Teksti suurus:

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 84, 569

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. detsembri 2004. a otsusega nr 729

I. Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse muutmine

Alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduses (RT I 2003, 2, 17; 48, 345; 88, 591; 90, 602) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 19:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Kütus käesoleva seaduse mõistes on pliivaba ja pliibensiin, lennukibensiin, petrooleum, diislikütus, eriotstarbeline diislikütus, kerge kütteõli, raske kütteõli, põlevkivikütteõli ja vedelgaas (edaspidi koos nimetatuna mootorikütus ja kütteõli), kivisüsi, pruunsüsi ja koks (edaspidi koos nimetatuna tahke kütus) ning kütusesarnane toode. Kütusena käsitatakse käesoleva seaduse mõistes ka mootorikütusest, kütteõlist ja kütusesarnasest tootest erinevat vedelat põlevainet (edaspidi vedel põlevaine ) ja biokütust, mida kasutatakse, pakutakse müügiks või müüakse mootorikütuse või kütteainena.»;

2) lõige 12 tunnistatakse kehtetuks;

3) täiendatakse lõigetega 14 ja 15 järgmises sõnastuses:

« (14) Biokütus käesoleva seaduse mõistes on kütus:
1) mille KNi esimesed neli numbrit on 1507–1518;
2) mis on valmistatud biomassist ja mille KNi kaheksa numbrit on 3824 90 55 või 3824 90 80–3824 90 99. Biomassina käsitatakse põllumajanduslikke tooteid, kaasa arvatud taimseid ja loomseid aineid, metsandusest saadud toodete, jäätmete ja jääkide bioloogiliselt lagunevat fraktsiooni ning tööstuse- ja olmejäätmete bioloogiliselt lagunevat fraktsiooni;
3) mille KNi kaheksa numbrit on 2207 20 00 või 2905 11 00 ja mis ei ole sünteetilist päritolu;
4) mis on valmistatud biomassist, sealhulgas kütus, mille KNi esimesed neli numbrit on 4401 või 4402.

(15) Kivisüsi, pruunsüsi ja koks käesoleva seaduse mõistes on kütteainena kasutatavad tahkekütused, mille KNi esimesed neli numbrit on 2701, 2702 või 2704.»

§ 2. Paragrahvi 21 lõike 4 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Tahkekütuseid, vedelat põlevainet ja käesoleva seaduse § 19 lõike 14 punktides 2–4 nimetatud biokütust, välja arvatud alkoholi ning biokütust, mille KNi kaheksa numbrit on 2905 11 00 ja mis ei ole sünteetilist päritolu, võib toota väljaspool aktsiisiladu.»

§ 3. Paragrahvi 22 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) vedela põlevaine käitleja, tahkekütusest soojuse tootja või vedelgaasi käitleja, kes ei ole aktsiisilaopidaja;».

§ 4. Paragrahvi 24:

1) lõiget 3 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) aktsiisiga maksustamata vedelgaasi aktsiisilaost tanklasse lähetamise korral vedelgaasilt selle vastuvõtmisel tanklasse;»;

2) lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Aktsiisiga maksustamata vedela põlevaine käitlejal ja vedelgaasi käitlejal, kes ei ole aktsiisilaopidaja, tekib maksukohustus varaseimal hetkedest, millal sooritati üks alljärgnevatest toimingutest:
1) vedela põlevaine kütteainena võõrandamine või vedela põlevaine või vedelgaasi mootorikütusena võõrandamine;
2) vedela põlevaine või vedelgaasi toimetamine tanklasse või vedela põlevaine toimetamine soojuse tootja tegevuskohta kasutamiseks kütteainena;
3) vedela põlevaine või vedelgaasi kasutusele võtmine mootorikütusena või vedela põlevaine kütteainena kasutusele võtmine.

