Teksti suurus:

Eesti Piimandusmuuseumi põhimäärus

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.03.2010
Avaldamismärge:RTL 2000, 53, 810

Eesti Piimandusmuuseumi põhimäärus

Vastu võetud 05.05.2000 nr 36

Määrus kehtestatakse « Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845) paragrahvi 43 lõike 5 ning « Muuseumiseaduse» (RT I 1996, 83, 1487; 1997, 93, 1559) paragrahvi 6 lõike 1 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 2000. a määruse nr 85 (RT I 2000, 22, 128) «Põllumajandusministeeriumi põhimäärus» paragrahvi 10 alapunktiga 13.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Eesti Piimandusmuuseum (edaspidi muuseum, inglise keeles Estonian Milk Museum) on riigimuuseum, kes kogub, uurib, säilitab ja eksponeerib Eesti piimanduse ajalugu kajastavaid kultuuriväärtusega asju.

§2. Muuseum juhindub oma tegevuses «Muuseumiseadusest», muudest õigusaktidest, kultuuripärandi kaitset käsitlevatest rahvusvahelistest lepingutest ja oma põhimäärusest.

§3. Muuseum on «Muuseumiseaduse» alusel tegutsev Põllumajandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv ministeeriumi hallatav riigiasutus, kellel on põllumajandusministri kinnitatud eelarve, oma nime ja väikese riigivapi kujutisega pitsat, pangakontod ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

§4. Muuseum asub Järvamaal, tema postiaadress on Imavere, 72401 Järva maakond.

2. peatükk
TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§5. Muuseumi ülesanded on Eesti piimanduse ajalugu kajastavate kultuuriväärtusega asjade kogumine, uurimine ja säilitamine; samuti nende üldsusele vahendamine teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel.

§6. Muuseum eksponeerib kogutud materjale püsiekspositsioonides ning näitustel.

§7. Muuseum teeb teaduslikku uurimistööd, korraldab teaduslikke konverentse ja loenguid ning edendab etnoloogia- ja museoloogiaalast tööd.

§8. Muuseum kogub piimandusega seotud esemeid, masinaid, seadmeid, dokumente, käsikirju, foto-, fono- ja filmimaterjale, trükiseid ning kunstiteoseid.

§9. Muuseum korrastab, kirjeldab ja säilitab kogutud materjali vastavalt kaasaja museoloogia nõuetele.

3. peatükk
ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

§10. Muuseumil on õigus:
1) täiendada iseseisvalt muuseumikogusid;
2) säilitada, korraldada, restaureerida ja konserveerida muuseumis arvelevõetud museaale ning vahendada neid avalikkusele ekspositsioonide, näituste, trükiste jm teel;
3) korraldada näitusi Eestis ja välisriikides;
4) anda muuseumikogust museaale ajutiseks kasutamiseks teistele muuseumidele, asutustele, juriidilistele ja füüsilistele isikutele;
5) võtta asutuste, juriidiliste ja füüsiliste isikute käest muuseumisse hoiule kultuuriväärtusega asju ja nende tagastamisel teatada sellest Muinsuskaitseametile;
6) korraldada museaalide, näituste, väljaannete ja informatsiooni vahetamist teiste muuseumide, teadusasutuste ja isikutega Eestis ja välismaal;
7) anda välja teaduslikke töid ja muuseumi tutvustavaid trükiseid, levitada teavet ja reklaami muuseumi tegevuse kohta;
8) korraldada töötajate tööalast koolitust ja kutsealase pädevuse tõstmist Eestis ja välisriikides.

§11. Muuseumil on õigus osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid, mille loetelu ja tasu määramise korra kinnitab põllumajandusminister, ning korraldada muud muuseumiga seotud ülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust.

4. peatükk
TÖÖKORRALDUS, JUHTIMINE JA STRUKTUUR

§12. Muuseumi juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu põllumajandusminister ministeeriumi kantsleri ettepanekul.

§13. Direktor:
1) juhib muuseumi tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab muuseumile pandud ülesannete täitmise eest;
2) vastutab muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru põllumajandusministrile;
3) teeb vajadusel põllumajandusministrile ettepanekuid muuseumikogust museaali teisele muuseumile üleandmiseks või museaali väljaarvamiseks selle kahjustatuse, hävimise, kaotsimineku või kultuuriväärtuse puudumise tõttu kooskõlastatult Kultuuriministeeriumiga;
4) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab muuseumi töötajatega töölepingud, kinnitab nende ametijuhendid ning palgamäärad; kohaldab töötajatele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
5) esindab muuseumi ja volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
6) annab käskkirju, sõlmib lepinguid ja sooritab muid tehinguid;
7) käsutab kooskõlas «Riigivaraseaduse» ja teiste õigusaktidega muuseumi valduses olevat vara ja rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
8) kinnitab töösisekorraeeskirja, muuseumi asjaajamiskorra, raamatupidamise sise-eeskirja, samuti muud muuseumisisesed eeskirjad;
9) hoiab pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
10) kinnitab muuseumi poolt osutatavate tasuliste teenuste hinnad, sealhulgas piletihinnad;
11) täidab muid talle seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korraldusega ning põllumajandusministri määruse ja käskkirjaga pandud ülesandeid.

§14. Direktorit asendab tema äraolekul tema poolt käskkirjaga nimetatud töötaja.

§15. Muuseumi struktuuri kuuluvad juhtkond, museaalne osakond ja majandusosakond. Muuseumi struktuuriüksuste juhtimine, juhtide ülesanded, õigused ja kohustused, alluvus ja asendamine määratakse kindlaks struktuuriüksuste põhimäärustes.

5. peatükk
VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL

§16. Muuseum on riigivara valitsema volitatud asutus, kes valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara «Riigivaraseaduses» sätestatud korras.

§17. Muuseumi tegevust finantseeritakse riigieelarvest. Muuseum võib saada rahalisi vahendeid annetustest, oma põhitegevusega seotud tasulistest teenustest ning laekumistest sihtasutustelt ja sihtkapitalidelt.

§18. Muuseum peab raamatupidamisarvestust ja esitab statistilisi aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras.

§19. Muuseum esitab rahaliste vahendite kasutamise aruandeid ja ülevaateid oma tegevusest Põllumajandusministeeriumile viimase poolt kehtestatud korras.

§20. Muuseumi tegevust kontrollivad Põllumajandusministeerium, Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused. Järelevalvet muuseumikogude üle korraldab Kultuuriministeerium.

6. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE VÕI TEGEVUSE LÕPETAMINE

§21. Muuseumi korraldab ümber või tema tegevuse lõpetab Põllumajandusministeerium seadusega kehtestatud korras.

§22. Muuseumi tegevuse lõpetamisel antakse muuseumikogu koos arvestusdokumentatsiooniga seaduses kehtestatud korras üle teisele muuseumile.

§23. Kehtestan määruse 2000. aasta 5. juulist.

Keskkonnaminister
põllumajandusministri ülesannetes Heiki KRANICH

Kantsler Ants NOOT