HALDUSÕIGUSMajandustegevus eri valdkondades

KARISTUSÕIGUSVäärteod

Teksti suurus:

Masina ohutuse seadus

Masina ohutuse seadus - sisukord
Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2007
Avaldamismärge:

Masina ohutuse seadus

Vastu võetud 13.11.2002
RT I 2002, 99, 580
jõustumine vastavalt §-le 51.

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
10.03.2004RT I 2004, 18, 13115.04.2004
14.04.2004RT I 2004, 30, 20801.05.2004
23.11.2004RT I 2004, 84, 57301.01.2005

MASINA OHUTUSE SEADUS*

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Seaduse reguleerimisala

  Käesolev seadus sätestab inimese tervise, ohutuse ja vara kaitsmise eesmärgil nõuded:
  1) masinale ja eraldi turule lastavale ohutusseadisele (edaspidi ohutusseadis), nende turule laskmisele, kasutusele võtmisele ja kasutamisele ning masina paigaldus-, remondi- ja ümberehitustöödele;
  2) masina ja ohutusseadise nõuetele vastavuse hindamisele ja tõendamisele, tehnilisele kontrollile ja riiklikule järelevalvele;
  3) teavitatud asutusele, masina paigaldus-, remondi- ja ümberehitustööde tegijale, isiku nõuetele vastavuse hindajale ja tõendajale ning tehnilise kontrolli teostajale;
  4) masina kasutamise järelevaatajale, masina käitajale, masina paigaldus-, remondi- või ümberehitustöid juhtivale isikule ning nende nõuetele vastavuse hindamisele ja tõendamisele;
  5) potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavale seadmele, kaitsesüsteemile, komponendile ja tarvikule, nende turule laskmisele ja kasutusele võtmisele ning kasutamisele, nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korrale ning potentsiaalselt plahvatusohtliku keskkonna tsoonide määramisele;
  6) välitingimustes kasutatava seadme tekitatavale mürale, mürataseme mõõtmisele, selle seadme turule laskmisele ja kasutusele võtmisele, märgistamisele ning mürataseme ja selle mõõtmise nõuetele vastavuse hindamisele ja tõendamisele.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

§ 2.  Teiste seaduste kohaldamine

  (1) Kui masinast või ohutusseadisest tulenevate ohtude vältimine on reguleeritud teises seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktis, kohaldatakse käesolevas seaduses sätestatud nõudeid, arvestades teisest seadusest või selle alusel kehtestatud õigusaktist tulenevaid erisusi.

  (2) Kui masinaga seotud oht tuleneb peamiselt elektrist, kohaldatakse sellise masina suhtes elektriohutusseadust (RT I 2002, 49, 310).

  (3) Käesolevas seaduses ettenähtud haldusmenetlusele kohaldatakse haldusmenetluse seadust (RT I 2001, 58, 354; 2002, 53, 336; 61, 375), arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

§ 3.  Muud masinad, plahvatusohtliku keskkonna seadmed, kaitsesüsteemid, komponendid ning tarvikud

  (1) Käesolevat seadust ei kohaldata järgmistele masinatele:
  1) meditsiiniseadmele;
  2) aurukatlale, mahutile ja surveanumale;
  3) masinale, mis on spetsiaalselt kavandatud või mida kasutatakse tuumatehnoloogilisel eesmärgil ja mille rike võib põhjustada radioaktiivset emissiooni;
  4) masina osale, mis on radioaktiivse kiirguse allikas;
  5) tulirelvale;
  6) bensiini, diislikütuse, muu kergsüttiva vedeliku ning ohtliku aine mahutile ja torustikule;
  7) õhus, teel, raudteel või veeteel üksnes inimeste veoks ettenähtud transpordivahendile, nagu sõiduk ja selle järelhaagis, samuti transpordivahendile, kui see on kavandatud kaupade veoks õhus, avalikult kasutataval teel, raudteel või veeteel. Käesolevat seadust kohaldatakse maavarade kaevandamisel kasutatavale sõidukile;
  8) merelaevale ega teistele liikuvatele avamerealustele ja nende pardal olevale masinale;
  9) inimeste veoks ettenähtud köisteele, kaasa arvatud funikulaarraudtee;
  10) vähemalt kaheteljelisele ratas- või roomiktraktorile, mille peamine funktsioon on tekitada veojõudu ja mis on ette nähtud põllumajanduses või metsanduses kasutatava tööriista, masina või treileri tõmbamiseks, lükkamiseks, kandmiseks või käitamiseks ning mis võib olla varustatud koorma või reisija kandmise vahendiga;
  11) sõjalisel otstarbel kasutamiseks või politsei ülesannete täitmiseks kavandatud ja toodetud masinale;
  12) ehitisse püsivalt paigaldatud, eri tasapindade vahel liikuvale seadmele, mille kabiin liigub piki jäiku horisontaalpinna suhtes üle 15-kraadise kaldega juhikuid ja mis on ette nähtud kas ainult inimese veoks, inimese ja asja või ainult asja veoks, kui inimene pääseb kabiini takistusteta ja juhtimisseadmed on kabiinis või kabiinis oleva inimese käeulatuses.

  (2) Käesolevat seadust ei kohaldata järgmistele potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavatele seadmetele, kaitsesüsteemidele, komponentidele ja tarvikutele:
  1) meditsiiniseadmele, mis on ette nähtud tööks raviasutuses;
  2) seadmele ja kaitsesüsteemile, kus plahvatusoht tuleneb lõhkeainest või ebastabiilsest keemilisest ainest;
  3) seadmele, mis on ette nähtud kasutamiseks kodumajapidamises või tootmisvälises keskkonnas, kus potentsiaalselt plahvatusohtlik keskkond võib tekkida harva, üksnes küttegaasi lekkest;
  4) isikukaitsevahendile;
  5) merelaevale ega teistele liikuvatele avamerealustele ja nende pardal olevale seadmele;
  6) õhus, teel, raudteel või veeteel üksnes inimeste veoks ettenähtud transpordivahendile, nagu sõiduk ja selle järelhaagis, samuti transpordivahendile niivõrd, kuivõrd see on kavandatud kaupade veoks õhus, avalikult kasutataval teel, raudteel või veeteel. Käesolevat seadust kohaldatakse peamiselt potentsiaalselt plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks ettenähtud sõidukile;
  7) sõjalisel otstarbel kasutamiseks ettenähtud seadmele.

  (3) Käesoleva seaduse 2. peatüki nõudeid, välja arvatud § 5 lõike 1 punktis 1 sätestatud nõue, ei kohaldata järgmistele masinatele:
  1) masinale, mille ainus jõuallikas on vahetult rakendatav inimjõud. Käesoleva seaduse 2. peatüki nõudeid kohaldatakse raskuste tõstmiseks ja langetamiseks kasutatavale masinale;
  2) inimese veoks kasutatavale hammaslatt-teel liikuvale sõidukile;
  3) ehitusplatsil ehitise külge kinnitamiseks ettenähtud tõstukile, mida kasutatakse inimese või inimese ja asja tõstmiseks;
  4) laadaplatsil või lõbustuspargis kasutamiseks ettenähtud eriseadmele (atraktsioonile);
  5) kaevanduse tõstemasinale;
  6) lavatõstukile.

  (4) Majandus- ja kommunikatsiooniminister võib kehtestada käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetatud masinale ohutusnõuded ning masina nendele nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korra.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

§ 31.  Seaduse kohaldamine välitingimustes kasutatavale seadmele

  (1) Käesolevas seaduses välitingimustes kasutatavale seadmele esitatavaid nõudeid kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivi 2000/14/EÜ välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta (EÜT L 162, 03.07.2000, lk 1–78) artiklites 12 ja 13 nimetatud välitingimustes kasutatavale seadmele, mis lastakse turule ja võetakse kasutusele kindlaks tegevuseks sobiva tervikuna.

