Teksti suurus:

Eesti Vabariigi valitsuse ja Slovaki Vabariigi valitsuse vaheline salastatud teabe vastastikuse kaitse leping

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:välisleping
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2005
Avaldamismärge:RT II 2004, 39, 144

Eesti Vabariigi valitsuse ja Slovaki Vabariigi valitsuse vaheline salastatud teabe vastastikuse kaitse leping

"Eesti Vabariigi valitsuse ja Slovaki Vabariigi valitsuse vahelise salastatud teabe vastastikuse kaitse lepingu" eelnõu heakskiitmine ja volituste andmine

Välisministeeriumi teadaanne välislepingu jõustumise kohta

Teadaanne asjaomase asutuse muutmisest

Koostatud 9. septembril 2004. a Bratislavas, jõustub 1. jaanuaril 2005. a


Eesti Vabariigi valitsus ja Slovaki Vabariigi valitsus (edaspidi pooled),

mõistes vajadust kehtestada vahetatava salastatud teabe vastastikuse kaitse eeskirjad,

et tagada poolte ühise või vahetatava salastatud teabe vastastikune kaitse,

kinnitades, et leping ei muuda kummagi poole kohustusi, mis tulenevad teistest rahvusvahelistest kokkulepetest, ning et lepingut ei kasutata teiste riikide huvide, julgeoleku ja territoriaalse ühtsuse vastu,

on kokku leppinud järgmises.

Artikkel 1. Kohaldatavus

1. Leping on aluseks kõikidele salastatud lepingutele, mis võidakse tulevikus sõlmida poolte või nende füüsiliste või juriidiliste isikute vahel, ning lepingut kohaldatakse igasuguse ühise või omavahel vahetatava salastatud teabe suhtes.

2. Kumbki pool ei tugine lepingule, et omandada salastatud teavet, mille teine pool on saanud kolmandatelt isikutelt.

3. Lepinguga ei reguleerita poolte julgeoleku- ja luureteenistuste koostööd ega teabevahetust.

Artikkel 2. Mõisted

Lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:
a) «salastatud teave» – poolte ühine või omavahel vahetatav teave, sõltumata selle vormist, tunnustest või edastamise viisist, mida tuleb poolte õigusaktide kohaselt kaitsta ebaseadusliku juurdepääsu eest;
b) «asjaomased asutused» – lepingu artiklis 13 nimetatud poolte asutused, kes vastutavad salastatud teabe kaitse ja teineteisele edastamise eest poolte õigusaktide kohaselt;
c) «väljastav pool» – pool, kes väljastab salastatud teavet teisele poolele;
d) «vastuvõttev pool» – pool, kellele väljastav pool väljastab salastatud teavet;
e) «võõrustav pool» – pool, kes võtab oma riigis vastu külastusi;
f) «salastatud leping» – kahe või enama lepingupoole vaheline õigusi ja kohustusi määrav õigussuhe, mis käsitleb salastatud teavet ;
g) «lepingupool» – füüsiline või juriidiline isik, kellel on õigus sõlmida lepinguid.

Artikkel 3. Salastatuse tasemete võrreldavus

Pooled lepivad kokku järgmiste omavahel võrdväärsete kindlaksmääratud salastatuse tasemete suhtes:

EESTI VABARIIK SLOVAKI VABARIIK Ingliskeelne vaste
TÄIESTI SALAJANE PRÍSNE TAJNÉ TOP SECRET
SALAJANE TAJNÉ SECRET
KONFIDENTSIAALNE DÔVERNÉ CONFIDENTIAL
PIIRATUD VYHRADENÉ RESTRICTED

Artikkel 4. Juurdepääsuload

Pooled tunnustavad teise poole füüsiliste isikute juurdepääsulube, mis on väljastatud kooskõlas selle riigi õigusaktidega. Pooled võivad tunnustada teise poole juriidiliste isikute juurdepääsulube, mis on väljastatud kooskõlas selle riigi õigusaktidega teise poole asjaomase asutuse taotlusel. Asjaomased asutused on kohustatud teatama teineteisele kõigist muudatustest juurdepääsulubades, mis on seotud lepingujärgse tegevusega, eelkõige juhul, kui need tühistatakse või kui vähendatakse nende salastatuse taset.

Artikkel 5. Salastatud teabe märgistamine

1. Saadud salastatud teabe märgistab vastuvõtva poole asjaomane asutus artiklis 3 toodud võrdväärse salastatuse tasemega.

