Teksti suurus:

Haiglavõrgu arengukava

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:24.12.2004
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.08.2009
Avaldamismärge:

Haiglavõrgu arengukava

Vastu võetud 02.04.2003 nr 105
RT I 2003, 35, 223
jõustumine 14.04.2003

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi teatajas, jõustumise aeg):
16.12.2004 nr 356 ( RT I 2004, 86, 586) 24.12.2004

Määrus kehtestatakse « Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse» (RT I 2001, 50, 284; 2002, 57, 360; 61, 375; 62, 377; 110, 661; 2003, 26, 157) § 55 lõike 1 alusel.

§1. Reguleerimisala

(1) Käesoleva määrusega kehtestatakse tervishoiuteenuste ühtlase kättesaadavuse tagamiseks piirkondlike haiglate, keskhaiglate, üldhaiglate, kohalike haiglate ja erihaiglate loetelu (edaspidi haiglate loetelu) ning vajalikud investeeringud haiglate loetelus nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks (edaspidi vajalikud investeeringud ).

(2) Haiglate loetelus nimetatud haiglatega sõlmib Eesti Haigekassa ravi rahastamise lepingud vähemalt viieks aastaks, võttes aluseks loetelus toodud haigla liigi ja vastava tegevusloa.

[RT I 2004, 86, 586 – jõust. 24.12.2004]

§2. Haiglate loetelu

(1) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised piirkondlikud haiglad:
1) sihtasutus (edaspidi SA) Põhja-Eesti Regionaalhaigla;
2) SA Tartu Ülikooli Kliinikum;
3) SA Tallinna Lastehaigla.

(2) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised keskhaiglad:
1) aktsiaselts (edaspidi AS) Ida-Tallinna Keskhaigla;
2) AS Lääne-Tallinna Keskhaigla;
3) SA Ida-Viru Keskhaigla;
4) SA Pärnu Haigla.

(3) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised üldhaiglad:
1) AS Järvamaa Haigla;
2) Kuressaare Haigla SA;
3) SA Läänemaa Haigla;
4) AS Rakvere Haigla;
5) AS Lõuna-Eesti Haigla;
6) SA Narva Haigla;
7) SA Viljandi Haigla;
8) AS Valga Haigla;
9) SA Hiiumaa Haigla;
10) AS Põlva Haigla;
11) SA Rapla Maakonnahaigla.

(4) Haiglate loetellu kuuluvad järgmised kohalikud haiglad:
1) SA Jõgeva Haigla;
2) AS Põlva Haigla;
3) SA Rapla Maakonnahaigla.

[RT I 2004, 86, 586 – jõust. 24.12.2004]

§3. Vajalikud investeeringud haiglate loetelus nimetatud haiglate ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks

(1) Vajalike investeeringute hinnanguline maksumus haiglate loetelus nimetatud haiglate hoonete ehitamiseks, renoveerimiseks ja ümberprofileerimiseks on kokku 4,3 miljardit krooni. Toodud hinnanguline maksumus ei sisalda investeeringuid, mis on vajalikud hooldusravi teenuste osutamiseks. Vajalike investeeringute hinnanguline maksumus haiglate lõikes on toodud määruse lisas.

(2) Vajalike investeeringute maksumus kinnitatakse sotsiaalministri käskkirjaga iga haigla puhul eraldi pärast haigla funktsionaalse arengukava, mis arvestab hädaolukorraks valmisoleku vajadusi ning ehitusprojekti meditsiinitehnoloogia osa, kinnitamist.

§4. Rakendussätted

(1) Haiglavõrgu arengukava kehtestatakse 15 aastaks.

(2) Käesoleva määruse § 2 lõike 3 punktid 10 ja 11 kehtivad kuni 31. detsembrini 2009. a.

(3) Käesoleva määruse § 2 lõike 4 punktid 2 ja 3 jõustuvad 1. jaanuaril 2010. a.

[RT I 2004, 86, 586 – jõust. 24.12.2004]

 

 

 

 

 

Vabariigi Valitsuse 2. aprilli 2003. a määruse nr 105 «Haiglavõrgu arengukava»
lisa

INVESTEERINGUTE HINNANGULINE MAHT

HAIGLA

Aktiivravivoodeid,
sh taastusravi ja päevameditsiin*

Hooldusravi- ja geriaatriavoodeid

Kokku voodeid

Investeeringuvajadus
akuut

Investeeringuvajadus
hooldus

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla

1028

0

1028

1 096 166 000

0

SA Tallinna Lastehaigla

189

0

189

168 876 000

0

SA Tartu Ülikooli Kliinikum

892

155

1047

1 131 905 000

117 975 000

AS Ida-Tallinna Keskhaigla

378

160

538

296 586 000

133 100 000

AS Lääne-Tallinna Keskhaigla

448

60

508

426 558 000

36 300 000

Ida-Virumaa keskhaigla

302

55

357

354 516 000

51 425 000

SA Pärnu Haigla

243

87

330

228 259 000

70 785 000

AS Järvamaa Haigla

49

46

95

38 252 000

24 035 000

Kuressaare Haigla SA

84

69

153

51 315 000

43 890 000

SA Läänemaa Haigla

33

31

64

25 029 000

16 197 000

AS Rakvere Haigla

98

61

159

75 350 000

31 872 000

AS Lõuna-Eesti Haigla

114

88

202

65 984 000

56 430 000

SA Narva Haigla

194

55

249

147 847 000

28 737 000

SA Viljandi Haigla

172

76

248

115 620 000

39 710 000

AS Valga Haigla

44

59

103

0

0

SA Jõgeva Haigla

24

56

80

18 623 000

29 260 000

SA Hiiumaa Haigla

13

17

30

10 267 000

8 882 000

AS Põlva Haigla

19

43

62

14 765 000

22 467 000

SA Rapla Haigla

42

40

82

28 762 000

20 900 000

Kokku

4367

1158

5525

4 294 680 000

731 965 000


* Investeeringuvajaduse arvutamise aluseks võetud minimaalne aktiivravivoodite vajadus 15 aastaks

 

/otsingu_soovitused.json