Teksti suurus:

Audiitori kutse taotleja eksamiprogramm

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.03.2010
Avaldamismärge:RTL 2000, 56, 849

Audiitori kutse taotleja eksamiprogramm

Vastu võetud 17.05.2000 nr 39

Määrus kehtestatakse «Audiitortegevuse seaduse» (RT I 1999, 24, 360) paragrahvi 25 lõike 4 alusel.

1. peatükk
AUDITI KORRALDUS

§ 1. Sissejuhatus erialasse

Vajadus usaldusväärse info järele. Mõiste «audit» sisu. Audiitortegevuse eetilised põhimõtted. Audiitori auditivälised funktsioonid. Auditeerimise korraldus Eestis ja seda reguleerivad õigusaktid: audiitortegevuse seadus ja selle alusel kehtestatud õigusaktid.

§ 2. Auditi algstaadium

Auditi suhte kujunemine. Leping. Auditi planeerimine. Esialgne analüütiline ülevaade. Esialgne riski hindamine. Auditi tõendusmaterjalid ja nende hankimise meetodid. Audiitori tööpaberid. Teiste audiitorite ja ekspertide töö kasutamine.

§ 3. Sisekontrolli ja riskide hindamine

Sisekontrolli süsteemi väljaselgitamine ja analüüs. Organisatsiooni ülesehitus. Raamatupidamise süsteem. Arhiveerimine. Arvestuse automatiseeritus. Juhtimise arvestuse süsteem. Kassa- ja pangakontode haldamine ja kontroll. Müük ja müüginõuete käsitlemine. Käibevahendid ja kauba füüsiline käsitlemine. Majandustegevus ja selle juhtimine. Inventeerimine ja kapitalimahutus. Ostud ja ostuvõlad. Finantseerimine. Personali- ja palgahaldus. Riskide hindamine. Kontrolltestide läbiviimine.

§ 4. Raamatupidamise kontrollimine

Raamatupidamise korralduse vastavus õigusaktidele. Oluliste rutiinide väljaselgitamine. Andmevoogude kaardistamine. Riskide hindamine. Analüütilise kontrolli protseduuride läbiviimine, kontrolltestide läbiviimine. Kontode analüüs. Algdokumentide kontrollimine. Võrreldavused raamatupidamises: kassa – pearaamat, pangakonto – pangaarvete väljavõtted, raamatupidamiskonto – analüütilise arvestuse registrid jt. Arvuti raamatupidamise revisjon. Arvestussüsteemide kontroll.

§ 5. Aruandluse auditeerimine

Aruandluse üldine kontrollimine. Analüütilised protseduurid. Kasumiaruande kontrollimine. Bilansi kontrollimine. Aastaaruande lisade kontrollimine. Varade ja arvelduste inventeerimine. Kontrolltestide läbiviimine.

§ 6. Juhtkonna kontrollimine

Juriidilise isiku põhialused. Tähtsamad juhtimisorganid. Juriidilise isiku aktsionärid, asutajad, osanikud või liikmed. Üldkoosoleku või vastava kõrgemalseisva organi otsused. Juhatuse otsused ja nende elluviimine. Juriidilise isiku juhtimine. Tähtsad äritehingud ja muudatused tegevuses. Äriseadustiku täitmine. Maksuseaduste täitmine. Muu seadusandluse täitmine. Juriidilise isiku riskid ja kindlustuskaitse. Auditeerimise riskianalüüs.

§ 7. Audiitori raportid

Kontrolli tulemuste dokumenteerimine. Audiitori järeldusotsus. Järeldusotsuse tüübid. Eriotstarbelised raportid. Sündmused pärast bilansi kuupäeva. Audiitori vastutus pärast raporti esitamist.

2. peatükk
FINANTSARVESTUS

§ 8. Arvestuse põhialused

Arvestuse õiguslikud alused, põhimõtted ja korraldus. Raamatupidamise seadus ja Raamatupidamise Toimkonna juhendid. Raamatupidamise sise-eeskirjad. Raamatupidamine kui juhtimise informatsiooniinstrument. Vastutus raamatupidamise korraldamise ja raamatupidamise andmete õigsuse eest.

§ 9. Arvestuse organiseerimine ja tehnika

Dokumendid. Arvestusregistrid. Arvestustsükkel: dokument, lausend, päevaraamat, pearaamat, aruanne. Kasutatavad raamatupidamise süsteemid ja vormid. Kontod ja kontoplaan. Raamatupidamise arvestuse ja juriidilise isiku majandusprotsess.

§ 10. Käibevara arvestus

(1) Raha ja väärtpaberite arvestus

Kassaoperatsioonid. Pangaoperatsioonid. Väärtpaberid. Finantsinstrumendid. Nende olemus, klassifitseerimine ja arvestus.