2. Vastuvõtva poole asjaomane asutus võib muuta salastatuse taset või tühistada salastatuse märke või tagada salastatuse taseme muutmise või salastatuse märke tühistamise vaid väljastava poole asjaomase asutuse kirjaliku teate või taotluse alusel. Asjaomased asutused teatavad esimesel võimalusel teineteisele salastatuse taseme muutmisest või salastatuse märke tühistamisest.

Artikkel 6. Riiklikud meetmed

1. Asjaomased asutused võtavad meetmeid kooskõlas poolte õigusaktidega, et kaitsta salastatud teavet, mis on lepingu alusel edastatud või mis on salastatud lepingu tõttu lepingupoolele teatavaks saanud.

2. Salastatud teavet kasutatakse üksnes eesmärgil, milleks see edastati, ning seda võib väljastada vaid isikutele, kellel on vastava taseme juurdepääsuluba ja kes vajavad seda teavet oma tööülesannete täitmiseks. Mitte ühelgi isikul ei ole lubatud tutvuda salastatud teabega ainuüksi põhjusel, et tal on teatud auaste, ametikoht või juurdepääsuluba.

3. Vastuvõttev pool ei avalikusta salastatud teavet kolmandatele isikutele ilma väljastava poole asjaomase asutuse kirjaliku loata.

Artikkel 7. Lepingud

1. Enne poole ja lepingupoole vahelise salastatud lepingu sõlmimist taotleb selle väljastava poole asjaomane asutus, kelle salastatud teavet lepinguga edastatakse, teise poole asjaomaselt asutuselt kirjalikku teavet selle kohta, kas lepingupoolel on olemas vastava tasemega juurdepääsuluba.

2. Väljastava poole asjaomane asutus väljastab vastuvõtva poole asjaomasele asutusele salastatud lepinguga edastatud salastatud teabe loetelu, sealhulgas vastavad salastatuse tasemed.

3. Vastuvõtva poole asjaomane asutus kinnitab kirjalikult väljastava poole asjaomasele asutusele, et ta on väljastatud salastatud teabe kätte saanud.

Artikkel 8. Salastatud teabe väljastamine

1. Pooled edastavad salastatud teavet üldjuhul diplomaatiliste kanalite kaudu.

2. Elektroonilisel teel edastatakse salastatud teavet asjaomaste asutuste kinnitatud krüpteerimismeetodeid kasutades.

3. Asjaomased asutused võivad kokku leppida teistes salastatud teabe edastamise viisides.

Artikkel 9. Tõlkimine ja paljundamine

1. Salastatud teavet võivad tõlkida vaid isikud, kellel on vastava taseme juurdepääsuluba. Tõlge märgistatakse sama salastatuse tasemega nagu originaaldokument.

2. Salastatud teabe paljundamise korral märgistatakse kõik koopiad sama salastatuse tasemega nagu originaaldokument. Salastatud teabest tohib koopiaid teha vaid vajalikus koguses.

3. Salastatud teavet, mis on märgistatud kui TÄIESTI SALAJANE või SALAJANE, võib tõlkida ja sellest võib koopiaid teha vaid väljastava poole asjaomase asutuse kirjalikul loal.

Artikkel 10. Hävitamine

1. Salastatud teave ja teabekandjad hävitatakse või neid muudetakse nii, et neid ei oleks võimalik taastada ei osaliselt ega täielikult.

2. Vastuvõttev pool ei või salastatud teavet, mis on märgistatud kui TÄIESTI SALAJANE või SALAJANE, hävitada ilma väljastava poole kirjaliku nõusolekuta. Väljastava poole asjaomasele asutusele väljastatakse salastatud teabe hävitamise akti koopia.

3. Kui väljastavalt poolelt ei ole võimalik saada eelnevat kirjalikku nõusolekut, hävitab vastuvõttev pool salastatud teabe, mis on märgistatud kui TÄIESTI SALAJANE või SALAJANE, ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta ja väljastab esimesel võimalusel väljastava poole asjaomasele asutusele salastatud teabe hävitamise akti koopia.

Artikkel 11. Külastused

1. Külastusteks, mille käigus pääsetakse juurde teise poole salastatud teabele, peab olema võõrustava poole asjaomase asutuse väljastatud luba.

