Teksti suurus:

Elamuseaduse ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 12^1 muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:26.12.2004
Avaldamismärge:RT I 2004, 85, 577

Elamuseaduse ja Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 12^1 muutmise seadus

Vastu võetud 20.07.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 8. detsembri 2004. a otsusega nr 736

§ 1. Elamuseaduses (RT 1992, 17, 254; RT I 1998, 71, 1199; 2000, 88, 576; 2001, 85, 509; 93, 565; 2002, 53, 336; 2003, 15, 86) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 371 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahv 75 tunnistatakse kehtetuks.

§ 2. Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse (RT 1991, 21, 257; 1997, 27, 391; 74, 1230; 1998, 12, 153; 51, 758; 86/87, 1434; 103, 1697; 1999, 23, 354; RT III 1999, 9, 90; RT I 1999, 82, 751; 96, 847; 2000, 47, 288; 51, 324; 2001, 48, 265; 93, 565; 2002, 53, 336) § 12 1 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

« (13) Üüri piirmäära kehtetuks tunnistamisest tulenev üüri tõstmine käesolevas paragrahvis käsitletava üürisuhte korral ning selle vaidlustamine toimub võlaõigusseaduses sätestatud tähtaegadel ja korras.»

§ 3. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub 2004. aasta 1. septembril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

Tulenevalt Riigikohtu 2. detsembri 2004. a kohtuotsuse nr 3-4-1-20-04 (RT III 2004, 35, 362) punktist 50 jõustub seadus üldises korras kümnendal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json