Teksti suurus:

Seli Tervisekeskuse põhimäärus

Väljaandja:Kaitseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:08.08.2009
Avaldamismärge:RTL 2004, 132, 2030

Seli Tervisekeskuse põhimäärus

Vastu võetud 24.09.2004 nr 14

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 43 lõike 5 ja «Rahuaja riigikaitse seaduse» (RT I 2002, 57, 354; 2003, 13, 69; 88, 594; 2004, 45, 318) § 10 lõike 2 punkti 13 alusel, kooskõlas «Tervishoiuteenuste korraldamise seadusega» (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377; 110, 661; 2003, 26, 157 ja 160; 2004, 29, 192; 56, 400).

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Seli Tervisekeskus

(1) Seli Tervisekeskus (edaspidi keskus) on Kaitseministeeriumi hallatav riigiasutus, mis juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse ja kaitseministri määrustest ning muudest õigusaktidest ja käesolevast põhimäärusest.

(2) Keskusel on oma nime ja väikese riigivapi kujutisega pitsat ning kehtivate õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

(3) Keskus juhindub asjaajamisel Kaitseministeeriumi asjaajamisjuhendist.

§2. Keskuse asukoht

Keskus asub Rapla maakonnas. Aadress on Seli, Rapla vald, 79604 Rapla maakond.

2. peatükk
TEGEVUSVALDKOND JA ÜLESANDED

§3. Keskuse tegevusvaldkond

Keskuse tegevusvaldkond hõlmab haiglavälise eriarstiabi taastusravi ja füsiaatria ning hambaravi (edaspidi eriarstiabi) erialadel ja õendusabi teenuste osutamise korraldamist keskuses kaitseväelastele, kaitseliitlastele, samuti Eesti Vabariigis registreeritud vabadusvõitlejate, sõjaveteranide ja represseeritute ning nendega võrdsustatud isikute ühingute liikmetele.

§4. Keskuse ülesanded

(1) Keskuse ülesanded on:
1) kaitseväelastele ja kaitseliitlastele tervishoiutöötaja või tervishoiuteenuseid osutavate juriidiliste isikute vahendusel eriarstiabi ja õendusabi teenuse osutamise korraldamine keskuses;
2) Eesti Vabariigis registreeritud vabadusvõitlejate, sõjaveteranide ja represseeritute ning nendega võrdsustatud isikute ühingute liikmetele tervishoiutöötaja või tervishoiuteenuseid osutavate juriidiliste isikute vahendusel eriarstiabi ja õendusabi teenuse osutamise korraldamine keskuses.

(2) Oma ülesannete täitmiseks keskus:
1) teostab riigihankeid eriarstiabi ja õendusabi teenuse tellimiseks ministriga kooskõlastatud hankeplaani alusel;
2) teostab riigihankeid keskuse ülesannete täitmiseks vajalike asjade ostmiseks ja teenuste tellimiseks;
3) teostab kontrolli teenuste vastavuse üle hankelepingus sätestatud tingimustele;
4) valdab ja haldab riigivara valitseja poolt tema valdusesse antud riigivara;
5) tagab keskuse ruumide, sisseseade ja aparatuuri vastavuse haiglavälise eriarstiabi osutamiseks kehtestatud nõuetele.

3. peatükk
JUHTIMINE JA STRUKTUUR

§5. Juhtimine

(1) Keskust juhib direktor, kellega sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu minister.

(2) Keskuse direktor valitakse ametisse avalikul konkursil kuni viieks aastaks.

§6. Direktori ülesanded, pädevus ja asendamine

(1) Keskuse direktor:
1) juhib keskust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ning vastutab keskusele pandud ülesannete täitmise eest;
2) korraldab keskuse majandustegevust, raamatupidamis- ja personalitööd;
3) vastutab keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru ministrile;
4) esitab ministrile kehtestatud korras ettepanekud keskuse eelarve koostamiseks, tagab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning aruannete õigeaegse esitamise ning annab eelarve täitmisest aru ministrile;
5) esitab ministrile kooskõlastamiseks keskuse poolt eriarstiabi ja õendusabi teenuse ostmise hankeplaani ja tagab selle täitmise;
6) otsustab riigihanke teostamise ja kontrollib hankelepingute täitmist;
7) sõlmib riigihankelepinguid;
8) esitab ministrile kinnitamiseks keskuse palgalise koosseisu, sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid keskuse töötajatega. Ametikohtade täitmiseks võib direktor korraldada konkursse;
9) määrab kindlaks töötajate tööjaotuse ja töökohustused lähtudes Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korrast ja tingimustest, kinnitab töötajate ametijuhendid ning palgajuhendi;
10) esindab oma pädevuse piires keskust ja volitab selleks vajadusel teisi isikuid;
11) sõlmib juriidiliste ja füüsiliste isikutega lepinguid ja sooritab muid tehinguid, mis on kooskõlas seaduste ja teiste õigusaktidega;
12) kasutab ja käsutab kooskõlas õigusaktidega keskuse valduses olevat riigivara ja rahalisi vahendeid ning tagab nende säilimise, sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
13) annab keskuse tegevuse juhtimiseks ja korraldamiseks käskkirju;
14) kinnitab seadusega ettenähtud korras sisekorra ja raamatupidamise eeskirjad, samuti muud asutusesisesed eeskirjad ning kontrollib nende täitmist;
15) esitab ministrile kinnitamiseks keskuse tegevusega seotud tasuliste teenuste loetelu ja tasumäärad;
16) hoiab keskuse pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
17) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse ja korralduse ning ministri määruse ja käskkirjaga.

(2) Direktorit asendab tema äraolekul direktori käskkirjaga määratud töötaja.

§7. Struktuuriüksused

Keskusel ei ole struktuuriüksusi.

4. peatükk
VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL

§8. Vara

Keskuse valduses oleva riigivara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub seadustes või nende alusel kehtestatud korras.

§9. Finantseerimine

Keskuse tegevust finantseeritakse riigieelarvest, keskuse eelarve kinnitab minister.

§10. Aruandlus

(1) Keskus peab raamatupidamisarvestust ja esitab aruandeid õigusaktidega kehtestatud korras.

(2) Keskus esitab rahaliste vahendite kasutamise aruandeid ja ülevaateid oma tegevusest ministeeriumile viimase poolt kehtestatud korras.

§11. Kontroll

Keskuse finants-majanduslikku tegevust revideerivad Kaitseministeerium, Riigikontroll ja teised asutused vastavalt õigusaktidele.

5. peatükk
LÕPPSÄTTED

§12. Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

Keskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

§13. Kaitseministri määruse kehtetuks tunnistamine

Kaitseministri 2. juuli 2002. a määrus nr 12 «Seli Tervisekeskuse põhimäärus» (RTL 2002, 81, 1240) tunnistatakse kehtetuks.

§14. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Minister Margus HANSON

Kantsler Lauri ALMANN

/otsingu_soovitused.json