Teksti suurus:

Riikliku pakendiregistri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:12.12.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2009
Avaldamismärge:RT I 2004, 83, 561

Riikliku pakendiregistri põhimäärus

Vabariigi Valitsuse 26. novembri (õ) 2004. a määrus nr 346

Määrus kehtestatakse « Pakendiseaduse» (RT I 2004, 41, 278) § 25 lõike 2 alusel ja kooskõlas « Andmekogude seadusega» (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158; 2004, 30, 204).

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Registri asutamine

«Riiklik pakendiregister» on asutatud Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 1997. a määrusega nr 211 «Riikliku pakendiregistri asutamine ja pakendiregistri põhimääruse ning pakendiregistri vormide kinnitamine» (RT I 1997, 77, 1318; 2002, 39, 246).

§2. Registri nimetus

Registri ametlik nimetus on «Riiklik pakendiregister» (edaspidi register).

§3. Registri pidamise eesmärk

Registri pidamise eesmärk on arvestuse pidamine Eestis toodetud, Eestisse sisseveetud ja Eestist väljaveetud pakendi ja pakendatud kauba pakendi, pakendi korduskasutuse, pakendijäätmete käitlemise, pakendijäätmete sisse- ja väljaveo ning pakendis ja pakendijäätmetes raskmetallide sisalduse kohta. Registri kaudu on võimalik kontrollida «Pakendiseaduses» ja «Pakendiaktsiisi seaduses» (RT I 1997, 5/6, 31; 1999, 54, 583; 2000, 59, 381; 2001, 88, 531; 2003, 88, 591; 2004, 24, 165) sätestatud taaskasutamise sihtarvude täitmist ning esitada teavet Euroopa Komisjonile pakendi ja pakendijäätmete kohta.

§4. Registri vastutav ja volitatud töötleja

(1) Registri vastutav töötleja on Keskkonnaministeerium.

(2) Registri volitatud töötleja on Keskkonnaministeeriumi hallatav riigiasutus Info- ja Tehnokeskus.

§5. Registri vastutava töötleja õigused ja kohustused

Registri vastutav töötleja:
1) koordineerib registri pidamist ja arendamist;
2) teostab järelevalvet registri pidamise üle;
3) lahendab registri pidamisel tekkinud vaidlusi.

§6. Registri volitatud töötleja kohustused

(1) Registri volitatud töötleja on kohustatud:
1) vajadusel andma andmeandjatele selgitusi registrikaardi vormide täitmise kohta;
2) pidama andmete registrisse esitamise ja sealt väljastamise arvestust paberkandjal või digitaalselt;
3) pidama registrisse kantavate andmete arvestust kalendriaasta põhiselt;
4) esitama registri pidamisega seotud dokumentatsiooni kontrolliõigust omavatele või muudele sellega tutvumiseks õigustatud isikutele;
5) jälgima registrikaardi vormidel esitatud andmete alusel «Pakendiseaduses» sätestatud taaskasutamise sihtarvude täitmist ning kui sihtarvud on täitmata, teavitama sellest vastutavat töötlejat;
6) jälgima «Pakendiaktsiisi seaduse» kohase pakendi taaskasutamise aruandluse andmeid ning teavitama vastutavat töötlejat ettevõtjatest, kellel aktsiisivabastuse aluseks olev pakendi taaskasutamise määr on täitmata.

(2) Lisaks lõikes 1 nimetatule on registri volitatud töötleja kohustatud koostama ja esitama vastutavale töötlejale hiljemalt 30. juuniks:
1) koondandmed andmeandjatelt eelmisel aastal registrikaartidelt saadud ja «Pakendiaktsiisi seaduse» alusel esitatud andmete kohta;
2) koondandmed § 9 lõike 4 alusel esitatud andmetest;
3) andmed Euroopa Komisjoni otsuse 97/138/EÜ, millega on vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 94/62/EÜ pakendite ja pakendijäätmete kohta kehtestatud andmebaasisüsteemi vormid (EÜT L 52, 22.02.1997, lk 22–30), alusel.

§7. Registriandmete õiguslik režiim

Registriandmetel on informatiivne ja statistiline tähendus. Andmete registrisse kandmine ei too endaga kaasa õiguslikke tagajärgi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

2. peatükk
REGISTRI KOOSSEIS JA REGISTRI PIDAMINE NING REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA ANDMETE TÖÖTLEMISE KORD

§8. Registri pidamise viis ja ülesehitus

(1) Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna paberkandjal ja digitaalselt ning andmete töötlemisel kasutatakse nii andmete automatiseeritud kui ka käsitsi töötlemist.

