Teksti suurus:

Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.02.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:30.06.2005
Avaldamismärge:

Majandusliku mõjuga tolliprotseduuride rakendamise täiendavad juhised

Vastu võetud 27.04.2004 nr 147
RT I 2004, 35, 241
jõustumine 01.05.2004

Muudetud järgmiste määrustega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):
16.12.2004 nr 362 ( RT I 2004, 86, 592) 1.02.2005

Määrus kehtestatakse «Tolliseaduse» (RT I 2004, 28, 188) § 52 lõike 5 alusel.

1. peatükk
MAJANDUSLIKU MÕJUGA TOLLIPROTSEDUURI (V.A TOLLILADUSTAMINE) LUBA

1. jagu
Tavaline luba

§1. Taotluse esitamine

(1) EÜ Komisjoni määruse 2454/93/EMÜ, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1–766) (edaspidi ühenduse tolliseadustiku rakendussätted), artiklis 498 nimetatud tolliasutuseks, kuhu tuleb esitada lisas 67 toodud näidise kohane kirjalik taotlus (edaspidi taotlus), on tolliinspektuur.

(2) Töötlemistoimingute tegemisel mitmes töötlemise kohas, mis asuvad erinevate tolliinspektuuride piirkondades, esitatakse taotlus sellele tolliinspektuurile, kelle piirkonnas asub esimese töötlemistoimingu tegemise koht. Nimetatud tolliinspektuur edastab taotluse seisukoha saamiseks loa väljastamise kohta nendele tolliinspektuuridele, kelle piirkonnas asuvad ülejäänud töötlemise kohad.

(3) Taotlusele lisatakse tollivõla limiidi arvestus, ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 515 nimetatud arvestuse sise-eeskirjad ja aruannete vormid ning seestöötlemise ja välistöötlemise tolliprotseduuride korral ka töövõtuleping, kui töötlemine toimub selle alusel.

(4) Taotlusele kantakse lisatud dokumentide loetelu.

§2. Töövõtuleping

Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 539 lõike 2 punkti a alapunktis ii nimetatud töövõtuleping peab üldjuhul sisaldama:
1) andmeid tellija kohta;
2) andmeid loa omaniku ja kauba töötleja (töövõtja) kohta;
3) töötlemistoimingu kirjeldust;
4) importkauba või ajutiselt väljaveetava kauba kogust, väärtust ja kirjeldust;
5) kompensatsioonitoodete kogust, väärtust, kirjeldust, tulemimäära ning kaasnevate toodete ja loomuliku kao protsenti;
6) andmeid töötlemistoimingul tekkivate kaasnevate toodete kasutamise kohta.

§3. Taotluse läbivaatamine

(1) Tolliasutuses, kuhu taotlus esitati, vaadatakse taotlus läbi ning tehakse loa väljastamiseks vajalike andmete saamiseks päring äriregistri keskandmebaasi.

(2) Taotluse läbivaatamise käigus hindab toll tolliprotseduuri rakendamise põhjendatust ning peatamismenetluse korral määrab üldjuhul tagatise suuruse.

(3) Lisaks EÜ Nõukogu määruse 2913/92/EMÜ, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1–50) (edaspidi ühenduse tolliseadustik), artikli 189 lõigetes 4 ja 5 sätestatud tingimusele võib toll loobuda tagatise nõudmisest, kui loa taotleja on viimase aasta jooksul teostanud regulaarselt tolliformaalsusi ja tegemist on kergesti identifitseeritava kaubaga.

§4. Loa väljastamise otsusest teatamine

(1) Tolliasutus, kuhu taotlus esitati, teeb otsuse loa väljastamise või taotluse tagasilükkamise kohta ja toimetab selle loa taotlejale kätte ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 506 sätestatud tähtaja jooksul.

(2) Taotluse rahuldamata jätmisel põhjendab toll oma otsust.

(3) Loa väljastab tolliinspektuuri juhataja.

§5. Loa väljastamine

Kui vastavalt määruse § 4 lõikes 1 nimetatud otsusele on tagatise esitamine nõutav, väljastatakse luba pärast otsuses määratud tagatise esitamist.

