Teksti suurus:

Ettevõtte päästeallüksusele ning tulekustutus- ja päästetöid tegevale mittetulundusühingule esitatavad nõuded

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2010
Avaldamismärge:

Ettevõtte päästeallüksusele ning tulekustutus- ja päästetöid tegevale mittetulundusühingule esitatavad nõuded

Ettevõtte päästeallüksusele ning päästetöid tegevale mittetulundusühingule esitatavad nõuded
Vatu võetud siseministri 19. detsembri 2001. a määrusega nr 103 (RTL 2001, 139, 2059) jõustunud 01.05.2002

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev/number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

15.07.2004/48 ( RTL 2004, 100, 1599) 30.07.2004

24.11.2004/66 ( RTL 2004, 150, 2278) 01.01.2005

Määrus kehtestatakse «Päästeseaduse» (RT I 1994, 28, 424; 1998, 39, 598; 2000, 50, 316; 2001, 50, 283) § 13 lõike 2 punkti 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Kohaldamisala

Käesoleva määrusega kehtestatud nõudeid kohaldatakse ettevõtte päästeallüksusele ning päästetöid tegevale mittetulundusühingule, kes on sõlminud Päästeametiga päästetööde tegemise lepingu (edaspidi abikomando) või supelrandades hooajalise päästeteenuse osutamise lepingu (edaspidi rannavalve).

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

[RTL 2004, 150, 2278 - jõust. 01.01.2005]

§2. Teeninduspiirkond

Teeninduspiirkond on päästetööde tegemise või supelrandades hooajalise päästeteenuse osutamise lepingus sätestatud piirkond, mille teenindamiseks kaasatakse abikomandosid või rannavalvet.

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

§3. Väljasõidupiirkond

Väljasõidupiirkond on teeninduspiirkonna osa, kus abikomando on esmane abipalvele reageerija.

2. peatükk
NÕUDED VARUSTATUSELE, TÖÖKORRALDUSELE JA DOKUMENTATSIOONILE

§4. Abikomando tehnikavalmidus

(1) Abikomando varustatus sätestatakse päästetööde tegemise lepingus, arvestades piirkondlikke iseärasusi ja abikomando reageerimisvaldkondi.

(2) Abikomandos peab olema tagatud vähemalt alljärgnev varustatus:
1) põhiauto, mille minimaalne varustatus sätestatakse lepingu lisana;
2) reserv põhiauto;
3) raadiosidevahendid, mis on ühildatavad piirkondliku päästeteenistuse sidesüsteemiga;
4) operatiivses valmisolekus oleva isikkoosseisu jaoks piisav arv tuletõrjuja-päästja kaitseriietust, mille komplekti kuuluvad vähemalt tulekustutusriietus, tuletõrjekiiver, tuletõrjekindad, tuletõrjesaapad ning tuletõrjevöö ja -karabiin või vastavad rakmed.

[RTL 2004, 150, 2278 - jõust. 01.01.2005]

(3) Reserv põhiauto puudumisel sätestatakse põhiauto asendamise kord päästetööde tegemise lepingus.

(4) Juhul kui päästetööde tegemise lepinguga määratakse abikomandole omaette väljasõidupiirkond, kehtivad abikomandole riigi päästeasutuse tugikomando tehnikavalmidusele kehtestatud nõuded.

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

§5. Rannavalve tehnikavalmidus

(1) Rannavalve varustatus sätestatakse hooajalise rannavalve teenuse osutamise lepingus arvestades teeninduspiirkonna pindala, rannariba pikkust ja ranna külastajate hulka.

(2) Rannavalvel peab olema tagatud vähemalt alljärgnev varustatus:
1) päästerõngas viskeliiniga;
2) raadiosidevahendid meeskonnavahelise side pidamiseks;
3) esmaabikohver (varustuse nimekiri kinnitatakse lepingu lisas);
4) tulekustuti;
5) binokkel;
6) käsiruupor koos helisignaaliga;
7) päästepaadi olemasolu ja valmisolek sätestatakse rannavalve osutamise lepingus;
8) sidevahend suhtlemiseks häirekeskusega;
9) 1 päästepoi/toru reservkomplekt rannavalve meeskonna kohta.

