Teksti suurus:

Päästetööde suitsusukeldumise eeskiri

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:

Päästetööde suitsusukeldumise eeskiri
[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

Vastu võetud 23.02.2000 nr 5
RTL 2000, 32, 434
jõustumine 01.10.2000

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

07.06.2002/79 (RTL 2002, 66, 1036) 01.07.2002

15.07.2004/48 (RTL 2004, 100, 1599) 30.07.2004

24.11.2004/66 (RT L 2004, 150, 2278) 01.01.2005

Määrus kehtestatakse "Päästeseaduse" (RT I 1994, 28, 424; 1998, 39, 598; 2000, 50, 316; 2001, 50, 283; 2002, 42, 267) § 13 lõike 2 punkti 1 alusel.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§1. Rakendusala ja mõisted

(1) Käesolev määrus reguleerib suitsusukeldumist päästetöödel.

(2) Suitsusukeldumine on päästetöödel hingamisaparaadis sisenemine suitsu ja põlemisgaasidega täidetud keskkonda eesmärgiga päästa inimesi ja vara ning teha teisi vajalikke päästetöid.

(3) Käesolevas eeskirjas kasutatakse lisaks järgmisi mõisteid:
1) suitsusukelduja - suitsusukeldumist teostav isik;
2) suitsusukeldujate paar - kaks suitsusukeldujat, kes paaris teostavad suitsusukeldumist ning komplekteeritakse võimalusel ühest päästemeeskonnast;
3) suitsusukeldujate juht - suitsusukeldujate paari või paare otseselt juhtiv isik, kes vajadusel teostab ka ise suitsusukeldumist;
4) suitsusukeldujate lüli - suitsusukeldujate juhist ja vähemalt ühest suitsusukeldujate paarist koosnev grupp;
5) julgestuspunkt - suitsusukeldumise lähtepunkt;
6) riskikeskkond - suitsusukeldamisülesannet täitvate isikute töökeskkond;
7) julgestuspaar - suitsusukeldusülesannet täitvate suitsusukeldujate ohutust tagav suitsusukeldujate paar;
8) reservlüli - reservis olev suitsusukeldujate lüli;
9) ohuolukord - suitsusukelduja äkiline tervisliku seisukorra halvenemine või vigastus, hingamisaparaadi rike, suitsusukeldumisteekonnal või selle vahetus läheduses toimunud plahvatused, varingud, tulekahju kiire levik, side katkemine ning muud suitsusukeldujate turvalisust ohustavad tegurid ja sündmused;

10) suitsusukeldumist korraldav isik - päästetööde juht või tema poolt määratud isik, kelle ülesandeks on suitsusukeldumise korraldamine töölõikudes.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

§2. Nõuded suitsusukeldujale

Suitsusukeldumist võib teostada päästeasutuse juhi käskkirja alusel hingamisaparaadis tööle lubatud päästeteenistuja, kes on:
1) läbinud terviseseisundi kontrolli vastavalt sotsiaalministri poolt kehtestatud korrale;

2) sobiv sellele tööle oma psüühiliste omaduste poolest ja on sooritanud füüsilise ettevalmistuse kontrollkatsed vastavalt siseministri poolt kehtestatud korrale;

3) läbinud Päästeameti peadirektori poolt kinnitatud suitsusukeldumise väljaõppe programmi.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

§3. Suitsusukeldumist teostava meeskonna suurus

(1) Päästemeeskonna isikkoosseis võib teostada suitsusukeldumist, kui tema koosseisus on vähemalt neli suitsusukeldumist teostada võivat päästeteenistujat ning vastav kogus suitsusukeldumisvarustust.

(2) Erandkorras, normaalse riskikeskkonna puhul ning võttes arvesse ohufaktoreid võib päästetööde juhi korraldusel päästemeeskond teostada suitsusukeldumist, kui tema koosseisus on kolm suitsusukeldumist teostada võivat päästeteenistujat ning vastav kogus suitsusukeldumisvarustust.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

§4. Suitsusukeldujate juht

Igal suitsusukeldumisel määratakse suitsusukeldujate juht, kelleks võib olla paragrahvis 2 esitatud nõuetele vastav ning suitsusukeldujana töökogemusi omav päästeteenistuja, kes on võimeline juhtima suitsusukeldujate paari(de) tööd ning suutma vajadusel päästa ülesannet täitvaid suitsusukeldujaid.

