Teksti suurus:

Eesti Põllumajandusmuuseumi tegevuse korraldamine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.12.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:

Eesti Põllumajandusmuuseumi tegevuse korraldamine

Vastu võetud 09.10.1998 nr 35
RTL 1998, 313, 1273
jõustumine 28.10.1998

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

05.05.2000/35 (RTL 2000, 53, 809) 05.07.2000

04.07.2002/62 (RTL 2002, 83, 1267) 01.08.2002

22.12.2004/189 (RTL 2004, 157, 2367) 27.12.2004

Vabariigi Valitsuse seaduse (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362, 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614) paragrahvi 43 lõike 5 ning muuseumiseaduse (RT I 1996, 83, 1487; 1997, 93, 1559) paragrahvi 6 lõike 1 alusel:

[RTL 2004, 157, 2367 - jõust. 27.12.2004]

1. Kinnitan Eesti Põllumajandusmuuseumi põhimääruse (lisatud).

2. [käesolevast tekstist välja jäetud]

3. Tunnistan kehtetuks põllumajandusministri poolt 29. märtsil 1994. a kinnitatud Eesti Põllumajandusmuuseumi põhikirja.

 

 

 

Kinnitatud
põllumajandusministri
9. oktoobri 1998. a
määrusega nr 35

Eesti Põllumajandusmuuseumi põhimäärus

I. ÜLDSÄTTED

 

1. Eesti Põllumajandusmuuseum (edaspidi muuseum, inglise keeles Estonian Agricultural Museum) on keskne Eesti põllumajanduse ja talurahva ajalugu kajastavaid kultuuriväärtusega asju koguv, uuriv ja säilitav ning eksponeeriv riigimuuseum.

2. Muuseum juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, põllumajandusministri määrustest ja käskkirjadest, muudest õigusaktidest, kultuuripärandi kaitset käsitlevatest rahvusvahelistest lepingutest ning käesolevast põhimäärusest.

3. Muuseum on muuseumiseaduse alusel tegutsev Põllumajandusministeeriumi valitsemisalasse kuuluv ministeeriumi hallatav riigiasutus, kel on põllumajandusministri kinnitatud eelarve, oma nimetuse ja riigivapi kujutisega pitsat, pangaarved ning kehtiva seadusandlusega kooskõlas olev sümboolika.

4. Muuseum asub Tartu maakonnas, tema aadress on Muuseumi 2, Ülenurme alevik, 61701 Tartu maakond.

[RTL 2002, 83, 1267 - jõust.01.08.2002]

 

II. PÕHIÜLESANDED JA TEGEVUSVALDKOND

 

5. Muuseumi põhiülesanne on Eesti põllumajandust ja talurahva ajalugu kajastavate kultuuriväärtusega asjade kogumine, uurimine ja säilitamine, nende üldsusele vahendamiseks teaduslikel, hariduslikel ja meelelahutuslikel eesmärkidel.

6. Muuseum eksponeerib kogutud materjale püsiekspositsioonides ning ajutistel ja rändnäitustel.

7. Muuseum teeb teaduslikku uurimistööd, korraldab teaduslikke konverentse ja loenguid, edendab etnoloogia- ja museoloogiaalast tööd.

8. Muuseum kogub põllumajandusega seotud esemeid, masinaid, dokumente, käsikirju, foto-, fono- ja filmimaterjale, trükiseid ning kunstiteoseid.

9. Muuseum korrastab, kirjeldab ja säilitab kogutud materjali vastavalt kaasaja museoloogia nõuetele.

 

III. ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

 

10. Muuseumil direktoril on õigus:
1) täiendada iseseisvalt oma kogusid;
2) anda muuseumikogust ajutiselt kasutada museaale teistele muuseumidele, asutustele, juriidilistele ja füüsilistele isikutele;
3) võtta asutuste, juriidiliste ja füüsiliste isikute poolt muuseumisse hoiule kultuuriväärtusega asju ja nende tagastamisel teatada sellest Muinsuskaitseametile;
4) astuda lepingulistesse suhetesse teiste asutustega;
5) kasutada ja hallata muuseumi valduses olevat riigivara riigivaraseaduses ja teistes õigusaktides kehtestatud korras.

11. Muuseumil on õigus osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid, mille loetelu ja tasu määramise korra kinnitab põllumajandusminister, ning korraldada muud muuseumiga seotud ülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust.

 

IV. TÖÖKORRALDUS, JUHTIMINE JA STRUKTUUR

 

12. Muuseumi juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu põllumajandusminister vastavalt töölepingu seadusele.

13. Direktor:
1) juhib muuseumi tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab muuseumile pandud ülesannete täitmise eest;
2) vastutab muuseumi tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest;
3) teeb vajadusel põllumajandusministrile ettepanekuid muuseumikogust museaali teisele muuseumile üleandmiseks või museaali väljaarvamiseks selle kahjustatuse, hävimise, kaotsimineku või kultuuriväärtuse puudumise korral kooskõlastatult Kultuuriministeeriumiga;
4) sõlmib, peatab, muudab ja lõpetab muuseumitöötajatega töölepingud, kinnitab nende ametijuhendid ning palgamäärad, kohaldab töötajatele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
5) esindab muuseumi ja volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
6) annab käskkirju, sõlmib lepinguid ja sooritab muid tehinguid;
7) käsutab ja kasutab kooskõlas riigivaraseaduse ja teiste õigusaktidega muuseumi valduses olevat riigivara ja muuseumi rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
8) kinnitab seadusega ettenähtud korras töösisekorraeeskirja, lähtudes Põllumajandusministeeriumi valitsemisala riigiasutuste asjaajamiskorra alustest (RTL 1997, 130, 759) muuseumi asjaajamiskorra, raamatupidamise sise-eeskirja, samuti muud muuseumisisesed eeskirjad.

14. Muuseumi struktuuri kuuluvad haldusosakond ning teadus- ja näituste osakond. Muuseumi struktuuriüksuste ülesanded sätestatakse nende põhimäärustes.

[RTL 2004, 157, 2367 - jõust.27.12.2004]

 

V. VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL

 

15. Muuseum on riigivara valitsema volitatud asutus, kes valdab, kasutab ja käsutab riigivara lähtuvalt riigivaraseadusest ja teiste õigusaktidega kehtestatud korrast.

16. Muuseumi finantseeritakse riigieelarvest, muuseumi majandusliku tegevuse aluseks on riigieelarve vahenditest, riiklikest fondidest ja sihtasutustest eraldatavad rahalised vahendid. Muuseum võib saada rahalisi vahendeid annetustest, oma põhitegevusega seotud tasulistest teenustest ning laekumistest sihtkapitalidelt.

17. Muuseum peab finants- ja statistilist arvestust õigusaktidega kehtestatud korras.

18. Muuseum esitab rahaliste vahendite kasutamise aruandeid ja ülevaateid oma tegevusest Põllumajandusministeeriumile viimase poolt kehtestatud korras.

19. Muuseumi tegevust kontrollivad Põllumajandusministeerium ja teised kontrolliorganid, järelevalvet muuseumikogude üle korraldab Kultuuriministeerium.

 

VI. ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

20. Muuseumi tegevuse korraldab ümber või lõpetab Põllumajandusministeerium seadusega kehtestatud korras.

21. Muuseumi tegevuse lõpetamisel antakse muuseumikogu koos arvestusdokumentatsiooniga kehtestatud korras üle teisele muuseumile.

/otsingu_soovitused.json