  (2) Käesolevas seaduses välitingimustes kasutatavale seadmele esitatavaid nõudeid ei kohaldata:
  1) seadmele, mis on otseselt ette nähtud inimeste või kaupade veoks maanteel, raudteel, õhus või veeteel;
  2) seadmele, mis on spetsiaalselt kavandatud ja valmistatud sõjaliseks otstarbeks või politseile või päästeteenistusele ülesannete täitmiseks;
  3) jõuallikaga varustamata lisaseadmele, mis lastakse turule ja võetakse kasutusele eraldi, välja arvatud käsibetoonipurustite, piikvasarate ja hüdrauliliste haamrite mürataset mõjutavad lisaseadmed.

  (3) Majandus- ja kommunikatsiooniminister kehtestab nende välitingimustes kasutatavate seadmete loetelu, millele kohaldatakse käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud garanteeritud helivõimsuse taseme piirväärtusi ja garanteeritud helivõimsuse taseme märgistamise nõudeid, ning nende seadmete täpse määratluse, arvestades Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiivi 2000/14/EÜ välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

§ 4.  Mõisted

  (1) Käesolevas seaduses kasutatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse (RT I 1999, 92, 825; 2002, 6, 20; 44, 282) §-s 2 loetletud mõisteid seal sätestatud tähenduses käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

  (2) Masin käesoleva seaduse tähenduses on:
  1) omavahel ühendatud osade kogum, millest vähemalt üks on liikuv, koos vastava ajamiga, juhtimis- ja energiavarustusahelaga, mis on ühendatud kindlaks tegevuseks, näiteks materjali töötlemiseks, käitlemiseks, teisaldamiseks või pakendamiseks;
  2) masinate kogum, mis ühtse tulemuse saavutamiseks on paigaldatud ja juhitav selliselt, et see toimib tervikuna;
  3) vahetatav seade, mis muudab masina funktsiooni ja ei ole varuosa ega tööriist ning mis on lastud turule eesmärgil, et kasutaja ise ühendab selle masina, eri masinate või traktoriga (edaspidi vahetatav seade).

  (3) Ohutusseadis käesoleva seaduse tähenduses on masina juures kasutatav seadis, mille tootja või tema volitatud esindaja laseb turule eesmärgil, et see kasutamisel täidaks ohutusfunktsiooni, ja mille tõrge või talitlushäire võib ohustada ohualas viibivat inimest, kusjuures see ei ole vahetatav seade.

  (4) Plahvatusohtlik keskkond käesoleva seaduse tähenduses on põlevaine ja atmosfääritingimustele vastava õhu segu gaasi, auru, udu või tolmuna, milles põlemine levib süttimise järel kogu põlemata segule.

  (5) Potentsiaalselt plahvatusohtlik keskkond (edaspidi plahvatusohutsoon) käesoleva seaduse tähenduses on keskkond, mis võib muutuda plahvatusohtlikuks keskkonnaks kohalikel või tööprotsessist tingitud põhjustel.

  (6) Plahvatusohutsooni seade käesoleva seaduse tähenduses on masin, aparaat, kohtkindel või teisaldatav seade või selle juhtimiskomponent või detail ja avastamis- või summutamissüsteem, mis eraldi või koos on ette nähtud aine töötlemiseks või energia tekitamiseks, ülekandmiseks, hoidmiseks, mõõtmiseks, juhtimiseks või muundamiseks ning mis võib tekitada plahvatuse omaenda potentsiaalse süüteallika põhjustatuna.

  (7) Kaitsesüsteem käeoleva seaduse tähenduses on seade, mis on mõeldud algplahvatuse viivitamatuks peatamiseks või plahvatuse mõju piiramiseks ja mis lastakse turule eraldi, kasutamiseks autonoomse süsteemina ning mis ei ole komponent.

  (8) Komponent käesoleva seaduse tähenduses on mis tahes ese, mis on oluline plahvatusohutsooni seadme või kaitsesüsteemi ohutu töö tagamiseks ja millel puudub iseseisev funktsioon.

  (9) Tarvik käesoleva seaduse tähenduses on ohutus-, kontroll- või reguleerseade, mis on ette nähtud kasutamiseks väljaspool plahvatusohutsooni, kuid on plahvatusohu vältimise seisukohalt vajalik plahvatusohutsooni seadme või kaitsesüsteemi ohutu töötamise tagamiseks.

  (10) --(11)
[Kehtetud - RT I 2004, 30, 208 - jõust. 01.05.2004]

  (12) Tootjadeklaratsioon käesoleva seaduse tähenduses on tootja või tema volitatud esindaja kirjalik kinnitus, et masin on ette nähtud ühendamiseks teise masinaga, mille tulemusena moodustub uus masin.

  (13) Plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi ja tarviku ettenähtud otstarbel kasutamine käesoleva seaduse tähenduses on nende kasutamine kooskõlas seadmerühma ja kategooriaga, millesse seade või kaitsesüsteem kuulub, ning tootja antud ohutu töötamise tagamiseks vajaliku teabega.

  (14) Välitingimustes kasutatav seade käesoleva seaduse tähenduses on:
  1) masin, mis on kas iseliikuv või mida saab teisaldada ja mis, sõltumata liikumapanevast osast, on vastavalt oma tüübile ette nähtud kasutamiseks välitingimustes ning mõjutab keskkonna mürakoormust. Seadme kasutamist ümbruses, mis müra ülekandumist üldse või oluliselt ei mõjuta, näiteks telkides, vihma eest kaitsvate katuste all või hoonete karkassides, käsitatakse kui kasutamist välitingimustes;
  2) tööstuses või keskkonnas kasutatav jõuseadmeta seade, mis vastavalt oma tüübile on ette nähtud kasutamiseks välitingimustes ja mis mõjutab keskkonna mürakoormust.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

2. peatükk TURULE LASKMINE 

§ 5.  Masina ja ohutusseadise turule laskmine

  (1) Masina võib turule lasta, kui:
  1) see nõuetekohase paigaldamise, hooldamise ja ettenähtud otstarbel kasutamise korral ei ohusta inimese tervist, ohutust ega vara;
  2) see vastab käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
  3) selle nõuetele vastavus on käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras tõendatud;
  4) sellega on kaasas vastavusdeklaratsioon;
  5) sellele on paigaldatud vastavusmärk;
  6) see on varustatud muu nõutava märgistuse ja teabega.

  (2) Ohutusseadise võib turule lasta, kui:
  1) see nõuetekohase paigaldamise, hooldamise ja ettenähtud otstarbel kasutamise korral ei ohusta inimese tervist, ohutust ega vara;
  2) see vastab käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
  3) see täidab ettenähtud ohutusfunktsiooni;
  4) selle nõuetele vastavus on käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras tõendatud;
  5) sellega on kaasas vastavusdeklaratsioon;
  6) see on varustatud muu nõutava märgistuse ja teabega.

  (3) Masina, mis on ette nähtud ühendamiseks teise masinaga uue masina moodustamise eesmärgil ning mis ei saa toimida iseseisvalt ega ole vahetatav seade, võib lasta turule käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud nõudeid arvestamata, kui turule lastava masinaga on kaasas tootja või tema volitatud esindaja antud tootjadeklaratsioon.

§ 6.  Plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi ja tarviku turule laskmine

  (1) Plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi ja tarviku võib turule lasta, kui:
  1) see nõuetekohase paigaldamise, hooldamise ja ettenähtud otstarbel kasutamise korral ei ohusta inimese tervist, ohutust ega vara;
  2) see vastab käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
  3) selle nõuetele vastavus on käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras tõendatud;
  4) sellega on kaasas vastavusdeklaratsioon;
  5) sellele on paigaldatud vastavusmärk;
  6) see on varustatud muu nõutava märgistuse ja teabega.