(2) Registri koosseisu kuuluvad:
1) digitaalne andmebaas;
2) digitaalne kanderaamat;
3) registritoimikud;
4) arhiveeritud registriandmed.

§9. Registrisse kantavad andmed

(1) Pakendi tootja, tühja pakendi sisse- ja väljavedaja, pakendijäätmekäitleja ja pakendiettevõtja, välja arvatud isiku, kes müüb pakendatud kaupa, kohta kantakse digitaalsesse andmebaasi:
1) ettevõtja ärinimi (nimi), äriregistri kood, postiaadress ja sellele vastav Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaatori (edaspidi EHAK ) kood, põhitegevusala ja sellele vastav Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (edaspidi EMTAK) kood; volitatud esindaja nimi, telefoni ja faksi number, elektronposti aadress; kontaktisiku nimi, telefoni ja faksi number, elektronposti aadress;
2) pakendiga seotud tegevuse iseloomustus (tühja pakendi tootmine, tühja pakendi ja pakendatud kauba pakendi sisse- ja väljavedu, pakendamine, pakendi korduskasutus, pakendijäätmete käitlemine, pakendijäätmete sisse- ja väljavedu).

(2) Pakendimaterjali liikide kaupa kantakse digitaalsesse andmebaasi:
1) toodetud pakendi ja pakendatud kauba pakendi mass;
2) sisse- ja väljaveetud tühja pakendi ning pakendatud kauba pakendi mass;
3) korduskasutuspakendi mass;
4) sisse- ja väljaveetud, käideldud pakendijäätmete mass.

(3) Pakendiettevõtja, kes müüb pakendatud kaupa, kohta kantakse digitaalsesse andmebaasi:
1) käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud andmed;
2) pakendimaterjali liikide kaupa väljaveetud pakendatud kauba pakendi mass.

(4) Digitaalsesse kanderaamatusse kantakse pakendimaterjali raskmetallide sisaldus vastavalt Euroopa Komisjoni otsusele 1999/177/EÜ, millega kehtestatakse erandi tingimused plastkastide ja -aluste jaoks seoses pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevas direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetallide kontsentratsioonitasemetega (EÜT L 56, 4.03.1999, lk 47–48), ning Euroopa Komisjoni otsusele 2001/171/EÜ, millega kehtestatakse erandi tingimused klaaspakendi jaoks seoses pakendeid ja pakendijäätmeid käsitlevas direktiivis 94/62/EÜ kehtestatud raskmetallide kontsentratsioonitasemetega (EÜT L 62, 2.03.2001, lk 20–21).

(5) Digitaalsesse kanderaamatusse kantakse «Pakendiaktsiisi seaduse» § 7 lõike 4 kohaselt esitatud pakendi taaskasutamise aruandlusandmed.

§10. Algdokumendid

(1) Registri volitatud töötlejal on õigus nõuda algdokumente registrisse esitatud andmete õigsuse tõendamiseks.

(2) Lõikes 1 nimetatud algdokumendid on järgmised:
1) pakendi tootmist, müüki, sissevedu ja väljavedu käsitlevad raamatupidamise algdokumendid;
2) pakendatud kauba müüki, sissevedu ja väljavedu käsitlevad dokumendid;
3) pakendi soetamist tõendavad dokumendid;
4) pakendit ja pakendijäätmeid taaskasutavate ettevõtjate väljastatud vastuvõtudokumendid, aktid ja kinnitus taaskasutamise kohta;
5) tolli aktsepteeritud kaubadeklaratsioonid pakendi, pakendatud kauba ning pakendijäätmete sisse- ja väljaveo kohta.

§11. Registrisse andmete esitajad

Registrisse esitab andmeid äriregistrisse kantud ettevõtja või välismaa äriühingu filiaal Eestis (edaspidi andmeandja), kes on pakendi tootja, tühja pakendi sisse- ja väljavedaja, pakendijäätmekäitleja või pakendiettevõtja «Pakendiseaduse» tähenduses.

§12. Andmete registrisse esitamise kord ja tähtajad

(1) Registrisse esitatakse andmed paberkandjal või elektrooniliselt digitaalallkirjastatult.

(2) Registrikaardi vormid kehtestatakse määruse lisadena 1–5. Registrikande tegemiseks esitab isik § 9 lõigetes 1–3 nimetatud andmed registri volitatud töötlejale määruse lisades 1–5 toodud vormidel.

