Teksti suurus:

Kooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord

Väljaandja:Haridusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RTL 2000, 60, 928

Kooli õppenõukogu pädevus ja tegutsemise kord

Vastu võetud 29.05.2000 nr 14

Määrus kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195) paragrahvi 40 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§ 1. Õppenõukogu ülesanne

Õppenõukogu ülesanne on kooli õppe- ja kasvatustegevuse kindlaksmääramine, analüüsimine ja hindamine ning juhtimiseks vajalike otsuste tegemine.

§ 2. Liikmed

Õppenõukogu liikmed on kõik kooli pedagoogid, esimees on kooli direktor (juhataja), aseesimees direktori (juhataja) asetäitja õppe- ja kasvatusalal.

§ 3. Töö korraldamine

(1) Õppenõukogu tegevust korraldab õppenõukogu esimees.

(2) Õppenõukogu tegevus kavandatakse õppeaasta algul ja määratakse kooli üldtööplaanis.

2. peatükk
ÕPPENÕUKOGU PÄDEVUS

§ 4. Pädevus seoses õppe- ja kasvatustegevuse korralduse ning juhtimisega

Õppenõukogu:
(1) arutab läbi ja kiidab heaks kooli arengukava ja õppekava;
(2) arutab läbi ja kiidab heaks kooli üldtööplaani iga õppeaasta algul;
(3) arutab läbi ja kiidab heaks kooli põhimääruse;
(4) arutab läbi ja kinnitab kooli kodukorra ja päevakava;
(5) arutab läbi riikliku järelevalve tulemused ja teeb ettepanekuid tarvilike meetmete rakendamiseks;
(6) annab õppeaasta lõpul hinnangu kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemustele ja teeb kooli juhtkonnale ettepanekuid kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks;
(7) delegeerib oma esindajad kooli hoolekogu ja atesteerimiskomisjoni koosseisu;
(8) arutab läbi koolis, ekskursioonil, õppekäigul või matkal esinenud õnnetusjuhtumid ja võimalikud meetmed nende vältimiseks tulevikus.

§ 5. Pädevus seoses hariduslike erivajadustega õpilaste õppe korraldusega

Õppenõukogu:
(1) kinnitab parandusõppele viidavate õpilaste nimekirjad;
(2) otsustab õpilase hälvikute nõustamiskomisjoni suunamise ja määrab õpilasele koolipoolse esindaja nõustamiskomisjonis;
(3) otsustab õpilasele individuaalse õppekava rakendamise ja selle kestuse ning määrab õppeperioodi lõpul, millises klassis õpilane õpinguid jätkab;
(4) otsustab koduõppe rakendamise ja korralduse.

§ 6. Pädevus seoses õpilaste hindamise ja järgmisse klassi üleviimisega

Õppenõukogu:
(1) otsustab sõnalise hindamise rakendamise põhimõtted ja korra 1. ja 2. klassis ning kinnitab vastava klassitunnistuse vormi;
(2) kehtestab nõuded uurimistööle hindelise arvestuse sooritamiseks ja töö korralduse;
(3) otsustab õpilase käitumise hindamise aastahindega «mitterahuldav»;
(4) otsustab õpilase järgmisse klassi üleviimise, täiendavale õppetööle või klassikursust kordama jätmise;
(5) otsustab õpilase kooli nimekirjast väljaarvamise ja koolist väljaheitmise;
(6) otsustab, millises gümnaasiumi klassis põhihariduse baasil tegutseva kutseõppeasutuse pooleli jätnud õpilane õpinguid jätkab;
(7) otsustab, millises klassis välisriigis õppinud õpilane õpinguid jätkab.

§ 7. Pädevus seoses eksamite ja kooli lõpetamisega

Õppenõukogu:
(1) otsustab kuni kahes aines mitterahuldava aastahindega 9. klassi õpilase lõpueksamitele lubamise;
(2) otsustab 12. klassi õpilaste koolieksami sooritamise ainealase uurimistööna;
(3) otsustab 12. klassi õpilase eksamiperioodi pikendamise arstitõendi alusel;
(4) annab 12. klassi õpilasele loa sooritada koolieksamid individuaalplaani järgi;
(5) otsustab eksternieksamitele lubamise;
(6) otsustab põhikooli ja gümnaasiumi lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise;
(7) otsustab õpilaste tunnustamise õppeperioodi lõpul ja kooli lõpetamisel vastavalt haridusministri 22. märtsi 1999. a määrusega nr 18 (RTL 1999, 60, 803) kinnitatud «Põhikooli ja gümnaasiumi õpilase tunnustamise korrale».

3. peatükk
ÕPPENÕUKOGU TEGUTSEMISE KORD

§ 8. Õppenõukogu koosolekute läbiviimine

(1) Õppenõukogu koosolek kutsutakse kokku vähemalt neli korda aastas ja see on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa kaks kolmandikku liikmetest, sealhulgas õppenõukogu esimees või aseesimees. Õppeaasta esimesel koosolekul valib õppenõukogu oma liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri.

