HALDUSÕIGUSKultuur ja sport

HALDUSÕIGUSPensionide eriregulatsioonid

ERAÕIGUSMittetulundusühingud ja sihtasutused

Teksti suurus:

Loovisikute ja loomeliitude seadus (lühend - LLS)

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:17.11.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 84, 568

Välja kuulutanud
Vabariigi President
07.12.2004 otsus nr 728

Loovisikute ja loomeliitude seadus

Vastu võetud 18.11.2004

§ 1.  Seaduse eesmärk

  (1) Käesoleva seaduse eesmärk on toetada kultuurilist loovust ja kaunite kunstide professionaalsel tasemel säilimist ja arenemist ning loomeliitude kaudu parandada loovisikute loometegevuseks vajalikke tingimusi ja luua selleks tagatisi.

  (2) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seaduse (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 117; 78, 527) sätteid, arvestades käesoleva seaduse erisusi.

§ 2.  Loovisik

  (1) Loovisik käesoleva seaduse tähenduses on autoriõiguse seaduse (RT 1992, 49, 615; RT I 2004, 77, 527) mõistes autor või esitaja, kes tegutseb graafilise või plastilise kunsti, maali- või tarbekunsti, lavakujunduse, audiovisuaalse kunsti, lavakunsti, kirjanduse, muusika või arhitektuuri alal.

  (2) Loovisik võib kuuluda samal ajal mitmesse loomeliitu.

§ 3.  Vabakutseline loovisik

  (1) Vabakutseline loovisik on käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 märgitud loomealal tegutsev autor või esitaja, kes ei ole avalikus teenistuses, ei tööta töölepingu või muu sellesarnase püsiva iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel, ei saa tulu ettevõtlusest ega muust kutsetegevusest.

  (2) Vabakutseline loovisik ei ole füüsilisest isikust ettevõtja. Vabakutselise loovisiku loometegevusest saadud tulu maksustamisel kohaldatakse talle äriregistrisse kantud või elu- või tegevuskohajärgses Maksu- ja Tolliameti kohalikus asutuses registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja kohta maksuseadustes sätestatut.

§ 4.  Loomeliit

  Loomeliit on käesolevas seaduses sätestatud korras tunnustatud mittetulundusühing, mille eesmärk on edendada vastavat loomeala ja toetada oma liikmeks olevate loovisikute loometegevust.

§ 5.  Loomeliidule esitatavad nõuded

  (1) Loomeliidus peab olema vähemalt 50 teovõimelist füüsilist isikut, kes on vähemalt kolm viimast aastat vastaval loomealal loometööga tegelenud ja kelle teosed või esitused on selles ajavahemikus avalikustatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja 10 tähenduses.

  (2) Üks loomeliit võib hõlmata ainult ühte käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 märgitud loomeala.

§ 6.  Loomeliidu põhikiri

  Loomeliidu põhikirjas märgitakse mittetulundusühingute seaduses (RT I 1996, 42, 811; 1998, 96, 1515; 1999, 10, 155; 23, 355; 67, 658; 2000, 55, 365; 88, 576; 2001, 56, 336; 93, 565; 2002, 53, 336; 2003, 88, 591) sätestatule lisaks:
  1) loomeliidu asutamise aeg;
  2) loomeliidu loomeala;
  3) loomeliidu juhtimise kord;
  4) kord, mille kohaselt tuleb teatada teostest, mis loomeliidu liige on loomeliidu loomealal loonud või esitanud, ja neid registreerida;
  5) loometoetuse määramise komisjoni liikmete valimise kord ja komisjoni töökord;
  6) loometoetust saavate isikute ja loometoetuste üle arvestuse pidamise kord;
  7) loovisikule makstavate stipendiumide ja muude hüvitiste maksmise alused ja kord.

§ 7.  Loomeliidu tunnustamine

  (1) Loomeliidu tunnustamine on menetlus, mille käigus hinnatakse loomeliidu vastavust käesoleva seaduse nõuetele.

  (2) Loomeliidu tunnustamise või tunnustamisest keeldumise otsuse teeb kultuuriminister.

§ 8.  Tunnustamise taotlemine

  (1) Loomeliidu tunnustamiseks esitab loomeliit kirjaliku taotluse Kultuuriministeeriumile.