  (2) Komponendi, mis on ette nähtud plahvatusohutsooni seadme või kaitsesüsteemiga ühendamiseks, võib lasta turule, kui:
  1) sellega on kaasas komponendi tootja või tema volitatud esindaja väljastatud vastavustunnistus, mis tõendab komponendi vastavust käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele, esitab selle põhiparameetrid ning juhised komponendi ühendamiseks plahvatusohutsooni seadme või kaitsesüsteemiga selliselt, et oleks tagatud valmis seadme või kaitsesüsteemi vastavus nõuetele;
  2) selle nõuetele vastavus on käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras tõendatud.

  (3) Põhjendatud taotluse esitamise korral võib riikliku järelevalve teostaja anda plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi ja tarviku turule laskmiseks ja kasutusele võtmiseks loa ka olukorras, kus käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 3–5 sätestatud nõuded on täitmata, kui turule laskmine ja kasutusele võtmine toimub ohutuse tagamise huvides.

  (4) Tervisekaitse- ja ohutusnõuded masinale, ohutusseadisele, plahvatusohutsooni seadmele, kaitsesüsteemile ja tarvikule ning plahvatusohutsooni seadmete liigituse, samuti nõuded masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi ja tarviku teabega varustamisele ning nendele vastavusmärgi paigaldamisele kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

§ 61.  Välitingimustes kasutatava seadme turule laskmine

  (1) Välitingimustes kasutatava seadme võib turule lasta, kui:
  1) see vastab käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
  2) selle nõuetele vastavus on käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud korras tõendatud;
  3) sellega on kaasas vastavusdeklaratsioon;
  4) sellele on paigaldatud vastavusmärk;
  5) see on märgistatud garanteeritud helivõimsuse taseme tähisega.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud nõuete täitmise peab tagama välitingimustes kasutatava seadme tootja või tema volitatud esindaja. Kui välitingimustes kasutatava seadme tootjal või tema volitatud esindajal ei ole tegevuskohta Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigis, peab neid nõudeid täitma isik, kes laseb välitingimustes kasutatava seadme turule või võtab kasutusele.

  (3) Pärast uuetüübilise välitingimustes kasutatava seadme esimese eksemplari turule laskmist peab välitingimustes kasutatava seadme tootja või tema volitatud esindaja 30 päeva jooksul Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile ja Euroopa Komisjonile esitama selle seadme vastavusdeklaratsiooni koopia.

  (4) Käesoleva seaduse § 31lõikes 3 nimetatud seadmete garanteeritud helivõimsuse taseme piirväärtused, seadmete mürataseme mõõtmise, garanteeritud helivõimsuse taseme märgistamise ning vastavusmärgi paigaldamise nõuded kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

§ 7.  Nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

  (1) Masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi ja tarviku ning välitingimustes kasutatava seadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise suhtes kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses sätestatud korda, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

  (2) Masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi ja tarviku ning välitingimustes kasutatava seadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise peab tagama tootja või tema volitatud esindaja.

  (3) Kui masina või ohutusseadise tootja või tootja volitatud esindaja ei ole täitnud käesolevas seaduses ettenähtud nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korda, peab seda tegema isik, kes laseb masina või ohutusseadise turule.

  (4) Nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korda peab täitma ka isik, kes koostab masina või ohutusseadise eri päritoluga masinatest, masinaosadest või ohutusseadistest või valmistab masina või ohutusseadise oma tarbeks.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõigete 3 ja 4 nõudeid ei kohaldata, kui masina või traktoriga ühendatakse vahetatav seade, tingimusel, et kõik ühendatavad koostisosad sobivad, ühendatavatele koostisosadele on paigaldatud vastavusmärk ning nendega on kaasas vastavusdeklaratsioon.

  (6) Masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi ja tarviku ning välitingimustes kasutatava seadme nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korra, nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikud vastavushindamise protseduurid ning nõuded tehnilisele toimikule, tüübihindamise sertifikaadile, tootjadeklaratsioonile ja vastavusdeklaratsioonile kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .

  (7) Masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi ja tarviku ning välitingimustes kasutatava seadme nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikes vastavushindamise protseduurides võidakse ette näha teavitatud asutuse kaasamise kohustus.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

§ 8.  Nõuetele mittevastava masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, tarviku ja välitingimustes kasutatava seadme esitlemine

  Masinat, ohutusseadist, plahvatusohutsooni seadet, kaitsesüsteemi, tarvikut või välitingimustes kasutatavat seadet, mis ei vasta käesoleva seaduse nõuetele, võib esitleda messidel, näitustel, demonstratsioonidel ja teistel avalikel esitlustel tingimusel, et see on varustatud selgelt nähtava teabega, millest järeldub, et masin, ohutusseadis, plahvatusohutsooni seade, kaitsesüsteem, tarvik või välitingimustes kasutatav seade ei vasta sellele esitatavatele nõuetele ja seda ei lasta turule ega võeta kasutusele enne, kui selle tootja või tema volitatud esindaja on selle nõuetega vastavusse viinud. Esitluse ajal peab esitleja tagama inimese tervise ja vara kaitse ning inimese ohutuse.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

3. peatükk TEAVITATUD ASUTUS 

§ 9.  Teavitatud asutus

  (1) Teavitatud asutus on tunnustatud asutus, kes teeb käesoleva seaduse § 7 lõike 6 alusel kehtestatud õigusakti kohaseid masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi, tarviku või välitingimustes kasutatava seadme nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajalikke vastavushindamise protseduure.

  (2) Teavitatud asutusele tegutsemisõiguse andmisele, selle õiguse kehtetuks tunnistamisele või peatamisele, samuti teavitatud asutusena tegutsemisele ja tema üle riikliku järelevalve teostamisele kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse sätteid käesolevast seadusest tulenevate erisustega.

  (3) Õigus tegutseda teavitatud asutusena antakse kuni viieks aastaks.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

§ 10.  Teavitatud asutusele esitatavad nõuded

  Teavitatud asutus peab vastama toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduses tunnustatud asutusele esitatavatele nõuetele järgmiste erisustega:
  1) teavitatud asutus, tema juht, juhatuse ja nõukogu liige ning tõendamistoimingute eest vastutav personal ei tohi olla enda kontrollitava masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi, tarviku või välitingimustes kasutatava seadme projekteerija, tootja, varustaja või paigaldaja ega tema volitatud esindaja;
  2) teavitatud asutus, tema juht, juhatuse ja nõukogu liige ning tõendamistoimingute eest vastutav personal ei tohi otse ega volitatud esindaja kaudu olla seotud masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi, tarviku või välitingimustes kasutatava seadme projekteerimise, valmistamise, turustamise või hooldamisega. See nõue ei välista tehnilise teabe vahetamist tootja ja teavitatud asutuse vahel;
  3) teavitatud asutus ja tema personal peavad tegema tõendamiskatseid professionaalselt ja tehniliselt kompetentselt ning olema sõltumatud mõjutamisest, eriti rahalisest, millest võib sõltuda nende otsus või kontrollimise tulemus, eriti kui mõjutamisvõimalus on kontrollimise tulemusest huvitatud isikul või isikute grupil;
  4) teavitatud asutusel peavad olema vajalik personal ja vahendid, mis võimaldavad nõuetekohaselt täita kontrollimisega seotud tehnilisi ja haldusülesandeid;
  5) teavitatud asutusel peab olema võimalus kasutada kontrollimiseks vajalikku erivarustust;
  6) kontrollimise eest vastutav personal peab olema saanud põhjaliku tehnilise väljaõppe, tal peavad olema piisavad teadmised tema tehtavatele katsetele esitatavatest nõuetest, nende katsete tegemise kogemused ning oskus koostada sertifikaate, protokolle ja raporteid, mida on vaja katsete tegemise kinnitamiseks, ning välitingimustes kasutatavate seadmete hindamise korral ka teadmised tehnilise dokumentatsiooni kontrollimise nõuetest;
  7) teavitatud asutus peab tagama kontrollivate töötajate erapooletuse ning nende tasustamine ei tohi sõltuda tehtud katsete arvust ja tulemustest;
  8) teavitatud asutus peab tagama, et tema personal hoiaks ametiülesannete täitmisel teatavaks saanud teavet konfidentsiaalsena, kui seadus ei näe ette selle avalikustamist;
  9) teavitatud asutusel peab olema kogu teavitatud asutusena tegutsemise aja jooksul kehtiv ja käesoleva seaduse §-s 11 sätestatud tingimustele vastav vastutuskindlustus;
  10) teavitatud asutus peab olema masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi, tarviku või välitingimustes kasutatava seadme nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks akrediteeritud vastavalt toote nõuetele vastavuse tõendamise seadusele.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