(2) Gümnaasiumis võib õppenõukogu koosolekuid läbi viia ka eraldi põhikooli- ja gümnaasiumiastme küsimustes. Gümnaasiumi õppenõukogu kokkukutsumise korra ja õppenõukogu vastavate alarühmade koosseisu kinnitab direktor (juhataja) käskkirjaga.

(3) Õppenõukogu korralise koosoleku valmistab ette ja kutsub kokku õppenõukogu esimees, tema äraolekul aseesimees. Õppenõukogu erakorraline koosolek kutsutakse kokku, kui seda nõuab vähemalt üks kolmandik liikmetest. Õppenõukogu valib koosoleku juhataja.

(4) Õppenõukogu koosoleku toimumise aeg ja koht ning kavandatud päevakord teatatakse õppenõukogu liikmetele ja teistele koosolekule kutsutud isikutele üks nädal enne koosoleku toimumist. Õppenõukogu liikmetel on õigus teha ettepanekuid koosoleku päevakorra täiendamiseks või muutmiseks, v.a küsimustes, mis on seotud õppenõukogu puuduva liikmega.

(5) Õppenõukogu koosolekust osavõtt on õppenõukogu liikmetele kohustuslik. Koosolekule kutsutakse vajaduse korral õpilaskonna esindajaid, lapsevanemaid ja teisi isikuid.

(6) Õppenõukogu koosolekust on õigus osa võtta kooli raamatukoguhoidjal, arstil, hoolekogu esimehel, õpilasesinduse esindajal, samuti kooli omanikul või tema esindajal ning kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle riiklikku järelevalvet teostaval ametnikul (edaspidi riikliku järelevalve ametnik).

(7) Igal õppenõukogu liikmel on õigus avaldada koosolekul oma arvamust, esineda arutatavates küsimustes selgitustega ning teha otsuse suhtes ettepanekuid.

(8) Õppenõukogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Koosoleku protokolli märgitakse:
1) koosoleku toimumise kuupäev, alguse ja lõpu kellaaeg;
2) koosoleku toimumise koht;
3) koosoleku juhataja nimi;
4) koosolekust osa võtnud ning koosolekult puudunud õppenõukogu liikmete nimed ning koosolekule kutsutud isikute nimed koos ametinimetustega;
5) kinnitatud päevakord;
6) sõnavõtjate nimed ja sõnavõtu lühike sisu;
7) vastuvõetud otsused.

§ 9. Õppenõukogu otsused ja nende täitmine

(1) Õppenõukogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega. Hääletamine on õppenõukogu otsusel avalik või salajane. Poolt- ja vastuhäälte võrdse arvu korral on otsustavaks õppenõukogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe hääl.

(2) Õppenõukogu otsused jõustuvad nende vastuvõtmisel, kui otsuses ei ole sätestatud teisiti, ja nende täitmine on kohustuslik kõigile pedagoogidele. Õppenõukogu otsused on kohustuslikud teistele kooli töötajatele ja õpilastele neid otseselt puudutavates küsimustes.

(3) Õppenõukogu otsused avalikustatakse koosolekule järgneval tööpäeval.

(4) Õppenõukogu otsuste täitmist korraldab ja kontrollib kooli direktor ning teavitab sellest järgmistel koosolekutel õppenõukogu.

§ 10. Õpilase mitterahuldava käitumise arutamine ja otsuse tegemine

(1) Õppenõukogu koosolekul õpilase mitterahuldava käitumise arutamisel seoses tema edasi kooli jätmise otsustamisega on nõutav õpilase ja lapsevanema (eestkostja) kohalolek. Nende teistkordselt koosolekule mõjuva põhjuseta tulemata jätmisel teeb õppenõukogu otsuse asjaosaliste juuresolekuta.

(2) Õpilasele ja lapsevanemale (eestkostjale) saadetakse väljavõte õppenõukogu koosoleku protokollist kolme tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest.

§ 11. Õppenõukogu otsusega mittenõustumine

(1) Õppenõukogu otsusega mittenõustumisel on õpilasel ja lapsevanemal (eestkostjal) õigus pöörduda riikliku järelevalve ametniku poole otsuse läbivaatamiseks viie tööpäeva jooksul arvates otsusest teadasaamisest.

(2) Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on kooli direktoril (juhatajal) õigus peatada otsuse täitmine oma käskkirjaga kolmeks nädalaks ja esitada küsimus riikliku järelevalve ametnikule läbivaatamiseks ja otsustamiseks.

(3) Õppenõukogu otsusega mittenõustumise korral on õppenõukogu liikmel õigus pöörduda riikliku järelevalve ametniku poole otsuse läbivaatamiseks viie tööpäeva jooksul arvates koosoleku toimumisest.

Minister Tõnis LUKAS

Kantsler Peep RATAS

/otsingu_soovitused.json