 [RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

[RTL 2004, 150, 2278 - jõust. 01.01.2005]

2. peatükk

SUITSUSUKELDUJA ETTEVALMISTUS

 §5. Väljaõpe

Väljaõppe miinimumprogramm kehtestatakse Päästeameti peadirektori käskkirjaga.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

§6. Täienduskoolitus

(1) Täienduskoolitust suitsusukeldumist sisaldavate praktiliste harjutuste ning õppuste näol viiakse igale kesk- ja tugikomando päästemeeskonna koosseisu kuuluvale suitsusukeldumist teostavale päästeteenistujatele läbi vähemalt kolm korda aastas, teistele suitsusukeldumist teostavatele päästeteenistujatele vähemalt kaks korda aastas, sealhulgas kõigile üks kord sisetulekahjusimulaatori kasutamisega.

(2) Suitsusukeldujate täienduskoolituse korra ja sageduse oma vastutusalas kehtestab lõikes 1 sätestatud miinimumnõudeid arvestades päästeasutuse juht .

(3) Päästetöödel toimuv suitsusukeldumine ei asenda täienduskoolituseks planeeritud praktilisi harjutusi ja õppusi.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

3. peatükk

SUITSUSUKELDUSVARUSTUS

 §7. Kaitseriietus

(1) Suitsusukeldumist teostav isik kasutab kaitseriietust, mille hulka kuuluvad:
1) tulekustutusriietus;
2) tuletõrjekiivri sukk;
3) tuletõrjekiiver;
4) tuletõrjekindad;
5) tuletõrjesaapad;
6) tuletõrjevöö ja -karabiin (või vastavad rakmed).

(2) Suitsusukeldumist teostava isiku aluspesu, sokid ja vaheriietus peavad vastama kõrges temperatuuris töötamise tingimustele.

§8. Hingamisaparaat

(1) Suitsusukeldumisel tuleb hingamiselundite kaitseks kasutada täismaskiga suruõhuhingamisaparaati, millel on maski hermeetilisuse kaotusele reageeriv automaatne väljastatava õhuhulga regulaator ja õhutagavara lõppema hakkamisest eelsignaali andev hoiatusseade.

(2) Erijuhtudel, kui suruõhuhingamisaparaadi tööaeg ei võimalda ülesannet täita, võib päästetööde juhi korraldusel kasutada hapnikuaparaati.

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

§9. Lisavarustus

(1) Kohustuslik lisavarustus suitsusukeldujate paarile suitsusukeldumisülesande täitmisele asumisel on:
1) kandelamp;
2) lammutusvahendid;
3) survestatud tööliin või muu kustutusvahend;
4) voolikuremm;
5) tuletõrjenöör;
6) raadiosidevahendid.

(2) Kohustuslik lisavarustus suitsusukeldujate juhile suitsusukeldumisülesande täitmisele asumisel on:
1) päästemask ja pääste-õhuvoolik, mis on kiiresti ühendatavad suruõhuhingamisaparaadi külge ning mille kasutamise üle suitsusukeldujate paari(de) poolt suitsusukeldumisel otsustab suitsusukeldujate juht;

2) protokolli alus koos kirjutusvahendi ja kellaga;
3) protokolli vorm (lisatud);
4) kandelamp;
5) raadiosidevahendid.

(3) Muu lisavarustuse kasutamise vajalikkuse üle otsustab suitsusukeldujate juht.

(4) Kui suitsusukeldumist korraldaval isikul on informatsiooni, millest nähtub, et kõigi käesoleva paragrahvi lõikes 1 loetletud varustuse elementide kasutamine ei ole vajalik, võivad suitsusukeldujate juhi loal suitsusukeldujad osa varustust suitsusukeldumisülesande täitmisel mitte kasutada.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

§10. Varustuse kasutamine ja hooldus

(1) Varustus peab olema kasutuskõlblik, terve ja puhas ning kasutamisel, hooldusel ja säilitamisel tuleb järgida tootja juhiseid ja instruktsioone.