(6) Käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud isikul tekib maksukohustus ka aktsiisiga maksustamata vedelgaasi või vedela põlevaine põhjendamata kaolt selle tekkimise päeval või, kui kao tekkimise päeva ei ole võimalik kindlaks teha, siis kao avastamise päeval.»;

3) täiendatakse lõikega 61 järgmises sõnastuses:

« (61) Aktsiisiga maksustamata tahkekütusest soojuse tootjal tekib maksukohustus tahkekütuse kasutusele võtmisel soojuse tootmiseks.»;

4) lõige 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (14) Aktsiisilaopidaja vastutab käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 9–19 ja 22–25 nimetatud aktsiisikauba veo käigus tekkinud põhjendamata kaolt aktsiisi maksmise eest hetkeni, mil isik või asutus, kellel on õigus seda aktsiisikaupa kasutada või vastu võtta, on selle vastu võtnud.»

§ 5. Paragrahvi 25:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Aktsiisilaopidaja, registreeritud kaupleja, maksuesindaja, tahkekütusest soojuse tootja ja käesoleva seaduse § 24 lõikes 5 nimetatud isiku puhul on aktsiisikauba maksustamisperiood kalendrikuu.»;

2) lõiked 22 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (22) Käesoleva seaduse § 211 lõikes 1 nimetatud ettevõtja ja § 22 lõike 1 punktis 8 nimetatud isik esitab aktsiisideklaratsiooni ja maksab aktsiisi hiljemalt viiendal päeval maksukohustuse tekkimise päevast arvates.

(3) Tahkekütusest soojuse tootja või käesoleva seaduse § 24 lõikes 5 nimetatud isik on kohustatud esitama tema tootmise üle järelevalvet teostavale tolliasutusele kütuse aktsiisideklaratsiooni ning maksma aktsiisi hiljemalt maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. päeval.»

§ 6. Paragrahvi 26 lõike 1 punkt 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 7) käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 9–19 ja 22–26 nimetatud aktsiisist vabastatud aktsiisikauba toimetamisel aktsiisilaost isikule või asutusele, kellel on õigus seda aktsiisikaupa kasutada või vastu võtta;».

§ 7. Paragrahvi 27:

1) lõiget 1 täiendatakse punktidega 24–30 järgmises sõnastuses:

« 24) kütus, mida kasutatakse mineraloogilistes protsessides. Mineraloogilised protsessid on protsessid, mis on nimetatud EÜ Nõukogu määruses (EMÜ) 3037/90 NACE nomenklatuuri koodi DI 26 «Muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine» all;
25) põlevkivikütteõli, mida kasutatakse kaugküttevõrgu kaudu edastatava soojuse tootmiseks;
26) kodumajapidamistes kütteainena kasutatav põlevkivikütteõli ja tahkekütused;
27) kütus, mida tarbitakse seda kütust tootnud aktsiisilao territooriumil statsionaarses mootoris ja mootorsõidukis, mida ei ole õigusaktiga lubatud kasutada liiklemiseks avalikult kasutataval teel;
28) biokütus pärast Euroopa Komisjoni poolt loa andmist biokütuse aktsiisist vabastamiseks kuni loa kehtivuse lõpuni;
29) alkohol ja kütus, mis lähetatakse aktsiisilaost teise liikmesriiki ametialaseks kasutamiseks diplomaatilisele esindusele ja konsulaarasutusele, Välisministeeriumi poolt tunnustatud rahvusvahelise organisatsiooni esindusele või esindajale, konsulaarametnikule, välja arvatud aukonsulile, ja erimissiooni esindajale;
30) aktsiisikaup, mis lähetatakse aktsiisilaost teise liikmesriiki Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsiooni liikmesriigi relvajõududele ja EÜ Nõukogu otsuse 90/640/EMÜ artiklis 1 nimetatud relvajõududele nende enda ja nendega kaasas oleva tsiviilkoosseisu kasutuseks ning nende sööklate varustamiseks.»;

2) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1, 1 1, 29 ja 30 sätestatud juhtudel kohaldatakse Euroopa Komisjoni määrust 31/96/EÜ aktsiisivabastustõendi kohta (EÜT L 008, 11.01.1996, lk 11–15).»

