Teksti suurus:

Elektrituruseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 86, 583

Elektrituruseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 13. detsembri 2004. a otsusega nr 743

I. Elektrituruseaduses (RT I 2003, 25, 153; 2004, 18, 131; 30, 208) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Seadust täiendatakse normitehnilise märkega järgmises sõnastuses:

«1 Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2003/54/EÜ elektri siseturu üldreeglite kohta, mis tunnistab kehtetuks direktiivi 1996/92/EÜ (ELT L 176, 15.07.2003, lk 37–56); Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2001/77/EÜ taastuvatest energiaallikatest toodetud elektri soodustamisest elektri siseturul (EÜT L 283, 27.10.2001, lk 33–40); Euroopa Ühenduste Nõukogu direktiiv 1990/377/EMÜ ühenduse protseduuridest tööstuslike lõpptarbijate gaasi- ja elektrihindade läbipaistvuse parendamiseks (EÜT L 185, 17.07.1990, lk 16–24).»

§ 2. Paragrahvi 3:

1) täiendatakse punktiga 91 järgmises sõnastuses:

« 91) import – lepingu alusel elektrienergia sissevedu väljastpoolt süsteemi eesmärgiga müüa või tarbida elektrienergiat Eestis;»;

2) punkt 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 21) põhivõrk – vähemalt 110 kV pingega üleriigiline võrk koos üle 10 kV pingega vahelduvvoolu ühendustega teiste riikide võrkudega ning süsteemi kui terviku toimimiseks, haldamiseks ja arendamiseks vajalike muude, ka keskpingel talitlevate elektripaigaldistega ning juhtimis-, kaitse- ja sideseadmestikuga, mis moodustavad ühtse majandusüksuse;».

§ 3. Paragrahvi 15 lõige 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (6) Käesoleva paragrahvi lõikeid 1 ja 3 ei kohaldata:
1) müüjale, kes väljaspool põhitegevust müüb elektrienergiat temale kuuluva või tervikuna tema valduses oleva ehitise või kinnisasja piires isikutele, kes seaduslikul alusel seda ehitist või kinnisasja kasutavad;
2) mittetulundusühingust müüjale, kes müüb elektrienergiat oma liikmele üksnes liikme omandis või valduses oleva korteri, suvila, garaaži või eramu elektrienergiaga varustamiseks.»

§ 4. Paragrahvi 16:

1) lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Põhivõrguettevõtja ja see jaotusvõrguettevõtja, kelle võrguga ühendatud tarbijate arv on suurem kui 100 000, ei või tegutseda muul tegevusalal peale võrguteenuse osutamise.»;

2) lõike 3 punkt 4 tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Paragrahvi 22:

1) lõike 2 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) elektrienergiat müüakse käesoleva seaduse § 15 lõike 6 punkti 1 kohaselt;»;

2) lõiget 2 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

« 11) elektrienergiat müüakse käesoleva seaduse § 15 lõike 6 punkti 2 kohaselt;».

§ 6. Paragrahvi 29 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (7) Tegevusloa taotlemise eest ja tegevusloa omaja algatusel tegevusloa tingimuste muutmise eest tasutakse riigilõivu riigilõivuseaduses (RT I 1997, 80, 1344; 2004, 76, 526; 75, 521) sätestatud ulatuses ja korras.»

§ 7. Paragrahvi 58:

1) lõiked 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Kui tegevusloa nõuete kohase tootmisseadmega taastuvast energiaallikast tegelikult toodetud elektrienergia kogus on vähemalt kahe järjestikuse kalendrikuu jooksul väiksem käesoleva seaduse §-s 59 nimetatud ostukohustust kasutades müüdud kogusest, on Energiaturu Inspektsioonil õigus tunnistada tegevusluba kehtetuks või muuta selle tingimusi nii, et §-s 59 nimetatud ostukohustust kasutades ei või elektrienergiat enam müüa.

(6) Tootja taotluse alusel annab süsteemihaldur temale päritolutunnistuse selle kohta, et ta tootis elektrienergiat taastuvast energiaallikast.»;

2) täiendatakse lõigetega 61–63 järgmises sõnastuses:

« (61) Süsteemihaldur töötab välja ja avalikustab oma veebilehel päritolutunnistuse väljaandmise tingimused ja korra.

