Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 89, 604

Sotsiaalhoolekande seaduse ja puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse ning nendega seonduvate seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 08.12.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2004. a otsusega nr 750

§ 1. Sotsiaalhoolekande seaduses (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617; 2002, 53, 336; 61, 375; 64, 393; 90, 521; 2003, 58, 388; 75, 498; 88, 591; RT III 2004, 5, 45; RT I 2004, 27, 180) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahv 23 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 23. Kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavad täiendavad sotsiaaltoetused

(1) Valla- või linnavalitsus võib määrata ja maksta täiendavaid sotsiaaltoetusi kohaliku omavalitsuse eelarvest kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras.

(2) Valla- või linnavalitsus võib määrata ning maksta 18-aastase ja vanema inimese teovõimelisele hooldajale või eestkostjale hooldajatoetust kohaliku omavalitsuse volikogu kehtestatud tingimustel ja korras. Hooldajatoetust ei maksta isikule, kellele on määratud puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse (RT I 1999, 16, 273; 2002, 39, 245; 61, 375) alusel raske või sügav puue.»;

2) paragrahvi 26 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Valla- või linnavalitsus korraldab abi vajava puudega isiku toimetuleku sotsiaalteenuste osutamise, sotsiaaltoetuste maksmise, vältimatu sotsiaalabi ja muu abi osutamise teel.»;

3) paragrahvi 33 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (2) Otsus peab olema põhjendatud ning tuginema seadustele ja muudele õigusaktidele. Otsuse tegemisel võib võtta aluseks isiku rehabilitatsiooniplaani.»;

4) paragrahvi 34 senine tekst loetakse lõikeks 1 ning paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

« (2) Sotsiaalteenuse, sotsiaaltoetuse, vältimatu sotsiaalabi või muu abi andmisest keeldumise otsus tehakse isikule teatavaks kirjalikus vormis viie tööpäeva jooksul, arvates otsuse tegemise päevast.»

§ 2. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduses (RT I 1999, 16, 273; 2002, 39, 245; 61, 375) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 22 täiendatakse lõigetega 1 1 ja 12 järgmises sõnastuses:

« (11) Puude raskusastme määramiseks taotluse esitanud isiku pere- või eriarst täidab isiku kohta riikliku pensionikindlustuse seaduse (RT I 2001, 100, 648; 2002, 53, 336 ja 338; 61, 375; 2003, 20, 116; 48, 343; 82, 549; 88, 589; 2004, 16, 120) § 16 lõike 11 alusel kehtestatud terviseseisundi kirjelduse vormi ja esitab selle Sotsiaalkindlustusametile kümne päeva jooksul, arvates Sotsiaalkindlustusametilt asjakohase taotluse saamisest.

(12) Kui Sotsiaalkindlustusamet avastab käesoleva paragrahvi lõike 11 kohaselt täidetud vormis puudusi, kõrvaldab pere- või eriarst need kümne päeva jooksul, arvates Sotsiaalkindlustusametilt asjakohase taotluse saamisest.»;

2) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 3 ja lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 8 lõike 4 punktid 2 ja 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) 16–18-aastase sügava puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 100 protsenti sotsiaaltoetuste määrast;
3) 16–18-aastase raske puudega lapse ühele vanemale või võõrasvanemale, kes ei saa töötada puudega lapse kasvatamise tõttu, 60 protsenti sotsiaaltoetuste määrast.»;

4) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

« (21) Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste maksmine peatatakse süüdimõistetud toetuse saaja vanglas või arestimajas vangistuse kandmise ajaks.»;

5) paragrahvi 23 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (1) Isik, kes leiab, et käesoleva seaduse alusel antud haldusaktiga on rikutud tema õigusi või piiratud tema vabadusi, võib esitada vaide.

(2) Vaie esitatakse riikliku pensionikindlustuse seaduse § 40 lõike 2 alusel moodustatud Sotsiaalkindlustusameti juures asuvale vaidluskomisjonile.

(3) Vaie tuleb esitada kolme kuu jooksul, arvates päevast, millal isik vaidlustatavast haldusaktist või toimingust teada sai või oleks pidanud teada saama.

(4) Vaie lahendatakse haldusmenetluse seaduses sätestatud korras.»;

6) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 8 järgmises sõnastuses:

« (8) 18-aastase ja vanema isiku hooldajale või eestkostjale Sotsiaalkindlustusameti kaudu määratud hooldajatoetuse määramise otsus tunnistatakse kehtetuks. Sotsiaalkindlustusamet teatab kirjalikult hooldajatoetuse saajale ja valla- või linnavalitsusele, kelle halduspiirkonnas hooldajatoetuse saaja elab, hooldajatoetuse määramise otsuse kehtetuks tunnistamisest.»

