Teksti suurus:

Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2005
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:04.03.2006
Avaldamismärge:

Põllumajandusuuringute Keskuse põhimäärus ning struktuur ja töötajate koosseis

Vastu võetud 08.01.2004 nr 1
RTL 2004, 6, 75
jõustumine 24.01.2004

Muudetud järgmise määrusega (kuupäev, number, avaldamine Riigi Teatajas, jõustumise aeg):

15.12.2004/188 (RTL 2004, 157, 2366) 01.03.2005

Määrus kehtestatakse « Vabariigi Valitsuse seaduse» (RT I 1995, 94, 1628; 1996, 49, 953; 88, 1560; 1997, 29, 447; 40, 622; 52, 833; 73, 1200; 81, 1361 ja 1362; 87, 1468; 1998, 28, 356; 36/37, 552; 40, 614; 107, 1762; 111, 1833; 1999, 10, 155; 16, 271 ja 274; 27, 391; 29, 398 ja 401; 58, 608; 95, 843 ja 845; 2000, 49, 302; 51, 319 ja 320; 54, 352; 58, 378; 95, 613; 102, 677; 2001, 7, 16; 53, 305; 59, 358; 94, 578; 100, 646; 102, 677; 2002, 57, 354; 87, 505; 90, 520; 96, 563; 2003, 4, 22; 21, 122; 51, 349; 81, 542; 88, 590) § 43 lõike 5 ja § 49 lõike 1 punkti 10 alusel.

[RTL 2004, 157, 2366 – jõust. 01.03.2005]

1. peatükk
ÜLDSÄTTED

§1. Põllumajandusuuringute Keskus (edaspidi Keskus , lühendatult PMK, inglise keeles Agricultural Research Centre ) on põllumajandusministri 29. detsembri 1997. a määrusega nr 18 «Taimetoodangu Inspektsiooni ja Taimse Materjali Kontrolli Keskuse moodustamine» (RTL 1998, 23, 150; 153/154, 572; 2000, 43, 613; 2001, 96, 1326) moodustatud Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas tegutsev ministeeriumi hallatav riigiasutus.

§2. Keskus juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigi seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, põllumajandusministri määrustest ja käskkirjadest, teistest õigusaktidest ning käesolevast põhimäärusest.

§3. Keskusel on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat, põllumajandusministri kinnitatud eelarve ning kehtestatud korras registreeritud sümboolika.

§4. Keskuse aadress on Teaduse 4/6, Saku, 75501 Harju maakond. Keskuse mujal asuvate struktuuriüksuste aadressid tuuakse ära nende põhimäärustes.

2. peatükk
KESKUSE TEGEVUSVALDKOND JA PÕHIÜLESANDED

§5. Keskuse põhiülesanneteks Eestis kehtivatest õigusaktidest tulenevate riikliku järelevalve teostajate teenindamiseks vajalike tegevustena on:
1) sortide riiklike registreerimis- ja majanduskatsete tegemine sortide registreerimiseks ja sordilehte võtmiseks;
2) seemnepartiide järelkontrolli katsete tegemine;
3) seemnete laboratoorne analüüsimine seemnete sertifitseerimiseks ja seemnetest võetud kontrollproovide analüüsimine;
4) taimekaitsevahendite jääkide ja saasteainete sisalduse määramine taimsetes ja loomsetes saadustes ning mullas ja taimekaitsevahenditest võetud kontrollproovide analüüsimine;
5) ohtlike taimekahjustajate määramine kontrollproovides;
6) väetistest võetud kontrollproovide analüüsimine;
7) söötadest võetud kontrollproovide analüüsimine;
8) toidust võetud kontrollproovide analüüsimine;
9) osalemine teravilja sekkumiskokkuostul.

§6. Keskuse põhiülesanneteks teadus- ja arendustegevuse ning seiretegevuse valdkondades ja tellijate taotluste täitmisel on:
1) katsejaamade võrgu ja laboratoorse baasi haldamine;
2) hea põllumajandustava uuringute ja arendustegevuse korraldamine ning aiandusalane katsetegevus;
3) osalemine põllumajanduse keskkonnaprogrammi seire ja hindamise korraldamisel, maaparanduse, muldade, toiduohutuse ja muu seire teostamine;
4) laboratoorsete analüüside, uuringute ja põldkatsete tegemine ning toodete nõuetekohasuse tõendamine tellija taotlusel.

§7. Keskus osaleb põhiülesannete täitmisega seotud välisprojektides.