2. Külastustaotlus saadetakse võõrustava poole asjaomasele asutusele harilikult kümme tööpäeva enne külastust.

3. Külastustaotlused peavad sisaldama järgmist teavet:
a) külastaja ees- ja perekonnanimi, sünnikuupäev ja -koht ning passinumber;
b) külastaja kodakondsus;
c) külastaja ametikoht, asutuse või ettevõtte nimi, mida ta esindab, ning võimaluse korral nende salastatud lepingute, mille osapool ta on, pealkiri ja täpsem kirjeldus;
d) külastaja juurdepääsuloa tase;
e) külastuse eesmärk ning eeldatav saabumise ja lahkumise kuupäev;
f) külastatava asutuse või ettevõtte nimi.

4. Korduvate külastuste korral võivad asjaomased asutused kinnitada külastuste kava. Kava kehtivusaeg on kuni kaksteist kuud.

Artikkel 12. Salastatud teabe kaitse nõuete rikkumine

1. Väljastava poole salastatud teabele ebaseadusliku juurdepääsu korral või juhul, kui juurdepääsu ei ole võimalik vältida, teatab vastuvõtva poole asjaomane asutus sellest viivitamata väljastavale poolele.

2. Lõikes 1 nimetatud salastatud teabe kaitse nõuete rikkumisi uurivad vastuvõtva poole pädevad asutused. Tulemustest teatatakse väljastava poole asjaomastele asutustele.

Artikkel 13. Kulud

Lepingu rakendamisel tekkinud ühe poole kulusid teine pool ei hüvita.

Artikkel 14. Asjaomased asutused

1. Asjaomased asutused on:

Eesti Vabariigis:
Riigi julgeoleku volitatud esindaja:
Kaitseministeerium, Sakala 1, 15094 Tallinn, Eesti Vabariik;

Slovaki Vabariigis:
Riiklik Julgeolekuamet, Budatínska 30, 850 07 Bratislava, Slovaki Vabariik.

2. Pooled teatavad teineteisele diplomaatiliste kanalite kaudu muudatustest asjaomastes asutustes.

3. Asjaomased asutused võivad vastastikusel kokkuleppel sõlmida kirjalikke protokolle lepingu täitmise kohta.

Artikkel 15. Konsultatsioonid ja kontroll

1. Asjaomased asutused teatavad teineteisele oma riiklikud õigusaktid salastatud teabe kaitse kohta ja nende muudatused.

2. Asjaomased asutused konsulteerivad teineteisega, kui üks nendest selleks soovi avaldab, et teha koostööd lepingu rakendamisel.

3. Asjaomased asutused teevad koostööd, et uurida ja kontrollida väljastatud salastatud teabe kaitset.

Artikkel 16. Vaidluste lahendamine

Asjaomaste asutuste vahel tekkivad vaidlused lepingu tõlgendamise või täitmise üle lahendatakse omavahel läbirääkimiste teel.

Artikkel 17. Lõppsätted

1. Leping on sõlmitud määramata tähtajaks.

2. Leping jõustub teise (2.) kuu esimesel päeval pärast seda, kui viimane kirjalik kinnitus lepingu jõustumiseks vajalike riiklike õigusaktide täitmise kohta on kätte saadud.

3. Lepingut võib muuta poolte vastastikusel kokkuleppel. Kõik muudatused lepitakse kokku kirjalikult.

4. Kumbki pool võib lepingu lõpetada kirjaliku teatega. Lõpetamine jõustub kuus kuud pärast seda, kui teine pool on teate kätte saanud. Kogu salastatud teavet, mida pooled on ühiselt omanud või omavahel vahetanud kooskõlas lepinguga, kaitstakse käesoleva lepingu kohaselt isegi pärast lepingu tühistamist nii kaua, kuni teabe olemus ja salastatus seda tingivad.

Koostatud 9. septembril 2004. aastal Bratislavas kahes originaaleksemplaris eesti, slovaki ja inglise keeles; kõik tekstid on võrdselt autentsed. Lepingu tõlgendamise erimeelsuste korral kohaldatakse ingliskeelset teksti.