§ 8. Paragrahvi 30:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Aktsiisikauba kadu on aktsiisikauba puudujääk, mis tekkis aktsiisikauba ajutises aktsiisivabastuses tootmisel, ladustamisel või veol, samuti puudujääk, mis tekkis käesoleva seaduse § 27 lõike 1 punktides 9–19, 22–25 ja 27 nimetatud juhtudel aktsiisikauba tootmisel, ladustamisel, kasutamisel või veol.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Aktsiisilaopidaja, tahkekütusest soojuse tootja, aktsiisivabastuse loa omanik või käesoleva seaduse § 24 lõikes 5 nimetatud isik on kohustatud viivitamatult pärast piirnormi ületava aktsiisikauba kao avastamist koostama akti, kus näidatakse kao suurus ja tekkimise põhjused, ning esitama selle koos asjakohaste tõenditega tema aktsiisilao või tegevuskoha üle järelevalvet teostavale tolliasutusele.»

§ 9. Paragrahvi 33 lõiked 1, 2 ja 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Aktsiisilaopidaja, kes toodab aktsiisikaupa, samuti vedela põlevaine käitleja peab mõõtma aktsiisikauba toorainet, pooltoodet ja toodangut ning alkoholi tootmise puhul etanoolisisaldust, dokumenteerima mõõtmise tulemused ja pidama nende arvestust. Tahkekütusest soojuse tootja peab mõõtma soojuse tootmiseks kasutatava tooraine kogust, dokumenteerima mõõtmise tulemused ja andmed tahkekütuse kütteväärtuse kohta ning pidama arvestust nõutud andmete lõikes. Aktsiisilaopidaja ei pea põlevkivikütteõli tootmisel mõõtma aktsiisikauba toorainet ega pooltoodet. Alkoholi tootev aktsiisilaopidaja peab määratlema ja dokumenteerima ka tootmisprotsessi osad, kus toimub toodetava alkoholi pöördumatu kvalitatiivne või kvantitatiivne muutus, sealhulgas etanoolisisalduse muutumine. Kemikaalikäitleja peab mõõtma aktsiisiga maksustamata kütuse koguse selle vastuvõtmisel.

(2) Aktsiisilaopidaja, kes toodab aktsiisikaupa, ja käesoleva seaduse § 24 lõikes 5 nimetatud isik, kes toodab aktsiisikaupa, peab koostama tootmisprotsessi kirjeldava dokumendi, milles tuleb märkida, millistes tootmisprotsessi osades tehakse mõõtmisi, ning esitama selle dokumendi tolli nõudmisel.»

« (4) Aktsiisilaopidaja, kes toodab aktsiisikaupa, ja aktsiisilaopidaja või registreeritud kaupleja, kes ladustab aktsiisikaupa statsionaarses mahutis, samuti käesoleva seaduse § 22 lõike 1 punktis 7 nimetatud isiku, välja arvatud tahkekütusest soojuse tootja, erialane kompetentsus aktsiisikauba mõõtmiste sooritamiseks peab olema hinnatud ja tõendatud mõõteseaduse alusel ja neil peab olema sellekohane tunnistus. Aktsiisilaopidajal ega registreeritud kauplejal ei pea põlevkivikütteõli käitlemiseks olema mõõtmise teostamise erialast kompetentsust tõendavat tunnistust, kui põlevkivikütteõli mõõtmist teostatakse kauba kaalumise teel.»

§ 10. Paragrahvi 38 lõiget 1 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

«Registreeritud kaupleja tegevuskoha puudumisel annab registreeritud kaupleja tegevusluba õiguse võtta vastu ajutises aktsiisivabastuses olevat aktsiisikaupa Maksu- ja Tolliametile teavitatud kohas.»