§6. Loa kehtivusaja pikendamine või loal olevate andmete muutmine

(1) Loa kehtivusaja pikendamiseks esitatakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 497 lõikes 2 nimetatud taotlus hiljemalt üks kuu enne loa kehtivusaja lõppemist ja loal olevate andmete muutmiseks hiljemalt kümne kalendripäeva jooksul pärast loal märgitud andmete muutumist.

(2) Toll võib lisaks taotlusele nõuda täiendavate andmete esitamist.

(3) Tolliinspektuur väljastab uue loa või muudab andmeid kehtival loal, tehes otsuse loa muutmise kohta kümne kalendripäeva jooksul nimetatud taotluse saamise päevast arvates.

§7. Loa kehtivuse peatamine või loa kehtetuks tunnistamine

(1) Kui toll on peatanud loa kehtivuse vastavalt «Tolliseaduse» § 52 lõikele 2, ei ole lubatud kaupa protseduurile deklareerida. Protseduuril olevat kaupa võib edasi töödelda või kasutada.

(2) Vastavalt «Tolliseaduse» § 52 lõikele 2 tunnistab loa kehtetuks tolliinspektuuri juhataja oma kirjaliku motiveeritud otsusega.

(3) Otsus loa kehtivuse peatamise või loa kehtetuks tunnistamise kohta toimetatakse loa omanikule viivitamata kätte.

2. jagu
Lihtsustatud luba

§8. Lihtsustatud loa taotlemine

(1) Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 499 kohane lihtsustatud loa taotlus esitatakse artiklis 498 nimetatud tolliasutusele.

(2) Ajutise importimise korral tuleb taotlusele märkida, kas protseduuri soovitakse kasutada tollimaksudest osalise või täieliku vabastusega ning viide ühenduse tolliseadustiku rakendussätete vastavale artiklile, mille alusel taotletakse täielikku vabastust tollimaksudest.

§9. Lihtsustatud loa taotluse läbivaatamine, tagatise määramine ja loa väljastamine

Taotluse läbivaatamine, tagatise määramine ja loa väljastamine toimub vastavalt määruse §-dele 3 ja 5.

§10. Lihtsustatud loa väljastamisest keeldumine

Lihtsustatud loa väljastamisest keeldumise kohta teeb selle tolliasutuse juhataja, kuhu taotlus esitati, kirjaliku motiveeritud otsuse, mis toimetatakse lihtsustatud loa taotlejale kätte kolme tööpäeva jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimisest keeldumise päevast arvates. Vajaduse korral võib nimetatud tähtaeg olla ka pikem. Lihtsustatud loa taotleja soovil peab toll tähtaja pikenemist kirjalikult põhjendama.

2. peatükk
TOLLIPROTSEDUURI RAKENDAMINE

1. jagu
Kauba suunamine tolliprotseduurile

§11. Kauba ja dokumentide esitamine tolliprotseduuri rakendamiseks

(1) Kaubale tolliprotseduuri rakendamiseks esitab loa omanik või tolliladustamise korral määruse §-s 23 nimetatud kauba ladustaja tolliformaalsuste teostamise käigus järelevalve tolliasutusele kauba ja tollideklaratsiooni koos ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 220 nimetatud lisadokumentidega.

(2) Kui A-tüüpi tollilao korral kauba ladustaja ei ole tollilao pidaja, peab ta koos tollideklaratsiooniga esitama tollilao pidaja kirjaliku nõusoleku kauba tollilattu vastuvõtmise kohta. Tollilao pidaja kirjalikuks nõusolekuks tolliladustamisel on tollilao pidaja esindaja märge ladustatava kauba tollideklaratsiooni lahtris 50, kuhu tollilao pidaja esindaja märgib oma nime, isikukoodi, allkirja ja kuupäeva. Kui kasutatakse lihtsustatud tollideklaratsiooni, siis tehakse vastav märge lihtsustatud tollideklaratsioonile.