  (2) Taotluses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) taotleja nimetus ja registrikood;
  2) taotleja asukoht, aadress ja sidevahendi andmed;
  3) loomeala;
  4) asutamise aeg;
  5) loomeliidu liikmete arv;
  6) loomeliidu liikmeks olevate loovisikute nimekiri;
  7) taotlejat esindama volitatud isiku nimi ja allkiri.

  (3) Taotlusele lisatakse mittetulundusühingu põhikiri.

  (4) Kultuuriministeeriumil on õigus taotlejalt nõuda täiendavaid andmeid tema liikmete loodud teoste ja esituste kohta.

§ 9.  Loomeliidu tunnustamine ja tunnustamisest keeldumine

  (1) Kultuuriminister teeb loomeliidu tunnustamise või tunnustamisest keeldumise otsuse 20 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

  (2) Kultuuriminister teeb loomeliidu tunnustamisest keeldumise otsuse, kui loomeliit ei vasta käesoleva seaduse § 5 nõuetele või tema põhikiri ei vasta käesoleva seaduse § 6 nõuetele.

  (3) Tunnustamise või sellest keeldumise otsuse ärakiri saadetakse taotlejale posti teel liht- või tähtkirjaga viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 10.  Tunnustamise kehtetuks tunnistamine

  (1) Kultuuriminister tunnistab tunnustamise otsuse kehtetuks, kui:
  1) loomeliidu liikmete arv langeb alla käesoleva seaduse § 5 lõikes 1 sätestatud piiri või
  2) loomeliidule on käesoleva seaduse alusel riikliku järelevalve teostamise käigus antud tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks ja puudused ei ole määratud tähtaja jooksul kõrvaldatud ning riiklikku järelevalvet teostav ametiisik teeb kehtetuks tunnistamise ettepaneku või
  3) kultuuriminister on teist korda keeldunud loomeliidule riigieelarvest toetuse eraldamisest käesoleva seaduse § 13 lõikes 1 sätestatud põhjusel.
28.07.2023 16:05
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "käesoleva" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

  (2) Tunnustamise kehtetuks tunnistamise otsuse ärakiri saadetakse taotlejale posti teel liht- või tähtkirjaga viie tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 11.  Andmete kogumine

  Kultuuriministeerium peab arvestust tunnustatud loomeliitude üle ning säilitab loomeliitude poolt tunnustamise taotlemisel esitatud dokumente ning teisi käesoleva seaduse alusel esitamisele kuuluvaid andmeid ja dokumente. Vajaduse korral asutab kultuuriminister selleks riigiasutuse registri, lähtudes andmekogude seadusest (RT I 1997, 28, 423; 1998, 36/37, 552; 1999, 10, 155; 2000, 50, 317; 57, 373; 92, 597; 2001, 7, 17; 17, 77; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 18, 107; 26, 158; 2004, 30, 204).

§ 12.  Loomeliidu toetus

  (1) Loomeliidu kirjaliku taotluse alusel eraldatakse riigieelarvest loomeliidule toetus. Selle suurus on loomeliitu kuuluva loovisiku kohta aastas üks viiendik keskmisest palgast kuus, mida Statistikaameti andmetel maksti Eestis taotluse esitamisele eelnenud aastal.

  (2) Toetuse saamiseks esitab loomeliit toetuse saamisele eelneva eelarveaasta 1. maiks Kultuuriministeeriumile kirjaliku taotluse koos loomeliidu liikmete nimekirjaga.

  (3) Loomeliit kasutab toetust:
  1) käesolevas seaduses sätestatud loometoetuste maksmiseks vabakutselistele loovisikutele;
  2) loovisikute loometegevuseks ning sellega seotud täiendusõppeks antavateks stipendiumideks, kui toetust ei kasutata aasta jooksul täielikult käesoleva lõike punktis 1 nimetatud otstarbel.

