Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 147 "Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised" muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.02.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 86, 592

Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruse nr 147 "Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised" muutmine

Vastu võetud 16.12.2004 nr 362

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 52 lõike 5 alusel.

§ 1. Vabariigi Valitsuse 27. aprilli 2004. a määruses nr 147 «Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised» (RT I 2004, 35, 241) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõiget 2 täiendatakse uue lausega järgmises sõnastuses:

«Kui kasutatakse lihtsustatud tollideklaratsiooni, siis tehakse vastav märge lihtsustatud tollideklaratsioonile.»;

2) paragrahvi 16 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Kauba üleandmisel väljumistolliasutusse vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 512 lõikele 3 esitatakse reekspordi tollideklaratsioon tolliprotseduuri lõpetavale tolliasutusele. Kauba reekspordil tollilaost tollilao pidaja vastutusel saab nii tollideklaratsiooni esitada kui ka lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamist taotleda vaid kauba ladustajast tollilao pidaja. Väljumistolliasutuses tehakse tollideklaratsioonile märge kauba ühenduse tolliterritooriumilt väljumise kohta ja tolli nõudmisel esitatakse järelevalve tolliasutusele ühenduse tolliseadustiku rakendussätetega kehtestatud tollideklaratsiooni eksemplar 3 või muu kauba ühenduse tolliterritooriumilt väljumist tõendav dokument.»;

3) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

« (5) Kauba üleandmisel tolliprotseduurile suunavast tolliasutusest kauba ladustamise või töötlemise kohta vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 512 lõikele 2 esitatakse tollideklaratsioon tolliprotseduuri alustavale tolliasutusele. Kauba üleandmisel tolliprotseduurile suunavast tolliasutusest tollilattu tollilao pidaja vastutusel saab nii tollideklaratsiooni esitada kui ka lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamist taotleda vaid kauba ladustajast tollilao pidaja.»;

4) paragrahvi 17 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

«Kauba üleandmisel toimub selle vedu loa omaniku vastutusel.»;

5) paragrahv 18 sõnastatakse järgmiselt:

« § 18. Tollideklaratsiooni esitaja

Tolliprotseduuri lõpetamiseks vastavalt ühenduse tolliseadustiku artikli 89 lõikele 1 esitatakse järgnevale tollikäitlusviisile suunamise tollideklaratsioon loa omaniku või tema esindaja poolt. Tolliladustamise korral see piirang ei kehti.»;

6) paragrahv 23 sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Kauba ladustaja

Ühenduse tolliterritooriumile toimetatud kauba ladustajaks on avaliku tollilao korral asjaomane ühenduse isik, kes esitab või kelle esindaja esitab tollideklaratsiooni kaubale tolliladustamise tolliprotseduuri rakendamiseks. Eratollilao korral on kauba ladustajaks tollilao pidaja.»

§ 2. Määrus jõustub 1. veebruaril 2005. a.

Majandus- ja kommunikatsiooniminister
peaministri ülesannetes Andrus ANSIP

Rahandusminister Taavi VESKIMÄGI

Riigisekretär Heiki LOOT

/otsingu_soovitused.json