Teksti suurus:

Individuaalse õppekava järgi õppimise kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.12.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:RTL 2004, 155, 2329

Individuaalse õppekava järgi õppimise kord

Vastu võetud 08.12.2004 nr 61

Määrus kehtestatakse « Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» (RT I 1993, 63, 892; 1999, 42, 497; 79, 730; 2000, 33, 195; 54, 349; 71, õiend; 95, 611; 2001, 50, 288; 75, 454; 2002, 25, 144; 34, 205; 53, 336; 57, 359; 61, 375; 63, 389; 64, 393; 90, 521; 2003, 21, 125; 2004, 27, 180; 30, 206; 41, 276) § 31 punkti 1 alusel.

§1. Õpilasele individuaalse õppekava koostamise eesmärk ja alused

(1) Individuaalne õppekava on hariduslike erivajadustega õpilase jaoks koostatud õppekava, mis loob õpilasele tingimused võimetekohaseks õppimiseks ja arenemiseks.

(2) Individuaalne õppekava koostatakse õpilasele, kelle eriline andekus, õpi- ja käitumisraskused, terviserikked, puuded või pikemaaegne õpikeskkonnast eemal viibimine põhjustab olulisi raskusi töötada oma klassikaaslastega samal ajal samas ruumis või vastavale klassile koostatud töökava alusel.

(3) Individuaalse õppekava koostamine on lubatud mis tahes kooliastmes ja mis tahes riikliku õppekava järgi õppivale õpilasele.

(4) Individuaalse õppekavaga määratakse vastavalt vajadusele:
1) kooli õppekavaga võrreldes kõrgendatud nõudeid õppesisule gümnaasiumiastmes ning vähendatud või kõrgendatud nõudeid õppesisule ja õpitulemustele ühes või mitmes aines või õppekava üldosa pädevuste osas esimeses kuni kolmandas kooliastmes;
2) erisused õppekorralduses;
3) õppevara, ruumi- ja inimressursi kaasamise vajadus ja põhimõtted.

§2. Individuaalse õppekava koostamise algatamine õpilase, alaealise õpilase puhul tema seadusliku esindaja taotluse alusel

(1) Individuaalse õppekava koostamise algatamiseks esitab õpilane, alaealise õpilase puhul tema seaduslik esindaja (edaspidi õpilane (esindaja)) vastavasisulise põhjendatud taotluse kirjalikult kooli direktorile.

(2) Kooli direktor vaatab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud taotluse läbi 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates ning vajadusel toetudes pedagoogilis-psühholoogilisele või meditsiinilisele uuringule, teeb otsuse rahuldada taotlus ja koostada õpilasele individuaalne õppekava vastavalt käesoleva määruse §-s 4 sätestatule või jätta taotlus rahuldamata.

(3) Individuaalse õppekava koostamisest keeldumise vormistab direktor käskkirjaga, tuues välja keeldumise põhjused ning teeb selle õpilasele (esindajale) posti teel kättetoimetamisega teatavaks.

§3. Individuaalse õppekava koostamise algatamine kooli poolt

(1) Individuaalse õppekava koostamise algatamise kooli poolt otsustab õppenõukogu. Õppenõukogu otsusest teavitatakse viivitamatult õpilast (esindajat) kirjalikult, tuues ära põhjused, mis tingivad individuaalse õppekava koostamise vajaduse.

(2) Õpilasel (esindajal) on 10 tööpäeva jooksul, arvates päevast, millal ta käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud otsusest teada sai või oleks pidanud teada saama, õigus teavitada kooli kirjalikult oma keeldumisest individuaalse õppekava koostamiseks. Nimetatud keeldumise esitamisel lõpetab kool individuaalse õppekava koostamise menetluse.

§4. Individuaalse õppekava koostamine, vormistamine ja rakendamine

(1) Kooli direktor korraldab individuaalse õppekava koostamise 30 päeva jooksul vastava taotluse esitamisest või 30 päeva jooksul alates § 3 lõikes 2 nimetatud keeldumise esitamise tähtaja lõppemisest arvates.

(2) Individuaalse õppekava rakendamise otsuse kinnitab direktor käskkirjaga. Rakendamise otsuses tuuakse ära:
1) üldised andmed õpilase kohta;
2) individuaalse õppekava rakendamise põhjused;
3) õppetöö korraldamise alused – õpingutel aluseks võetav riiklik õppekava;
4) õppeained ja pädevused, millele individuaalne õppekava koostatakse;
5) rakendatavad tugisüsteemid;
6) kooli õppekavaga võrreldes õppesisule ja õpitulemustele vähendatud või kõrgendatud nõuete rakendamise põhimõtted;
7) individuaalse õppekava rakendamise aeg ja tulemuste hindamise kord;
8) individuaalse õppekava koostamise ja täitmisega seotud isikud ja nende kohustused.

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud rakendamise otsuse alusel koostatakse õpilasele õpetajate, õpilase (esindaja), vajadusel eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi, kooliarsti ja sotsiaaltöötaja koostöös individuaalne õppekava koos vastavate tegevuskavadega.

(4) Individuaalse õppekava rakendamise otsus tehakse õpilasele (esindajale) posti teel kättetoimetamisega teatavaks 10 päeva jooksul selle kinnitamisest. Rakendamise otsuse alusel koostatud individuaalse õppekavaga on õpilasel (esindajal) õigus tutvuda koolis.

§5. Rakendussäte

Haridusministri 12. septembri 1997. a määrus nr 17 «Individuaalse õppekava koostamise ja rakendamise korralduslike aluste» kinnitamine» (RTL 1997, 161/162, 888; 2002, 8, 68) tunnistatakse kehtetuks.

Minister Toivo MAIMETS

Kantsler Jaan KALLAS

/otsingu_soovitused.json