  (4) Loomeliit ja kultuuriminister sõlmivad toetuse eraldamise kohta halduslepingu, lähtudes halduskoostöö seadusest (RT I 2003, 20, 117; 82, 552; 2004, 53, 367) ja arvestades käesoleva seaduse erisusi. Lepingus märgitakse:
  1) toetuse suurus;
  2) toetuse kasutamise sihtotstarve;
  3) lepingupoolte õigused ja kohustused;
  4) eraldatud toetuse kasutamise aruande esitamise kord;
  5) lepingu rikkumisest tulenevad sanktsioonid;
  6) lepingu muutmise ja lõpetamise kord;
  7) lepingu kehtivuse aeg.

  (5) Eelmisel aastal eraldatud toetuse kasutamise aruanne esitatakse jooksva aasta 1. märtsiks.

  (6) Käesoleva paragrahvi alusel saadud toetuse kohta peab loomeliit eraldi arvestust. Kui toetuse summat ei kasutata lepingus ettenähtud eesmärkidel vastava aasta jooksul, on loomeliidul õigus ülejäänut kasutada järgmisel aastal. Sel juhul vormistatakse loomeliidu esitatud aruande põhjal käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud lepingu muudatus.

  (7) Kultuuriministril on õigus jätta reservi viis protsenti loomeliitudele riigieelarvest eraldatavast summast käesoleva seaduse § 19 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kohustuse täitmiseks.

§ 13.  Toetuse eraldamisest keeldumine

  (1) Kultuuriminister keeldub toetuse eraldamisest, kui loomeliit ei ole kasutanud eelmist toetust sihipäraselt või ei ole esitanud käesoleva seaduse § 12 lõikes 5 nimetatud aruannet ettenähtud ajal.

  (2) Summa, mida loomeliit ei ole kasutanud sihipäraselt, tuleb tagastada riigieelarvesse.

  (3) Kui kultuuriminister on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud põhjusel keeldunud toetuse eraldamisest, on loomeliidul õigus taotleda toetust pärast keeldumisest ühe aasta möödumist.

§ 14.  Loomeliidu õigused

  (1) Loomeliidul on õigus nõuda oma liikmeks olevatelt loovisikutelt andmeid loodud teoste ja esituste kohta vastavalt põhikirjas sätestatud korrale.

  (2) Loomeliit võib autoriõiguse seaduse ja oma põhikirja kohaselt olla oma liikmete varaliste ja isiklike autoriõiguste või autoriõigustega kaasnevate õiguste kollektiivse esindamise organisatsiooniks.

  (3) Loomeliidul on õigus loometoetuse määramiseks saada Kultuuriministeeriumilt andmeid vabakutseliste loovisikute kohta, kes taotlevad või saavad teistest loomeliitudest loometoetust.

§ 15.  Loomeliidu kohustused

  (1) Loomeliidu juhatus peab oma liikmeks olevate loovisikute registrit, millesse kantakse loovisiku nimi, elukoht, isikukood, loovisikuna registreerimise päev, kuu ja aasta ning andmed loodud teoste ja esituste kohta, loovisikuks oleku peatamise, loomeliidust väljaastumise või väljaarvamise kohta. Registrisse võib kanda ka muid andmeid, kui see on sätestatud põhikirjas ega ole vastuolus seadusega.

  (2) Loomeliit peab vabakutselise loovisiku loometoetuse saajate registrit, millesse kantakse toetust saava loovisiku nimi, toetuse saamise ajavahemik ja vajaduse korral muud andmed. Registriandmete muutumise korral esitab loomeliit muudatused jooksvalt Kultuuriministeeriumile.

  (3) Loomeliit võib maksta oma liikmetele käesoleva seaduse § 12 lõike 3 alusel loovisiku loometegevuseks ning sellega seotud täiendusõppeks ettenähtud stipendiumi vaid juhul, kui loovisik ei saa nimetatud stipendiumi ühestki teisest loomeliidust.

  (4) Loomeliit kogub andmeid (teose pealkiri, teose loomise või teose esitamise või avaldamise aeg jne) oma liikmete loodud teoste ja esituste kohta.

  (5) Kui loomeliidu tunnustamise otsus tunnistatakse kehtetuks vastavalt käesoleva seaduse § 10 lõikele 1 või kui kultuuriminister keeldub loomeliidule toetuse eraldamisest käesoleva seaduse § 13 lõikes 1 sätestatud põhjusel, on loomeliit kohustatud viivitamatult esitama Kultuuriministeeriumile loometoetuse taotlejate ja saajate andmed koos loometoetuse määramise otsuste ärakirjadega ja andmetega selleks hetkeks väljamakstud toetuste kohta ning muud toetuse määramise aluseks olevate dokumentide ärakirjad.

