud koolitusasutus.

(2) Libedasõidu riskivältimise koolitus koosneb:
1) teooriaõppest;
2) vastava kategooria mootorsõiduki sõiduõppest;
3) iseseisvast tööst.

(3) Teooriaõppe maht peab olema vähemalt 30 õppetundi, õppetunni kestusega 45 minutit.

(4) Sõiduõppe maht peab olema vähemalt 20 õppesõidukorda, õppesõidukorra kestusega 25 minutit.

(5) Teooria- ja sõiduõppe peab õppija läbima õpilase ja õpetaja rollis vastavalt kehtestatud mahtudele.

(6) Õppemahud teooriaõppena ja sõiduõppena on kehtestatud lisa 2 tabelis 3.

(7) Õppetöös osaleja, kes taotleb mitme kategooria mootorsõiduki juhi õpetamise õigust, peab läbima kõigi nende kategooriate mootorsõidukite juhtide õpetamise sõiduõppe. Üheaegsel koolitusel võib koolitaja põhjendatult vähendada teooriaõppes kattuvate õppeainete vähimaid mahte.

(8) Koolitajal on õigus akadeemilise õiendi alusel tunnustada üksikutes õppeainetes õppetöös osaleja eelnevate õpingute käigus saadud teadmisi ja oskusi.

(9) Sõiduõppe kohta vormistatakse õpingukaart, milles peavad sisalduma andmed õppetöös osaleja, õppeteemade ja sõidukordade arvu kohta ning hinnang õppetundide läbiviimise kohta.

§ 19. Libedasõidu riskivältimise koolituse täienduskoolitus

(1) Libedasõidu riskivältimise õppe õpetajal tuleb läbida täienduskoolitus, kui libedasõidu riskivältimise koolitusest või viimasest libedasõidu riskivältimise täienduskoolitusest on möödunud 5 aastat.

(2) Enne õppetöö alustamist sooritab täienduskoolitusel osaleja õppekava teemadest lähtuva teadmiste ja oskuste testi, mille tulemustest lähtuvalt koostatakse koolitaja poolt täienduskoolitusel osalejale personaalne õppekava, mille maht lepitakse kokku koolituslepingus. Õppekava maht peab olema vähemalt 20 õppetundi.

(3) Täienduskoolitus koosneb:
1) teooriaõppest;
2) vastava kategooria mootorsõiduki sõiduõppest;
3) iseseisvast tööst.

(4) Teooriaõppe õppetunni kestus on 45 minutit.

(5) Sõiduõppe õppesõidukorra kestus on 25 minutit.

(6) Sõiduõpe tuleb koolitusel osalejal läbida nii õpilase kui õpetaja rollis.

(7) Teooriaõppe ja sõiduõppe õppeainete loetelu on toodud lisa 2 tabelis 3.

(8) Teooriaõppe iga õppeaine (teema) käsitlusel peab õppija iseseisva töö maht olema 50% vastava õppeaine mahust.»;

14) paragrahvi 21 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

« § 21. Üldnõuded õpetajakoolituse, sõiduõpetaja koolituse, täienduskoolituse ja libedasõidu riskivältimise koolituse lõpetamiseks»;

15) paragrahvi 21 lõike 3 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5) õpetajaid koondav erialaliit või muu ühendus.»;

16) paragrahvi 21 lõike 3 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

17) paragrahvi 23 lõike 1 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

18) paragrahvi 23 lõiget 1 täiendatakse punktiga 8 järgmises sõnastuses:

« 8) haridust tõendava dokumendi.»;

19) paragrahvi 23 lõige 5 tunnistatakse kehtetuks;

20) paragrahv 26 sõnastatakse järgmiselt:

« § 26. Vaide lahendamine

Tunnistuse taotleja või selle omanik võib tunnistuse andmata jätmise või kehtetuks tunnistamise otsuse peale esitada vaide ARK-le või Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile või kaebuse halduskohtusse vastavalt «Halduskohtumenetluse seadustikule» (RT I 1999, 31, 425; 33, õiend; 40, õiend; 96, 846; 2000, 51, 321; 2001, 53, 313; 58, 355; 2002, 29, 174; 50, 313; 53, 336; 62, 376; 2003, 13, 67; 23, 140; 2004, 46, 329).»;

21) lisa 1 jaotus VII sõnastatakse järgmiselt:

«VII. Libedasõidu riskivältimise koolituse ainekava peab hõlmama teooriaõppe ja sõiduõppe valdkonda ning sisaldama järgmisi teemasid ja alateemasid»;

22) lisa 2 tabeli 3 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«LIBEDASÕIDU RISKIVÄLTIMISE KOOLITUSE VÄHIMAD ÕPPEMAHUD».

§ 2. Teede- ja sideministri 20. aprilli 2001. a määruse nr 42 «Mootorsõidukijuhi ettevalmistamise eeskiri ja mootorsõidukijuhi juhendaja tunnistuse vorm ning väljaandmise kord» (RTL 2001, 55, 761; 2002, 83, 1274; 2004, 60, 1008) § 6 lõige 41 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (41) Käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 4 nimetatud õppekava kohast libedasõidu riskivältimise õppe sõiduõpet võib läbi viia:
1) selleks kohandatud muuks liikluseks suletud aastaringselt kasutataval kunstlibeda kattega õppeväljakul;
2) ajavahemikul 1. detsembrist kuni 31. märtsini looduslikes libedatingimustes selleks kohandatud muuks liikluseks suletud õppeväljakul.»

§ 3. Määruse § 1 jõustub 2005. aasta 1. märtsil.

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE