Teksti suurus:

Karistusseadustiku ja alkoholiseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.01.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 88, 600

Karistusseadustiku ja alkoholiseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 16. detsembri 2004. a otsusega nr 746

§ 1. Karistusseadustikus (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22; 83, 557; 90, 601; 2004, 7, 40; 46, 329; 54, 387; 56, 401) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 182 tekstis asendatakse sõnad «rahalise karistusega» sõnadega «rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega»;

2) seadustikku täiendatakse §-ga 1821 järgmises sõnastuses:

« § 1821. Alaealisele alkoholi müümine ja ostmine

(1) Täisealise isiku poolt nooremale kui kaheksateistaastasele isikule alkoholi müümise või ostmise eest, kui süüdlasele on sama teo eest kohaldatud väärteokaristust, – karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(2) Nooremale kui kaheksateistaastasele isikule alkoholi müümise eest, kui selle teo on toime pannud juriidiline isik, – karistatakse rahalise karistusega.»

§ 2. Alkoholiseaduses (RT I 2002, 3, 7; 63, 387; 2003, 2, 17; 88, 591; 2004, 13, 86; 18, 131; 45, 317) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 67 lõikes 1 asendatakse sõnad «kuni 200 trahviühikut» sõnadega «kuni 300 trahviühikut»;

2) paragrahvi 67 lõikes 2 asendatakse sõnad «kuni 30 000 krooni» sõnadega «kuni 50 000 krooni»;

3) paragrahvi 69 tekstis asendatakse sõnad «kuni 50 trahviühikut» sõnadega «kuni 300 trahviühikut».

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json