Teksti suurus:

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse põhimäärus

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2005
Avaldamismärge:RTL 2004, 158, 2375

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse põhimäärus

Vastu võetud 21.12.2004 nr 213

Määrus kehtestatakse « Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998; 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590; 2004, 22, 148) § 43 lõike 5 alusel.

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse staatus

Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus (edaspidi keskus) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi ministeerium ) valitsemisalas tegutsev hallatav riigiasutus, mis osutab avalikke teenuseid ja täidab riiklikke ülesandeid riigi infosüsteemide arendamisel ja haldamisel.

§2. Esindamine

Oma ülesannete täitmisel esindab keskus riiki.

§3. Keskuse nimetus inglise keeles

Keskuse nimetus inglise keeles on Estonian Informatics Centre.

§4. Keskuse tegevust reguleerivad õigusaktid

Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, rahvusvahelistest lepingutest ja konventsioonidest, millega Eesti Vabariik on ühinenud, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, majandus- ja kommunikatsiooniministri (edaspidi minister) määrustest ja käskkirjadest, ministeeriumi kantsleri käskkirjadest ning käesolevast põhimäärusest.

§5. Aruandekohustuslikkus

(1) Keskus on aruandekohustuslik ministri ees, kes teostab keskuse üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras.

(2) Keskus koostab ja esitab raamatupidamise ja statistilisi aruandeid õigusaktidega sätestatud korras.

§6. Keskuse tegevuse koordineerimine ja koostöö

(1) Keskuse tegevust koordineerib ja koostööd korraldab ministeeriumi kantsler.

(2) Keskus teeb koostööd ministeeriumi osakondadega nende põhimäärustes sätestatud ülesannete ulatuses.

(3) Ministeeriumi riigi infosüsteemide osakond suunab keskuse tegevust läbi riigi infopoliitika, infotehnoloogia strateegia ja tegevuskava.

§7. Keskuse eelarve

(1) Keskuse kulud kaetakse riigieelarvest ja majandustegevusest laekuvast tulust, rahvusvahelistes koostööprojektides osalemisest tulenevatest eraldistest ning Euroopa Liidu poolt eraldatud vahenditest.

(2) Keskuse eelarve kinnitab, muudab ja eelarve täitmist kontrollib minister.

§8. Keskuse pitsat ja sümboolika

Keskusel on väikese riigivapi kujutisega ja oma nimega pitsat ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

§9. Keskuse dokumentide vormistamine

Keskuse dokumendid vormistatakse õigusaktides või asjaajamise korraga ettenähtud korras.

§10. Keskuse asukoht

Keskus asub Tallinnas. Keskuse postiaadress on Rahukohtu 2, Tallinn 15169.

2. peatükk
KESKUSE TEGEVUSVALDKOND, EESMÄRK JA PÕHIÜLESANDED

§11. Keskuse tegevusvaldkond

Keskuse tegevusvaldkond on riigi infosüsteemide arendamise ja haldamise koordineerimine.

§12. Keskuse tegevuse eesmärk

Keskuse tegevuse eesmärgiks on riigi infopoliitikast, infotehnoloogia strateegiast ja tegevuskavast lähtuvalt riigi infosüsteemide koordineeritud arengu ja haldamise tagamine.

§13. Keskuse põhiülesanded

Keskuse põhiülesanded on:
1) riigi infosüsteemide arengukavade elluviimise koordineerimine;
2) riigi kesksete infosüsteemide arendamine ja haldamine;
3) riigi keskse infotehnoloogilise infrastruktuuri tagamine;
4) Euroopa Liidu struktuuritoetuste rakendusüksusena toimimine.