(3) Andmete registrisse vastuvõtmisel registreeritakse digitaalses kanderaamatus dokumentide kohta:
1) järjekorranumber või kood;
2) dokumendi nimetus ja kuupäev;
3) andmeandja nimi;
4) dokumendi registri volitatud töötlejale esitamise kuupäev.

(4) Andmeandja esitab eelmise kalendriaasta kohta §-s 9 nimetatud andmed registrisse kandmiseks hiljemalt 15. veebruariks.

§13. Andmete registrisse kandmine ja säilitamine

(1) Registri volitatud töötleja registreerib registrisse esitatud dokumendid ja kannab nendes sisalduvad andmed registrisse.

(2) Registri volitatud töötleja säilitab kõik registrisse kandmise ning registrisse kantud andmete muutmise aluseks olevad dokumendid.

§14. Dokumendi registrisse vastu võtmisest keeldumine

(1) Registri volitatud töötleja keeldub dokumendi registrisse vastu võtmisest, kui andmeandja esitatud dokument ei ole nõuetekohane.

(2) Teate dokumendi vastuvõtmisest keeldumise kohta edastab registri volitatud töötleja dokumendi esitanud isikule mitte hiljem kui viie tööpäeva jooksul dokumendi registrile esitamise päevast arvates.

§15. Andmete ristkasutus

Määruse § 9 lõike 1 punktis 1 nimetatud andmete suhtes toimub ristkasutus äriregistriga.

§16. Registriandmete muutmine

(1) Registrisse esitatud andmete õigsuse eest vastutab andmeandja.

(2) Kui registrile esitatud andmed on ebaõiged, peab andmeandja viivitamata taotlema registriandmete muutmist. Registrile varem esitatud andmete vastuolu korral esitatud andmetega teavitab registri volitatud töötleja sellest andmeandjat.

(3) Registriandmete muutmiseks esitab andmeandja andmete muutmise taotluse, mis sisaldab andmete esitaja nime, registrikoodi ja kontaktandmeid ning andmeid, mida soovitakse muuta.

(4) Andmeandja on kohustatud pärast teate saamist tagama tegelikkusele ja õigusaktide nõuetele vastavate andmete esitamise kümne tööpäeva jooksul.

(5) Registris ebaõigete andmete ilmnemise korral sulgeb registri volitatud töötleja juurdepääsu ebaõigetele andmetele kuni nende parandamiseni. Registri volitatud töötleja on kohustatud kolme tööpäeva jooksul pärast õigete andmete saamist need registris parandama.

(6) Registri volitatud töötleja on kohustatud teavitama ebaõigeid andmeid saanud isikuid ja teatama õiged andmed viie tööpäeva jooksul pärast andmete parandamist registris.

§17. Registriandmete arhiveerimine

(1) Registriandmed arhiveeritakse paberkandjal ja digitaalselt.

(2) Registriandmed ja dokumendid arhiveeritakse 10 tööpäeva jooksul, arvates andmete aktuaalsuse kaotamisest.

(3) Arhiveeritud registriandmeid ja dokumente säilitatakse 7 aastat.

§18. Juurdepääs registriandmetele

(1) Registriandmed on avalikud valitsusasutustele ja valitsusasutuste hallatavatele riigiasutustele neile seadusega või seaduse alusel antud ülesannete täitmiseks.

(2) Lõikes 1 nimetamata andmekasutajatele on §-s 9 nimetatud andmete koondandmed avalikud kujul, mis välistab andmeandjate otsese või kaudse identifitseerimise võimaluse ja nende ärisaladuse avaldamise.

(3) Salastatud on selliste riigikaitsekaupade pakendite registriandmed, mis «Riigisaladuse seaduse» (RT I 1999, 16, 271; 82, 752; 2001, 7, 17; 93, 565; 100, 643; 2002, 53, 336; 57, 354; 63, 387; 2003, 13, 67; 23, 147; 2004, 2, 7; 43, 300; 46, 329; 54, 387) alusel on tunnistatud riigisaladuseks.

(4) Lõikes 3 nimetatud andmetega võib tutvuda isik, kellel on juurdepääs vastavalt «Riigisaladuse seadusele».

§19. Registriandmete väljastamine ja väljastamise üle arvestuse pidamise kord

(1) Registriandmete, sealhulgas registriarhiivi kantud registriandmete väljastamine toimub «Avaliku teabe seaduses» (RT I 2000, 92, 597; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 25, 153; 26, 158) sätestatud korras.