(2) Hingamisaparaatide arvestuse, hoidmise, hoolduse ja remondi korraldamise ning selle eest vastutavad töötajad määrab kindlaks vastavalt vastutusalale päästeasutuse juht, juhindudes Päästeameti peadirektori poolt kinnitatud juhendmaterjalidest ning arvestades, et:
1) hingamisaparaatide ning nende hoolduse ja remondi üle peetakse arvestust;
2) operatiivses valmisolekus olevatel autodel paiknevate hingamisaparaatide üle peetakse arvestust operatiivse valmisoleku aruandes;
3) hingamisaparaatide kasutusjärgset hooldust teostab üldjuhul depoosse tagasisaabumisel hingamisaparaadi kasutaja või selleks eraldi määratud isik;
4) hingamisaparaat pannakse pärast kasutusjärgse hoolduse teostamist operatiivsesse valmisolekusse ainult pärast hingamisaparaadi hoolduskaardi täitmist ning kui balloon(id) on täidetud (tootja poolt määratud või sellest kuni 20% madalam rõhk);
5) vastavalt tootjapoolsetele suunistele teostatavat hingamisaparaatide tähtajalist hooldust ja remonti võib sooritada vastava koolituse saanud ja sertifikaati omav isik.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

 4. peatükk

RISKIKESKKONNAD SUITSUSUKELDUMISEL

 §11. Riskikeskkonna määratlemine

(1) Riskikeskkonda loetakse normaalseks, kui puuduvad raskendavad ohufaktorid.

(2) Raskendavad ohufaktorid suitsusukeldumisel on:
1) pikk suitsusukeldumisteekond;
2) tulekahju suur pindala;
3) eriti suured tulekahjul eralduvate suitsu ja põlemisgaaside kogused;
4) keeruline ruumide paigutus ja varjatud ruumide olemasolu;
5) tõsised orienteerumisraskused;
6) ohtlike ainete olemasolu objektil ning nende lekkimise reaalne oht;
7) muud päästetööde juhi hinnangul suitsusukeldumist raskendavad ohufaktorid.

(3) Raskendavate ohufaktorite olemasolu tingib kõrgendatud riskikeskkonna.

(4) Kui tekib kahtlus riskikeskkonna määratlemise osas, valitakse alati kõrgendatud riskikeskkond.

(5) Kõrgendatud riskikeskkonna määramisel on päästetööde juht kohustatud sellest teavitama sündmuskohal töötavaid päästeteenistujaid ning häirekeskust.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

§12. Kaitsemeetmed kõrgendatud riskikeskkonnas

(1) Kõrgendatud riskikeskkonna korral moodustatakse suitsusukeldujate ohutuse tagamiseks julgestuspaar.

(2) Suitsusukeldujate ohutuse ja suitsusukeldumise järjepidevuse paremaks tagamiseks võib vastavalt suitsusukeldumist korraldava isiku otsusele vajadusel moodustada reservlüli ja/või täiendada suitsusukeldujate paari ühe või enama suitsusukeldujaga.
 

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

5. peatükk

TEGEVUS ENNE SUITSUSUKELDUMIST

 §13. Suitsusukeldumisülesande määratlemine

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

(1) Suitsusukeldumisülesande määratleb suitsusukeldumist korraldav isik.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

(2) Elu(de) päästmiseks võib alustada suitsusukeldumist kõrgendatud riskikeskkonnas päästetööde juhi otsusel ka juhul, kui julgestuspaari tagav meeskond on teel sündmuskohale.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

(3) Suitsusukeldumisülesande määratlemisel suitsusukeldumist korraldav isik:
1) hindab olukorda objektil ning määrab riskikeskkonna taseme;
2) hangib lisainformatsiooni eriliste ohtude kohta objektil;
3) püstitab suitsusukeldumisülesande eesmärgi;
4) valib suitsusukeldumisülesande täitmiseks minimaalse riskiga tegevussuunad, mis antud ülesande täitmist võimaldavad.