§ 11. Paragrahvi 39:

1) lõiget 1 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) andmed aktsiisikauba vastuvõtmise koha kohta;»;

2) lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) ajutises aktsiisivabastuses toodetava ja ladustatava aktsiisikauba kirjeldus, registreeritud kaupleja puhul ajutises aktsiisivabastuses vastuvõetava aktsiisikauba kirjeldus;»;

3) lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) registreeritud kaupleja puhul ajutises aktsiisivabastuses vastuvõetava aktsiisikauba keskmine kogus ühe kalendrikuu jooksul vastavalt käesoleva seaduse §-des 46, 56 ja 66 nimetatud aktsiisikauba liikidele ja aktsiisimääradele;».

§ 12. Paragrahvi 42 lõiget 2 täiendatakse punktiga 2 1 järgmises sõnastuses:

« 21) loa omanik esitab taotluse talle väljastatud aktsiisilao tegevusloa või registreeritud kaupleja tegevusloa kehtivuse peatamiseks;».

§ 13. Paragrahvi 46 lõiked 1 ja 2 ning 5 ja 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Õlle aktsiisimäär on 58 krooni, alates 2006. aasta 1. jaanuarist 61 krooni ja alates 2007. aasta 1. jaanuarist 64 krooni õlle etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris. Väikeõlletootja, kes toodab õlut alla 3000 hektoliitri kalendriaastas, toodetud õlle aktsiisimäär on 50 protsenti käesoleva lõike esimeses lauses nimetatud aktsiisimäärast.

(2) Kääritatud joogi või veini, mille etanoolisisaldus on kuni kuus (kaasa arvatud) mahuprotsenti, aktsiisimäär on 341 krooni, alates 2006. aasta 1. jaanuarist 358 krooni ja alates 2007. aasta 1. jaanuarist 376 krooni kääritatud joogi või veini hektoliitri kohta.»

« (5) Vahetoote aktsiisimäär on 1680 krooni, alates 2006. aasta 1. jaanuarist 1764 krooni ja alates 2007. aasta 1. jaanuarist 1852 krooni vahetoote hektoliitri kohta.

(6) Muu alkoholi aktsiisimäär on 152 krooni, alates 2006. aasta 1. jaanuarist 160 krooni ja alates 2007. aasta 1. jaanuarist 168 krooni muu alkoholi etanoolisisalduse ühe mahuprotsendi kohta hektoliitris.»

§ 14. Paragrahvi 56:

1) lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Sigarettide aktsiisimäär koosneb fikseeritud määrast 1000 sigareti kohta ja sigarettide maksimaalse jaehinna alusel arvutatud proportsionaalsest määrast. Fikseeritud määr on 240 krooni ja proportsionaalne määr 25 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast. Alates 2005. aasta 1. juulist on fikseeritud määr 275 krooni ja proportsionaalne määr 26 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast, alates 2006. aasta 1. juulist on fikseeritud määr 315 krooni ja proportsionaalne määr 27 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast, alates 2007. aasta 1. juulist on fikseeritud määr 360 krooni ja proportsionaalne määr 28 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast ning alates 2008. aasta 1. juulist on fikseeritud määr 405 krooni ja proportsionaalne määr 29 protsenti sigarettide maksimaalsest jaehinnast.»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Suitsetamistubaka ja närimistubaka aktsiisimäär on 240 krooni ühe kilogrammi vastava tubakatoote kohta. Alates 2005. aasta 1. juulist on suitsetamistubaka ja närimistubaka aktsiisimäär 280 krooni ühe kilogrammi vastava tubakatoote kohta, alates 2006. aasta 1. juulist on suitsetamistubaka ja närimistubaka aktsiisimäär 320 krooni ühe kilogrammi vastava tubakatoote kohta, alates 2007. aasta 1. juulist on suitsetamistubaka ja närimistubaka aktsiisimäär 360 krooni ühe kilogrammi vastava tubakatoote kohta ning alates 2008. aasta 1. juulist on suitsetamistubaka ja närimistubaka aktsiisimäär 400 krooni ühe kilogrammi vastava tubakatoote kohta.»