§8. Keskus viib läbi koolitusi ja uute analüüsimetoodikate katsetusi, osaleb oma tegevusvaldkonnas uute analüüsimeetodite väljatöötamises ja rahvusvaheliste analüüsimetoodikate aprobeerimises ning rahvusvahelistes ringtestides ja korraldab oma pädevuse piires riigisiseseid ringteste.

§9. Keskus tagab taimetervise ja mikrobioloogia laboratooriumis rakendusuuringuteks vajalike mikroorganismide kollektsiooni säilimise ja täiendamise.

§10. Keskuse ülesanne on koostada lubja- ja väetistarbekaardid ning muud teabematerjalid ning koostada ja säilitada vastavaid andmekogusid.

§11. Keskus teeb koostööd Eesti ja teiste riikide teadus- ja arendusasutustega ning teiste huvitatud osapooltega ühisuuringute korraldamiseks.

§12. Keskus osaleb oma tegevusvaldkonna piires põllumajandusliku nõuandesüsteemi edasiarendamisel ja põllumajandussektori varustamisel vajaliku teabega ning avalikustab riigieelarvest finantseeritud uuringute tulemused.

§13. Keskus vastutab riigieelarvest finantseeritud uuringute õigsuse ja analüüsitulemuste usaldatavuse ning asjakohaste andmete tähtaegse edastamise eest.

§14. Keskus kooskõlastab riikliku järelevalve teostamise käigus võetud kontrollproovide analüüsimise ja katsete läbiviimise metoodikad asjaomase riikliku järelevalveasutusega.

§15. Keskus on oma tegevusvaldkonnas kontrollanalüüside tegijaks.

3. peatükk
ÕIGUSED

§16. Keskusel on õigus:
1) saada kehtestatud korras valitsusasutustelt ja teistelt riigiasutustelt ning juriidilistelt ja füüsilistelt isikutelt oma ülesannete täitmiseks vajalikku teavet;
2) esindada riiki oma põhimäärusest tulenevate ülesannete täitmisel;
3) pidada läbirääkimisi ja sõlmida kokkuleppeid ning lepinguid juriidiliste ja füüsiliste isikutega;
4) teha ettepanekuid põllumajandusministrile oma struktuuri ja tegevusvaldkonda puudutavate õigusaktide koostamiseks v��i muutmiseks;
5) osutada oma põhitegevusega seotud tasulisi teenuseid ja korraldada põhiülesannete täitmiseks vajalikku majandustegevust;
6) esitada põllumajandusministrile kehtestatud korras ettepanekuid oma eelarve kinnitamiseks.

4. peatükk
JUHTIMINE JA STRUKTUUR

§17. Keskust juhib direktor, kellega sõlmib ministeeriumi kantsleri ettepanekul töölepingu põllumajandusminister.

§18. Keskuse direktor:
1) juhib Keskuse tegevust kooskõlas käesoleva põhimäärusega ja vastutab Keskusele pandud ülesannete täitmise eest;
2) vastutab Keskuse tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab Põllumajandusministeeriumi kantslerile aru põllumajanduse ja maaelu arengu asekantsleri kaudu;
3) sõlmib, muudab, peatab ja lõpetab töölepingud Keskuse töötajatega, kinnitab ametijuhendid ja palgamäärad, kohaldab töötajatele ergutusi ja määrab distsiplinaarkaristusi;
4) kinnitab struktuuriüksuste põhimäärused ja muud asutusesisesed eeskirjad;
5) esindab Keskust ja vajadusel volitab selleks teisi isikuid;
6) sõlmib lepinguid ja sooritab muid tehinguid;
7) käsutab kooskõlas õigusaktidega Keskuse valduses olevat riigivara ja Keskuse rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
8) annab käskkirju;
9) kinnitab Keskuse osutatavate teenuste hinnad.

§19. Direktori äraolekul asendab teda direktori määratud asedirektor.