§14. Suitsusukeldumist korraldava isiku ülesanded enne suitsusukeldumist

Suitsusukeldumisülesande täitmiseks suitsusukeldumist korraldav isik:
1) määrab suitsusukeldujate juhi;
2) selgitab suitsusukeldujate juhile suitsusukeldumisülesannet, sealjuures edastades ülesande võimalikult ohutuks täitmiseks vajaliku informatsiooni;
3) kooskõlastab tegevuse taktika;
4) määrab rakendatavad kaitsemeetmed;
5) kehtestab sidepidamiskorra tema ja suitsusukeldujate juhi vahel;
6) vajadusel määrab lisajõudude rakendamise ja hingamisaparaadi balloonide täitmise korra ning suitsusukeldujate puhketsooni.

§15. Suitsusukeldujate juhi ülesanded enne suitsusukeldumist

(1) Suitsusukeldumisülesande saanud suitsusukeldujate juht:
1) kontrollib suitsusukeldujate varustuse komplektsust ja korrasolekut;
2) moodustab suitsusukeldujate lüli, vajadusel julgestuspaari või reservlüli ning määrab töötamise kohad;
3) püstitab suitsusukeldujatele täpse ülesande ning annab neile informatsiooni, mis on vajalik selle ülesande täitmiseks, edastades andmed ehitisest, selle mõõtmetest, väljapääsude asukohtadest, ruumide paigutusest, tulemüüride paigutusest ja võimalikest ohtudest;
4) määrab ja teatab suitsusukeldujatele julgestuspunkti asukoha ning suitsusukeldujate lüli/julgestuspaari sisese sidepidamisviisi;

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

5) jälgib ja vajadusel abistab suitsusukeldujaid suitsusukeldumiseks valmistumisel;
6) alustab suitsusukeldumise dokumenteerimist või määrab selleks eraldi päästeteenistuja;

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

7) seab ennast valmis viivitamatuks suitsusukeldujate aitamiseks;
8) annab suitsusukeldujate valmisolekul neile märku hingamisaparaatide kasutamiseks käsuga «APARAATI LÜLITU»;
9) enda suitsusukeldumise korral alustab koos oma lüli suitsusukeldujatega samaaegselt ka ise hingamisaparaadi kasutamist;
10) kontrollib määratud sidepidamisviisi ja vahendite toimimist tema ja suitsusukeldujate paari/julgestuspaari vahel;

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

11) informeerib suitsusukeldumist korraldavat isikut tegevuse alustamisest;
12) avastades valmistumise käigus puudused, mis ei võimalda suitsusukeldujate lülil talle pandud ülesannet täita, kannab sellest kohe ette suitsusukeldumist korraldavale isikule ning võtab tarvitusele meetmed puuduste kõrvaldamiseks.

(2) Suitsusukeldust korraldav isik võib erandkorras olla ka suitsusukeldujate juht. Sellisel juhul peab ta täitma mõlema funktsiooni kohustuslikud toimingud.

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

§16. Suitsusukelduja ülesanded enne suitsusukeldumist

Suitsusukeldumisülesande saanud suitsusukelduja:
1) kontrollib visuaalselt oma kaitsevarustuse, hingamisaparaadi ja sidevahendite korrasolekut ning suitsusukeldumisülesande täitmiseks vajaliku päästevarustuse olemasolu;
2) seab kaitse-, päästevarustuse valmis suitsusukeldumiseks;
3) käskluse «APARAATI LÜLITU» korral teostab hingamisaparaadi kiirkontrolli, kontrollib sidevahendite toimimist ning tööliini olemasolul survet selles;
4) teatab suitsusukeldujate juhile oma valmisolekust või mittevalmisolekust suitsusukeldumiseks ja suitsusukeldumist dokumenteerivale päästeteenistujale algrõhust hingamisaparaadis.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

6. peatükk

TEGEVUS SUITSUSUKELDUMISE AJAL

 §17. Suitsusukeldumist korraldava isiku ülesanded suitsusukeldumise ajal

Suitsusukeldumist korraldav isik:
1) kontrollib tema poolt langetatud keskkonna riski taseme otsuse õigsust, teostades igakülgset ja pidevat luuret, kasutades selleks tehnilisi vahendeid ning isikkoosseisu;
2) informeerib suitsusukeldujate juhti (juhte) suitsusukeldumise käiku mõjutavatest teguritest (tulekahju levik, varisemisoht, taktika muutmine, riskikeskkonna muutumine jms);
3) õigustamatu riski puhul või vältimatul vajadusel teostada muid päästetöid annab suitsusukeldujate juhile korralduse lõpetada ülesande täitmine.

