Teksti suurus:

Kodakondsuse seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 84, 570

Kodakondsuse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 7. detsembri 2004. a otsusega nr 730

§ 1. Kodakondsuse seaduse muutmine

Kodakondsuse seaduses (RT I 1995, 12, 122; 83, 1442; 1998, 111, 1827; 2000, 51, 323; 2001, 93, 565; 2002, 53, 336; 62, 376; 90, 518; 2003, 18, 101; 82, 550; RT III 2004, 1, 1; RT I 2004, 12, 80) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

« (6) Käesoleva seaduse § 35 3. lõikes nimetatud isik sooritab eksami käesoleva seaduse § 35 7. lõikes nimetatud ekspertkomisjoni otsuses ettenähtud ulatuses ja viisil.»;

2) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva seaduse § 35 3. lõikes nimetatud isik sooritab eksami käesoleva seaduse § 35 7. lõikes nimetatud ekspertkomisjoni otsuses ettenähtud ulatuses ja viisil.»;

3) paragrahv 35 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 35. Eesti kodakondsuse saamise eritingimused

(1) Täisealine piiratud teovõimega Eesti kodakondsust taotlev isik on vabastatud käesoleva seaduse § 6 punktides 3–7 sätestatud tingimuste täitmisest.

(2) Käesoleva seaduse § 6 punktides 3 ja 4 sätestatud tingimuste täitmisest on vabastatud isik, kes terviseseisundi tõttu pole võimeline neid nõudeid täitma.

(3) Isik, kes terviseseisundi tõttu pole võimeline käesoleva seaduse § 6 punktides 3 ja 4 sätestatud tingimusi täielikult täitma, sooritab käesoleva seaduse §-des 8 ja 9 nimetatud eksami sellises ulatuses ja sellisel viisil, mida tema terviseseisund võimaldab.

(4) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud isikule Eesti kodakondsuse taotlemisel kirjutab käesoleva seaduse § 12 1. lõikes nimetatud sooviavalduse ja 2. lõike punktis 4 nimetatud elulookirjelduse tema seaduslik esindaja ning § 12 2. lõike punktides 6–8 nimetatud dokumentide asemel esitatakse kohtuotsus isikule piiratud teovõime tõttu eestkostja määramise kohta.

(5) Käesoleva paragrahvi 2. ja 3. lõikes nimetatud isiku eest võib käesoleva seaduse § 12 1. lõikes nimetatud sooviavalduse ja 2. lõike punktis 4 nimetatud elulookirjelduse kirjutada ja dokumendid esitada tema notariaalselt volitatud esindaja.

(6) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud isik esitab käesoleva seaduse § 12 2. lõike punktides 7 ja 8 nimetatud dokumentide asemel ekspertkomisjoni otsuse, mis vabastab isiku käesoleva seaduse § 6 punktides 3 ja 4 sätestatud nõuete täitmisest.

(7) Käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud isik esitab käesoleva seaduse §-des 8 ja 9 nimetatud eksami sooritamiseks ekspertkomisjoni otsuse selle kohta, millisel viisil on isik võimeline eksamit sooritama ja millisest eksami osa sooritamisest isik on vabastatud.

(8) Käesoleva paragrahvi 2. ja 3. lõikes nimetatud isik esitab ekspertkomisjoni pöördumiseks isiku raviarsti teatise, mis kinnitab isiku võimetust terviseseisundi tõttu täita kas täielikult või osaliselt käesoleva seaduse § 6 punktides 3 ja 4 sätestatud nõudeid.

(9) Käesoleva paragrahvi 6.–8. lõikes nimetatud ekspertkomisjoni otsuse peale võib kolmekümne päeva jooksul otsuse kättesaamise päevast arvates esitada kaebuse halduskohtule.

(10) Kodakondsuse taotleja eesti keele ning kodakondsuse seaduse ja Eesti Vabariigi põhiseaduse tundmise eksami sooritamise ulatuse ja viisi määramise või nimetatud eksamite sooritamisest vabastamise tingimused ja korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

(11) Käesoleva paragrahvi 6.–9. lõikes nimetatud ekspertkomisjoni moodustab ja selle töökorralduse kehtestab käskkirjaga haridus- ja teadusminister kooskõlastatult sotsiaalministriga.»

§ 2. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2005. aasta 1. aprillil.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json