§20. Keskuse struktuuriüksused on:
1) üldosakond, mille ülesanne on Keskuse varade haldamine ning selle majanduslik, tehniline ja infotehnoloogiline teenindamine;
2) raamatupidamise osakond, mille ülesanne on Keskuse raamatupidamise korraldamine, kuluarvestus ja -analüüs, eelarve koostamine, aruandlus ning personalitöö;
3) teabe- ja nõuandeosakond, mille ülesanne on Keskuse asjaajamise korraldamine, Keskuses loodava teabe vahendamine põllumajandussektorile, publikatsioonide koostamine ning info- ja õppepäevade korraldamine;
4) vastavustõendamise ja sertifitseerimise osakond, mis kontrollib teravilja, teraviljasaaduste, õlikultuuride, segasööda ja segasööda taimse toorme ning taimse materjali kvaliteeti ja vastavust õigusaktidega kehtestatud nõuetele ning väljastab vastavustunnistusi ja sertifikaate; kontrollib sekkumiskeskuste tehnilise seisundi nõuetekohasust, nendesse ladustatava teravilja kogust ja kvaliteeti;
5) põllumajandusseire osakond, mille ülesanne on põllumajanduse keskkonnaprogrammi seire, maaparandusseire, mullaseire ja muldade omaduste kaardistamine ning analüüsimine;
6) põllumajandusuuringute osakond, mille ülesanne on hea põllumajandustava, taimekasvatuse, agrokeemia ja muldade uuringute ning teaduskoostöö korraldamine teadus- ja arendusasutustega katsejaamade võrgustiku ja laboratooriumide baasil;
7) seemnekontrolli laboratoorium, mille põhiülesanne on seemnete kvaliteedi ja seemnehaiguste määramine;
8) agrokeemia laboratoorium, mille põhiülesanne on mulla väetis- ja lubjatarbe määramine, mulla, väetiste, kasvusubstraadi ja komposti kvaliteedi kontrollimine;
9) taimetervise ja mikrobioloogia laboratoorium, mille põhiülesanne on määrata fütopatogeenseid taimekahjustajaid taimedel ja taimsetel saadustel ning muudel objektidel, sealhulgas mullas; rakendusuuringuteks vajalike mikroorganismide kollektsiooni säilitamine ja täiendamine, uute bakteritüvede selekteerimine ja katsetamine taimse materjali tõhusaks säilitamiseks ning mikrobioloogiliste analüüside tegemine;
10) jääkide ja saasteainete laboratoorium, mille ülesanne on laboratoorselt analüüsida taimekaitsevahendite kvaliteeti, jääk- ja saasteainete, sealhulgas mükotoksiinide sisaldust söötades, toidus ja muus taimses materjalis ning muldades ja väetistes ning osaleda kohastes seireprogrammides;
11) taimse materjali analüüsi laboratoorium, mille ülesanne on teravilja, teraviljasaaduste, õlikultuuride, söötade, taimse toidu ning muu taimse materjali analüüside tegemine;
12) Viljandi katsekeskus, mille ülesanne on sordilehe koostamiseks vajalike majanduskatsete, uute sortide registreerimiskatsete ja sertifitseeritavate seemnepartiide ametlike järelkontrolli põldkatsete läbiviimine ning teaduslike põldkatsete korraldamine;
13) Rõhu katsekeskus, mille ülesanne on aiandusalase katsetegevuse korraldamine;
14) Kuusiku katsekeskus, mille ülesanne on teaduslike põldkatsete ja sordivõrdluskatsete korraldamine.

§21. Keskuse struktuuriüksustena võivad laboratooriumi koosseisu kuuluda sektorid, osakonna koosseisu võivad kuuluda bürood ja katsekeskuse koosseisu katsejaamad.

5. peatükk
VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL

§22. Keskuse valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseaduses» (RT I 1995, 22, 327; 1996, 36, 738; 40, 773; 48, 942; 81, 1446; 1997, 45, 724; 1998, 30, 409; 1999, 10, 155; 16, 271; 2000, 39, 239; 49, 306; 51, 319; 2001, 7, 17; 93, 565; 2002, 53, 336; 64, 393; 2003, 13, 69) ja selle alusel kehtestatud õigusaktides ettenähtud korras.

§23. Keskuse tegevust finantseeritakse riigieelarvest.

§24. Keskuse osutatavate tasuliste teenuste hinnad arvutab Keskus teenuste osutamise otseste ja tegelike kulude põhjal. Teenuste hindade arvutlus peab olema läbipaistev ja kliendile tema soovi korral kättesaadav.

§25. Keskus peab raamatupidamisarvestust ja aruandlust õigusaktidega kehtestatud korras.

§26. Keskus esitab raha kasutamise aruandeid ja oma tegevuse ülevaateid Põllumajandusministeeriumile viimase kehtestatud korras.

§27. Keskuse tegevust kontrollivad Põllumajandusministeerium ja Riigikontroll.

§28. Keskuse tegevuse siseauditi viib läbi siseaudiitor.

6. peatükk
ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE

§29. Keskuse tegevuse korraldab ümber või lõpetab Põllumajandusministeerium seadusega kehtestatud korras.

