Teksti suurus:

Sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2005
Avaldamismärge:RT I 2004, 89, 605

Sotsiaalhoolekande seaduse täiendamise seadus

Vastu võetud 08.12.2004

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 21. detsembri 2004. a otsusega nr 751

§ 1. Sotsiaalhoolekande seaduses (RT I 1995, 21, 323; 2001, 98, 617; 2002, 53, 336; 61, 375; 64, 393; 90, 521; 2003, 58, 388; 75, 498; 88, 591; RT III 2004, 5, 45; RT I 2004, 27, 180) tehakse järgmised täiendused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

« 81) sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete vormide ja nende esitamise korra kehtestamine;»;

2) paragrahvi 7 lõiget 1 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

« 61) maakonnast sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete kogumine, koondaruannete koostamine ja nende esitamine käesoleva seaduse § 6 punkti 81 alusel kehtestatud korras;»;

3) paragrahvi 8 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

« 21) sotsiaalhoolekandealaste statistiliste aruannete koostamine ja nende esitamine maavanemale käesoleva seaduse § 6 punkti 8 1 alusel kehtestatud korras;»;

4) seadust täiendatakse §-ga 171 järgmises sõnastuses:

« § 171. Hoolekandeasutuste kohustus esitada aruandeid

Hoolekandeasutused koostavad käesoleva seaduse § 6 punkti 8 1 alusel kehtestatud korras sotsiaalhoolekandealaseid statistilisi aruandeid ja esitavad need maavanemale.»

§ 2. Käesolev seadus jõustub 2005. aasta 1. jaanuaril.

Riigikogu esimees Ene ERGMA

/otsingu_soovitused.json