§ 15. Paragrahvi 66:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Pliibensiini aktsiisimäär on 6600 krooni 1000 liitri pliibensiini kohta.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Petrooleumi aktsiisimäär on 4730 krooni 1000 liitri petrooleumi kohta.»;

3) lõiked 6–8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Eriotstarbelise diislikütuse aktsiisimäär on 690 krooni 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse kohta ja alates 2006. aasta 1. jaanuarist 960 krooni 1000 liitri eriotstarbelise diislikütuse kohta.

(7) Kerge kütteõli aktsiisimäär on 690 krooni 1000 liitri kerge kütteõli kohta ja alates 2006. aasta 1. jaanuarist 960 krooni 1000 liitri kerge kütteõli kohta.

(8) Raske kütteõli aktsiisimäär on 235 krooni 1000 kilogrammi raske kütteõli kohta.»;

4) lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

5) lõiked 12 ja 14 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (12) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 11 või 2710 19 15, aktsiisimäär on 4730 krooni 1000 liitri kohta.»

« (14) Kütuse, mille KNi kaheksa numbrit on 2710 19 51 või 2710 19 55, aktsiisimäär on 235 krooni 1000 kilogrammi kohta.»;

6) täiendatakse lõigetega 141–149 järgmises sõnastuses:

« (141) Kütuse, mille KNi esimesed neli numbrit on 2711 (välja arvatud kütus, mille KNi esimesed kuus numbrit on 2711 11, 2711 21 või 2711 29), aktsiisimäär on 1570 krooni 1000 kilogrammi kohta.

(142) Põlevkivikütteõli aktsiisimäär on 235 krooni 1000 kilogrammi põlevkivikütteõli kohta.

(143) Kivisöe, pruunsöe ja koksi aktsiisimäär on 4,7 krooni kivisöe, pruunsöe või koksi ülemise kütteväärtuse gigadžauli kohta.

(144) Vedela põlevaine aktsiisimäär on 6600 krooni 1000 liitri vedela põlevaine kohta, kui seda kasutatakse samal otstarbel kui bensiini.

(145) Vedela põlevaine aktsiisimäär on 3840 krooni 1000 liitri vedela põlevaine kohta, kui seda kasutatakse samal otstarbel kui diislikütust.

(146) Vedela põlevaine aktsiisimäär on 690 krooni 1000 liitri vedela põlevaine kohta ja alates 2006. aasta 1. jaanuarist 960 krooni 1000 liitri vedela põlevaine kohta, kui seda kasutatakse samal otstarbel kui kerget kütteõli.

(147) Vedela põlevaine aktsiisimäär on 235 krooni 1000 kilogrammi vedela põlevaine kohta, kui seda kasutatakse samal otstarbel kui rasket kütteõli.

(148) Kui biokütus on lisatud mootorikütusele või kütteainele, siis mootorikütuses või kütteaines sisalduv biokütuse osa vabastatakse aktsiisist.

(149) Tarbimisse lubatud eriotstarbelise diislikütuse ja kerge kütteõli, millest on erimärgistusaine eemaldatud, aktsiisimäär on võrdsustatud diislikütuse aktsiisimääraga.»

§ 16. Seadust täiendatakse §-ga 691 järgmises sõnastuses:

« § 691. Biokütuse luba

(1) Biokütuse tootmise, Eestisse toimetamise ja tarbimisse lubamise õiguse annab biokütuse luba.

(2) Biokütuse loa taotlemisel esitab taotleja elu- või asukohajärgsele tolliasutusele järgmised andmed ja dokumendid:
1) kirjalik taotlus, milles on märgitud biokütuse loa taotleja nimi, elu- või asukoha aadress, tegevuskoha aadress ja kontaktandmed;
2) biokütuse nimetus ja KNi kood;
3) biokütuse planeeritav tootmiskogus ning tootmise tehnoloogiline kirjeldus.

(3) Maksu- ja Tolliameti peadirektor väljastab biokütuse loa kehtivusajaga kuni kuus aastat.»