(2) Registriandmeid väljastatakse registrist tasuta, kui õigusaktidega ei ole sätestatud teisiti.

(3) Registri volitatud töötleja peab registrist andmete väljastamise kohta arvestust digitaalses kanderaamatus.

3. peatükk
JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE

§20. Järelevalvet teostama õigustatud isikud ja järelevalve teostamise kord

(1) Järelevalvet registri pidamise üle teostab registri vastutav töötleja. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.

(2) Järelevalve teostajal on õigus:
1) tutvuda registrisse kantud andmetega ja neid tõendavate dokumentidega;
2) siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse ja kus paiknevad töötlemiseks kasutatavad seadmed;
3) saada teavet andmete andmekogust väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Registri pidamisel puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalve teostaja ettekirjutuses nimetatud puudused järelevalve teostaja määratud tähtajaks.

§21. Registri pidamise finantseerimine

Registrit finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena registri volitatud töötleja eelarverealt.

§22. Registri likvideerimine

(1) Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus.

(2) Registri likvideerimine toimub kooskõlas «Andmekogude seaduses» ja «Arhiiviseaduses» (RT I 1998, 36/37, 552; 1999, 16, 271; 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 82, 480; 2004, 28, 188) sätestatud nõuetega.

4. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§23. «Riikliku pakendiregistri» andmed

«Pakendiseaduse» (RT I 1995, 47, 739; 1997, 53, 836; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 591; 2004, 2, 6) § 15 lõike 1 alusel asutatud «Riiklikku pakendiregistrisse» kantud andmed loetakse käesolevas määruses sätestatud andmete osas kantuks «Pakendiseaduse» (RT I 2004, 41, 278) § 25 lõikes 2 nimetatud «Riiklikku pakendiregistrisse».

§24. Määruse kehtetuks tunnistamine

Vabariigi Valitsuse 30. oktoobri 1997. a määrus nr 211 «Riikliku pakendiregistri asutamine ja pakendiregistri põhimääruse ning pakendiregistri vormide kinnitamine» tunnistatakse kehtetuks.

Peaminister Juhan PARTS
Keskkonnaminister Villu REILJAN
Riigisekretär Heiki LOOT

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2004. a määruse nr 346 «Riikliku pakendiregistri põhimäärus»
lisa 1

ETTEVÕTJA ANDMED

1. Ettevõtja ärinimi (nimi) ..........................................................................................

........................................................................................................................................

2. Äriregistri kood ........................................................................................................

........................................................................................................................................

3. Postiaadress ja sellele vastav EHAKi kood ............................................................

........................................................................................................................................

4. Põhitegevusala ja sellele vastav EMTAKi kood .....................................................

........................................................................................................................................

5. Volitatud esindaja: nimi ..........................................................................................

telefoni nr .....................................................................................................................

faksi nr ..........................................................................................................................

elektronposti aadress ..................................................................................................

6. Kontaktisik: nimi .....................................................................................................

telefoni nr .....................................................................................................................

faksi nr ..........................................................................................................................

elektronposti aadress ..................................................................................................

7. Pakendiga seotud tegevus: tühja pakendi tootmine, tühja pakendi ja pakendatud kauba sisse- ja väljavedu, pakendamine, pakendi korduskasutus, pakendijäätmete käitlemine, sisse- ja väljavedu .....................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Kuupäev ...............................

Allkiri ..................................

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2004. a määruse nr 346 «Riikliku pakendiregistri põhimäärus»
lisa 2

TÜHJA PAKENDI TOOTMINE, SISSE- JA VÄLJAVEDU .............. AASTAL

Ettevõtja ärinimi (nimi) ...............................................................................

Pakendimaterjali liik

Tühja pakendi tootmine Tühja pakendi sissevedu Tühja pakendi väljavedu
mass, t mass, t mass, t
1 2 3 4
1. MÜÜGIPAKEND      
Klaas      
Plast      
Paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong      
Metall      
Puit      
Muu      
2. RÜHMAPAKEND      
Klaas      
Plast      
Paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong      
Metall      
Puit      
Muu      
3. VEOPAKEND      
Klaas      
Plast      
Paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong      
Metall      
Puit      
Muu      
Kokku      

Kuupäev ...............................

Allkiri ..................................