(3) Rannavalvurile peab olema tagatud vähemalt alljärgnev individuaalne varustus:
1) päästepoi/toru;
2) mask, hingamistoru ja lestad;
3) ujumiskostüüm rannavalve tunnustega;
4) T-särk rannavalve tunnustega;
5) nokkmüts rannavalve tunnustega;
6) jope ja püksid rannavalve tunnustega.

§6. Abikomando töökorraldus

(1) Abikomando töökorralduse kaudu peab olema tagatud nõuetekohane operatiivne valmisolek ning päästetööde läbiviimine vähima võimaliku aja jooksul.

(2) Abikomando tegevust korraldab komando pealik, kes:
1) juhib, koordineerib ja kontrollib abikomando tegevust ning vastutab abikomandole määratud kohustuste täitmise ja operatiivse valmisoleku tagamise eest;
2) tagab § 10 lõike 1 punktides 2, 3, 4, 8, 9, 10 ja 13 nimetatud dokumendid ja kontrollib nende vastavust ning täitmist;
3) koostab, korraldab ja viib läbi regulaarseid treeninguid ja õppusi.

(3) Abikomando, kes omab iseseisvat väljasõidupiirkonda, peab tagama päästetööde juhtimise oma väljasõidupiirkonnas.

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

§7. Rannavalve töökorraldus

(1) Rannavalve töökorralduse kaudu peab olema tagatud nõuetekohane operatiivne valmisolek ning päästetööde läbiviimine vähima võimaliku aja jooksul.

(2) Rannavalve tegevust korraldab rannavanem, kes:
1) juhib, koordineerib ja kontrollib rannavalve tegevust ning vastutab rannavalvele määratud kohustuste täitmise ja operatiivse valmisoleku tagamise eest;
2) tagab § 11 lõike 1 punktides 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ja 11 nimetatud dokumendid ja kontrollib nende vastavust ja täitmist;
3) koostab, korraldab ja viib läbi regulaarseid treeninguid ja õppusi.

§8. Abikomando operatiivne valmisolek

(1) Abikomando töökorraldus peab tagama:
1) väljasõiduvalmiduse kuni 10 minutit, kui lepingus ei ole sätestatud vähem;
2) vähemalt 3-liikmelise meeskonna valmiduse, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti;
3) tehnikavalmiduse vastavalt paragrahvis 4 sätestatule;
4) häirekeskusele igapäevaselt abikomando operatiivse valmisoleku aruande edastamise.

(2) Juhul kui päästetööde tegemise lepinguga määratakse abikomandole omaette väljasõidupiirkond, kehtivad abikomandole riigi päästeasutuse tugikomando operatiivsele valmisolekule kehtestatud nõuded.

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

§9. Rannavalve operatiivne valmisolek

(1) Rannavalve operatiivse valmisoleku määramisel lähtutakse alljärgnevatest normidest:
1) vähemalt 1 rannavalvur 200 m rannariba kohta, kuid kokku mitte vähem kui 2 rannavalvurit;
2) juhul kui rannavalve teenuse osutamise lepingus on ettenähtud eraldi laste ujumispiirkond või muude ürituste toimumine, peab käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatule lisaks olema 1 rannavalvur piirkonna või ürituse kohta.

