Teksti suurus:

Raseduse katkestamise eelse nõustamise akti vorminõuded

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2002
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:01.03.2015
Avaldamismärge:RTL 2000, 61, 970

Raseduse katkestamise eelse nõustamise akti vorminõuded

Vastu võetud 26.05.2000 nr 38

Määrus kehtestatakse « Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse» (RT I 1998, 107, 1766) paragrahvi 12 lõike 2 ja «Tervishoiukorralduse seaduse» (RT I 1994, 10, 133; 1995, 57, 978; 1997, 86, 1462; 1999, 18, 305; 23, 351; 97, 860) paragrahvi 14 punkti 5 alusel raseduse katkestamise eelse nõustamise ühtseks korraldamiseks.

§ 1. Rasedust katkestav arst nõustab enne raseduse katkestamist naist, kes soovib oma raseduse katkestamist, või eestkostjat, kes taotleb teovõimetu naise raseduse katkestamist (edaspidi nõustatav), lähtudes «Raseduse katkestamise ja steriliseerimise seaduse» paragrahvi 12 lõikes 1 sätestatust.

§ 2. Käesoleva määruse paragrahvis 1 nimetatud nõustamise kohta koostatakse akt, mille nimetus on nõustamisakt.

§ 3. Nõustamisakt käesoleva määruse tähenduses on haldusdokument, mis koostatakse raseduse katkestamise eelse nõustamise toimumise ja nõustatava raseduse katkestamise bioloogilisest ja meditsiinilisest olemusest, seonduvatest riskidest ning edaspidisest rasestumisest hoidumisest teavitamise dokumenteerimiseks.

§ 4. Nõustamisakti vorminõuete suhtes kohaldatakse Vabariigi Valitsuse 2. juuli 1996. a määruses nr 183 «Valitsusasutuste asjaajamiskorra aluste kinnitamine» (RT I 1996, 56, 1039; 1998, 118–120, 1904; 1999, 73, 695) haldusdokumentide vorminõuete kohta punktides 8, 9, 11, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 36, 37, 40, 42, 45, 53, 59, 61 sätestatut seadusest ja käesolevast määrusest tulenevate erisustega.

§ 5. Nõustamisakt vormistatakse tervishoiuasutuse plangile. Tervishoiuasutus käesoleva määruse tähenduses on raseduse katkestamise eelset nõustamist läbi viima õigustatud arsti tööandja.

§ 6. Nõustamisakti rekvisiidid on:
1) tervishoiuasutuse logo (embleem);
2) tervishoiuasutuse nimi;
3) tervishoiuasutuse registrinumber;
4) tervishoiuasutuse tegevusloa number;
5) dokumendi nimetus;
6) kuupäev;
7) dokumendiregistri indeks (number);
8) väljaandmise koht;
9) tekst;
10) allkirjastajad;
11) pitser;
12) kontaktandmed (tervishoiuasutuse asukoha aadress ja sidevahendite numbrid).

§ 7. Nõustamisakti tekst koosneb kolmest osast:
1) sissejuhatus;
2) põhiosa;
3) kokkuvõte.

§ 8. Nõustamisakti osas «Sissejuhatus» märgitakse, millega seonduvalt nõustatakse; raseduse katkestamise eelse nõustamise sisu lühike kirjeldus; nõustatava ees- ja perekonnanimi ja kontaktandmed (elukoha aadress ja sidevahendi või -vahendite number või numbrid) ning rasedust katkestava arsti ees- ja perekonnanimi ning arstikood.

§ 9. Nõustamisakti osas «Põhiosa» antakse nõustamise sisu ülevaade raseduse katkestamise bioloogilise ja meditsiinilise olemuse, raseduse katkestamise võimalike tüsistuste, tagajärgede ja valutustamise ning edaspidisest rasedusest hoidumise võimaluste tutvustamise kohta.

§10. Nõustamisakti osas «Kokkuvõte» märgitakse nõustamise tulemus.

§ 11. Nõustamisaktile kirjutavad alla rasedust katkestav arst ja nõustatav.

§ 12. Nõustamisakt vormistatakse kahes eksemplaris, millest üks jääb tervishoiuasutusse ja teine antakse nõustatavale.

Minister Eiki NESTOR

Kantsler Hannes DANILOV

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json