§14. Keskuse tegevus põhiülesannete täitmiseks

Põhiülesannete täitmiseks keskus:
1) korraldab riigi poolt pakutavate avalike infotehnoloogiliste teenuste arendamist ja haldamist;
2) korraldab riigiportaali ning andmevahetuskihi X-tee, andmekogude riikliku registri ja teiste andmekogude pidamist kindlustavate süsteemide arendamist ja haldamist;
3) korraldab riigiasutuste vahelise andmeside arendamist ja haldamist;
4) korraldab riigi kesksete infosüsteemide rakendus- ja andmebaasiserverite arendamist ja haldamist;
5) korraldab muude riigile vajalike üldiste infotehnoloogiliste valdkondade planeerimist, arendamist ja haldamist;
6) korraldab infotehnoloogiliste lahenduste riigihankeid ning raam- ja suurkasutajalepingute sõlmimist ning haldamist;
7) jälgib riigi kesksete infosüsteemide arendus- ja haldusprotsesside vastavust kehtestatud standarditele ja heale tavale;
8) korraldab riigi infosüsteemide infoturbega seotud tegevusi;
9) osaleb riigi infosüsteemide arendamisega seotud poliitikate, strateegiate, arengukavade, sihtprogrammide, eelarvete väljatöötamisel;
10) töötab välja ja viib ellu keskuse strateegia ja tööplaanid;
11) teostab struktuuritoetuste abitaotluste menetlemist, projektide seiret ja riiklikku järelevalvet ning projektide finantseerimisega seotud küsimuste lahendamist rakendusüksuse volituse piirides;
12) koordineerib riigi kesksete infosüsteemide kasutajate ja arendajate koolitust;
13) teeb koostööd teiste valitsus- ja riigiasutuste, kohalike omavalitsusüksuste, sihtasutuste, mittetulundusühingute, ettevõtlus- ja tarbijaorganisatsioonidega õigusaktidega ettenähtud korras;
14) esindab riiki rahvusvahelisel suhtlemisel oma valdkonnas välissuhtlemisseadusega ettenähtud korras;
15) koostab keskuse eelarve eelnõu ning eelmise aasta eelarve täitmise aruande;
16) valdab ja kasutab keskuse valduses olevat riigivara õigusaktidega ettenähtud tingimustel;
17) nõustab teisi riigiasutusi kesksete infosüsteemidega seotud probleemide lahendamisel;
18) teavitab avalikkust arengutest, muudatustest ja saavutatud tulemustest oma tegevusvaldkonnas;
19) osaleb oma tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide väljatöötamisel ning ettepanekute tegemisel nende muutmiseks ja täiendamiseks;
20) täidab muid õigusaktidega määratud ülesandeid.

3. peatükk
KESKUSE STRUKTUUR JA STRUKTUURIÜKSUSTE PÕHIÜLESANDED

§15. Struktuuriüksused

(1) Keskuse struktuuriüksuseks on osakond.

(2) Osakonna koosseisu võivad kuuluda bürood. Osakonna struktuur ja pädevus määratakse direktori poolt kinnitatud osakonna põhimäärustes.

(3) Keskuse koosseisu kuuluvad infrastruktuuri osakond, arendusosakond ja haldusosakond.

(4) Keskuse struktuuri ja töötajate koosseisu kinnitab minister.

§16. Keskuse osakonnad ja nende põhiülesanded

(1) Infrastruktuuri osakond korraldab riigiasutuste andmeside arendamist ja haldamist, korraldab riigi infosüsteemi infrastruktuuri süsteemsete komponentide, sh rakendus- ja andmebaasiserverite arendamist ja haldamist ning korraldab riigi infosüsteemi infrastruktuuri turvameetmete väljatöötamist ja evitamist.

(2) Arendusosakond korraldab riigi kesksete, infotehnoloogilist lahendust sisaldavate arendusprojektide kavandamist ja realiseerimist. Valmistab ette infotehnoloogilistest lahendustest tulenevad vajalikud menetlusprotsesside õigusliku regulatsiooni muudatused. Koordineerib avalike teenuste realiseerimist riigi e-keskkonnas. Korraldab infotehnoloogiliste lahenduste hankeid ning korraldab vastavate lepingute sõlmimist ja haldamist.

(3) Haldusosakond tagab riigi kesksete infotehnoloogiliste rakenduste ja andmevahetuskihi X-tee nõuetekohase toimimise, korraldab riigiportaali komponentide ja riigi infosüsteemi haldussüsteemi sisuhaldust ning korraldab riigi kesksete infotehnoloogiliste rakendustega seotud osapoolte koolitamist ja teavitust.

4. peatükk
KESKUSE JUHTIMINE

§17. Keskuse juhtimine

(1) Keskust juhib direktor, kellega sõlmib töölepingu ja kelle vabastab ametist minister kantsleri ettepanekul.