§ 11.  Vastutuskindlustus

  (1) Teavitatud asutusel peab olema vastutuskindlustus kindlustussumma ulatuses, mis:
  1) tagab tema tegevuses teavitatud asutusena kolmandale isikule tekkida võiva kahju hüvitamise;
  2) on vähemalt 500 000 krooni.

  (2) Kui kindlustusleping on sõlmitud omavastutusega, hüvitab kindlustusandja tekitatud kahju kogu ulatuses ja nõuab omavastutuse summa tagasi kindlustusvõtjalt.

4. peatükk MASINA, OHUTUSSEADISE, PLAHVATUSOHUTSOONI SEADME, KAITSESÜSTEEMI JA TARVIKU KASUTAMINE 

§ 12.  Nõuded masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, tarviku ja välitingimustes kasutatava seadme kasutusele võtmisele ning kasutamisele
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

  (1) Masina võib kasutusele võtta ja seda kasutada, kui:
  1) see nõuetekohase paigaldamise, hooldamise ja ettenähtud otstarbel kasutamise korral ei ohusta inimese tervist, ohutust ega vara;
  2) selle kasutusele võtmise hetkel on täidetud turule laskmise nõuded;
  3) see vastab käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
  4) käesoleva seaduse § 18 lõike 4 alusel registreerimisele kuuluvale masinale (edaspidi registreeritav masin ) on määratud kasutamise järelevaataja;
  5) järgitakse masina tootja või turule laskja antud juhendeid;
  6) käesoleva seaduse § 16 lõike 4 alusel ettenähtud juhtudel töötab masinaga vastavat pädevustunnistust omav masina käitaja;
  7) käesoleva seaduse § 24 lõike 3 alusel ettenähtud juhtudel ja korras on teostatud masina tehniline kontroll;
  8) see on tehniliselt korras ja tootja ettenähtud komplektsusega;
  9) järgitakse teisi õigusaktides sätestatud nõudeid.

  (2) Ohutusseadise võib kasutusele võtta ja seda kasutada, kui:
  1) see nõuetekohase paigaldamise, hooldamise ja ettenähtud otstarbel kasutamise korral ei ohusta inimese tervist, ohutust ega vara;
  2) selle kasutusele võtmise hetkel on täidetud turule laskmise nõuded;
  3) see vastab käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

  (3) Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatav seade, kaitsesüsteem või tarvik peab vastama plahvatusohutsooni seadmele, kaitsesüsteemile või tarvikule esitatavatele nõuetele.

  (4) Plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi või tarviku võib kasutusele võtta ja seda kasutada, kui:
  1) see nõuetekohase paigaldamise, hooldamise ja ettenähtud otstarbel kasutamise korral ei ohusta inimese tervist, ohutust ega vara;
  2) selle kasutusele võtmise hetkel on täidetud turule laskmise nõuded;
  3) see vastab käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele.

  (41) Välitingimustes kasutatava seadme võib kasutusele võtta, kui selle kasutusele võtmise hetkel on täidetud turule laskmise nõuded.

  (5) [Kehtetu - RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

§ 13.  Masina ja plahvatusohutsooni seadme omaniku kohustused

  (1) Kui masina omanik ei ole käesolevast seadusest tulenevaid kohustusi täitnud, laienevad need kohustused masina valdajale.

  (2) Masina omanik peab:
  1) täitma käesoleva seaduse § 12 lõikes 1 sätestatud nõudeid;
  2) tagama registreeritava masina puhul masina kasutamise järelevaataja ülesannete täitmise ja võimaldama tal oma ülesandeid täita;
  3) teatama registreeritava masina andmete muutumisest tehnilise kontrolli teostajale kümne päeva jooksul, arvates andmete muutumise päevast;
  4) omama ja säilitama käesolevas seaduses ja selle alusel ettenähtud dokumentatsiooni masina, selle paigaldamise, ümberehitamise ja remondi ning tehnilise kontrolli teostamise kohta;
  5) tagama, et riiklikku järelevalvet teostavale ametiisikule antaks igakülgset abi avarii ja sellega kaasnenud õnnetusjuhtumi põhjuse väljaselgitamisel, säilitades asjaolude selgumiseni avarii või õnnetusjuhtumi tagajärjel tekkinud olukorra, kui see ei põhjusta edasisi kahjustusi;
  6) kandma registreeritud masinale nähtavale kohale registreeringunumbri ning tagama selle nähtavuse ja loetavuse masina kogu kasutusaja jooksul;
  7) sõlmima masina kasutamise järelevaatajaga käesoleva seaduse §-s 15 sätestatud kohustuste täitmiseks kirjaliku lepingu, välja arvatud, kui masina füüsilisest isikust omanik on ise masina kasutamise järelevaataja.

  (3) Kui seadmes või ehitises või selle vahetus ümbruses on plahvatusohtlik keskkond, peab sellise seadme või ehitise omanik tagama potentsiaalselt plahvatusohtliku keskkonna tsoonide määramise majandus- ja kommunikatsiooniministri kehtestatud korras.

  (4) Plahvatusohutsooni olemasolu korral peab seadme või ehitise omanik täitma käesoleva seaduse § 6 lõike 4 alusel kehtestatud nõudeid käesoleva paragrahvi lõike 3 alusel määratud tsoonidest lähtuvalt.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

§ 14.  Masina kasutamise järelevaataja

  (1) Masina kasutamise järelevaataja käesoleva seaduse tähenduses on isik, kes:
  1) on pädev käesoleva seaduse ja teiste õigusaktide kohaselt korraldama või tagama masina nõuetekohast kasutamist;
  2) kohustub tagama, et masina kasutamisel järgitaks käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõudeid.

  (2) Masina kasutamise järelevaatajal peavad olema teadmised masinast, mille kasutamise järelevaatajaks ta on määratud, selle ehitusest ning kasutamise ohutusnõuetest.

  (3) Masina kasutamise järelevaataja vastavuse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele peab olema hinnanud ja tõendanud käesoleva seaduse §-s 26 nimetatud isik.

§ 15.  Masina kasutamise järelevaataja kohustused

  Masina kasutamise järelevaataja peab:
  1) tagama, et masinat kasutataks käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete kohaselt;
  2) tagama, et masina kasutamine peatataks, kui selle edasine kasutamine võib ohustada inimese tervist, ohutust või vara;
  3) tagama, et masina paigaldust, remonti ja ümberehitust ning tehnohooldust teeks ja masinaga töötaks pädev isik;
  4) tagama, et esimesel võimalusel teatataks masinaga toimunud avariist ja sellega kaasnenud õnnetusjuhtumist Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile;
  5) olema kättesaadav masina ohutuse tagamiseks ja tehnilise kontrolli ning riiklike järelevalvetoimingute teostamisel.