[ RT I 2004, 86, 592 – jõust. 1.02.2005]

§12. Tagatis lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamisel

Kui kaubale tolliprotseduuri rakendamiseks esitatakse lihtsustatud tollideklaratsioon vastavalt ühenduse tolliseadustiku artiklile 76, ei nõua toll loa omanikult täiendava tagatise esitamist.

§13. Importkauba, kompensatsioonitoodete ja töödeldud toodete identifitseerimine

Importkauba, kompensatsioonitoodete ja töödeldud toodete identifitseerimiseks on tollil õigus:
1) nõuda deklarandilt või kauba töötlejalt selgitavaid dokumente, fotosid, skeeme, jooniseid ja muid materjale;
2) kontrollida töötlemise kohas töötlemiseks sisseveetud kaupa ja kompensatsioonitooteid või töödeldud tooteid ning loa omaniku või kauba töötleja raamatupidamisdokumente.

§14. Töötlemise koht

(1) Seestöötlemise ja tollikontrolli all töötlemise korral tehakse töötlemistoiminguid tolli poolt aktsepteeritud kohas (edaspidi töötlemise koht ).

(2) Töötlemise kohas on lubatud hoida või töödelda ka muud kaupa, kui selle tagajärjel ei raskendata oluliselt või ei muudeta võimatuks tollikontrolli teostamist.

§15. Arvestus

(1) Ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 515 nimetatud arvestus peab olema järelevalve tolliasutusele kättesaadav, et võimaldada tal teostada vajalikku kontrolli tolliprotseduuri nõuetekohase rakendamise üle.

(2) Kui töötlemistoiminguid tehakse rohkem kui ühes töötlemise kohas, peab arvestus kajastama andmeid tolliprotseduuri rakendamise kohta iga töötlemise koha kohta eraldi.

(3) Kaup kantakse arvestusse selle vastuvõtmisel kauba ladustamise, töötlemise või kasutamise kohta. Arvestuses peab igal hetkel kajastuma kauba tegelik kogus ja asukoht.

§16. Kauba üleandmine

(1) Kauba üleandmine samas loas märgitud eri ladustamise või töötlemise kohtade vahel vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 512 lõikele 1 toimub kaubaveo saatedokumendi alusel.

(2) Lõikes 1 nimetatud üleandmisel kantakse see kaup eelmise koha arvestusest välja, kui kaup võetakse vastu teises ladustamise või töötlemise kohas ja kantakse seal arvestusse. Esimesest kohast väljastamisel märgitakse arvestusse kaubaveo selle saatedokumendi number, mille alusel kaup teise kohta viiakse.

(3) Kauba üleandmisel väljumistolliasutusse vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 512 lõikele 3 esitatakse reekspordi tollideklaratsioon tolliprotseduuri lõpetavale tolliasutusele. Kauba reekspordil tollilaost tollilao pidaja vastutusel saab nii tollideklaratsiooni esitada kui ka lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamist taotleda vaid kauba ladustajast tollilao pidaja. Väljumistolliasutuses tehakse tollideklaratsioonile märge kauba ühenduse tolliterritooriumilt väljumise kohta ja tolli nõudmisel esitatakse järelevalve tolliasutusele ühenduse tolliseadustiku rakendussätetega kehtestatud tollideklaratsiooni eksemplar 3 või muu kauba ühenduse tolliterritooriumilt väljumist tõendav dokument.

(4) Kui lõike 3 rakendamisel asub tolliprotseduuri lõpetav tolliasutus teises liikmesriigis, tuleb tolliprotseduuri kasutamiseks taotleda ühtset luba ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 500 kohaselt.

(5) Kauba üleandmisel tolliprotseduurile suunavast tolliasutusest kauba ladustamise või töötlemise kohta vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 512 lõikele 2 esitatakse tollideklaratsioon tolliprotseduuri alustavale tolliasutusele. Kauba üleandmisel tolliprotseduurile suunavast tolliasutusest tollilattu tollilao pidaja vastutusel saab nii tollideklaratsiooni esitada kui ka lihtsustatud tollideklaratsiooni esitamist taotleda vaid kauba ladustajast tollilao pidaja.