(2) Direktori äraolekul asendab teda direktori määratud osakonnajuhataja.

§18. Direktori õigused, kohustused ja vastutus

Keskuse direktor:
1) juhib keskuse tegevust, vastutab keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja efektiivse täitmise eest;
2) vastutab keskuse põhimäärusega pandud ülesannete täitmise ning saavutatud tulemuste eest ning annab aru ministrile ja kantslerile;
3) esindab keskust, sõlmib keskuse nimel lepinguid ja annab volitusi keskuse esindamiseks;
4) kinnitab osakondade põhimäärused, keskuse organisatsiooni struktuuri, keskuse asjaajamise korra, sisekorraeeskirja ja muud töökorralduslikud dokumendid ning töötajate ametipalgad ja ametijuhendid vastavuses õigusaktidega;
5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud keskuse töötajatega;
6) rakendab keskuses otstarbeka sisekontrolli süsteemi;
7) nimetab keskuse siseauditi eest vastutava isiku;
8) teostab teenistuslikku järelevalvet keskuse töötajate toimingute üle ning kohaldab ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
9) esitab ministrile ettepanekuid keskuse kulude eelarve kohta, vastutab eelarve täpse ja otstarbeka täitmise ning riigivara sihipärase kasutamise eest;
10) esitab kantslerile ettepanekuid keskuse tegevusvaldkonna korraldamiseks;
11) moodustab töörühmi keskuse tegevusvaldkonna üksikküsimuste lahendamiseks;
12) kasutab esimese allkirja õigust keskuse panga- ja raamatupidamisdokumentidel ning määrab teised allkirjaõiguslikud isikud;
13) täidab muid õigusaktidega määratud ülesandeid.

§19. Direktori käskkirjad ja korraldused

(1) Keskuse direktor annab seaduse, Vabariigi Valitsuse määruse või korralduse, majandus- ja kommunikatsiooniministri määruse või käskkirja, samuti kantsleri käskkirja alusel teenistusalastes küsimustes käskkirju.

(2) Keskuse direktor võib anda keskuse sisemises asjaajamises muid kirjalikke korraldusi.

(3) Keskuse direktori käskkirjad ja muud kirjalikud korraldused vormistatakse ja registreeritakse vastavalt asjaajamise korrale.

§20. Osakonnajuhataja põhikohustused

Osakonnajuhataja:
1) juhib vahetult osakonna tööd, tagab osakonna ülesannete täitmise ning vastutab osakonnale pandud ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise eest;
2) esitab keskuse direktorile kinnitamiseks osakonna põhimääruse ning moodustab projekti- ja töörühmi vastavalt temale alluvas osakonnas täidetavatele ülesannetele;
3) esitab keskuse direktorile allkirjastamiseks osakonna töötajatega sõlmitavad töölepingud ning teeb ettepanekuid osakonna töötajatega sõlmitud töölepingute lõpetamiseks, palkade, toetuste või distsiplinaarkaristuste määramise ning lisatasude ja preemiate kohaldamise kohta;
4) annab direktorile aru osakonna tegevusest;
5) esindab osakonda ning esitab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi;
6) teeb direktorile ettepanekuid osakonna struktuuri, koosseisu ja töökorralduse kohta;
7) kinnitab ja kooskõlastab osakonnas koostatud dokumendid vastavalt keskuse asjaajamise korrale;
8) täidab muid osakonna põhimäärusega talle pandud või direktori antud täiendavaid ülesandeid.

5. peatükk
LÕPPSÄTE

§21. Keskuse ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

Keskuse ümberkorraldamise ja tema tegevuse lõpetamise otsustab majandus- ja kommunikatsiooniminister.

6. peatükk
MÄÄRUSE RAKENDAMINE

§22. Määruse kehtetuks tunnistamine

Majandus- ja kommunikatsiooniministri 11. septembri 2003. a määrus nr 224 «Riigi Infosüsteemide Arenduskeskuse põhimäärus» (RTL 2003, 101, 1526) tunnistatakse kehtetuks.

§23. Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2005. a.

Minister Andrus ANSIP

Kantsler Marika PRISKE

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json