§ 16.  Masina käitaja

  (1) Masina käitaja käesoleva seaduse tähenduses on operaator, masinist või juht või muu füüsiline isik, kes vahetult juhib masinat, millega töötamiseks nõutakse pädevustunnistust.

  (2) Masina käitaja peab olema vähemalt 18-aastane ja tal peavad olema tööks vajalikud teadmised ja oskused.

  (3) Masina käitaja peab olema sooritanud eksami vastaval erialal töötamiseks. Masina käitaja erialaeksami komisjoni peab kuuluma käesoleva seaduse §-s 26 nimetatud isiku esindaja, kes annab allkirja masina käitamisoskust tõendavale pädevustunnistusele.

  (31) Masina käitaja võib töötada välisriigis väljaantud pädevustunnistuse alusel juhul, kui tema kutsekvalifikatsiooni on tunnustatud vastavalt välisriigis omandatud kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadusele (RT I 2000, 29, 168; 2002, 61, 375; 69, õiend; 90, 521; 2003, 21, 124; 2004, 45, 316).

  (4) Nende masinate loetelu, mille käitajalt nõutakse pädevustunnistust, nõuded pädevustunnistusele ning pädevustunnistuse väljastamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

§ 17.  Masina käitaja kohustused

  Masina käitaja peab:
  1) töötama masinaga ohutult, järgides masina kasutamisjuhendit ning masina kasutamise järelevaataja korraldusi ja juhiseid, kui masina kasutamise järelevaataja on määratud;
  2) seiskama masina, kui selle edasine kasutamine võib ohustada inimese tervist, ohutust või vara.

§ 18.  Masina registreerimine ja registreeringuandmete muutmine

  (1) Käesoleva seaduse §-s 25 nimetatud tehnilise kontrolli teostaja peab kümne tööpäeva jooksul pärast masina tehnilist kontrolli esitama Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile elektrooniliselt andmed registreeritava masina, selle omaniku ja kasutamise järelevaataja ning tehnilise kontrolli kohta.

  (2) Tehnilise kontrolli teostaja peab kümne tööpäeva jooksul pärast käesoleva seaduse § 13 lõike 2 punktis 3 nimetatud teate saamist teavitama Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni elektrooniliselt masina andmete muutumisest.

  (3) Masina registreerib ja registreeringuandmeid muudab Tehnilise Järelevalve Inspektsioon tehnilise kontrolli teostaja esitatud andmete alusel.

  (4) Registreeritavate masinate loetelu, registreeritavate masinate, nende omanike ja kasutamise järelevaatajate ning masina tehnilise kontrolli kohta esitatavate andmete loetelu ja vorminõuded, samuti andmete esitamise ja registreerimise ning registreeringuandmete muutmise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

5. peatükk MASINA PAIGALDAMINE, ÜMBEREHITAMINE JA REMONT 

§ 19.  Masina paigaldamine

  (1) Masina paigaldamine on turule lastud masina kokkupanek või ülesseadmine kohas, kus masinat kasutatakse.

  (2) Masin tuleb paigaldada viisil, mis võimaldab seda kasutada, kontrollida, remontida ja hooldada ohutult.

  (3) Masina ehitisse paigaldaja peab välja selgitama, kas masina paigaldamisega ei teki ohtu inimese tervisele, ohutusele ja varale, ning kooskõlastama masina paigaldamise ehitise omanikuga.

  (4) Kui masina ehitisse paigaldamine tähendab ehitamist ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297) mõistes, peab masina paigaldaja lisaks käesolevas peatükis sätestatud nõuetele täitma ehitusseaduse nõudeid.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõike 7 alusel määratletavatel juhtudel on masina paigaldamine lubatud tehnilise kontrolli teostaja poolt heakskiidetud paigaldusprojekti alusel.

  (6) Masina paigaldusprojekt peab tagama masina ohutu paigaldamise, ohutu kasutamise pärast paigaldamist ning registreeritava masina puhul ka tehnilise kontrolli teostajale võimaluse hinnata masina paigaldamise ja paigaldatud masina kasutamise ohutust.

  (7) Loetelu masinatest, mille paigaldamine on lubatud tehnilise kontrolli teostaja poolt heakskiidetud paigaldusprojekti alusel, nõuded paigaldusprojektile ning paigaldusprojekti heakskiitmise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister .

§ 20.  Masina ümberehitamine ja remont

  (1) Masina ümberehitamine käesoleva seaduse tähenduses on tegevus, mille tulemusena muutuvad masina põhiparameetrid, kasutamisohutust mõjutavate osade ehitus, elektriline, hüdrauliline või pneumaatiline skeem, juhtimisskeem või osadele mõjuvad koormused.

  (2) Masina remont käesoleva seaduse tähenduses on masina kandekonstruktsioonide parandamine keevituse teel.

§ 21.  Masina paigaldus-, remondi- ja ümberehitustööde tegija

  (1) Masina paigaldus-, remondi- või ümberehitustööde (edaspidi masinatööd) tegija on isik, kes paigaldab masina, remondib masinat või ehitab masina ümber.

  (2) Masinatööde tegija peab:
  1) tagama, et masinatööde tegemisel järgitaks ohutusnõudeid;
  2) tagama, et pärast masinatööde tegemist vastaks masin käesoleva seaduse ja selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuetele;
  3) tagama, et masinatöid teeksid selleks piisavat ettevalmistust omavad isikud;
  4) tagama, et registreeritava masina puhul masinatööde tegemine dokumenteeritaks mahus, mis võimaldab hinnata tööde vastavust esitatavatele nõuetele;
  5) valdama piisavaid vahendeid ja vajalikku dokumentatsiooni masinatööde tegemiseks;
  6) määrama registreeritava masina puhul masinatööde tegemiseks masinatöid juhtiva isiku ning sõlmima masinatöid juhtiva isikuga käesoleva seaduse §-s 23 sätestatud kohustuste täitmiseks kirjaliku lepingu, välja arvatud, kui füüsilisest isikust masinatööde tegija on ise masinatöid juhtivaks isikuks;
  7) täitma muid õigusaktidest tulenevaid kohustusi.

  (3) Registreeritava masina puhul on masinatööde tegemine lubatud käesoleva seaduse §-s 28 nimetatud registri registreeringu ja käesoleva seaduse §-s 22 nimetatud nõuetele vastava masinatöid juhtiva isiku olemasolu korral ja tema pädevuse ulatuses.

§ 22.  Masinatöid juhtiv isik

  (1) Masinatöid juhtiv isik on isik, kes:
  1) on pädev käesoleva seaduse ja teiste õigusaktide kohaselt korraldama või tagama masinatööde nõuetekohast tegemist;
  2) kohustub tagama, et masinatööde tegemisel järgitaks käesoleva seaduse ja teiste õigusaktide nõudeid.

  (2) Masinatöid juhtival isikul peab olema piisav erialane ettevalmistus, vähemalt kaheaastane kogemus masinatööde tegemisel ja teadmised masinast, selle ehitusest ja ohutusnõuetest tema poolt juhitavate masinatööde ohutuse tagamiseks vajalikus ulatuses.

  (3) Masinatöid juhtiva isiku vastavuse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud nõuetele peab olema hinnanud ja tõendanud käesoleva seaduse §-s 26 nimetatud isik.

