Teksti suurus:

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 94 "Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused" muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 160, 2408

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määruse nr 94 "Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused" muutmine

Vastu võetud 20.12.2004 nr 146

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 60 lõike 3 alusel ja kooskõlas «Riigilõivuseaduse» (RT I 1997, 80, 1344; 2004, 76, 526) § 7 lõikega 11 ning «Maksukorralduse seaduse» (RT I 2002, 26, 150; 57, 358; 63, 387; 99, 581; 110, 660; 111, 662; 2003, 2, 17; 48, 341; 71, 472; 82, 554; 88, 591; 2004, 2, 7; 28, 188 ja 189; 30, 208; 45, 319) § 120 lõikega 11.

Rahandusministri 23. aprilli 2004. a määrust nr 94 «Tagatise esitamise, kasutamise ja vabastamise kord ning tagatise suuruse määramise ja arvutamise alused» (RTL 2004, 50, 874) muudetakse järgmiselt:

1) määruse § 19 lõiget 1 täiendatakse ja lisatakse pärast punkti 5 punktid 51, 52 ja 53 järgmises sõnastuses:

« 51) kauba vabasse ringlusse lubamine imporditollimaksu vähendatud või nullmääraga selle eesmärgipärase kasutuse tõttu;
52) kauba välistöötlemine standardvahetuse süsteemis eelneva importimisega;
53) kauba vabasse ringlusse lubamine käibemaksuvabastusega kauba Euroopa Liidu teise liikmesriiki toimetamise tõttu.»;

2) määruse § 25 lõike 1 punkti 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) ühe osa tagatisest moodustab määruse § 19 lõike 1 punktide 1–53 alusel määratud tagatistest suurim;»;

3) määruse § 26 lõikes 5 nimetatud näidis asendatakse määruse lisas oleva näidisega;

4) määrust täiendatakse peatükiga 61 järgmises sõnastuses:

«61. peatükk
TAGATISE SUURUSE MÄÄRAMINE KAUBA VABASSE RINGLUSSE LUBAMISEL IMPORDITOLLIMAKSU VÄHENDATUD VÕI NULLMÄÄRAGA SELLE EESMÄRGIPÄRASE KASUTUSE TÕTTU

§ 481. Üldtagatise limiidi arvutamine kauba vabasse ringlusse lubamisel imporditollimaksu vähendatud või nullmääraga selle eesmärgipärase kasutuse tõttu

Üldtagatise limiit arvutatakse eesmärgipärase kasutuse tõttu imporditollimaksu vähendatud või nullmääraga (edaspidi eesmärgipäraselt kasutatav kaup) vabasse ringlusse lubatud kauba pealt.

§ 482. Üldtagatise limiidi arvutamine pideval eesmärgipäraselt kasutatava kauba vabasse ringlusse lubamisel

Eesmärgipäraselt kasutatava kauba pideval vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile deklareerimisel on üldtagatise limiit summa, mis saadakse viimasel kuuel kalendrikuul vabas ringluses tollijärelevalve all oleva eesmärgipäraselt kasutatava kauba pealt arvutatud importimisel kogutavate maksude summa jagamisel kuuega.

§ 483. Üldtagatise limiidi arvutamine tegevuse alustamisel ja eesmärgipäraselt kasutatava kauba ebaregulaarsel vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile deklareerimisel

Tegevuse alustamisel ja eesmärgipäraselt kasutatava kauba ebaregulaarsel vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile deklareerimisel on üldtagatise limiit äriplaanist tulenevalt samaaegselt vabas ringluses tollijärelevalve all olevate eesmärgipäraselt kasutatavate kaupade pealt arvutatud suurim võimalik importimisel kogutavate maksude summa.

§ 484. Üldtagatise limiidi arvutamine tegevuse laiendamisel või piiramisel

Kui isik näeb ette oma tegevuse olulist laiendamist või piiramist, võetakse koostöös tagatistolliasutusega üldtagatise limiidiks äriplaanist tulenevalt keskmiselt vabasse ringlusse lubatud tollijärelevalve all oleva eesmärgipäraselt kasutatava kauba pealt arvutatud importimisel kogutavate maksude summa.

§ 485. Üksiktagatise limiit

Üksiktagatise limiit on eesmärgipäraselt kasutatava kauba pealt importimisel kogutavate maksude summa.

§ 486. Üld- ja üksiktagatise koefitsient

Üld- ja üksiktagatise koefitsient ei tohi olla väiksem kui 0,05.»;

5) määrust täiendatakse peatükiga 62 järgmises sõnastuses:

«62. peatükk
TAGATISE SUURUSE MÄÄRAMINE KAUBA VÄLISTÖÖTLEMISEL STANDARDVAHETUSE SÜSTEEMIS EELNEVA IMPORTIMISEGA

§ 487. Üldtagatise limiidi arvutamine kauba välistöötlemisel standardvahetuse süsteemis eelneva importimisega

Üldtagatise limiit välistöötlemisel standardvahetuse süsteemis eelneva importimisega (edaspidi välistöötlemine) arvutatakse eelnevalt vabasse ringlusse lubatud asendustoodete pealt.