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2004. a määruse nr 346 «Riikliku pakendiregistri põhimäärus»
lisa 3

KAUBA PAKENDAMINE, PAKENDATUD KAUBA PAKENDI SISSE- JA VÄLJAVEDU ........... AASTAL

Ettevõtja ärinimi (nimi) ................................................................................................................................

Pakendimaterjali liik

Ettevõtja poolt pakendatud kauba pakendi kogused

Kordus-
kasutuspakendi ringluskord

Kordus-
kasutuspakendi kasutusiga

Sisseveetud pakendatud kauba pakendi kogused

Väljaveetud pakendatud kauba pakendi kogused

Kokku

sealhulgas kordus-
kasutuspakendis

Kokku

sealhulgas kordus-
kasutuspakendis

Kokku

sealhulgas kordus-
kasutuspakendis

mass, t mass, t tuh tk arv aastas arv aastates mass, t mass, t tuh tk mass, t mass, t tuh tk
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. MÜÜGIPAKEND                      
Klaas                      
Plast                      
Paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong                      
Metall                      
Puit                      
Muu                      
2. RÜHMAPAKEND                      
Klaas                      
Plast                      
Paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong                      
Metall                      
Puit                      
Muu                      
3. VEOPAKEND                      
Klaas                      
Plast                      
Paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong                      
Metall                      
Puit                      
Muu                      
Kokku                      

Märkus: Tabelis tuleb märkida pakendi mass ilma selles sisalduva kaubata.

Kuupäev ...............................

Allkiri ..................................

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2004. a määruse nr 346 «Riikliku pakendiregistri põhimäärus»
lisa 4

PAKENDIJÄÄTMETE KÄITLEMINE ............. AASTAL

Ettevõtja ärinimi (nimi) ...........................................................................................

Pakendimaterjali liik

Pakendijäätmete kogus

Eestis tekkinud pakendijäätmete taaskasutamine Eestis

 Ettevõtjal tekkis  Kogutud Eestis ringlussevõtu korral energiakasutuse korral bioloogilise ringlussevõtu korral
mass, t mass, t mass, t mass, t mass, t
1 2 3 4 5 6
Klaas          
Plast          
Paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong          
Metall          
Puit          
Muu          
Kokku          

Märkus: Mõiste «pakendijäätmed» all tuleb mõista ainult turule lastud pakenditest pärinevaid jäätmeid, jättes välja pakendite või pakendimaterjalide tootmisel või muus tootmisprotsessis tekkinud tootmisjäägid.

Kuupäev ...............................

Allkiri ..................................

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Vabariigi Valitsuse 26. novembri 2004. a määruse nr 346 «Riikliku pakendiregistri põhimäärus»
lisa 5

PAKENDIJÄÄTMETE SISSE- JA VÄLJAVEDU ........... AASTAL

Ettevõtja ärinimi (nimi) ..................................................................................................................................................

Pakendimaterjali liik

Pakendijäätmete sissevedu

Pakendijäätmete väljavedu

Kokku

Taaskasutamine

Taaskasu-
tava ettevõtja nimi

Kokku

Taaskasutamine

Riik, kus toimub taaskasu-
tamine

Taaskasu-
tava ettevõtja nimi

Ringlusse-
võtuna
Energia-
kasutusena
Bioloogilise ringlusse-
võtuna
Ringlusse-
võtuna
Energia-
kasutusena

Bioloogilise ringlusse-
võtuna

mass, t mass, t mass, t mass, t mass, t mass, t mass, t mass, t
1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Klaas                      
Plast                      
Paber ja kartong, kaasa arvatud kihiline kartong                      
Metall                      
Puit                      
Muu                      
Kokku                      

Märkus: Mõiste «pakendijäätmed» all tuleb mõista ainult turule lastud pakenditest pärinevaid jäätmeid, jättes välja pakendite või pakendimaterjalide tootmisel või muus tootmisprotsessis tekkinud tootmisjäägid.

Kuupäev ...............................

Allkiri ..................................

Keskkonnaminister Villu REILJAN

Õiend

RT I, 84, 16.12.2004

Lugeda RT I 2004, 83 artiklites 560 ja 561 avaldatud Vabariigi Valitsuse 26. detsembri 2004. a määruse nr 345 «Määruste kehtetuks tunnistamine» ja Vabariigi Valitsuse 26. detsembri 2004. a määruse nr 346 «Riikliku pakendiregistri põhimäärus» päises ja sisukorras sõna «detsembri» asemel õigeks sõna «novembri».

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json