(62) Päritolutunnistuste haldamiseks loob süsteemihaldur andmebaasi ning avaldab väljastatud päritolutunnistuste kohta teavet oma veebilehel.

(63) Päritolutunnistusel esitatakse:
1) tootja nimi, asukoha aadress ja kontaktandmed;
2) elektrienergia tootmiseks kasutatud energiaallika nimetus ja tootmise asukoht;
3) toodetud elektrienergia kogus megavatt-tundides, tootmise ajavahemik, tootmise aeg tundides ja päritolutunnistuse andmise aeg;
4) elektrienergia kogus megavatt-tundides, mis on müüdud käesoleva lõike punktis 3 nimetatud ajavahemiku jooksul käesoleva seaduse §-s 59 sätestatud ostukohustust kasutades;
5) tootmisseadmete võimsus, kui elektrienergiat toodetakse hüdroelektrijaamas;
6) muud süsteemihalduri kehtestatud andmed.»

§ 8. Paragrahvi 59:

1) lõike 1 preambul muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Võrguettevõtja ostab taastuvast energiaallikast toodetud elektrienergiat tema võrguga ühendatud tootjatelt koguses, mis ei ületa kauplemisperioodil tema võrgukadusid ja kui üheaegselt on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Võrguettevõtja peab käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud elektrienergiat ostma hinnaga 81 senti kilovatt-tunni eest.»

§ 9. Paragrahvi 60 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Käesoleva paragrahvi lõikega 1 ei ole vastuolus, kui jaotusvõrguettevõtja tegevusloas nimetatud teeninduspiirkonnas:
1) on seal asuv või seda läbiv teisele jaotusvõrguettevõtjale kuuluv elektripaigaldis, mille kaudu osutatakse sellele jaotusvõrguettevõtjale võrguteenust;
2) on seal asuv või seda läbiv teisele jaotusvõrguettevõtjale kuuluv elektripaigaldis, mille kaudu ei osutata selles piirkonnas asuvatele tarbijatele võrguteenust;
3) rekonstrueerib teine jaotusvõrguettevõtja temale kuuluvat elektripaigaldist, mille kaudu ei osutata selles piirkonnas asuvatele tarbijatele võrguteenust.»

§ 10. Paragrahvi 64 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Võrguettevõtja, kelle teeninduspiirkonnas käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud võrguga varem liitunud tarbijad asuvad, on kohustatud neile tagama võrguteenuste osutamise jätkamise samadel tehnilistel tingimustel.»

§ 11. Paragrahvi 65 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (5) Võrguteenuste kvaliteedinõuded ja võrgutasude vähendamise tingimused nimetatud nõuete rikkumise korral kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister. Võrgutasude vähendamise tingimuste kehtestamisel lähtutakse riketest põhjustatud elektrikatkestuste kestusest.»

§ 12. Paragrahvi 72:

1) täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Osutatavate võrguteenuste kvaliteedinõuete rikkumise korral on võrguettevõtjal kohustus vähendada võrguteenuse eest võetavat võrgutasu vastavalt käesoleva seaduse § 65 lõike 5 alusel kehtestatud õigusakti nõuetele.»;

2) lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Energiaturu Inspektsioon töötab välja ja avalikustab käesoleva seaduse § 71 lõike 1 punktides 3–5 nimetatud võrgutasude arvutamise ühtse kaalutud keskmisel kapitalikulul põhineva metoodika ning lähtub sellest võrguettevõtjate võrgutasude kooskõlastamisel. Energiaturu Inspektsiooni kasutatav metoodika peab muu hulgas arvestama §-s 71 sätestatut.»

§ 13. Paragrahvi 73 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Võrguettevõtja kooskõlastab Energiaturu Inspektsiooniga käesoleva seaduse § 71 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud võrgutasude arvutamise metoodika, sama lõike punktides 3–5 nimetatud võrgutasud ning võrguteenuste osutamise tüüptingimused. Kooskõlastamise nõuet ei kohaldata elektrienergia transiidi eest võetava edastamistasu suhtes. Võrgutasude kooskõlastamisel arvestab Energiaturu Inspektsioon muu hulgas §-des 40, 44, 59, 71 ja 72 sätestatut ning võrguettevõtja asjakohaseid tüüptingimusi.»

