Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1997. a määruse nr 131 "Erastatud varaga seotud võlgade ja vara erastamisega seotud kulude katmise korra kinnitamine" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:19.12.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 84, 575

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1997. a määruse nr 131 "Erastatud varaga seotud võlgade ja vara erastamisega seotud kulude katmise korra kinnitamine" muutmine

Vastu võetud 09.12.2004 nr 350

Määrus kehtestatakse «Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse» (RT I 1996, 26, 529; 1997, 13, 210; 28, 424; 1998, 97, 1521; 1999, 23, 352 ja 356; 54, 583; 95, 841; 2000, 92, 600; 2002, 64, 393; 2003, 88, 588 ja 594) § 2 lõike 2 alusel.

Vabariigi Valitsuse 1. juuli 1997. a määrusega nr 131 kinnitatud «Erastatud varaga seotud võlgade ja vara erastamisega seotud kulude katmise korras» (RT I 1997, 53, 845; 2001, 84, 506) tehakse järgmised muudatused:

1) punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

« 3. Eluruumide erastamisel kaetakse erastamise korraldamise kulud eluruumide erastamise seaduse (RT I 1993, 23, 411; 2000, 99, 638; 2001, 93, 565; 2002, 47, 297; 53, 336; 2003, 88, 594; 2004, 53, 368 ja 370) paragrahvi 12 lõike 4 alusel eluruumide müügil ostjalt rahas võetavast tasust, mida võib kasutada kõigi erastamise kohustatud subjekti poolt erastatud eluruumide erastamise korraldamisega seotud kulude katmiseks. Käesoleva korra punktis 11 nimetatud kulud võib katta ka eluruumide erastamise eriarvele laekunud rahast.»;

2) punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

« 5. Mitteeluruumide erastamisel kaetakse erastamise korraldamisega seotud kulud mitteeluruumide erastamise seaduse (RT I 1995, 57, 979; 1996, 2, 27; 1997, 13, 210; 1999, 27, 386; 82, 754; 2000, 88, 576; 2002, 47, 297; 2003, 88, 594) paragrahvi 6 lõikes 2 sätestatud korras.»;

3) punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

« 7. Aktsiate või osade erastamisest laekuvast rahast kaetakse need erastatava äriühingu võlad, mis on välistatud ostu-müügilepingust.»;

4) punkt 8 sõnastatakse järgmiselt:

« 8. Riigiettevõtete, riiklike ettevõtete ja riiklike väikeettevõtete, samuti muude riigile kuuluvate ettevõtete ja munitsipaalettevõtete ning nende osade erastamisest laekuvast rahast kaetakse need nimetatud ettevõtete võlad, mis on välistatud ostu-müügilepingust. Kui käesolevas punktis nimetatud ettevõtteid ei erastatud tervikuna, siis võib selle vara erastamisest laekuvast rahast katta ka need nimetatud ettevõtete võlad, mis tekkisid pärast ostu-müügilepingu sõlmimist, sealhulgas võlad, mis tekkisid seoses kuludega nende ettevõtete ümberkujundamisel ja lõpetamisel.»;

5) punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

« 17. Käesoleva korra punktides 6 ja 10 nimetatud võlgade ja kulude katmiseks esitab erastamise korraldaja pangale, kus asub erastamise korraldaja erastamise eriarve, maksekorralduse eelnimetatud kulude ja võlgade katmiseks erastamise eriarvelt.»;

6) punkt 19 sõnastatakse järgmiselt:

« 19. Kui erastamisseaduse (RT I 1993, 45, 639; 1997, 9, 78; 1998, 12, 153; 30, 411; 2000, 51, 324; 2001, 26, 149; 48, 265; 89, 532; 93, 565; 2002, 28, 157) alusel riigivara erastamisest laekunud raha on eriarvelt üle kantud ning pärast seda on ilmnenud erastatud varaga seotud võlad, mida võib katta sellest rahast, võib Rahandusministeerium teha tasaarvelduse teiste erastatavate objektide erastamisest laekuvast rahast nendesse fondidesse ülekandmisele kuuluva raha arvelt. Käesoleva punkti kohaselt kaetavate võlgade summa ei tohi kokku ületada erastatud vara, millega seotud võlgade katmist taotletakse, eest eelnevalt laekunud ja ülekantud summat.»;

7) punkt 20 sõnastatakse järgmiselt:

« 20. Kui erastatava objekti erastamisest laekuvast rahast ei ole võimalik katta erastatud varaga seotud võlgu ja selle erastamise korraldamisega seotud kulusid käesoleva korra kohaselt, siis võib Rahandusministeerium Vabariigi Valitsuse 27. augusti 1996. a määrusega nr 221 kinnitatud «Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondist raha eraldamise ja kasutamise korra» (RT I 1996, 64, 1177; 1997, 50, 810; 1998, 50, 755; 1999, 49, 545; 2000, 17, 113; 2002, 41, 263; 105, 626; 2004, 11, 73) punkti 3 alusel taotleda eelnimetatud võlgade ja kulude katmist Vabariigi Valitsuse omandireformi reservfondi vahenditest.»

Peaminister Juhan PARTS

Rahandusminister Taavi VESKIMÄGI

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json