Eesti Vabariigi valitsuse nimel Slovaki Vabariigi valitsuse nimel
Margus HANSON Aurel UGOR

 

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ESTONIA AND THE GOVERNMENT OF THE SLOVAK REPUBLIC ON MUTUAL PROTECTION OF CLASSIFIED INFORMATION
Done on 9 September 2004, shall enter into force on 1 January 2005


The Government of the Republic of Estonia and the Government of the Slovak Republic (hereinafter referred to as “the Parties”),

Being aware of the need to set rules of mutual protection of exchanged classified information,

In order to ensure the protection of all classified information mutually produced by or exchanged between the States of the Parties,

Confirming that this Agreement shall not affect the commitments of both States of the Parties which stem from other international agreements and that it shall not be used against the interests, security and territorial integrity of other states,

Have agreed as follows:

Article 1. Applicability

(1) This Agreement shall form the basis of any classified contract that may be concluded in the future between the States of the Parties or natural persons or legal entities of the States of the Parties and shall be applied to any classified information mutually produced by or exchanged between them.

(2) Either Party shall not invoke this Agreement in order to obtain classified information that the State of the other Party has received from a third party.

(3) This Agreement does not cover direct co-operation between intelligence services of both Parties and exchange of intelligence information.

Article 2. Definitions

For the purpose of this Agreement:
a) “classified information” is information mutually produced by or exchanged between the States of the Parties, regardless of its physical form or characteristics as well as of the means of transmission, which is subject to protection against unauthorized access according to the legislation of States of the Parties,
b) “relevant bodies” are bodies of the States of the Parties, stated in Article 13 of this Agreement which are responsible for the protection and mutual provision of classified information according to the legislation of the States of the Parties,
c) “releasing party” is a State of the Party releasing classified information to the State of the other Party,
d) “receiving party” is a State of the Party to which classified information is released by the releasing Party,
e) “host party” is a State of the Party receiving a visit on the territory of its State,
f) “classified contract” is a legal relationship between two or more contractors defining mutually enforceable rights and responsibilities, which involves classified information,
g) “contractor” is a natural person or legal entity possessing the legal capacity to undertake contracts.

Article 3. Comparability of the classification level

The Parties shall agree on mutual comparability of stated levels of classification as follows:

REPUBLIC OF ESTONIA SLOVAK REPUBLIC Equivalent in English
TÄIESTI SALAJANE PRÍSNE TAJNÉ TOP SECRET
SALAJANE TAJNÉ SECRET
KONFIDENTSIAALNE DÔVERNÉ CONFIDENTIAL
PIIRATUD VYHRADENÉ RESTRICTED

Article 4. Security clearances

The Parties shall recognize the certificate on security clearances of natural persons of the State of the other Party issued in accordance with its legislation. The Parties can recognize the certificate on industrial security of legal entities of the State of the other Party issued in accordance with its legislation on the basis of a request from the relevant body of the State of the other Party.  Relevant bodies are obliged to inform each other about any changes in the certificate on security clearances and the certificate on industrial security which are connected with the activities performed according to this Agreement, especially if they were revoked or the classification level was decreased.

Article 5. Marking of classified information

(1) Received classified information shall be marked by the relevant body of the receiving party with a comparable classification level according to Article 3 of this Agreement.

(2) Relevant body of the receiving party shall change the classification level or declassify or ensure the change of the classification level or declassification of information only on the basis of a written announcement or request of the relevant body of the releasing party. The relevant bodies shall inform each other about the change of the classification level or declassification as soon as possible.

Article 6. Intrastate measures

(1) The relevant bodies shall take all necessary measures in accordance with the legislation of the States of the Parties to protect classified information provided under this Agreement or that the contractor had access to in connection with the classified contract.

(2) Classified information shall be strictly used only for purposes for which it has been provided and may be released only to persons who have the security clearance of appropriate level and who need to know them for the fulfilment of their official duties. No person shall have access to classified information received only on the basis of his/her rank, position or security clearance.

(3) The receiving party shall not disclose classified information to any third party without a prior written approval of the relevant body of the releasing party.

Article 7. Contracts

(1) Before concluding a classified contract with the contractor of the State of the other Party the relevant body of the releasing party whose classified information shall be provided within the contract shall request confirmation in writing from the relevant body of the State of the other Party that the contractor has a certificate on industrial security of the relevant level.

(2) The relevant body of the releasing party shall deliver to the relevant body of the receiving party the list of classified information provided within the classified contract including the relevant classification levels.

(3) The relevant body of the receiving party shall confirm the receipt of the released classified information to the relevant body of the releasing party in writing.

Article 8. Releasing of classified information

(1) Classified information shall be generally transported between the States of the Parties by diplomatic means.

(2) Classified information provided by electronic transmission shall be communicated through certified cryptographic means approved by the relevant bodies.