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

§18. Suitsusukeldujate juhi ülesanded suitsusukeldumise ajal

Suitsusukeldujate juht:
1) peab regulaarselt sidet suitsusukeldujatega ning annab neile vajalikku teavet tulekahju olukorrast, ehituskonstruktsioonide vastupidavusest ja muust suitsusukeldumisülesande täitmist mõjutavatest asjaoludest;
2) kutsub suitsusukeldujad tagasi, kui nende elule tekib otsene oht või kui seda nõuab suitsusukeldumist korraldav isik;
3) informeerib ohuolukorra tekkimisel kohe suitsusukeldumist korraldavat isikut ning aitab ise või korraldab viivitamatult abi suitsusukeldujatele;
4) teostab vajadusel suitsusukeldumist koos oma lüli suitsusukeldujatega, määrates sellisel juhul suitsusukeldumise dokumenteerimiseks teise päästeteenistuja.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

§19. Suitsusukelduja ülesanded suitsusukeldumise ajal

Suitsusukelduja:
1) peab sidet suitsusukeldujate juhiga, informeerides teda regulaarselt oma asukohast ja tehtavatest töödest;
2) jälgib olukorda ja selle muutusi ning informeerib sellest suitsusukeldujate juhti;
3) hoiab füüsilist või visuaalset kontakti kaaslasega (-tega) ja peab meeles suitsusukeldusteekonda;
4) kontrollib regulaarselt survet hingamisaparaadis ja sellest lähtuvalt arvestab võimalikku töö- ning tagasisuundumise aega;
5) ohuolukorra tekkimisel informeerib sellest kohe paarilist ja suitsusukeldujate juhti ning pöördub koos suitsusukeldujate lüliga tagasi;

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

6) vastutab suitsusukeldumisel oma tegevuse ja iseseisvalt vastuvõetud otsuste elluviimise ohutuse eest;

7) täidab suitsusukeldumisülesannet.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

7. peatükk

TEGEVUS PÄRAST SUITSUSUKELDUMIST

 §20. Suitsusukeldumist korraldava isiku ülesanded pärast suitsusukeldumist

Suitsusukeldumist korraldav isik:
1) hindab suitsusukeldusülesande täitmise tulemust;
2) jälgib, et suitsusukelduslülile võimaldataks pärast suitsusukeldumise lõpetamist vastavalt operatiivsele situatsioonile puhkepaus;
3) korraldab suitsusukeldujate joogiga varustamise;

4) kannab ette päästetööde juhile ülesande täitmise tulemustest.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

§21. Suitsusukeldujate juhi ülesanded pärast suitsusukeldumist

Suitsusukeldujate juht:
1) annab korralduse hingamisaparaatidest väljalülitumiseks;
2) hindab visuaalselt suitsusukeldujate tervislikku seisundit ja füüsilist võimekust järgnevate ülesannete täitmiseks;
3) kannab ette suitsusukeldumist korraldavale isikule ülesande täitmise tulemustest;
4) lõpetab suitsusukeldumise protokolli;
5) seab ennast ja suitsusukeldujaid maksimaalselt kiiresti valmis järgmise võimaliku ülesande täitmiseks.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

§22. Suitsusukelduja ülesanded pärast suitsusukeldumist

Suitsusukelduja:
1) kannab ette suitsusukeldujate juhile ülesande täitmise tulemustest;
2) seab ennast maksimaalselt kiiresti valmis järgmise võimaliku ülesande täitmiseks.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

8. peatükk

JULGESTUSPAAR

 

§23. Julgestuspaari ülesanded

(1) Julgestuspaari ülesanne on suitsusukeldumisülesannet täitvate suitsusukeldujate julgestamine ja vajadusel nende väljavahetamine.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

(2) Julgestuspaari juhib suitsusukeldumisülesannet täitev suitsusukeldujate juht.

(3) Julgestuspaar peab olema valmis koheseks hingamisaparaadi kasutamiseks ja suitsusukeldumiseks ning täitma kõiki suitsusukeldujate juhi korraldusi suitsusukelduspaari ohutuse tagamiseks tehtavate tööde ja muude toimingute osas.

