Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses "Päästeseaduse" muutmisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 86, 591

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine seoses "Päästeseaduse" muutmisega

Vastu võetud 16.12.2004 nr 361

Määrus kehtestatakse «Liiklusseaduse» (RT I 2001, 3, 6; 2002, 92, 531; 105, 613; 110, 654 ja 655; 2003, 26, 156; õiend, 32; 78, 522; 2004, 30, 208; 46, 329) § 71 lõike 7, «Päästeseaduse» (RT I 1994, 28, 424; 1998, 39, 598; 2000, 50, 316; 2001, 50, 283; 2002, 42, 267; 61, 375; 63, 387; 2003, 20, 116 ja 118; 23, 143; 2004, 54, 390) § 41 lõike 7, § 13 lõike 1 ja § 20 lõike 3, «Rahuaja riigikaitse seaduse» (RT I 2002, 57, 354; 2003, 13, 69; 88, 594; 2004, 45, 318) § 5 lõike 2 punkti 17, «Riigikaitseliste sundkoormiste seaduse» (RT I 1995, 25, 352; 1996, 49, 953; 2002, 61, 375; 63, 387; 2003, 13, 69) § 9 punkti 4, «Riigivaraseaduse» (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271; 2000, 39, 239; 49, 306; 51, 319; 2001, 7, 17; 93, 565; 2002, 53, 336; 64, 393; 2003, 13, 69; 2004, 24, 166) § 3, § 101 lõike 2 ja § 24 lõike 2, «Sadamaseaduse» (RT I 1997, 77, 1315; 1999, 88, 805; 2001, 88, 531; 2002, 1, 1; 42, 267; 58, 363; 61, 375; 63, 387; 2003, 88, 591 ja 594; 2004, 24, 164; 28, 188) § 10 lõike 1 ja «Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377; 110, 661; 2003, 26, 157 ja 160; 2004, 29, 192; 56, 400; 75, 520) § 17 lõike 2 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse määrustes tehakse järgmised muudatused:

1. Vabariigi Valitsuse 17. märtsi 1998. a määrusega nr 63 kinnitatud «Sadama laevaliikluseks avamise korra» (RT I 1998, 30, 413) punktis 4 asendatakse sõnad «tuletõrje- ja päästevahendid» sõnaga «päästevahendid».

2. Vabariigi Valitsuse 5. juuli 2004. a määruse nr 238 «Riigivara ümberjaotamise kord» (RT I 2004, 54, 394) § 3 lõike 1 punktis 6 asendatakse sõnad «maavalitsuste hallatavad päästeasutused» sõnadega «Päästeameti kohalikud päästeasutused;».

3. Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2002. a määruses nr 40 «Nõuded riigi päästeasutuse häirekeskustele» (RT I 2002, 10, 54) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Nõuded häirekeskusele»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Päästeseaduse» (RT I 1994, 28, 424; 1998, 39, 598; 2000, 50, 316; 2001, 50, 283; 2002, 42, 267; 61, 375; 63, 387; 2003, 20, 116 ja 118; 23, 143; 2004, 54, 390) § 41 lõike 7 alusel.»;

3) asendatakse läbivalt sõnad «tulekustutus- ja päästemeeskond» sõnaga «päästemeeskond» vastavas käändes, sõnad «tulekustutus- ja päästetööde juht» sõnadega «päästetööde juht» vastavas käändes, «päästespetsialist» sõnaga «päästeteenistuja» vastavas käändes.

4. Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2002. a määruses nr 44 «Kiirabi, haiglate ning pääste- ja politseiasutuste kiirabialase koostöö kord» (RT I 2002, 12, 61) asendatakse läbivalt sõnad «tulekustutus- ja päästemeeskond» sõnaga «päästemeeskond» vastavas käändes, «päästetöötaja» sõnaga «päästeteenistuja» vastavas käändes.

5. Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2000. a määruses nr 456 «Riigi päästeasutuste struktuurile, varustatusele, dokumentatsioonile ja töökorraldusele esitatavad nõuded» (RT I 2000, 104, 686) tehakse järgmised muudatused:

1) asendatakse läbivalt sõnad «tulekustutus- ja päästetööd» sõnaga «päästetööd» vastavas käändes, «tulekustutus- ja päästemeeskond» sõnaga «päästemeeskond» vastavas käändes, «maavalitsuse hallatav päästeasutus» sõnadega «Päästeameti kohalik asutus» vastavas käändes, «maavanem» sõnaga «Päästeamet» vastavas käändes;

2) määruse § 20 tunnistatakse kehtetuks.

6. Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 2001. a määruse nr 69 «Eritalituse sõidukite loetelu, nende tähistamise ja liiklemise kord» (RT I 2001, 19, 105; 2003, 77, 517; 2004, 48, 340) tekstist jäetakse läbivalt välja sõna «tuletõrje».

7. Vabariigi Valitsuse 18. veebruari 2003. a määruses nr 55 «Tulekustutus- ja päästetööde korraldamine allmaarajatistes» (RT I 2003, 19, 113) tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

«Päästetööde korraldamine allmaarajatistes»;

2) määruse preambul sõnastatakse järgmiselt:

«Määrus kehtestatakse «Päästeseaduse» (RT I 1994, 28, 424; 1998, 39, 598; 2000, 50, 316; 2001, 50, 283; 2002, 42, 267; 61, 375; 63, 387; 2003, 20, 116 ja 118; 23, 143; 2004, 54, 390) § 20 lõike 3 alusel.»;

3) asendatakse läbivalt sõnad «tulekustutus- ja päästetööd» sõnaga «päästetööd» vastavas käändes.

§ 2. Käesolev määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Andrus ANSIP

Siseminister Margus LEIVO

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json