(2) Kauba ja teenuse ostu- ja müügioperatsioonid

Kauba ja materjali hankimine. Soetuskulud. Franko tingimused. Kauba, toodangu ja teenuste müük. Hinnasoodustused (rabatt, boonus). Nõuded ostjate vastu. Ebatõenäoliselt laekuvad arved ja lootusetud nõuded. Tasumata nõuete müük (ostmine) – faktooring.

(3) Varude hindamine ja arvestus

Kauba, toorme ja materjali hindamine ja arvestus. Keskmise hinna, FIFO, LIFO meetodid. Lõpetamata ja valmistoodangu arvestus. Varude ümberhindlus. Ettemaksud hankijaile. Inventeerimine, hindamine ja tulemuste kajastamine.

§ 11. Arveldusoperatsioonide arvestus

Arveldused hankijate, töövõtjate ja ostjatega. Arveldused vekslitega. Arveldused tütar-, ema- ja sidusettevõtjatega ning kapitaliosaluse meetod. Arveldused aktsionäride, maksude ja viitlaekumiste ja viitvõlgade osas. Pretensioonide ja kahjude hüvitamise arveldused. Arveldused muude deebitoride ja kreeditoridega. Kapitali ja kasutusrendi arveldused.

§ 12. Pikaajaliste finantsinvesteeringute arvestus

Pikaajaliste finantsinvesteeringute mõiste ja klassifitseerimine. Aktsiad, osad, vekslid, obligatsioonid ja muud investeeringud. Tütarettevõtja aktsiad/osad, sidusettevõtja aktsiad/osad, muud pikaajalised nõuded. Tütar- ja sidusettevõtja arvestus kapitaliosaluse meetodil.

§ 13. Materiaalse põhivara arvestus

Materiaalse põhivara mõiste. Piiratud ja piiramata kasutusajaga põhivara. Põhivara sissetuleku arvestus. Põhivara jooksev ja bilansiväline arvestus. Põhivara kulumi arvestus. Põhivara väljamineku (müük, likvideerimine, vargus, hävimine jm) arvestus. Lõpetamata ehituse arvestus. Põhivara inventeerimine ja hindamine ning tulemuste kajastamine arvestuses.

§ 14. Immateriaalse põhivara arvestus

Asutamisväljaminekud. Arenguväljaminekud. Ostetud kontsessioonid, patendid jt. Firmaväärtus. Immateriaalse põhivara kulum.

§ 15. Lühi- ja pikaajalised kohustused

Kohustuste mõiste ja liigid. Lühi- ja pikaajalised laenud. Võlakohustused. Võlad hankijaile. Garantii- ja potentsiaalsed kohustused. Ostjate ettemaksed. Maksuvõlad. Viitvõlad. Muud võlad.

§ 16. Omakapitali arvestus

(1) Omakapitali arvestus aktsiaseltsis või osaühingus

Aktsia- ja osakapital. Reservkapitalid. Tehingud omaaktsiatega. Aktsia- või osakapitali suurendamine (vähendamine), fondiemissioon. Kasumi jaotamine.

(2) Omakapitali arvestuse iseärasused täis- ja usaldusühingus, avalik-õiguslikus juriidilises isikus, sihtasutuses ja mittetulundusühingus.

§ 17. Finantstulemuste arvestus

Äritulud, nende liigitus ja arvestus. Ärikulud, nende liigitus ja arvestus. Finantstulud ja -kulud, nende liigitus ja arvestus. Erakorralised tulud ja kulud. Puhaskasum.

§ 18. Äriühingute jagunemine, ühinemine, ümberkujundamine, likvideerimine ja lõpetamine

Äriühendluse arvestus. Omandamise viisid. Netoaktivate soetusmaksumus. Omandatud äriühingu vara ja kohustused. Ühinemise viisid ja arvestus. Likvideerimise lõppbilanss. Jaotusplaan.

§ 19. Finantsaruanded kui arvestussüsteemi väljundid

Finantsaruandluse eesmärgid. Raamatupidamisbilanss, selle struktuur ja koostamine. Kasumiaruanne, selle kaks skeemi ja koostamine. Aastaaruande lisad ja nende koostamine. Aastaaruande kinnitamine ja esitamine. Konsolideerimine. Vahearuanded.

§ 20. Finantsaruannete analüüsimise meetodid

Analüüsi eesmärgid ja meetodid. Horisontaal- ja vertikaalanalüüs. Finantssuhtarvud. Kapitalistruktuuri ja rentaabluse suhtarvud. Rahavoogude analüüs.

3. peatükk
JUHTIMISE ARVESTUS

§ 21. Sissejuhatus

Juriidiliste isikute eesmärgid. Juhtimisprotsess. Juhtimis- ja finantsarvestus. Juhtimisarvestuse seos kuluarvestusega.