[ RT I 2004, 86, 592 – jõust. 1.02.2005]

§17. Kauba vedu

(1) Määruse §-s 16 nimetatud kauba üleandmisel tuleb kaup ühest kohast teise vedada mõistliku aja jooksul, arvestades vastavate tolliasutuste asukohta.

(2) Kauba üleandmisel toimub selle vedu loa omaniku vastutusel. Kauba puutumatuse tagamiseks kauba veo ajal võib toll panna veokile tollitõkendi.

[ RT I 2004, 86, 592 – jõust. 1.02.2005]

2. jagu
Tolliprotseduuri lõpetamine

§18. Tollideklaratsiooni esitaja

Tolliprotseduuri lõpetamiseks vastavalt ühenduse tolliseadustiku artikli 89 lõikele 1 esitatakse järgnevale tollikäitlusviisile suunamise tollideklaratsioon loa omaniku või tema esindaja poolt. Tolliladustamise korral see piirang ei kehti.

[ RT I 2004, 86, 592 – jõust. 1.02.2005]

§19. Tolliprotseduuri lõpetamine kauba ühenduse tolliterritooriumilt reeksportimisega või vabatsooni või vabalattu toimetamisega

(1) Kui majandusliku mõjuga peatamismenetlus lõpetatakse kauba ühenduse tolliterritooriumilt reekspordi tollikäitlusviisi rakendamisega, võib kauba väljumistolliasutusse toimetada kas:
1) transiidi tolliprotseduuriga või
2) lõpetatava tolliprotseduuri raames vastavalt määruse § 16 lõikele 3.

(2) Kui majandusliku mõjuga peatamismenetlusel olev kaup paigutatakse vabatsooni või vabalattu, lõpetatakse tolliprotseduur transiidi tolliprotseduuri rakendamisega.

(3) Lõike 1 punkti 1 ja lõike 2 kohaldamisel ei rakendata siiski transiidi tolliprotseduuri, kui kaup asub tollikontrolli tsoonis, kust see vahetult ühendusevälisesse riiki või samas tollikontrolli tsoonis asuvasse vabatsooni või vabalattu toimetatakse. Samas tollikontrolli tsoonis asuvasse vabatsooni või vabalattu toimetamisel lõpetatakse tolliprotseduur kauba vabatsooni või vabalao arvestusse kandmisega. Toll võib nõuda ka muude asjasse puutuvate andmete esitamist tollideklaratsiooni vormil.

§20. Tolliprotseduuri kokkuvõtte esitamine

Tolli nõusolekul võib ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 521 nimetatud tolliprotseduuri kokkuvõtte esitada elektrooniliselt või koostada kokkuvõte järgneva tollikäitlusviisi rakendamiseks esitatud tollideklaratsioonil, kui tolliprotseduuri kokkuvõte sisaldab kõiki sama artikli lõikes 2 nimetatud andmeid.

§21. Tolliprotseduuri kokkuvõtte säilitamine

Järelevalve tolliasutus säilitab tolliprotseduuri kokkuvõtte ning sellega seotud dokumendid vähemalt kolm kalendriaastat selle koostamise aasta lõpust arvates.

3. peatükk
TOLLILADUSTAMINE

§22. Kauba tolliladustamine väljaspool tolliladu

(1) Vastavalt ühenduse tolliseadustiku artikli 98 lõikele 3 võib järelevalve tolliasutuse loal rakendada tolliladustamise tolliprotseduuri tolli poolt aktsepteeritud kohas laopidaja vastutusel või B-tüüpi tollilao korral ladustaja vastutusel kaupa tollilattu paigutamata.

(2) Lõikes 1 nimetatud loa võib toll anda siis, kui kauba tollilattu paigutamine on seotud tehniliste raskustega või ei ole tehniliselt võimalik ning kaup on lihtsalt identifitseeritav ja tollijärelevalve all hoitav.

§23. Kauba ladustaja

Ühenduse tolliterritooriumile toimetatud kauba ladustajaks on avaliku tollilao korral asjaomane ühenduse isik, kes esitab või kelle esindaja esitab tollideklaratsiooni kaubale tolliladustamise tolliprotseduuri rakendamiseks. Eratollilao korral on kauba ladustajaks tollilao pidaja.