7. peatükk
KESKUSE STRUKTUUR JA TÖÖTAJATE KOOSSEIS

§30. Kinnitan Keskuse struktuuri ja töötajate koosseisu järgmiselt:

Struktuuriüksus ja töökoht

Asutuse juhid

Osakondade ja teiste struktuuriüksuste juhid ja peaspetsialistid

Kõrg-kvalifikatsiooniga spetsialistid

Tehnikud ja kesk-kvalifikatsiooniga spetsialistid

Oskus-töölised ja abi-personal

Kokku

Direktor

1

 

 

 

 

1

Asedirektor

4

 

 

 

 

4

Juhiabi

 

 

1

 

 

1

Siseaudiitor

 

1

 

 

 

1

Üldosakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Juhataja asetäitja

 

1

 

 

 

1

Peainsener

 

1

 

 

 

1

Töökeskkonna peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Akrediteerimise peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Peaelektrik

 

1

 

 

 

1

Infotehnoloogia peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Infotehnoloogia juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Peaelektroonik

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Insener

 

 

1

 

 

1

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Autojuht-lukksepp

 

 

 

1

 

1

Koristaja

 

 

 

 

4

4

Majahoidja

 

 

 

 

1

1

Valvur

 

 

 

 

1

1

Vastuvõtubüroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Raamatupidamise osakond

Juhataja-pearaamatupidaja

 

1

 

 

 

1

Pearaamatupidaja asetäitja

 

1

 

 

 

1

Personalitöö peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Vanemraamatu-pidaja

 

 

1

 

 

1

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Teabe- ja nõuandeosakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

3

 

 

 

3

Vastavustõendamise ja sertifitseerimise osakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Juhataja asetäitja

 

1

 

 

 

1

Inspektor

 

 

6

 

 

6

Põllumajandusseire osakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Mullaseire büroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Juhtivspetsialist

 

 

4

 

 

4

Põllumajanduse keskkonnamõjude seire büroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Põllumajandusuuringute osakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Taimekasvatusuuringute büroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Agrokeemia büroo

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Seemnekontrolli laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Juhataja asetäitja

 

1

 

 

 

1

Haiguste määramise sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Idanevuse ja niiskuse määramise sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Puhtuse määramise sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Agrokeemia laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Mullaanalüüside sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

4

 

 

 

4

Spetsialist

 

 

4

 

 

4

Väetiseanalüüside sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Taimetervise ja mikrobioloogia laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Kvaliteedijuht

 

1

 

 

 

1

Taimetervise sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-viroloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-nematoloog

 

2

 

 

 

2

Peaspetsialist-mikrobioloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-entomoloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist-mükoloog

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Spetsialist

 

 

1

1

 

2

Mikrobioloogia sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

2

 

 

 

2

Juhtivspetsialist

 

 

2

 

 

2

Jääkide ja saasteainete laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Kvaliteedijuht

 

1

 

 

 

1

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Taimekaitsevahendite sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

3

 

 

 

3

Juhtivspetsialist

 

 

1

 

 

1

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Mükotoksiinide sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Metallide analüüsi sektor

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

1

 

 

 

1

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Taimse materjali analüüsi laboratoorium

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaspetsialist

 

5

 

 

 

5

Juhtivspetsialist

 

 

2

 

 

2

Spetsialist

 

 

4

 

 

4

Viljandi katsekeskus

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Töökoja juhataja

 

 

1

 

 

1

Valvur

 

 

 

 

1

1

Koristaja

 

 

 

 

1

1

Sordikontrolli osakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

1

 

 

 

1

Agronoom

 

 

3

 

 

3

Spetsialist

 

 

2

 

 

2

Majanduskatsete osakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

2

 

 

 

2

Agronoom

 

 

1

 

 

1

Spetsialist

 

 

2

 

 

2

Teaduskatsete osakond

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

1

 

 

 

1

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Võru katsejaam

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

2

 

 

 

2

Spetsialist

 

 

1

 

 

1

Koristaja

 

 

 

 

0,5

0,5

Rõhu katsekeskus

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Agronoom

 

 

1

 

 

1

Spetsialist

 

 

4

2

 

6

Kuusiku katsekeskus

Juhataja

 

1

 

 

 

1

Peaagronoom

 

2

 

 

 

2

Peainsener

 

1

 

 

 

1

Agronoom

 

 

3

 

 

3

Spetsialist

 

 

4

2

 

6

Koristaja

 

 

 

 

1

1

KOKKU

5

97

60

6

9,5

177,5

 

 

 

 

 

 

 

 

[RTL 2004, 157, 2366 – jõust. 01.03.2005]

 

8. peatükk
RAKENDUSSÄTTED

§31. Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2004. a.

§32. Tunnistan kehtetuks põllumajandusministri 17. aprilli 2002. a määruse nr 28 «Taimse Materjali Kontrolli Keskuse põhimäärus ning struktuur ja teenistujate koosseis» (RTL 2002, 52, 746; 83, 1268).

 

/otsingu_soovitused.json