§ 22. Finantsplaneerimine (eelarvestamine)

Finantsplaani (eelarve) loogika ja struktuur. Põhitegevusplaan ja selle osad – müügi-, tootmis-, põhimaterjalide ja palga plaanid ning üldkulude planeerimine. Finantsplaan – plaaniline kasumiaruanne, rahavoogude plaan, plaaniline bilanss.

§ 23. Kuluarvestuse põhimõisted ja kontseptsioonid

Kulude eesmärgid ja liigitamine. Otse- ja kaudkulud. Tootmis- ja tootmisvälised kulud. Esmakulud. Konverteerimiskulud. Toote- ja perioodikulud. Kontrollitavad ja mittekontrollitavad kulud. Alternatiivkulud (loobumiskulud), pöördumatud kulud. Olulised ja ebaolulised kulud.

§ 24. Kulude käitumine (dünaamika)

Muutuv-, püsiv- ja astakkulud. Segakulud. Kulude hindamine ja prognoosimine. Kulude hindamise meetodid.

§ 25. «Kulu–maht–kasum» analüüs

Kulu–maht–kasum (KMK) võrrand. Kasumiläve punkt (tasakaalupunkt). Piirkasum. Sihtkasum.

§ 26. Kulude kalkuleerimismeetodid

Tellimisjärgne kalkuleerimine. Protsessijärgne kalkuleerimine. Toimingul baseeruv kalkuleerimine.

§ 27. Vastutuskeskused

Kulu-, tulu-, kasumi- ja investeerimiskeskused.

§ 28. Kulude jaotamine

Kulude jaotamise põhjused. Kulude jaotusbaasid. Kuluarvestuse meetodid. Erinevate kuluarvestuse meetodite mõju kasumile. Täis- ja muutuvkulude meetod.

§ 29. Arvestusinformatsiooni kasutamine otsustamisel

Jääktulu(piirkasumi)järgne kasumiaruanne, selle kasutamine otsuste langetamisel: kas eritellimus võtta; kas osta või teha ise; kas lisada (kõrvaldada) toode, teenus, allüksus; millise hinnaga müüa?

4. peatükk
MAKSUNDUS

§ 30. Maksukorraldus Eesti Vabariigis

Maksusüsteem, maksumaksja ja maksukinnipidaja põhiõigused ja kohustused. Maksuhalduri õigused ja kohustused. Maksuseaduste rikkumised. Vastutus maksuseaduste rikkumise eest. Maksu- ja maksuvõla ajatamine. Vaidluste lahendamise kord. Topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingud (maksulepingud välisriikidega).

§ 31. Maksud

Riiklikud maksud: aktsiisid, tulumaks, käibemaks, sotsiaalmaks, maamaks, hasartmängumaks, tollimaks ning kohalikud maksud.

§ 32. Maksuaruandlus ja selle koostamine

Aruandevormid (deklaratsioonid), deklaratsioonide esitamise ja maksude tasumise tähtajad.

5. peatükk
FINANTSJUHTIMINE (ÄRIRAHANDUS)

§ 33. Fundamentaalkontseptsioonid

Risk ja tulunorm. Raha ja väärtus. Võlakirjade ja aktsiate väärtus.

§ 34. Investeerimisotsused

Kapitali hind. Kapitali eelarvestamine. Riski analüüs ja inflatsioon. Investeeringu väärtuse hindamine.

§ 35. Finantseerimisotsused

Kapitali struktuur ja finantsvõimendus. Dividendipoliitika. Eri liiki finantseerimine ja kapitaliturg (laen/võlakirjad, liising, riskikapital, avalik emissioon). Optsioonid, futuurid ja muud finantsinstrumendid.

§ 36. Finantsprognoosid ja käibekapitali juhtimine

Finantsprognoosimine. Käibekapitali juhtimine. Rahavoogude prognoosimine ja juhtimine.

6. peatükk
JURIIDILISTE ISIKUTE TEGEVUSE ÕIGUSLIKUD ALUSED

§ 37. Juriidiliste isikute liigid

Äriregister. Äriühing (täis-, usaldus-, osaühing, aktsiaselts ja tulundusühistu), mittetulundusühing, sihtasutus, avalik-õiguslik juriidiline isik, füüsilisest isikust ettevõtja.

§ 38. Äriühingud

Mõisted, erinevused äriühingute liikide vahel, asutamine, juhtimine, aruandluse koostamine, auditeerimine, kasumi jaotamine. Aktsia/osakapitali suurendamine ja/või vähendamine.

§ 39. Äriühingute ühinemine, jagunemine ja ümberkujundamine

Ühinemise viisid ja vormistamine. Jagunemise viisid ja vormistamine. Ümberkujundamine ja selle vormistamine. Auditeerimine ühinemisel, jagunemisel ja ümberkujundamisel.

§ 40. Äriühingute lõpetamine

Äriühingu tegevuse lõpetamine. Likvideerimine. Pankrot.

Minister Siim KALLAS

Kantsler Aare JÄRVAN

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json