(2) Rannavalve töökorraldus peab tagama:
1) Rannavalve valmiduse vähemalt vastavalt käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatule, kui lepingus ei ole sätestatud teisiti;
2) tehnikavalmiduse vastavalt §-s 5 sätestatule;
3) kohese reageerimisvalmiduse õnnetusjuhtumitele rannavalve osutamise lepingus määratud piirkonnas, perioodil ja ajavahemikul;
4) päästepaadi olemasolul, selle kohese väljasõiduvalmiduse;
5) rannakülastajate ja suplejate jälgimise eesmärgiga ära hoida tegevusi, millised võivad põhjustada õnnetusi;
6) suplejate ujumise keelamise väljaspool supluspiirkonda;
7) mootoriga veesõiduki liikluse vähemalt 150 meetri kaugusel supluspiirkonnast;
8) teatavaks saanud veeõnnetustele reageerimise väljaspool supluspiirkonda ning abi osutamise päästeteenistuse saabumiseni;
9) päästeteenistuse abistamise veeõnnetuse korral;
10) vee- ja õhutemperatuuride registreerimise vahetuse ajal iga kolme tunni järel ning nende fikseerimise vee- ja õhutemperatuuride infotahvlil ning rannavalve teenistusraamatus;
11) rannakülastajatele vajaliku informatsiooni andmise supluspiirkonna seisukorrast, suplemise ohutusest ja võimalikest ohtudest;
12) signaallipumasti ja signaallippude olemasolu;
13) regulaarse supluspiirkonna ja selle tähistuse korrasoleku kontrolli;
14) igapäevaselt rannavalve dokumentatsiooni täitmise.

§10. Abikomando dokumentatsioon

(1) Abikomandos peavad päästetööde korraldamiseks olema järgmised dokumendid:
1) päästetööde tegemise lepingu koopia;
2) maavalitsuse või kohaliku omavalitsuse hallatava päästeasutuse poolt kooskõlastatud väljasõidukord;
3) ühtne teenistusraamat;
4) ettevõtte allüksusel ettevõtte operatiivplaan;
5) teenistuspiirkonna metsakustutusplaan;
6) päästealaste koostöölepingute koopiad;
7) ohtlike kemikaalide ohutuskaardid;
8) raadiosidekutsungid ja raadioside pidamise kord, mis on kooskõlastatud maavalitsuse või kohaliku omavalitsuse hallatava päästeasutuse poolt;
9) teeninduspiirkonna tuletõrje veevõtukohtade nimekiri, kus on toodud ka veevõtukohtade asukoha kirjeldus ja tehnilised näitajad;
10) päästeallüksuse töötajate nimekiri, kus on toodud ka töötajate veregrupid, kodused aadressid ja telefoninumbrid;
11) maakonna ja väljasõidupiirkonnaga piirnevate maakondade topograafilised kaardid (mitte väiksemas mõõtkavas kui 1:50 000);
12) teeninduspiirkonnas asuvate linnade kaardid (mitte väiksemas mõõtkavas kui 1:10 000) ;
13) abikomando juhi poolt kinnitatud tööajaarvestuse ajakava.

(2) Juhul kui päästetööde tegemise lepinguga määratakse abikomandole omaette väljasõidupiirkond, kehtivad abikomandole riigi päästeasutuse tugikomando dokumentatsioonile kehtestatud nõuded.

(3) Päästeameti peadirektori käskkirjaga kinnitatakse alljärgnevad abikomando dokumentide vormid, näidised ja nende täitmise kord:
1) ühtne teenistusraamat;
2) operatiivplaan;
3) metsakustutusplaan.

[RTL 2004, 100, 1599 - jõust. 30.07.2004]

§11. Rannavalve dokumentatsioon

(1) Rannavalvel peavad päästetööde korraldamiseks olema järgmised dokumendid:
1) rannavalve teenuse osutamise lepingu koopia;
2) supelranna skeem;
3) supelranna eeskiri;
4) rannavalve teenistusraamat;
5) rannavanema poolt kinnitatud tööajaarvestuse ajakava;
6) päästetegevuse plaan;
7) päevaplaan;
8) tööohutusjuhend(id);
9) veeõnnetuse kaart;
10) raadiosidekutsungid ja raadioside pidamise kord;
11) rannavalve töötajate nimekiri, kus on toodud ka töötajate veregrupid, kodused aadressid ja telefoninumbrid.

(2) Päästeameti peadirektori käskkirjaga kinnitatakse alljärgnevad rannavalve meeskonna dokumentide vormid, näidised ja nende täitmise kord:
1) rannavalve teenistusraamat;
2) veeõnnetuse kaart.

3. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§12 [käesolevast tekstist välja jäetud]