§ 16.  Loometoetuse taotlemise tingimused

  (1) Vabakutselisel loovisikul, kes ei saa loometegevusest sissetulekut, on õigus saada loomeliidu kaudu vabakutselise loovisiku loometoetust.

  (2) Vabakutselise loovisiku loometoetust on õigus saada vabakutselisel loovisikul, kes vastab järgmistele tunnustele:
  1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
  2) ei ole avalikus teenistuses ega tööta töölepingu alusel Eestis või välismaal;
  3) ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel vähemalt loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul;
  4) ei õpi õppeasutuses päevases õppevormis või täiskoormusega õppes;
  5) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
  6) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
  7) ei saa töötuskindlustushüvitist töötuskindlustuse seaduse (RT I 2001, 59, 359; 82, 488; 2002, 44, 284; 57, 357; 89, 511; 111, 663; 2003, 17, 95; 88, 591) alusel;
  8) ei saa vanemahüvitist vanemahüvitise seaduse (RT I 2003, 82, 549) alusel.

§ 17.  Loometoetuse määramise komisjon

  (1) Loomeliit võib moodustada loovisiku loometoetuse määramise komisjoni, millesse kuulub vähemalt kolm loomeliidu liiget ja mille liikmed valitakse üldkoosolekul.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud komisjoni kuulub riigi esindajana Kultuuriministeeriumi ametnik, kelle nimetab kultuuriminister.

  (3) Kui loomeliidul ei ole moodustatud käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud komisjoni, täidab komisjoni ülesandeid loomeliidu juhatus, kaasates riigi esindajana kultuuriministri nimetatud ametniku.

§ 18.  Loometoetuse maksmine

  (1) Loometoetuse saamiseks esitab vabakutseline loovisik kirjaliku taotluse loomeliidu juhatusele.

  (2) Vabakutselisel loovisikul, kes kuulub samal ajal mitmesse loomeliitu, on õigus loometoetust saada vaid ühe loomeliidu kaudu.

  (3) Loomeliit otsustab toetuse määramise 15 tööpäeva jooksul taotluse esitamisest arvates.

  (4) Loometoetuse määramise korral makstakse vabakutselisele loovisikule toetust taotluse esitamise päevast alates.

  (5) Vabakutselisele loovisikule iga kuu makstava loometoetuse suuruseks on palga alammäär, mille Vabariigi Valitsus on kehtestanud palgaseaduse (RT I 1994, 11, 154; 1995, 12, 120; 1999, 29, 397; 2000, 10, 59; 40, 248; 2001, 42, 233; 50, 287; 2002, 61, 375; 62, 377; 111, 662; RT III 2003, 2, 16; RT I 2003, 88, 591; 2004, 71, 504) alusel. Sellele lisatakse sotsiaalmaksu summa, mis tuleb tasuda sotsiaalmaksuseaduse (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662; 2003, 82, 549; 88, 587 ja 591; 2004, 37, 252) kohaselt.

  (6) Loometoetust makstakse üks kord kuus.

  (7) Vabakutselisel loovisikul on õigus käesolevas paragrahvis nimetatud loometoetusele kuus kuud. Toetuse korduvaks taotlemiseks peab eelmise toetuse maksmise ajavahemiku lõppemisest olema möödunud vähemalt kaks aastat. Käesolevas lõikes sätestatut kohaldatakse ka juhul, kui loovisik taotleb toetust mõnest teisest loomeliidust, mille liige ta samal ajal on.

  (8) Vabakutselisel loovisikul, kes saab käesoleva paragrahvi lõikes 1 märgitud loometoetust, puudub toetuse saamise perioodil õigus pöörduda piirkondliku tööhõiveameti või -talituse poole töötu abiraha, ühekordse toetuse või õppestipendiumi saamiseks.

  (9) Kui tekivad asjaolud, mille tõttu vabakutseline loovisik, kellele makstakse loometoetust, ei vasta käesoleva seaduse §-s 16 sätestatud tingimustele, on loovisik kohustatud sellest viivitamatult loomeliidule teatama.