§ 488. Üldtagatise limiidi arvutamine kauba pideval välistöötlemisel

Kauba pideval välistöötlemisel on üldtagatise limiit summa, mis saadakse viimase kuue kalendrikuu vabas ringluses olevate lubatud asendustoodete pealt arvutatud importimisel kogutavate maksude summa jagamisel kuuega.

§ 489. Üldtagatise limiidi arvutamine tegevuse alustamisel ja kauba ebaregulaarsel välistöötlemisel

Tegevuse alustamisel ja kauba ebaregulaarsel välistöötlemisel on üldtagatise limiit äriplaanist tulenevalt samaaegselt vabas ringluses olevate asendustoodete pealt arvutatud suurim võimalik importimisel kogutavate maksude summa.

§ 4810. Üldtagatise limiidi arvutamine tegevuse laiendamisel või piiramisel

Kui isik näeb ette oma tegevuse olulist laiendamist või piiramist, võetakse koostöös tagatistolliasutusega üldtagatise limiidiks äriplaanist tulenevalt keskmiselt kauba välistöötlemisega seoses eelnevalt vabasse ringlusse lubatud asendustoodete pealt arvutatud importimisel kogutavate maksude summa.

§ 4811. Üksiktagatise limiit

Üksiktagatise limiit on kauba välistöötlemisega seoses eelnevalt vabasse ringlusse lubatud asendustoodete pealt arvutatud importimisel kogutavate maksude summa.

§ 4812. Üld- ja üksiktagatise koefitsient

Üld- ja üksiktagatise koefitsient ei tohi olla väiksem kui 0,05.»;

6) määrust täiendatakse peatükiga 63 järgmises sõnastuses:

«63. peatükk
TAGATISE SUURUSE MÄÄRAMINE KAUBA VABASSE RINGLUSSE LUBAMISEL KÄIBEMAKSUVABASTUSEGA KAUBA EUROOPA LIIDU TEISE LIIKMESRIIKI TOIMETAMISE TÕTTU

§ 4813. Üldtagatise limiidi arvutamine käibemaksuvabastusega kauba vabasse ringlusse lubamisel

Üldtagatise limiit arvutatakse vabasse ringlusse lubatud kauba pealt, millele kohaldatakse käibemaksuvabastust kauba teise liikmesriiki toimetamise tõttu.

§ 4814. Üldtagatise limiidi arvutamine käibemaksuvabastusega kauba pideval vabasse ringlusse lubamisel

Käibemaksuvabastusega kauba pideval vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile deklareerimisel on üldtagatise limiit summa, mille ulatuses on kauba importimisel kohaldatud käibemaksuvabastust keskmiselt ühes kuus. Summa saadakse viimasel kuuel kalendrikuul käibemaksuvabastusega vabasse ringlusse lubatud kaubalt arvestatud käibemaksu kogusumma jagamisel kuuega.

§ 4815. Üldtagatise limiidi arvutamine maksuvabastuse kasutamise alustamisel ja käibemaksuvabastusega kauba ebaregulaarsel vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile deklareerimisel

Maksuvabastuse kasutamise alustamisel ja käibemaksuvabastusega kauba ebaregulaarsel vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduurile deklareerimisel võetakse üldtagatise limiidiks äriplaanist tulenevalt samaaegselt käibemaksuvabastusega vabas ringluses olevate kaupade pealt arvutatud suurim võimalik käibemaksu summa.

§ 4816. Üldtagatise limiidi arvutamine maksuvabastuse kasutamise laiendamisel või piiramisel

Kui isik näeb ette maksuvabastuse kasutamise olulist laiendamist või piiramist, lähtutakse koostöös tagatistolliasutusega üldtagatise limiidi arvutamisel äriplaanist tulenevast summast, mille ulatuses keskmiselt ühes kuus käibemaksuvabastust kohaldatakse.

§ 4817. Üksiktagatise limiit

Üksiktagatise limiit on käibemaksuvabastusega vabasse ringlusse lubatava kauba pealt arvestatud käibemaksu summa.

§ 4818. Üld- ja üksiktagatise koefitsient

Üld- ja üksiktagatise koefitsient ei tohi olla väiksem kui 0,05.»

Minister Taavi VESKIMÄGI
Kantsler Aare JÄRVAN

 
Rahandusministri 20. detsembri 2004. a määruse nr 146
lisa

/otsingu_soovitused.json