§ 14. Paragrahvi 75:

1) lõiget 2 täiendatakse punktiga 41 järgmises sõnastuses:

« 41) võrguettevõtja või tema nimetatud müüja ostab elektrienergiat käesoleva paragrahvi lõike 3 kohaselt;»;

2) lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Võrguettevõtja või tema nimetatud müüja ostab selle võrguettevõtja võrgukadude korvamiseks ja müügiks turuosalisele, kellele laieneb käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud kohustus, elektrienergiat, mille on Eestis kaevandatud põlevkivist tootnud Eestis asuvaid kokku vähemalt 500 MW netovõimsusega tootmisseadmeid valdav tootja või mille on tootnud väiketootja, või elektrienergiat, mis on toodetud soojuse ja elektrienergia koostootmise režiimis.»;

3) täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) Müüja esitab tarbijale koos arvega järgmised andmed:
1) elektrienergia tootmiseks kasutatud energiaallikate jaotus müügiperioodile eelnenud aruandeaasta lõikes;
2) viide müüja veebilehele, kus on esitatud andmed keskkonnamõju kohta, mis on põhjustatud müügiperioodile eelnenud aruandeaasta jooksul elektrienergia tootmisel tekkinud CO2 ja SO2 emissioonidest, ladestatavast põlevkivituhast ning radioaktiivsetest jäätmetest.»

§ 15. Paragrahvi 94 lõike 1 punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 8) kooskõlastab käesoleva seaduse § 71 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud võrgutasude arvutamise metoodika, sama lõike punktides 3–5 nimetatud võrgutasud, välja arvatud elektrienergia transiidi eest võetava edastamistasu, ning võrguteenuste osutamise tüüptingimused, lähtudes § 40 lõikest 7 ning §-dest 44, 59 ja 71–73;».

§ 16. Seadust täiendatakse §-ga 1011 järgmises sõnastuses:

« § 1011. Osutatavate võrguteenuste kvaliteedinõuete rikkumine

(1) Võrguettevõtjat oma teeninduspiirkonnas osutatavate võrguteenuste kvaliteedinõuete rikkumise eest või nimetatud nõuete rikkumise puhul võrgutasude vähendamata jätmise eest, kui võrgutasude vähendamine on käesoleva seadusega ette nähtud, – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.»

§ 17. Paragrahvi 119 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

« (4) Käesoleva seaduse § 58 lõiked 61–6 3 jõustuvad 2005. aasta 1. mail.»

II. Rakendussätted

§ 18. Riigilõivuseaduse (RT I 1997, 80, 1344; 2004, 76, 526; 75, 521) §-s 188 tehakse järgmised muudatused:

1) lõike 1 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamine aastase teenustemahuga kuni 5 GWh – 15 000 krooni kehtivusaasta kohta;»;

2) lõiget 1 täiendatakse punktidega 31–3 5 järgmises sõnastuses:

« 31) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamine aastase teenustemahuga üle 5 GWh kuni 20 GWh – 30 000 krooni kehtivusaasta kohta;
32) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamine aastase teenustemahuga üle 20 GWh kuni 50 GWh – 70 000 krooni kehtivusaasta kohta;
33) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamine aastase teenustemahuga üle 50 GWh kuni 100 GWh – 100 000 krooni kehtivusaasta kohta;
34) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamine aastase teenustemahuga üle 100 GWh kuni 500 GWh – 200 000 krooni kehtivusaasta kohta;
35) jaotusvõrgu kaudu võrguteenuse osutamine aastase teenustemahuga üle 500 GWh – 300 000 krooni kehtivusaasta kohta.»;

3) paragrahvi täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3–3 5 nimetatud teenustemahuks loetakse eelmisel kalendriaastal tarbijatele edastatud elektrienergia koguse ja võrgukadude summat. Tegevust alustav võrguettevõtja tasub riigilõivu järgmiseks kalendriaastaks kavandatava teenustemahu alusel.»

§ 19. Käesolev seadus jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

 

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json