§ 19.  Loometoetuse maksmise erisused

  (1) Vabakutseline loovisik, kes ei kuulu ühtegi loomeliitu, kuid kes vastab käesoleva seaduse § 16 lõikes 2 nimetatud tunnustele ja kes soovib taotleda loometoetust, esitab kirjaliku taotluse Kultuuriministeeriumile.

  (2) Kultuuriministeerium esitab taotluse viivitamatult otsustamiseks vastavat loomeala esindavale loomeliidule, kes annab hinnangu loovisiku vastavusele käesoleva seaduse nõuetele ning määrab toetuse. Loomeliit otsustab loometoetuse maksmise 15 tööpäeva jooksul. Kui vastavat loomeala esindavat loomeliitu ei ole, määrab Kultuuriministeerium taotlust menetleva loomeliidu.

  (3) Loomeliit keeldub toetuse maksmisest, kui taotleja ei vasta käesoleva seaduse §-s 3 nimetatud tunnustele või ta ei ole kolm viimast aastat vastaval loomealal loonud ja tema teosed või esitused ei ole selles ajavahemikus avalikustatud autoriõiguse seaduse §-de 9 ja10 tähenduses.

  (4) Loometoetust, mille loomeliit on määranud käesoleva paragrahvi alusel, maksab loomeliit rahast, mille on selleks sihtotstarbeliselt eraldanud Kultuuriministeerium. Loometoetuse maksmine toimub käesoleva seaduse §-s 18 sätestatud korras.

  (5) Kui Kultuuriministeerium keeldub loomeliidule toetuse eraldamisest käesoleva seaduse § 13 lõikes 1 nimetatud põhjusel või kui loomeliidu tunnustamise otsus tunnistatakse kehtetuks vastavalt käesoleva seaduse §-le 10, tagab Kultuuriministeerium toetuse maksmise vabakutselisele loovisikule, kellele loomeliit on alustanud loometoetuse maksmist või kellele toetuse määramise kohta on loomeliit otsuse teinud.

  (6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud juhul maksab Kultuuriministeerium loometoetust käesoleva seaduse § 18 lõigetes 3–7 sätestatud korras.

§ 20.  Loometoetuse maksmise lõpetamine

  (1) Loometoetuse maksmine lõpetatakse, kui vabakutseline loovisik on esitanud loometoetuse taotlemisel loomeliidule teadlikult valeandmeid või vabakutseline loovisik ei vasta enam käesoleva seaduse §-s 16 sätestatud tingimustele.

  (2) Kui toetuse maksmise lõpetamise aluseks on teadlik valeandmete esitamine, kaotab vabakutseline loovisik kolmeks aastaks loometoetuse taotlemise õiguse.

  (3) Vabakutseline loovisik on kohustatud tagastama valeandmete esitamise tulemusena saadud loometoetuse.

§ 21.  Järelevalve

  (1) Kultuuriministeerium teostab riiklikku järelevalvet käesoleva seaduse §-s 6, § 12 lõigetes 3–6, §-des 15, 17 ja 18, § 19 lõikes 4 ning §-s 20 sätestatud kohustuste täitmise üle. Riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku määrab kultuuriminister.

  (2) Järelevalvet teostaval ametiisikul on õigus:
  1) nõuda loomeliidult andmeid ja dokumente loomeliidu liikmeks olevate loovisikute loodud teoste ja esituste kohta;
  2) tutvuda dokumentidega, mis vabakutseline loovisik on loometoetuse saamiseks esitanud;
  3) nõuda käesoleva seaduse § 12 lõikes 4 nimetatud lepingu alusel esitatava aruande koostamise aluseks olevaid dokumente.

§ 22.  Ettekirjutus

  (1) Kui riikliku järelevalve käigus selgub, et loomeliit ei täida käesoleva seaduse § 21 lõikes 1 nimetatud sätetest tulenevaid nõudeid, teeb järelevalve ametiisik loomeliidule ettekirjutuse puuduste kõrvaldamiseks, määrates selleks tähtaja.