§ 23.  Masinatöid juhtiva isiku kohustused

  (1) Masinatöid juhtiv isik peab tagama, et:
  1) masinatööde tegemisel järgitaks õigusaktide nõudeid;
  2) masin pärast masinatööde tegemist ei ohustaks selle ettenähtud otstarbel kasutamise korral inimese tervist, ohutust ja vara;
  3) masinatöid teeksid selleks piisavat erialast ettevalmistust omavad isikud, keda juhendatakse ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks vajalikul määral;
  4) masinatööde tegemine dokumenteeritaks.

  (2) Käesoleva seaduse § 19 lõike 7 alusel kehtestatud loetelus nimetatud masina paigaldustöid juhtiv isik peab olema kättesaadav tehnilise kontrolli ja riiklike järelevalvetoimingute teostamisel.

6. peatükk MASINA TEHNILINE KONTROLL 

§ 24.  Masina tehniline kontroll

  (1) Tehniline kontroll käesoleva seaduse tähenduses on menetlus, mille käigus tehnilise kontrolli teostaja hindab ja kirjalikult tõendab registreeritava masina tehnilist korrasolekut ja selle edasise kasutamise ohutust.

  (2) Tehniline kontroll jaguneb kasutamisele eelnevaks, korraliseks ja erakorraliseks tehniliseks kontrolliks.

  (3) Masina korralise tehnilise kontrolli teostamise sageduse ja korra ning kasutamisele eelneva ja erakorralise tehnilise kontrolli teostamise juhud ja korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

  (4) Tehnilise kontrolli teenuse hinnad peavad olema kulupõhised, läbipaistvad ja mittediskrimineerivad ning kujundatud selliselt, et kataksid tehnilise kontrolliga seotud kulutused ja tagaksid tehnilise kontrolli teostajale mõistliku kasumi.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

§ 25.  Tehnilise kontrolli teostaja

  (1) Tehnilise kontrolli teostaja on tehnilise kontrolli teostamise eesmärgil asutatud riigi äriühing riigi poolt eraõiguslike juriidiliste isikute asutamise ja nendes osalemise seaduse (RT I 1996, 48, 942; 73, õiend; 1998, 59, 941; 2002, 32, 188) tähenduses. Nimetatud äriühing on eri- või ainuõigust omav ettevõtja konkurentsiseaduse (RT I 2001, 56, 332; 93, 565; 2002, 61, 375; 63, 387; 82, 480; 87, 505) tähenduses, kellele asjakohane eri- või ainuõigus tehnilist kontrolli teostada antakse põhikirjaga.

  (2) Tehnilise kontrolli teostaja peab:
  1) omama tehnilise kontrolli teostamiseks vajaliku ettevalmistuse, väljaõppe ja kogemusega töötajaid;
  2) valdama vahendeid tehnilise kontrolli teostamiseks;
  3) olema sõltumatu, asjatundlik, erapooletu ja mittediskrimineeriv;
  4) teavitama masina omanikku ja Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni tehnilise kontrolli käigus tuvastatud masinaga seotud ohtudest inimese tervisele, ohutusele või varale;
  5) tagama tehnilise kontrolli teenuse osutamise kõigile kättesaadava hinnakirja alusel kogu Eesti Vabariigis, kusjuures tehnilise kontrolli teenuse hind ei tohi oleneda kontrollitava masina asukohast;
  6) esitama Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile kümne tööpäeva jooksul elektrooniliselt andmed teostatud tehnilise kontrolli kohta käesoleva seaduse § 18 lõike 4 alusel kehtestatud korra kohaselt;
  7) omama kogu tehnilise kontrolli teostajana tegutsemise aja jooksul kehtivat ja käesoleva seaduse §-s 33 sätestatud tingimustele vastavat vastutuskindlustust;
  8) olema tehnilise kontrolli teostamiseks akrediteeritud;
  9) vastama Eesti standardis EVS-EN 45004:1997 esitatud inspekteerimisasutuste toimimise üldkriteeriumidele ja A-tüüpi inspekteerimisasutuse kriteeriumidele;
  10) teostama tehnilist kontrolli kõikidele registreeritavatele masinatele;
  11) kujundama tehnilise kontrolli teenuse hinnad vastavalt käesoleva seaduse § 24 lõikes 4 sätestatule.

  (3) Tehnilise kontrolli teostaja akrediteerijale kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse §-s 141 sätestatut.

7. peatükk ISIKU NÕUETELE VASTAVUSE HINDAMINE JA TÕENDAMINE 

§ 26.  Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine

  (1) Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine käesoleva seaduse tähenduses on menetlus, mille käigus juriidiline isik või äriregistris registreeritud füüsilisest isikust ettevõtja (edaspidi isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja ) hindab ja tõendab kirjalikult masina kasutamise järelevaataja või masinatöid juhtiva isiku nõuetele vastavust.

  (2) Isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korra kehtestab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

§ 27.  Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja

  (1) Isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine on lubatud käesoleva seaduse §-s 28 nimetatud registri registreeringu olemasolu korral.

  (2) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja peab:
  1) omama isiku nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks vajaliku ettevalmistuse, väljaõppe ja kogemustega töötajaid;
  2) valdama vahendeid isiku nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks;
  3) olema sõltumatu, asjatundlik, erapooletu ja mittediskrimineeriv;
  4) omama kogu isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana tegutsemise aja jooksul kehtivat ja käesoleva seaduse §-s 33 sätestatud tingimustele vastavat vastutuskindlustust;
  5) olema isiku nõuetele vastavuse hindamiseks ja tõendamiseks akrediteeritud.

  (21) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja, kelle esindaja kuulub masina käitaja erialaeksami komisjoni, peab säilitama andmed nende masina käitamisoskust tõendavate pädevustunnistuste kohta, millele esindaja on andnud allkirja. Säilitatavatest andmetest peab selguma isik, kellele pädevustunnistus väljastati, pädevuse ulatus, pädevustunnistuse väljastaja, pädevustunnistuse väljastamise aeg ja pädevustunnistusele allkirja andnud isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja esindaja nimi.

  (3) Isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja akrediteerijale kohaldatakse toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse §-s 141 sätestatut.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

8. peatükk ETTEVÕTJA REGISTREERIMINE 

§ 28.  Registreerimistaotlus
[RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

  (1) Isik, kes soovib tegutseda masinatööde tegijana või isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana (edaspidi ettevõtja), esitab majandustegevuse registri (edaspidi register) registripidajale registreerimistaotluse.

  (2) Registreerimistaotluses peavad sisalduma:
  1) ettevõtja nimi, aadress ja muud kontaktandmed, registrikood või isikukood või viimase puudumisel sünniaeg;
  2) tegevusala (masinatööde tegemine või isiku nõuetele vastavuse hindamine ja tõendamine), millel soovitakse tegutseda;
  3) registreeritava masina puhul masinatööde tegijana tegutsemise soovi korral masinatöid juhtiva isiku nimi, isikukood või selle puudumisel sünniaeg, pädevuse ulatus, kontaktandmed ning tema nõuetele vastavust tõendava dokumendi number, väljaandmise kuupäev, väljaandja nimi ja kontaktandmed;
  4) isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana tegutsemise soovi korral vastutuskindlustuse suurus ja kehtivusaeg ning kindlustust tõendava dokumendi väljastanud kindlustusandja nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  5) akrediteeringu olemasolu korral teave, milliste toimingute tegemiseks on ettevõtja akrediteeritud, ning akrediteeringut tõendava dokumendi number, selle väljastanud isiku nimi, registrikood ja kontaktandmed;
  6) registreerimistaotlusele allakirjutanud isiku nimi, ametinimetus ja kontaktandmed.

  (3) [Kehtetu - RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

  (4) Ettevõtja võib registreerimistaotluses esitada lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud andmetele täpsustatud andmed tegevusala kohta, millel ta soovib tegutseda.