(4) Valmisoleku tagamiseks peab julgestuspaar omama suitsusukeldujate paarile ettenähtud kohustuslikku lisavarustust ning mille kasutamise vajalikkuse üle otsustab suitsusukeldujate juht / suitsusukeldumist korraldav isik.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

§24. Julgestuspaari rakendamine

(1) Eriti pika suitsusukeldusteekonna korral tuleb rakendada mitut julgestuspaari. Vahemaa(d) suitsusukeldujate ja julgestuspaari(de) vahel määrab suitsusukeldujate juht.

(2) Julgestuspaaril peab olema pidev sidepidamisvõimalus suitsusukeldumisülesannet täitvate julgestatavate suitsusukeldujatega ja suitsusukeldujate juhiga.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

(3) Üks julgestuspaar võib teenindada kahte või enamat suitsusukeldujate paari, kui nendel on üks julgestuspunkt.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

9. peatükk

RESERVLÜLI

 

§25. Reservlüli ülesanded

(1) Reservlüli ülesanne on tagada vajadusel suitsusukeldumisülesannet täitva suitsusukeldumispaari, julgestuspaari või suitsusukeldujate juhi väljavahetamine.

(2) Reservlüli paikneb julgestuspunkti vahetus läheduses või suitsusukeldumist korraldava isiku poolt määratud kohas ja on valmis töötavate suitsusukeldujate lülide väljavahetamiseks.

(3) Reservlüli tööd juhib suitsusukeldumist korraldav isik.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

§26. Reservlüli rakendamine

(1) Reservlüli võib teostada suitsusukeldumist korraldava isiku korraldusel ka muid lihtsamaid töid, kuid tal peab säilima valmisolek koheseks tegutsemiseks.

(2) Valmisoleku tagamiseks peab reservlüli omama käesoleva eeskirja paragrahvides 7 ja 8 nimetatud suitsusukeldujate lülile ette nähtud varustust.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

 

10. peatükk

JÄRELEVALVE

 

§27. Järelevalve korraldamise kohustus

(1) Suitsusukeldumisel peab alati olema tagatud järelevalve.

(2) Suitsusukeldumise järelevalvet teostab suitsusukeldumist korraldav isik.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002]

§28. Järelevalve ülesanne

(1) Suitsusukeldumise järelevalve ülesanne on tagada, et suitsusukeldumine toimuks vastavalt käesolevale eeskirjale.

(2) Suitsusukeldumise järelevalve toimimiseks dokumenteeritakse suitsusukeldujate juhi või tema poolt määratud päästeteenistuja poolt iga suitsusukelduja:
1) isikutunnus;
2) hingamisaparaadi ballooni(de) algrõhk;
3) balloonide rõhu järgi arvestatud ligikaudne sukeldumisaeg, mis kantakse protokolli märkuste lahtrisse;
4) suitsusukeldumise alguskellaaeg;
5) suitsusukeldumise alustamisest 15 minuti möödumise teatamine;
6) suitsusukeldumise lõppkellaaeg;
7) hingamisaparaadi ballooni(de) lõpprõhk.

(3) Suitsusukeldumise protokolli sisestatud andmed tuleb säilitada vähemalt päästetööde lõpetamiseni.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002] 

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

11. peatükk

RAKENDUSSÄTTED

 

§29. Määruse jõustumine

(1) Määrus jõustub 1. oktoobril 2000. a.

(2) Määruse paragrahvi 9 lõike 2 punktis 1 esitatud nõue jõustub riiklikele tugikomandodele 1.jaanuaril 2004.a.

[RTL 2002, 66, 1036 - jõust. 01.07.2002] 

 

 

Lisa
siseministri
23. veebruari 2000. a
määrusele nr 5 «Päästetööde suitsusukeldumise
eeskiri»

SUITSUSUKELDUMISE PROTOKOLLI VORM

 

ÜHENDUS SUITSUSUKELDUJATEGA 15 min MÖÖDUDES!

SUKELDUJA

ALGRÕHK

ALGUS
(kellaaeg)

SIDE

LÕPP
(kellaaeg)

LÕPPRÕHK

MÄRKUS

                 
             
                 

 

/otsingu_soovitused.json