[ RT I 2004, 86, 592 – jõust. 1.02.2005]

§24. Omandiõiguse üleminek ja tollideklaratsiooni andmete muutumine

(1) Tollilaos tolliladustamisel oleva kauba omandiõigus võib ühelt isikult teisele üle minna.

(2) Kui tolliladustatud kauba ladustaja muutub, esitab eelmine ladustaja tollideklaratsiooni tolliladustamise rakendamisega kaasnenud õiguste ja kohustuste lõppemise kohta ning uus ladustaja tollideklaratsiooni nende õiguste ja kohustuste ülevõtmise kohta. Kauba ladustaja ei tohi muutuda C-, D- ja E-tüüpi tollilao korral.

(3) Kui tavaliste käitlemistoimingute tulemusena muutuvad tolliladustatud kauba tariifne klassifikatsioon, kogus, väärtus, pakendite liik ja arv või muud kauba kohta tollideklaratsioonile märgitud andmed, esitab ladustaja vastavad andmed tollideklaratsiooni vormil tolliprotseduuri alustanud tolliasutusele.

§25. Tollideklaratsiooni esitamise erijuhud

(1) Kaupadele, mille täpse koguse saab kindlaks määrata ainult tollilattu paigutamise või sealt väljastamise hetkel mõõtmise teel (näiteks mootorikütus, lahtised puistematerjalid jne), võib tolli eelneval kirjalikul loal esitada tollideklaratsiooni koos mõõtmistulemusi sisaldava dokumendiga pärast kauba laadimist.

(2) Kauba tollilattu paigutamisel tuleb tollideklaratsioon esitada hiljemalt kauba tollilattu paigutamisele järgneval tööpäeval.

(3) Kauba tollilaost väljastamisel tuleb tollideklaratsioon esitada üldjuhul enne kauba väljavedu tollilao territooriumilt. Vajaduse korral võib toll lubada tollideklaratsiooni esitada hiljemalt kauba tollilaost väljastamisele järgneval tööpäeval, tehes vastava märke eespool nimetatud loale.

4. peatükk
SEESTÖÖTLEMINE

§26. Taotlusele lisatavad dokumendid

Seestöötlemise rakendamiseks esitatavale taotlusele lisatakse üldjuhul järgmised dokumendid:
1) töötlemise koha asendiplaan;
2) vedelike töötlemiseks ettenähtud mahutipargi ja torustike skeemid ning Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni poolt aktsepteeritud ametlikeks mõõtmisteks sobivate mahutite ja mõõtevahendite loetelu.

§27. Seestöötlemise rakendamisel esitatav kaup ja dokumendid

(1) Kui kasutatakse ekvivalentkaubaga asendamist, peavad tollideklaratsioonis esitatud andmed võimaldama kontrollida ekvivalentkauba vastavust ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 541 sätestatud nõuetele.

(2) Seestöötlemist rakendatakse ka sellele importkaubale, millele rakendatakse ekvivalentkaubaga asendamist.

§28. Peatamissüsteemiga seestöötlemise lõpetamise juhud

Kui rakendatakse eelnevat väljavedu, lõpetatakse seestöötlemise tolliprotseduur, kui toll on aktsepteerinud tollideklaratsiooni, mille alusel rakendatakse seestöötlemist importkaubale, mis toimetati tolliterritooriumile töötlemistoimingutel kasutatud ekvivalentkauba asemel.

§29. Kaubanduslikku väärtust omavate kaasnevate toodete vabasse ringlusse lubamine

Peatamissüsteemiga seestöötlemise korral tekkinud kaasnevatele toodetele, mida ei viida tolliterritooriumilt välja ning millel on kaubanduslik väärtus, rakendatakse vabasse ringlusse lubamise tolliprotseduuri.

5. peatükk
AJUTINE IMPORTIMINE

§30. Juhud, mil tagatist ei nõuta

Ühenduse tolliseadustiku artiklis 88 nimetatud tagatise esitamist ei nõuta ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklites 556, 557, 565, 566 ja artikli 571 punktis b nimetatud kaupade korral.

