Teksti suurus:

Ohtlike kemikaalide arvestuse kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.12.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.11.2015
Avaldamismärge:RTL 2004, 158, 2379

Ohtlike kemikaalide arvestuse kord

Vastu võetud 17.12.2004 nr 131

Määrus kehtestatakse «Kemikaaliseaduse» (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499; 88, 591; 2004, 45, 315; 75, 521) § 5 lõike 5 alusel.

§ 1. Reguleerimisala

Käesoleva määrusega sätestatakse ohtlike kemikaalide, mis on esitatud Euroopa Majandusühenduse nõukogu direktiivi 67/548/EMÜ ohtlike ainete klassifitseerimist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate seaduste, määruste ja administratiivsete sätete ühtlustamise kohta (Euroopa Ühenduse Teataja No P 196, 16.08.1967, lk 1–98) 1. lisas või klassifitseeritud ohtlikuks «Kemikaaliseaduse» § 41 lõike 4 alusel kehtestatud sotsiaalministri määruse kohaselt, arvestuse kord.

§ 2. Arvestuse pidamine

(1) Ohtlike kemikaalide käitlemiskohas (edaspidi arvestusüksus ) peetakse arvestust käideldavate ohtlike kemikaalide kohta kogu käitlemise jooksul, kui kemikaali hoitakse arvestusüksuses väljaspool veovahendit üle 24 tunni.

(2) Igas arvestusüksuses määratakse ohtlike kemikaalide arvestuse pidamise eest vastutav isik.

(3) Kemikaalide arvestuse pidamine peab olema korraldatud nii, et vajadusel on võimalik kohe saada teavet arvestusüksuses olevate ohtlike kemikaalide kohta.

§ 3. Arvestuse andmed

Ohtlike kemikaalide arvestuse pidamisel näidatakse vähemalt:
1) ohtliku kemikaali nimetus, ainete kohta ka EINECSi, ELINCSi või CASi number;
2) ohtliku kemikaali vastuvõtmise aeg ja saadud kogus;
3) ohtliku kemikaali käitlusse andmise aeg ja kogus;
4) ohtliku kemikaali jäätmetena jäätmekäitlusse üleandmise aeg ja kogus;
5) keelustatud või rangelt piiratud käitlemisega kemikaali korral teabelehe registreerimisnumber ning käitlemise valdkonnad.

§ 4. Aruandlus

(1) Arvestamisele kuuluvate ohtlike kemikaalide kohta koostatakse arvestusüksuses ohtlike kemikaalide käitlemise iga-aastane aruanne.

(2) Aruandes peavad olema toodud järgmised andmed:
1) ohtliku kemikaali nimetus, ainete kohta ka EINECSi, ELINCSi või CASi number;
2) laoseis arvestusperioodi alguses ja lõpus;
3) arvestusperioodi jooksul saadud ohtlike kemikaalide kogused;
4) jäätmekäitlusse üleantud kogus;
5) maksimaalne laoseis.

(3) Keelustatud või rangelt piiratud käitlemisega kemikaalide korral näidatakse aruandes lisaks käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 1–5 toodule ka käitlemise valdkonnad. Laoseisu all tuleb näidata nii hoiukohas kui ka muus käitluses oleva ohtliku kemikaali üldkogus.

(4) Iga kalendriaasta 1. veebruarist peab ohtlike kemikaalide eelmise aasta aruanne olema kättesaadav järelevalveametnikele nende nõudmisel.

(5) Ohtliku kemikaali arvestuse andmeid tuleb säilitada ettevõttes vähemalt kümme aastat.

Minister Marko POMERANTS

Kantsler Maarja MÄNDMAA

/otsingu_soovitused.json