(3) The relevant bodies may agree on other ways of transmission of classified information.

Article 9. Translation and reproduction

(1) Translation of classified information may be done only by persons having the security clearance of the appropriate level. The translation shall be marked with the same classification level as the original document.

(2) In case of reproduction of the classified information all the copies shall be marked with the same classification level as the original document. Copies of classified information may be made only in the necessary amount.

(3) Translation and copies of classified information marked TOP SECRET and SECRET may be done only on the basis of a written approval of the relevant body of the releasing party.

Article 10. Destruction

(1) Classified information and its carriers shall be destroyed or modified in a way to prevent any possibility of their reproduction in whole or in part.

(2) Classified information marked as TOP SECRET and SECRET shall not be destroyed by the receiving party without a written consent of the releasing party. The copy of the act on destruction of this classified information shall be delivered to the relevant body of the releasing party.

(3) In case the obtaining of a prior written consent of the releasing party is not possible, the receiving party shall destroy classified information marked as TOP SECRET and SECRET without this written consent and shall deliver the copy of the report on destruction of this classified information to the relevant body of the releasing party as soon as possible.

Article 11. Visits

(1) Visits that require access to classified information of the State of the other Party shall have a permission issued by the relevant body of the host party.

(2) A request for visit shall be usually sent to the relevant body of the host party ten working days before the planned visit.

(3) Requests for visit shall include the following:
a) name and surname, date and place of birth and passport number of the visitor,
b) citizenship of the visitor,
c) position of the visitor and name of the institution or company (s)he represents, and, if possible, the title and closer identification of classified contract (s)he takes part in,
d) information on the level of security clearance of the visitor,
e) purpose of the visit and estimated date of arrival and departure,
f) name of the institution or company to be visited.

(4) In case of multiple visits the relevant bodies may approve the lists of regular visits. These lists shall be valid for twelve months at most.

Article 12. Breach of security

(1) In case of unauthorized access to classified information of the releasing party or in case such access can not be ruled out, the relevant body of the receiving party shall promptly inform the releasing party about it.

(2) Breach of security stated in paragraph 1 of this Article shall be investigated by the competent authorities of the receiving party. The relevant body of the releasing party shall be informed of the outcome.

Article 13. Costs

Expenditures incurred to the State of a Party by the implementation of this Agreement are not covered by the State of the other Party.

Article 14. Relevant bodies

(1) Relevant bodies are:

in the Republic of Estonia:
National Security Authority: Ministry of Defence Republic of Estonia, Sakala 1, 15094 Tallinn, Republic of Estonia;

in the Slovak Republic:
National Security Authority, Budatínska 30, 850 07 Bratislava, Slovak Republic.

(2) The Parties shall, through diplomatic channels, inform each other on any change of the relevant bodies.

(3) Relevant bodies may by mutual consent conclude written executive protocols for implementation of this Agreement.

Article 15. Consulting and inspections

(1) The relevant bodies shall inform each other of their valid internal legislation concerning the protection of classified information and of any changes or amendments in it.

(2) For the purpose of co-operation to implement the provisions of this Agreement relevant bodies shall consult each other at the request of one of them.

(3) Relevant bodies shall co-operate for examining the sufficient protection of released classified information and for performing inspections.

Article 16. Settlement of disputes

Any dispute concerning the interpretation or implementation of this Agreement between the relevant bodies shall be solved by direct consultations between them.

Article 17. Closing provisions

(1) This Agreement is concluded for an indefinite period of time.

(2) This Agreement shall enter into force on the first day of the second (2) month following the receipt of the last written notification of the Parties confirming the fulfilment of national legal procedures that are necessary for its entering into force.

(3) This Agreement may be changed or amended on the basis of the mutual agreement of the Parties. Any changes and amendments shall be agreed on in writing.

(4) Each Party may terminate this Agreement by a written notification. The termination shall take effect six months following the date on which the notification was received by the other Party. All classified information that has been mutually produced by or exchanged between the Parties in compliance with this Agreement, shall be protected according to the provisions of this Agreement even after repudiation of the Agreement, until their nature and classification require so.

Done at Bratislava on 9 September 2004, in two originals, each in the Estonian, Slovak and English languages, all texts being equally authentic. In case of different interpretation of the provisions of this Agreement, the English language text shall prevail.

 

For the Government of the Republic of Estonia    For the Government of    the Slovak Republic
Margus HANSON Aurel UGOR

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json