§31. Loa kehtivusaja määramine

Loa väljastamisel määrab toll loa kehtivusaja igal üksikjuhul eraldi, võttes arvesse loa väljastamise tingimusi ja loa taotleja vajadusi. Loa kehtivusaeg on kuni kaks aastat. Luba hakkab kehtima selle väljastamise päevale järgnevast päevast, kui loal ei ole märgitud hilisemat kuupäeva.

§32. Tolliformaalsuste teostamise käigus esitatavad lisadokumendid

Lisaks ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artiklis 220 nimetatud lisadokumentidele esitatakse ajutise importimise rakendamisel järelevalve tolliasutusele kasutatud sõiduki (sõiduki, mis on või on olnud kantud mõne teise riigi registrisse) registreerimistunnistus.

§33. Reisija poolt tollideklaratsiooni täitmine maanteesõiduki korral

(1) Reisija võib ühenduse tolliseadustiku rakendussätetega kehtestatud tollideklaratsiooni lahtritesse 31 ja 33 märkida eeldatavad andmed, kusjuures viie kalendripäeva jooksul tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates peab reisija esitama elukohajärgsele tolliasutusele täpsustavad andmed lisadokumentidel ning esitama tagatise.

(2) Reisija võib tollideklaratsiooni täita käsitsi. Sel juhul täidetakse tollideklaratsioon trükitähtedega.

§34. Osalise tollimaksudest vabastamisega ajutise impordi rakendamine

Osalise tollimaksudest vabastamisega ajutise importimise rakendamise korral tasutakse ühenduse tolliseadustiku artikli 143 lõike 1 kohaselt 3% tollimaksu nende kalendrikuude eest, mille jooksul taotluse alusel kaupa tolliprotseduuril kasutada soovitakse. Vastav maksusumma tasutakse ajutise importimise tollideklaratsiooni aktsepteerimise päeval «Tolliseaduse» § 65 lõike 3 alusel kehtestatud deklareeritud kauba impordi- ja eksporditollimaksu summa arvestusse kandmise, teatamise ja tasumise korra alusel.

6. peatükk
VÄLISTÖÖTLEMINE

§35. Kompensatsioonitoodete reimport ilma vastava loata

Tolli jaoks piisavalt põhjendatud taotluse alusel ja juhul, kui kõik tingimused kompensatsioonitoodete reimpordiks on täidetud ning kui tegemist ei ole eelneva sisseveoga ühenduse tolliseadustiku artikli 154 lõike 4 tähenduses, võib standardvahetussüsteemi kasutada asendustoodete sisseveo asemel ka kompensatsioonitoodete reimpordiks.

§36. Asendustoodete importimine ilma vastava loata

Tolli jaoks piisavalt põhjendatud taotluse alusel ja juhul, kui kõik tingimused eelneva sisseveota standardvahetussüsteemi kasutamise loa saamiseks on täidetud, võib toll loa omanikul lubada importida asendustooteid, kuigi loas ei ole selle süsteemi kasutamine ette nähtud.

§37. Reimpordi ja importimise tähtaeg

(1) Vastavalt ühenduse tolliseadustiku rakendussätete artikli 588 lõikele 1 märgitakse loale tähtaeg, mis on vajalik töötlemistoimingute tegemiseks või standardvahetussüsteemi korral eksporditava kauba asendamiseks asendustoodetega ning ajutiselt eksporditava kauba ja kompensatsioonitoodete veoks.

(2) Lõikes 1 nimetatud välistöötlemise lõpetamise tähtaja määramisel võetakse arvesse aeg, mis on vajalik töötlemistoimingute tegemiseks või eksporditava kauba asendamiseks asendustoodetega, samuti aeg, mis on vajalik kompensatsioonitoodetele või asendustoodetele tollikäitlusviisi määramiseks, ning taotleja erivajadused.

(3) Välistöötlemise lõpetamise tähtaeg hakkab kulgema välistöötlemiseks esitatud tollideklaratsiooni aktsepteerimise päevast arvates.

7. peatükk
RAKENDUSSÄTE

§38. [käesolevast tekstist välja jäetud]

 

/otsingu_soovitused.json