§ 3. Töötu sotsiaalse kaitse seaduse (RT I 2000, 57, 371; 2001, 59, 359; 2002, 53, 336; 61, 375; 2003, 20, 116) § 7 lõike 3 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) on hooldanud haiget, püsivalt töövõimetut isikut või vanurit sotsiaalhoolekande seaduse (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617; 2002, 53, 336; 61, 375; 64, 393; 90, 521; 2003, 58, 388; 75, 498; 88, 591; RT III 2004, 5, 45; RT I 2004, 27, 180) § 15 lõike 2 alusel või on saanud hooldajatoetust puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse (RT I 1999, 16, 273; 2002, 39, 245; 61, 375) § 8 või sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 2 alusel;».

§ 4. Ravikindlustuse seaduses (RT I 2002, 62, 377; 2003, 20, 116; 88, 591; 2004, 37, 253; 49, 342; 56, 400; 75, 520) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 2 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 3) isik, kelle eest on kohustatud maksma sotsiaalmaksu riik või kohalik omavalitsus sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel;»;

2) paragrahv 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« § 7. Isiku, kelle eest maksab sotsiaalmaksu riik või kohalik omavalitsus, kindlustuskaitse kestus

(1) Käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktis 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse tekib ravikindlustuse andmekogusse kindlustuskaitse algamise kande tegemisest. Isiku ravikindlustuse andmekogusse kandmiseks vajalikud dokumendid on kohustatud esitama haigekassale asutus, mille kaudu riik või kohalik omavalitsus maksab isiku eest sotsiaalmaksu.

(2) Käesoleva seaduse § 5 lõike 2 punktis 3 nimetatud isiku kindlustuskaitse lõpeb ühe kuu möödumisel riigi või kohaliku omavalitsuse poolt sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemisest. Asutus, mille kaudu riik või kohalik omavalitsus maksis isiku eest sotsiaalmaksu, on kohustatud sotsiaalmaksu maksmise kohustuse lõppemisest kümne kalendripäeva jooksul haigekassale teatama.»

§ 5. Riikliku pensionikindlustuse seaduses (RT I 2001, 100, 648; 2002, 53, 336 ja 338; 61, 375; 2003, 20, 116; 48, 343; 82, 549; 88, 589; 2004, 16, 120) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 2) riigi või kohaliku omavalitsuse poolt sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõikes 1 või 11 sätestatud juhtudel – arvestatud sotsiaalmaks;»;

2) paragrahvi 30 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (3) Riigi või kohaliku omavalitsuse poolt sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel makstav sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa võetakse pensionikindlustusstaaži arvestamisel arvesse samaväärselt sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa tasumisega kuupalga alammääralt.»

§ 6. Sotsiaalmaksuseaduses (RT I 2000, 102, 675; 2001, 50, 285; 59, 359; 79, 480; 91, 544; 95, 587; 2002, 44, 284; 62, 377; 111, 662; 2003, 82, 549; 88, 587 ja 591; 2004, 37, 252) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 5) riik, vald või linn käesoleva seaduse §-s 6 sätestatud juhtudel.»;

2) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

« (11) Vald või linn maksab sotsiaalmaksu isiku eest, kellele makstakse hooldajatoetust sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lõike 2 alusel, kuni tema jõudmiseni vanaduspensioniikka.»;

3) paragrahvi 6 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 11 nimetatud sotsiaalmaksu maksab asutus, millele nähakse riigi-, valla või linna eelarves ette vastavad kulud. Maksmise korra kehtestab rahandusminister.»;

4) paragrahvi 9 lõike 1 punktid 5 ja 6 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

« 5) arvutama igakuiselt iga kindlustatava kohta käesoleva seaduse § 6 lõike 1 või 11 alusel makstava sotsiaalmaksu, selle üle kandma järgneva kuu kümnendaks kuupäevaks Maksu- ja Tolliameti pangakontole ning esitama samaks kuupäevaks Maksu- ja Tolliametile vastava maksudeklaratsiooni;
6) andma isikule, kellele maksti sotsiaalmaksuga maksustatavaid summasid või kelle eest maksti sotsiaalmaksu käesoleva seaduse § 6 lõike 1 või 1 1 alusel, tema nõudmisel tõendi nimetatud summade ja arvestatud sotsiaalmaksu kohta.»

§ 7. Tulumaksuseaduses (RT I 1999, 101, 903; 2004, 59, 414) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) arvestamata 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele 11,6% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust;»;

2) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

« 1) arvestamata 4. peatükis sätestatud mahaarvamisi, laekub maksumaksja elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele 11,7% residendist füüsilise isiku maksustatavast tulust;».

§ 8. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub 2005. aasta 1. aprillil, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõigetes 2 ja 3 nimetatud sätted.

(2) Käesoleva seaduse § 7 punkt 1 jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.

(3) Käesoleva seaduse § 7 punkt 2 jõustub 2006. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json