  (5) [Kehtetu - RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 29.  Registreerimismenetlus ja registriandmed

  (1) Registreerimismenetlusele kohaldatakse majandustegevuse registri seaduses (RT I 2004, 12, 79) sätestatut, arvestades käesolevast seadusest tulenevaid erisusi.

  (2) Lisaks majandustegevuse registri seaduses sätestatule avaldatakse majandustegevuse registris ettevõtja kohta käesoleva seaduse § 28 lõike 2 punktides 2–5 nimetatud andmed, §-s 37 nimetatud ettekirjutuse olemasolu korral andmed ettekirjutuse kohta ja muud seadusega sätestatud andmed.
[RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 30.  Registreerimisest keeldumine

  Registreerimisest keeldutakse majandustegevuse registri seaduses sätestatud alustel või kui ettevõtja registreering on eelnenud 60 päeva jooksul käesoleva seaduse § 37 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel kustutatud.
[RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 31.  Registreeringu kustutamine

  (1) Registreering kustutatakse majandustegevuse registri seaduses sätestatud alustel ja käesoleva seaduse § 37 lõikes 2 nimetatud otsuse alusel kas selle otsuse vaidlustamise tähtaja möödumisel, kui otsust ei vaidlustatud, või kui otsus vaidlustati, siis vaidlustatud otsuse jõusse jätnud kohtuotsuse jõustumise päevast arvates.

  (2) Registreeringu kustutamise korral peab isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja kogu oma isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise alase dokumentatsiooni üle andma Tehnilise Järelevalve Inspektsioonile ühe kuu jooksul registreeringu kustutamise päevast arvates.
[RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 32.  [Kehtetu - RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 33.  Vastutuskindlustus

  (1) Ettevõtjal, kes tegutseb tehnilise kontrolli teostajana või isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana, peab olema vastutuskindlustus kindlustussumma ulatuses, mis :
  1) tagab tema tegevuses tehnilise kontrolli teostajana või isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendajana kolmandale isikule tekkida võiva kahju hüvitamise;
  2) on vähemalt 500 000 krooni.

  (2) Kui kindlustusleping on sõlmitud omavastutusega, hüvitab kindlustusandja tekitatud kahju kogu ulatuses ja nõuab omavastutuse summa tagasi kindlustusvõtjalt.

9. peatükk RIIKLIK JÄRELEVALVE 

§ 34.  Riikliku järelevalve teostaja

  Käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete täitmise üle teostab riiklikku järelevalvet Tehnilise Järelevalve Inspektsioon (edaspidi inspektsioon ).

§ 35.  Inspektsiooni pädevus

  Inspektsiooni pädevusse kuulub:
  1) järelevalve turule lastud või kasutusele võetud masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi, tarviku ning välitingimustes kasutatava seadme käesolevas seaduses ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavuse üle (turujärelevalve);
  2) järelevalve masina ja ohutusseadise kasutamise, masinatööde, tehnilise kontrolli ning isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele vastavuse üle;
  3) järelevalve teavitatud asutuse, tehnilise kontrolli teostaja ja ettevõtja suhtes käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuete järgimise üle;
  4) masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi või tarvikuga toimunud avarii ja sellega kaasnenud õnnetusjuhtumi tekkepõhjuste väljaselgitamine;
  5) järelevalve käigus ettekirjutuste ja otsuste tegemine ning masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi, tarviku ja välitingimustes kasutatava seadme nõuetele vastavuse kontrollimine;
  6) registriandmete kontroll.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

§ 36.  Riiklikku järelevalvet teostava ametiisiku õigused ja kohustused

  (1) Riiklikku järelevalvet teostaval ametiisikul on õigus:
  1) kontrollida käesoleva seaduse täitmist takistamatult ja ette teatamata;
  2) siseneda järelevalve teostamise eesmärgil teavitatud asutuse, tehnilise kontrolli teostaja või isiku nõuetele vastavuse hindaja ja tõendaja ruumidesse;
  3) siseneda järelevalve teostamise eesmärgil masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi, tarviku ja välitingimustes kasutatava seadme valmistamis-, paigaldus-, ümberehitus-, kasutamis-, remondi-, hooldus-, ladustamis- ja müügikohta;
  4) saada järelevalve teostamiseks vajalikku teavet, tutvuda järelevalve teostamiseks vajalike dokumentide või nende koopiatega, teha nendest ärakirju ning jäädvustada masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi, tarviku ja välitingimustes kasutatava seadmega seonduvat;
  5) keelata ohtlikuks osutunud või nõuetele mittevastava masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi, tarviku ja välitingimustes kasutatava seadme turule laskmine;
  6) nõuda nõuetele mittevastava turule lastud või kasutusele võetud masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi, tarviku ja välitingimustes kasutatava seadme nõuetega vastavusse viimist;
  7) nõuda ohtlikuks osutunud või nõuetele mittevastava masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi, tarviku ja välitingimustes kasutatava seadme turult eemaldamist või kasutamise lõpetamist või tarbijatelt tagasinõudmist ning vajaduse korral koordineerida või korraldada koos tootja või turule laskjaga selle tagasinõudmist tarbijatelt;
  8) teha ettekirjutusi.

  (2) Inspektsiooni peadirektoril või tema volitatud ametiisikul on käesoleva seaduse alusel inspektsiooni pädevusse kuuluvates küsimustes õigus kohustada masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi või tarviku tootjat või turule laskjat teatama avalikkusele masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi ja tarvikuga seotud ohtudest või edastada selline teade tootja, turule laskja või paigaldaja kulul.

  (3) Riiklikku järelevalvet teostav ametiisik on kohustatud oma tööülesannete täitmisel esitama ametitõendi.

  (4) Riiklikku järelevalvet teostav ametiisik on kohustatud tagama talle teatavaks saanud äri- ja tehnilise teabe konfidentsiaalsuse, kui seadus ei näe ette selle avaldamist.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

§ 37.  Ettekirjutus ja otsus

  (1) Käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud õigusaktide nõuete rikkumise lõpetamiseks teeb riiklikku järelevalvet teostav ametiisik ettekirjutuse, milles:
  1) esitab vajaduse korral nõude õigusrikkumisega seotud tegevuse osaliseks või täielikuks peatamiseks või
  2) kohustab tegema edasise tegevuse õiguspäraseks jätkamiseks vajalikke toiminguid.

  (2) Inspektsiooni peadirektoril või tema volitatud ametiisikul on õigus teha registrisse kantud ettevõtja kohta registrist kustutamise otsus järgmistel juhtudel:
  1) ettekirjutuse korduva täitmata jätmise korral;
  2) kui ettevõtja ei vasta sellel tegevusalal tegutsemise nõuetele.

  (3) Kui inspektsiooni ametiisiku ettekirjutus tehti ettevõtja kohta, kes on registreeritud käesoleva seaduse §-s 28 nimetatud registris, kannab inspektsioon andmed ettekirjutuse kohta registrisse vastavalt majandustegevuse registri seaduses sätestatule.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud otsus tehakse isikule teatavaks ning antakse kätte allkirja vastu või saadetakse posti teel väljastusteatega kahe tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

  (5) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud ettekirjutuse täitmata jätmise korral võib riiklikku järelevalvet teostav ametiisik rakendada sunnivahendit asendustäitmise ja sunniraha seaduses (RT I 2001, 50, 283; 94, 580) sätestatud korras. Sunniraha ülemmäär on 10 000 krooni.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

§ 38.  Ettekirjutuse või toimingu vaidlustamine

  (1) Inspektsiooni ametiisiku ettekirjutuse või toiminguga mittenõustumise korral on õigus esitada kirjalik vaie inspektsiooni peadirektorile kümne tööpäeva jooksul ettekirjutusest või muust toimingust teadasaamise päevast arvates.