§ 17. Seadust täiendatakse §-ga 852 järgmises sõnastuses:

« § 852. Seaduse kohaldamine tahkekütusele ja põlevkivikütteõlile

Tahkekütus ja põlevkivikütteõli maksustatakse aktsiisiga käesoleva seaduse §-s 66 nimetatud määrade järgi alates 2005. aasta 1. maist. Käesoleva seaduse §-s 33 sätestatud mõõtmise nõudeid ning §-des 24, 25 ja 30 sätestatud aktsiisimaksukohustuse täitmisega seotud nõudeid kohaldatakse tahkekütuse ja põlevkivi osas alates 2005. aasta 1. maist.»

II. § 18. Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduses (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7; 28, 188 ja 189; 30, 208; 45, 319) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 26 lõiked 1 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Maksuhaldur, tema ametnikud ja teised teenistujad on kohustatud hoidma saladuses maksukohustuslast puudutavat teavet, sealhulgas kõiki andmekandjaid (otsused, aktid, teated ja muud dokumendid) maksukohustuslase kohta, teavet andmekandjate olemasolu kohta, äri- ja pangasaladust, mida nad teavad seoses maksude tasumise õigsuse kontrollimise, maksu määramise, maksuvõla sissenõudmise, maksuõigusrikkumise asja menetlemise või muude teenistuskohustuste täitmisega (edaspidi maksusaladus). Maksusaladuse hoidmise kohustus ei lõpe teenistussuhte lõppemisega.»

« (3) Kui seadusega ei ole sätestatud teisiti, on käesoleva seaduse §-de 28–30 alusel või teenistusülesannete täitmisel maksusaladuse kohta teavet saanud asutuste ametnikud ja teised avalikud teenistujad ning avalik-õiguslikke ülesandeid täitvad isikud kohustatud hoidma saladuses neile maksukohustuslase kohta teatavaks saanud teavet. Maksusaladuse hoidmise kohustus ei lõpe teenistussuhte lõppemisega.»;

2) paragrahvi 27 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgmises sõnastuses:

« 10) andmeid süütegude kohta, kui avalik huvi andmete avalikustamiseks kaalub üles huvi nende avalikustamata jätmiseks ning avalikustamine ei ohusta tõe väljaselgitamist kriminaal- või väärteomenetluses.»;

3) seadust täiendatakse §-ga 1541 järgmises sõnastuses:

« § 1541. Aktsiisiga maksustatavate kaupadega seotud eeskirjade rikkumine

(1) Aktsiisiseaduses või selle alusel antud õigusaktides sätestatud nõudeid rikkudes aktsiisikauba tootmise, lähetamise, vastuvõtmise, hoidmise, ladustamise, võõrandamise või muu ebaseadusliku toimingu eest aktsiisikaubaga, kui puudub käesoleva seaduse §-s 152 või 154 sätestatud väärteo koosseis, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»;

4) paragrahv 1551 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 1551. Aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaupleja kohustuste täitmata jätmine

(1) Aktsiisiseaduses sätestatud aktsiisilaopidaja ja registreeritud kaupleja kohustuste täitmata jätmise eest, kui puudub käesoleva seaduse §-s 152, 154 või 1541 sätestatud väärteo koosseis, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

III. § 19. Teeseaduse muutmine

Teeseaduses (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283; 93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 79, 530; 88, 594) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 16 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Teehoiu rahastamiseks nähakse riigieelarves ette kulud üldsummas, mille suurus vastab vähemalt 75 protsendile kütuseaktsiisi (välja arvatud erimärgistatud kütused) ja 25 protsendile erimärgistatud kütuste aktsiisi kavandatavast laekumisest.»;

2) paragrahvi 45 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks.

IV. § 20. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

1 EL Nõukogu direktiiv 2003/96/EÜ, millega korraldatakse ümber energiatoodete ja elektrienergia maksustamise ühenduse raamistik (EÜT L 283, 31.10.2003, lk 51–70).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json