Teksti suurus:

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 84, 567

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 18.11.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. detsembri 2004. a otsusega nr 727

Õppetoetuste ja õppelaenu seaduses (RT I 2003, 58, 387; 78, 526; 2004, 41, 275) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 1 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Käesolev seadus sätestab õppetoetuste ja õppelaenu saamise alused, tingimused ja korra, et tagada ligipääs kutsekeskharidusele ja kõrgharidusele ning motiveerida kutsekeskharidust omandavat õpilast (edaspidi õpilane) ja kõrgharidust omandavat üliõpilast (edaspidi üliõpilane) täiskoormusega ja edukalt õppima ning õppekava nominaalkestusega läbima.»

§ 2. Paragrahvi 2 punkti 2 täiendatakse pärast sõna «õpilasele» sõnadega «(välja arvatud põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandavale õpilasele)».

§ 3. Paragrahvi 5:

1) lõike 1 punktidest 2 ja 3 jäetakse välja sõnad «keskhariduse baasil»;

2) lõiget 2 täiendatakse pärast sõna «Õpilasel» sõnadega «(välja arvatud põhihariduse baasil kutsekeskharidust omandaval õpilasel)»;

3) lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Õppeasutus võib suunata kuni viis protsenti põhitoetuse ja täiendava toetuse fondide vahenditest eritoetuse fondi, mille kasutamise korra kinnitab õppeasutuse nõukogu ja millest saab anda toetusi käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 2 ja 3 nimetatud nõudeid arvestamata jättes ja võttes arvesse muid õpilase või üliõpilase õpingute jätkamist takistavaid asjaolusid. Põhi- ja täiendava toetuse fondidest ülejäänud vahendid suunatakse eritoetusfondi. Kui ka eritoetuse fondis tekib ülejääk, on õppeasutusel vaba voli tekkinud jääki fondide vahel liigutada.»

§ 4. Paragrahvi 14 lõikest 1 jäetakse välja sõnad «keskhariduse baasil kutsekeskhariduse».

§ 5. Paragrahvi 18 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Õppelaenu tagasimaksmise tähtaja kulgemine peatub ja intressi tasumise kohustust ei teki laenusaajal ajateenistuses viibimise ajaks või ühel vanemal lapse kolmeaastaseks saamiseni või arst-residendil residentuuri lõpetamiseni vastava tõendatud taotluse saamise hetkest. Riik tasub käesolevas lõikes nimetatud perioodil krediidiasutusele õppelaenusumma jäägilt tasumisele kuuluva intressi kommertsintressimäära ulatuses käesoleva seaduse § 16 lõike 2 alusel riigi ja krediidiasutuse vahel sõlmitavas lepingus sätestatud tingimustel.»

§ 6. Paragrahvi 28 lõikest 3 jäetakse välja sõnad «keskhariduse baasil».

§ 7. Käesolev seadus jõustub 2005. aasta 1. septembril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json