  (2) Vaiet ei saa esitada inspektsiooni peadirektori haldusakti või toimingu peale.

  (3) Inspektsiooni peadirektor vaatab vaide läbi ja teeb otsuse 14 tööpäeva jooksul vaide esitamise päevast arvates. Vaide läbivaatamisest ei saa osa võtta ametiisik, kelle ettekirjutuse või toimingu peale on vaie esitatud.

  (4) Inspektsiooni peadirektori otsus tehakse vaide esitajale teatavaks ning antakse kätte allkirja vastu või saadetakse posti teel väljastusteatega kahe tööpäeva jooksul otsuse tegemise päevast arvates.

§ 39.  Nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) Inspektsioonil on riikliku järelevalve käigus õigus:
  1) võtta õiglase tasu eest masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi, tarviku või välitingimustes kasutatava seadme tootjalt või turule laskjalt turule lastud masin, ohutusseadis, plahvatusohutsooni seade, kaitsesüsteem, komponent, tarvik või välitingimustes kasutatav seade selle nõuetele vastavuse kontrollimiseks;
  2) põhjendatud juhtudel tellida masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi, tarviku või välitingimustes kasutatava seadme või selle kasutamise nõuetele vastavuse kontrollimiseks ekspertiis.

  (2) Nõuetele vastavuse kontrollimiseks tellitud ekspertiisi kulud kannab inspektsioon.

  (3) Kui tuvastatakse, et masin, ohutusseadis, plahvatusohutsooni seade, kaitsesüsteem, komponent, tarvik või välitingimustes kasutatav seade või selle kasutamine ei vasta kehtestatud nõuetele, peab selle tootja, turule laskja või omanik tagastama inspektsioonile käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 nimetatud tasu ja hüvitama nõuetele vastavuse kontrollimiseks tellitud ekspertiisi dokumentaalselt tõendatud kulud.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

10. peatükk VASTUTUS 

§ 40.  [Kehtetu - RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

§ 41.  Masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi, tarviku ja välitingimustes kasutatava seadme turule laskmise nõuete rikkumine

  (1) Masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi, komponendi, tarviku või välitingimustes kasutatava seadme turule laskmise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 200 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 30 000 krooni.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

§ 42.  Masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi ja tarviku kasutusele võtmise ning kasutamise nõuete rikkumine

  (1) Masina, ohutusseadise, plahvatusohutsooni seadme, kaitsesüsteemi või tarviku kasutusele võtmise või kasutamise nõuete või masina või plahvatusohutsooni seadme omaniku või masina kasutamise järelevaataja kohustuste rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

§ 43.  Masinatööde tegemise nõuete rikkumine

  (1) Registreeritava masina masinatööde tegemise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 44.  Tehnilise kontrolli ning isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise nõuete rikkumine

  (1) Tehnilise kontrolli või isiku nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise nõuete rikkumise eest – karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

  (2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahatrahviga kuni 50 000 krooni.

§ 45.  Menetlus

  (1) Käesoleva seaduse §-des 40–44 sätestatud väärtegudele kohaldatakse karistusseadustiku (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504) üldosa ja väärteomenetluse seadustiku (RT I 2002, 50, 313) sätteid.

  (2) Käesoleva seaduse §-des 40–44 sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Tehnilise Järelevalve Inspektsioon.

  (3) [Kehtetu - RT I 2004, 18, 131 - jõust. 15.04.2004]

11. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 46.  Enne käesoleva seaduse jõustumist turule lastud masin ja ohutusseadis

  (1) Enne käesoleva seaduse jõustumist turule lastud või kasutusele võetud masin, ohutusseadis, plahvatusohutsooni seade, kaitsesüsteem, tarvik või komponent ei tohi ohustada inimese tervist, ohutust ega vara ja peab vastama turule laskmise või kasutusele võtmise ajal kehtinud nõuetele või käesoleva seaduse nõuetele, kui seadusest ei tulene teisiti.

  (2) Enne käesoleva seaduse jõustumist turule lastud ja kasutusele võetud masina ümberehitamise korral ei pea pärast ümberehitustööde tegemist tagama masina vastavust käesoleva seaduse § 3 lõike 4 ega § 6 lõike 4 alusel kehtestatavatele tervisekaitse- ja ohutusnõuetele.

§ 47.  Seaduse kehtetuks tunnistamine

  Masina ohutuse seadus (RT I 2000, 89, 580; 2002, 49, 309; 63, 387) tunnistatakse kehtetuks.

§ 48.  Üleminekusätted

  (1) Masinatööde tegija ja enne käesoleva seaduse jõustumist surve- ja tõsteseadme ohutuse seaduse (RT I 1998, 113/114, 1873; 2002, 49, 309) alusel tegutsenud tehnilise kontrolli teostaja peavad vastama käesoleva seaduse nõuetele hiljemalt 2003. aasta 1. aprillil.

  (2) Enne käesoleva seaduse jõustumist surve- ja tõsteseadme ohutuse seaduse alusel tegutsenud tehnilise kontrolli teostaja on kohustatud esitama andmed käesoleva seaduse §-s 18 sätestatud korras enne käesoleva seaduse jõustumist teostatud tehnilise kontrolli kohta 2003. aasta 1. aprilliks.

  (3) Kraana paigaldamise, remondi ja ümberehitamise järelevaataja ning lifti paigaldamise, remondi ja ümberehitamise järelevaataja, kelle pädevust on hinnatud ja tõendatud pädevustunnistusega surve- ja tõsteseadme ohutuse seaduse alusel, loetakse talle väljastatud pädevustunnistuse kehtivuse lõpuni vastavaks käesolevas seaduses sätestatud masinatöid juhtiva isiku nõuetele, arvestades tema pädevuse ulatust. Kraana kasutamise järelevaataja ning lifti kasutamise järelevaataja, kelle pädevust on hinnatud ja tõendatud pädevustunnistusega surve- ja tõsteseadme ohutuse seaduse alusel, loetakse talle väljastatud pädevustunnistuse kehtivuse lõpuni vastavaks käesolevas seaduses sätestatud masina kasutamise järelevaataja nõuetele, arvestades tema pädevuse ulatust.

  (4) Kraanajuht, kelle nõuetele vastavust on hinnatud enne käesoleva seaduse jõustumist, loetakse talle väljastatud kutsetunnistuse olemasolu korral käesolevas seaduses sätestatud masina käitaja nõuetele vastavaks.

  (5) Registreeritavale masinale peab määrama kasutamise järelevaataja hiljemalt 2003. aasta 1. aprilliks.
[RT I 2004, 84, 573 - jõust. 01.01.2005]

  §-d 49--50. [Käesolevast tekstist välja jäetud]

§ 51.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesolev seadus jõustub 2003. aasta 1. jaanuaril.

  (2) Käesoleva seaduse § 4 lõiked 10 ja 11 ning § 5 lõike 1 punktis 5, § 6 lõike 1 punktis 5 ja § 7 lõikes 5 sätestatud vastavusmärgi paigaldamise nõue jõustuvad vastavasisulise välislepingu jõustumisel või Eesti ühinemisel Euroopa Liiduga olenevalt asjaolust, kumb tähtpäev saabub varem.

  (3) Käesoleva seaduse §-d 49 ja 50 jõustuvad kümnendal päeval pärast käesoleva seaduse avaldamist Riigi Teatajas.

  * Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu direktiiv 2000/14/EÜ välitingimustes kasutatavate seadmete müra kohta käivate liikmesriikide seaduste ühtlustamise kohta (EÜT L 162, 03.07.2000, lk 1–78).

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json