  (2) Ettekirjutuses peavad sisalduma järgmised andmed:
  1) selle loomeliidu nimetus, kellele ettekirjutus tehakse;
  2) andmed rikkumise kohta viitega käesoleva seaduse paragrahvidele ning nõue viia olukord seadusega vastavusse;
  3) ettekirjutuse tegemise põhjendus;
  4) tähtaeg ettekirjutuse täitmiseks;
  5) ettekirjutuse koostanud ametiisiku nimi, ametikoht, ettekirjutuse kuupäev ja ametiisiku allkiri;
  6) märge ettekirjutuse vaidlustamise võimaluse, tähtaja ja korra kohta.

  (3) Kui loomeliit jätab ettekirjutuse täitmata, võib järelevalvet teostav ametiisik rakendada asendustäitmise ja sunniraha seaduse (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) kohaselt sunniraha või teha kultuuriministrile ettepaneku tunnistada loomeliidu tunnustamine kehtetuks käesoleva seaduse § 10 lõike 1 punkti 2 kohaselt. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni. Sunniraha rakendamine ei välista ettepaneku tegemist loomeliidu tunnustamise kehtetuks tunnistamiseks.
28.07.2023 16:05
Veaparandus. Parandatud ilmne ebatäpsus sõnas "käesoleva" Riigi Teataja seaduse § 10 lõike 3 alusel.

§ 23.  Seaduse rakendamine

  Käesoleva seaduse jõustumise aastal ei kohaldata § 12 lõikes 2 sätestatud loomeliidu toetuse saamiseks taotluse esitamise tähtaega. Nimetatud taotluse esitamise tähtaja kehtestab kultuuriminister ühe kuu jooksul pärast seaduse jõustumist ning see avalikustatakse Kultuuriministeeriumi veebilehel.

§ 24.  Maksukorralduse seaduse muutmine

  Maksukorralduse seaduse (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7; 28, 188 ja 189; 30, 208; 45, 319; 56, 403) § 29 täiendatakse punktiga 28 järgmises sõnastuses:

  « 28) loomeliidule loovisiku saadud tulu kontrollimiseks seoses vabakutselise loovisiku loometoetuse määramisega loovisikute ja loomeliitude seaduse kohaselt.»

§ 25.  Tulumaksuseaduse muutmine

  Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903; 2004, 59, 414) tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 11 lõiget 4 täiendatakse pärast sõna «ühingute» sõnadega «ning loomeliitude»;
  2) paragrahvi 13 lõike 3 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:« 1) Vabariigi Valitsuse kehtestatud tingimustel ja piirmäärades avalikule teenistujale, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele makstavaid teenistus-, töö- või ametilähetustega seotud sõidu-, majutus- ja muude kulude hüvitisi ning päevaraha, samuti teises paikkonnas asuvale ametikohale nimetamisega seotud kolimiskulude hüvitisi ning loomeliidu poolt loovisikule seoses tema loometööga seotud lähetusega makstavaid sõidu- ja majutuskulude hüvitisi ning päevaraha;»;
  3) paragrahvi 14 lõike 2 sulgudes olev tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:«(sealhulgas ka notari ja kohtutäituri, samuti vandetõlgi seaduse (RT I 2001, 16, 70; 2002, 61, 375; 102, 600; 2003, 18, 100; 2004, 14, 91; 30, 208) § 9 lõikes 3 nimetatud juhul vandetõlgi kutsetegevus ning vabakutselise loovisiku loometegevus)»;
  4) paragrahvi 14 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna «notarile,» sõnadega «vabakutselisele loovisikule,».

§ 26.  Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

  Sotsiaalmaksuseaduse (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662; 2003, 82, 549; 88, 587 ja 591; 2004, 37, 252) § 2 lõige 12 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

  « (12) Äriregistrisse kantud või Maksu- ja Tolliameti piirkondlikus maksukeskuses registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja kohta käesolevas seaduses sätestatu laieneb ka notarile, kohtutäiturile ja vandetõlgile vandetõlgi seaduse (RT I 2001, 16, 70; 2002, 61, 375; 102, 600; 2003, 18, 100; 2004, 14, 91; 30, 208) § 9 lõikes 3 nimetatud juhul ning vabakutselisele loovisikule.»

§ 27.  Seaduse jõustumine

  Käesolev seadus jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json